Tichá radost

Poselství - prosinec 2002

Poselství - prosinec 2002

zpět

21. prosince 2002

 

Vánoční slavnost

 

Ó nebeský Otče, sladký Ježíši v nás. Hluboko ve svém srdci vidíme Tebe, tam Tě cítíme, děťátko, kterým jsi také kdysi byl. Objímáme Tě a darujeme Ti veškerou naši lásku. Naše láska k Tobě je velká a silná.

 

Jezulátko v nás, vzýváme Tě. Září kolem Tebe světlo. Naše ruce Tě drží a nikdy Tě nepustí. Ó sladký Ježíši, zůstaň u nás! Cokoliv přijde, cokoliv se stane, tato svatá noc, Tvé svaté slovo zů­stane v nás a my budeme stále v Tvém duchu. Budeš v nás po všechny dny, po všechny noci.

 

Ó svatý, padáme na kolena a dotýkáme se v duchu svýma rukama Tvých nohou. Potíráme Tvé nohy olejem. Plyne k nám proud Tvé lásky, cítíme to a jsme nekonečně vděční. Nemůžeme tento dík vyjádřit, tak velký je. Pokládáme k Tvým nohám chválu, úctu a svoji lásku. Skláníme přehluboko svoji hlavu.

 

Ó Pane, cítíme Tvé ruce na našich vlasech, na našem temeni. Je to oblažující cítit Tě, vidět Tě, slyšet Tě. Milovaný Ježíši, buď nyní u nás! Přijímáme Tě celým svým bytím.

 

Amen

 

 

Ze středu srdce našeho přesvatého Otce Pra vytryskl před dvěmi tisíci let paprsek světla, který zazářil přes všechny roviny až do Betléma na této Zemi. Věčný Otec se vtělil do Ježíše. Nebeský jásot všech andělů se rozlehl všemi sférami, neboť spasení bylo blízko.

 

Po tomto světelném paprsku jste přišli, milí bratři a sestry, na Zem, a také My stále znovu chodíme duchovně k vám do hlubin, abychom byli po vašem boku. Tak také v této svaté době, kterou nazý­váte Vánoce, sestoupilo na Zem bezpočet andělů, aby byli u vás a podpořili vás a všechny nástroje v modlitbě za mír. Tak také Já, nositel božské lásky Rafael, jsem nyní ve vašem středu. Jsem ochranný duch tohoto kroužku, ale také všech kroužků světla a lásky na celé Zemi, přičemž jméno nehraje žádnou roli, ale jen úkol inkarnovaných poslů šířit zde na Zemi světlo a lásku.

 

Tak mě nyní následujte, milí bratři a sestry, a spatřete ve svém srdci tento spásný paprsek z věčnosti, ze srdce Otce. Pospíchejte po tomto paprsku duchovně se mnou po všech sférách k chrámu lásky a milosrdenství, který byl zbudován kousek před růžovou branou pro všechny, kteří šli na Zem, aby byli čas od času v tomto chrámu naplněni novou silou, aby na Zemi vykoná­vali svoji službu.

 

Podívejte se do svých rukou, vidíte zcela rozkvetlé bílé květiny, které jsme vám vložili do klína jako pupeny? Radujte se, neboť skutečně, vaše modlitby obkroužily Zemi a vložily do mnoha srdcí pokoj, lásku, požehnání a světlo!

 

Stojíme před chrámem. Dvanáct sloupů v nejzářivější bíle nesou kopuli a v prostoru jsou ko­lem postaveny „květináče“. Do nich odložte své květy, neboť ozdobíme tento chrám pro našeho přesvatého Otce. Ve středu chrámu je – jak už vám bylo často projevováno – vyvěrající pramen. Je to studna milosrdenství, u níž stále znovu plníte své nádoby, abyste na Zemi rozlévali milosrdenství. Vzpomínáte si? Nyní slyšte: Sbor andělů zpívá Aleluja. Vžijte se do Gloria in excelsis Deo. Skláním se v nejhlubší pokoře před Bohem, naším Pánem, Stvořitelem, ale také Otce.

 

Moji synové a dcery, kteří jste se zde shromáždili, abyste naslouchali Mému slovu, v duchovním chrámu, v němž jsem vám zcela blízko, tak blízko, jak jen může Otec svému dítěti být.

 

Jdete v lidském rouchu po Zemi a utiskují vás starosti, neboť skutečně, doba je vážná, a vy víte, že mnoho nenávisti a válečného řevu přehlušilo aleluja „Bůh se zrodil v Ježíši a spasil lidstvo“.

 

Mí synové a dcery, i když ještě přibývá válek a nenávisti mezi nejrůznějšími národy, i když je ve vašem nitru úzkost, že ta velká země zbrojí, aby vedla válku, říkám vám dnes: Nebojte se, ne­boť až bude noc nejtemnější, budu vám blízko, pak se přiblíží Můj duchovní návrat v moci a slávě.

 

Chci vám dnes vložit do srdce novou sílu ze Své otcovské lásky. Chci vás posílit a dodat vám odvahu, abyste neskláněli své oči ve strachu, ale odvážně pohlédli vzhůru, vzhůru ke Mně, který jsem vám tak blízko, jak se to v lidském šatu nedokážete představit. Každému z vás poklá­dám Svoji ruku na hlavu. Posvětil jsem Tě, Mé dítě, pro pověření na Zemi. Obnovil jsem posvě­cení a kříž na tvém čele září a ozařuje temnou Zemi.

 

Mé dítě, toto světlo, které neseš v podobě kříže, září uprostřed temnoty a prokazuje tě také coby posla světla. Jsi uprostřed Mých dětí, které jsou ještě proti lásce a lze tě poznat skrze toto světlo, proto ti dnes říkám: Buď odvážné a jdi neomylně dál na své započaté stezce stále se rozdá­vající lásky, požehnání, které nad tebou září, a pokoje, který kolem sebe šíříš.

 

Vím, že nyní znovu skloníš svoji hlavu a řekneš: „Otče, mohl bych učinit ještě mnohem více, víš to, stále znovu jsem lapen světem, tím vším, co jinak musím dělat.“ Podívej, Mé dítě, tvá snaha se počítá. Tento večer je veden Mnou, také historka, kterou jste slyšeli. Nevažte se však sami na tyto šedé body (z předčítané vánoční historky)! Podívejte se na Mě a zařte! Vy, kteří putujete v Mém světle a cítíte Moji blízkost, slyšte v sobě znít Mé slovo, věčný pramen, kterým jsem ve vás Já, a naplním vás Svojí láskou a Svým milosrdenstvím! Pak pozvolna vrostete do svého pově­ření – být světlem na této Zemi – a síla, kterou do vás vkládám, zesílí, protože budete schopni tuto sílu nést.

 

Jedno přísloví říká, že žádný učený z nebe nespadl. Mé dítě, mysli vždy na to, nebuď smutné, když tu a tam ještě spadneš, vstaň a přiviň se do Mé náruče. Nepotřebuješ nic dalšího, než Mi da­rovat svoji dětskou lásku, a Já tě skutečně obalím do Své lásky a rozšířím kolem tebe ochranu, abys naplněné radostí působilo jako Můj posel světla uprostřed těžké doby.

 

Postavil jsem vám po bok mnoho andělů. Neprovází vás jen váš anděl strážný, ale je kolem vás mnoho andělů, kteří posilují každou myšlenku světla, kteří vám pomáhají ve vašem všedním dní i s těmi největšími maličkostmi, aby vše probíhalo bez tření, abyste o to svobodněji působili jako Mé nástroje lásky.

 

Je jen jedna podmínka, Mí milovaní, abyste žili v „teď“ a „tady“ abyste se pohybovali v Mé všudypřítomnosti, aby vám mohlo být nebe blízko. Nedívejte se tedy zpátky a ani dopředu. Vče­rejšek sloužil tomu, aby vás rozvinul v posla světla, a budoucnost leží v Mých rukách. Je zcela jedno, Mí synové a dcery, jakou cestu jdete, co děláte; žijete-li v přítomnosti se Mnou, proudí skrze vás Má láska a Mé milosrdenství a teče – jak jsem vám už jednou projevil – skrze vaše nohy do země, skrze vaše ruce jako léčivé paprsky k Mému stvoření, ale také k Mým dětem. Vaše slova vám vkládám do srdce a vy utěšujete, kde je potřeba útěchy, a pomáháte v činné lásce k bližním, kde můžete pomoci.

 

Já, váš otec, pak půjdu skrze vás po Zemi. Není to úžasné? Nechejte v sobě toto slovo do­znít: Já, váš Otec, působím skrze vás pro Své stvoření a pro Své děti.

 

Na celé Zemi přijímají všichni Mí poslové světla smysl Mých slov a vy, Mí synové dcery, jste se všemi co nejniterněji spojeni, neboť je to Má síla lásky, která vámi všemi proudí a duchovně vás spojuje.

 

Nuže přijměte Mé požehnání pro tyto Vánoce a na Štědrý večer se jako vždy ve 22 hodin ještě jednou spojte, zapalte svíčku a vyzařujte do světla světlo míru, lásky a požehnání. Tak ti žeh­nám, Můj synu, Má dcero, pociť nyní ještě jednou Moji blízkost.

 

Miluji Tě, Mé dítě. Žehnám Svému stvoření. Žehnám všem Svým dětem na všech sférách. I když se nyní duchovně vrátíte zase do vaší místnosti, jsem vám přesto ve slově blízký a jsem dále uprostřed mezi vámi.

 

Amen

 

 

Nejkrásnější poděkování, které Mi dítě může dát, je stát se znovu láskou. Já jsem, který Já jsem, který jsem byl a budu a toto Já jsem je láska. Tato láska přišla před 2000 let na svět. Navenek lidé nezpozorovali mnoho z tohoto mocného dění, ale v duchovnu byl na jedné straně jásot, radost a blaženost a na druhé straně řev a skřípání zubů, neboť temnota poznala, co Má inkarnace znamená. Znamenala spasení Mých vázaných dětí a začátek vedení zpátky do věčného domova.

 

Nejdříve jich bylo jen málo, kteří ve svém srdci pochopili Mé poselství a nechali se jím po­jmout a strhnout. Ale pak jich bylo více a více a proud, který se rozléval z nebes, aby působil na této Zemi pro lásku, rostl a rostl, rozšiřoval se a rozšiřoval se.

 

I když se v této době často zdá, že láska, dobro si neodnesou vítězství, tak vám říkám: Zvítě­zíme, neboť proud Mých dětí, které za Mě bojují, kteří stojí na Mé straně, kteří s vámi zvěstují Krista na této Zemi svým životem, je nekonečně velký, majestátný a vznešený. Kdybyste mohli nahlédnout do tohoto proudu, který se rozlévá z nebes, ztratili byste veškerý strach a obavy.

 

Vše v Mém stvoření je evoluce, vše se musí vyvíjet, aby mělo základnu, na níž se může sta­vět, aby se to upevnilo v růstu, ve zralosti a v pokroku.

 

Svým narozením jsem položil základní kámen lásky. Nebe je láska a vy znáte slovo, že „kdo chce vejít do nebe, musí nést nebe v sobě“. To současně znamená, že se musí stát láskou.

 

Ale mnozí tomuto principu ještě neporozuměli, nebo ho ještě nepoznávají. Z víry ve Mně, Mí milovaní, se musí vyvinout láska. Víra může být vždy jen předstupněm. Podívejte, když sedíte ve vězení a přijde někdo, aby vám daroval svobodu a otevře dveře, ukážete pak víru, že tam venku je svoboda? Jak chcete svobodu zažít, žít ve svobodě a stát se svobodu, když z víry ve svobodu ne­vstoupíte do svobody?

 

Jak se chcete stát láskou, když z víry nevrostete do lásky? Vaším úkolem, který jste si sami dali a který nese Mé požehnání, je zvěstovat na tomto světě Moji lásku. A tam vede jen jediná cesta, která se dotkne srdce vašeho bližního, totiž žít lásku a tím se stát láskou. Když před vámi leží nový den, můžete si večer předtím říct: „Věřím, že zítra bude krásný den.“ Když stanete v příštím dni, nesmíte už říkat: „Věřím, že den bude krásný“, neboť ho prožíváte.

 

Tímto způsobem se stane víra přes vědění moudrostí. Moudrost je malá sestra lásky, neboť láska obsahuje moudrost. Možná se můžete sami sebe v tiché hodince zeptat, zda byste chtěli tento krok od víry k lásce učinit, nebo – jestliže si myslíte, že jste ho učinili, ať už na moudrosti, která pak ve vás rozpukne jako pupen – zda už můžete poznat stupeň své schopnosti lásky.

 

Vím, Mí milovaní a Mí věrní, jak těžké to na Zemi je, odolat našeptáváním, útokům temnoty a nechat zářit světlo Mé lásky. Rozhodující však je, zda poznáte tento vývojový krok od víry k lásce, také pro vás zcela osobně, a zda byste chtěli tento krok udělat. Říkám vám a nedotýkám se přitom vaší svobodné vůle: Přání leží ve vaší duši, neboť tam plane a plápolá oheň vaší lásky. Řeknete-li „Ano, pane, učiním tento krok“, budu to Já, kdo vám bude chystat cesty a vy se sku­tečně budete zvěstovalé Mého poselství, které zní: láska.

 

Žehnám vám a ke všem těm, kteří tomuto kroku řeknou „ano“, proudí v přehojné míře Má síla.

 

Ó Mí milovaní synové a dcery, dnes jsem vám ukázal, jak vás naplňuji zlatobílým paprskem lásky. Podívejte se ještě jednou do svých srdcí, jak tento paprsek rozžhavuje vaše srdce. Podle tepla, pohody, pocitu štěstí z této lásky ve svém srdci pozorujete, jak se tyto paprsky lásky ze srdce rozbíhají v celém vašem těle a uvádí každou buňku ve vašem těla do kmitání a zá­ření.

 

Následujte, prosím, paprsek lásky, který jsem vám poslal, jednou jiným směrem. Uvidíte, že tento paprsek pochází z obřího, jasně zářícího slunce. Já jsem tímto sluncem, Já, láska a Já Se rozdávám se Svojí láskou skutečně nejen o svátku vánočním, ale rozdávám se každý den, každou sekundu, každý okamžik znovu pro vás, pro Mé děti zde na této Zemi a vím, že potřebujete Moji lásku.

 

Nyní následujte paprsek znovu zpátky do svého srdce a vysílejte nyní společně se Mnou lásku, pokoj, požehnání a světlo do stvoření. Každý z vás nechť se sám za sebe rozhodne, kam v tomto okamžiku pošle proudy lásky a požehnání. Setrvejte prostě několik okamžiků a nechejte lásku proudit.

 

Když nyní pohlédnete do svých srdci, uvidíte, že paprsek lásky, který jsem poslal do vašich srdcí, se ve vašich srdcích nezastavuje, ale že skrze vás proudí dál. Je dále veden skrze vás, vašimi myšlenkami lásky k jiným lidem, ke zvířatům, ke všem cílům, které si představujete. Věřte Mi, Můj přídavek lásky, který vám mohu dát pro vaše další vedení, nemá hranic. Tak máte nyní také obraz pro výrok, na který jsem dnes narazil: „Pak půjdu skrze vás po tomto světě.“

 

Mí milovaní, nechejte proudit Moji lásku, především než se oddáte ke klidu; pak bude každá noc pro vás tichá a posvěcená noc. Tak vám přináším ještě jednou Své požehnání, Své světlo pro nadcházející dobu. Pociťte sílu Mé lásky, důvěřujte Mi, neboť Já jsem pán pokoje (míru) a tak přeji, aby s vámi byl pokoj.

 

Amen

 

 

Objevit dítě ve mně

 

Ve středu vánoc stojí dítě.

Malé, bezbranné, potřebuje lásku.

Potřebuje prostě nás, nás a naši sílu.

Nás dospělé však ohrožuje síla jiných.

Cítíme konkurenci.

Srovnáváme své síly s jejich slabostmi.

Křečovitě se zvětšujeme a ty druhé zmenšujeme.

Vždy tehdy jsme zapomněli na dítě v jeslích a na dítě v nás.

Jak krásné by to bylo, objevit sílu jiných jako obohacení a jako doplnění toho, co mi chybí.

Zažil bych pak sílu lásky, která si vystačí bez arogance, neústupnosti a vlastní strojené síly.

Měli bychom pak ostatní lidi rádi, protože nám dávají darem to, co nám chybí.

Byli bychom jako děti.

zpět