Tichá radost

Poselství - prosinec 2006

Poselství - prosinec 2006

zpět

Poselství z 16. prosince 2006 – Vánoční slavnost

 

Meditace:

 

Utišujeme se a jdeme do svých srdcí. Vdechujeme lásku našeho Otce a vydechujeme všechen neklid.

 

Je kolem nás mnoho duší a andělů. S jejich láskou vytváříme velkou, do dálky zářící hvězdu. Stoupá k nebi a stále více andělů se napojuje na tuto hvězdu.

 

Rafael, nositel božské lásky, k nám hovoří: „Každý paprsek, který vyšlete, je naplněn láskou, mírem, blahem a požehnáním. My andělé posilujeme vaši sílu a mocný proud se rozlévá z této obrazně vytvořené hvězdy na Zem, ke stvoření, ke zvířatům, ke všem lidem a duším. Stojím uprostřed velkého zástupu andělů. Ve jménu našeho pána, Ježíše Krista, žehnám vašemu konání. V této noci jste obdařeni přízní, pociťte moře lásky, hojnost lásky, v níž kmitáte.“

 

Bouřlivý jásot mnoha andělských hlasů a nástrojů zaznívá a čestná zář naplňuje celé naše bytí. Je to náš nebeský Otec, Kdo se k nám blíží.

 

Jsme v radosti připraveni přijímat svaté slovo.

 

 

Projevení z lásky

 

Jako Otec pra Jsem ve vašem středu a kde Jsem Já, tam je nebe, váš věčný domov. Když jsem před 2000 let poslal ze Svého srdce paprsek do Betléma a narodil se na tomto paprsku jako láska do Ježíška, navázal jsem stuhu světla mezi nebem a Zemí. Od té doby je věčnost spojena s prostorem a časem. Andělé sestupují a vracejí se po svém „Dokonáno je“ zase zpátky.

 

Mí milovaní synové a dcery, když slavíte každý rok na Zemi Mé narození, jste současně duchovně u jesliček v Betlémě, neboť prostor a čas jsou zrušeny. Slyšíte jásot andělů, vidíte ale také hlubokou chudobu, v níž jsem jako Ježíš ležel na slámě v jesličkách.

 

Každý rok slavíte svátek Mého narození. A právě v této době pozvedá mnoho Mých dětí, které na Mě jinak nemyslí, svá srdce ke Mně a neví, že jsem přítomen v jejich nitru. Hledají Mě v dálavách nebes a Já jsem jim přece tak blízko a volám každé Své dítě. Klepu na jejich brány srdce, ale děti Mě neslyší.

 

Proto jste se vydali na cestu vy, jakožto Mí poslové světla, abyste nesli toto poselství: „Náš nebeský Otec jde ve Svém Duchu po Zemi, aby se dotknul všech Svých dětí a zavolal je.“

 

Když toto poselství ponesete se září své vnitřní bytosti, s láskou ke Mně, s vaší oddaností ke Mně, pak ti, kteří Mě hledají, vaše slova uslyší.

 

Nemusíte chodit na cesty a tržiště, abyste tam kázali, ne, kdo z Mých dětí Mě hledá, toho k vám přivedu a skrze vás je obalím do lásky.

 

V nebeských světech se rovněž slaví Vánoce. Tedy tam ale není čas, jen věčná nekonečnost. Jak se to dá pochopit? S vašim lidským rozumem to nemůžete pochopit. Mým zrušením hlubokého příkopu mezi věčným domovem a Zemí bude světlé nebe u vás všech, když si vzpomenete na Mé zrození.

 

V noci, když vaše lidské tělo spí, vás Já, spolu se Svými anděly, vezmu jako Své duševní děti na nebeskou vánoční slavnost; neboť je to současně také vaše cesta po Zemi, kterou je potřeba oslavit. Jestliže jste vyzařovali do světa lásku, mír, požehnání a blaho, bude tato slavnost radostnou oslavou. Neboť každá světelná myšlenka bude zdobit váš duševní šat, každý láskyplný čin prozáří vaše duševní bytí.

 

Ale už dnes v noci vás chci obdarovat duchovními dary, až uložíte své tělo k odpočinku, takže ve zbývajících adventních dnech budete moci vysílat ještě více Mé lásky.

 

Tak uplynul v prostoru a času zase jeden rok, jak rychle odkvapil. Když se ohlédnete, byl to těžký rok pro téměř všechny Mé posly světla; přesto je radost nebe, tak i Má radost, s vámi; neboť vašim prostřednictvím se Země stala světlejší, plnější naděje.

 

I když dokonce ve vaší zemi se šíří chudoba, a vy, Mí milovaní, stojíte s rozpaky před skutečností, že jsou ve vaší zemi lidé, kteří se hrabou v papírových koších, jestli nenajdou něco k jídlu, tak vás to nemá ve vašem nitru trápit. Jste jedno velké společenství. Jste děti Boží a také vašimi činy lásky pomáháte zmírnit nouzi.

 

Ti, kteří jdou nouzí, na těchto těžkostech rostou. Dokud žily Mé lidské děti z hojnosti, zapomínaly na Mě. Vánoce byly opojením. Vlastní smysl se mnohdy ztrácel. Tak přicházejí pro Mé děti časy, v nichž už nemohou čerpat z dostatku.

 

Ale Já je v jejich nouzi neopouštím. K jejich pomoci jsem vyslal na Zem vás, Mé posly světla, abyste podporovali ty, kterým můžete ve svém okolí pomoci. Tím vložíte do srdcí lásku a oslava Svaté noci získá znovu smysl, kterou by měla mít.

 

Proč jsem nemohl sestoupit na Zem ve slavnostní okázalosti a ležet v královské kolébce? Proč se museli právě tehdy vydat Marie a Josef ke sčítání lidu? Proč nenašli přístřešek? Proč Mě položili do jesliček? Nemělo toto vše hlubší smysl?

 

Uplynuly dva tisíce let a nyní je betlémská událost uprostřed mezi vámi. Kolik jich hledá přístřeší a nenachází ani místo, kde by mohli složit svoji unavenou hlavu? Kolik jich musí opustit svůj byt, protože ho už nemohou zaplatit? Hladoví manažeři se chopí všech prostředků, aby strávili svůj život radostně a s potěšením. Podniky jsou přesouvány do levnější ciziny a pracovní místa se ztrácí.

 

Podívejte, také tito manažeři jsou Mé děti! Vložte také do jejich srdcí lásku a mír, neboť Já vám říkám, nebudou s majetkem, co si urvali, šťastní. V nejchudší komůrce je možné najít vnitřní štěstí mnohem spíš než ve vnějším bohatství. Ze dneška na zítřek může všechno pozemské bohatství ztratit cenu. Co zůstane, je bohatství duše.

 

Toto poselství, Mí synové a dcery, neste do světa a když potkáte lidi, kteří jsou zoufalí, protože bez viny ztratili svůj majetek, můžete je utěšit, ale také je podpořit činy. Je mnoho možností, jak pomáhat, ve svém srdci je všechny znáte.

 

Poněvadž jako Mí poslové světla putujete po cestách vesnic a měst pozorně, vidíte nouzi a pomáháte, kde můžete pomoci. Spojujte se stále se Mnou, pak vám můžu Já, jako kormidelník lodi vašeho života, dát správné impulsy; neboť na cestách vašeho města prosí mnoho žebráků, aby předali dál to, co jim bude dáno. Jste o tom informováni svými médii a najdete jiné možnosti, abyste jim pomohli.

 

Mé vánoční poselství pro vás, Mí synové a dcery, nemá být ale vyznačeno vaším časem, ale také do vašich srdcí má zavítat radost. To, co jsem řekl na začátku, má potěšit vaše srdce. Neboť světlo, které odtud září do světa a spojuje se se světlem všech poslů světla, v tomto roce tak zesílilo, že září do nejtemnějších sfér a dorazilo také k nekonečně mnoha Mým dětem v lidském rouchu.

 

Kdybyste mohli vidět, kolik z vás bylo dotčeno až do nejdelších dálek a vzpomnělo si, že Já, Bůh – zcela jedno jaké jméno je Mi dáváno – skutečně a opravdu existuji, byli byste naplněni velkou radostí. Mé děti začaly hledat a andělé je mohli vést k poslům světla, kteří jsou v jejich blízkosti.

 

Až se na Štědrý den ve 22 hodin spojíte, obdaruji vás jako váš nebeský Otec dalšími duchovními dary. Prozářím vaše bytí, vložím do vašich rukou blaho, vaše oči pak budou zrcadlit část Mé lásky a kde ještě stojí váš člověk v popředí a vy jste se snažili ho překonat, dostanete sílu, abyste se změnili. Když se pak oddáte klidu, oslavíme svátek vašeho a Mého zrození na Zemi mezi nebem a Zemí a přesto doma. Ještě jednou: Kde Jsem Já, tam je domov. Tak se odmlčím přes tento nástroj.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Jestliže chcete naplnit svůj úkol, Mí milovaní synové a dcery, tak jak jsem ho právě popsal, potřebujete srdce, které je plné lásky. A poněvadž se to hodí ke svátku, který za pár dní oslavíte, chci vám povědět o lásce a prostřednictvím Svého projevujícího slova říct zásadu: „Podívej, Mé dítě, miluji všechny stejně.“

 

Rád bych vás vedl další krok do tajemství Mé a vaší lásky, abyste jednou mohli říct: „Podívej, Můj Otče, miluji všechny stejně.“

 

Kdybych se vás zeptal, proč je pro Mě možné, abych Své děti, jakkoliv se chovají a čímkoliv právě jsou a co představují, miloval stejně, odpověděli byste Mi: „Otče, to je přece jasné, Ty jsi přece také láska.“ A co byste odpověděli, když vám řeknu: „Ale vy jste také láska, jste z Mé lásky a nesete v sobě pro vás nepochopitelný potenciál, který čeká ještě na to, aby byl plně rozvinut“?

 

Když pozorujete Moji lásku, napadají vás pojmy nezištná a bezpodmínečná, abyste vyjádřili, že dávám, aniž bych něco očekával. Je to správné, Nejsem závislý na lásce Svých stvoření. Má radost, Mé štěstí a Má harmonie nejsou živeny tím, že jsem milován, ale tím, že miluji. Abych to vyjádřil jinak: Jsem láska.

 

Tato nezávislost Mi umožňuje pozorovat každé Mé dítě očima, které nehodnotí a které neodsuzují; neboť vidím Svého dokonalého syna a Svoji dokonalou dceru. To je tajemství Mé lásky: Že dávám a dávám a dávám, aniž bych něco očekával nebo aniž bych něco žádal. To je bezpodmínečná láska.

 

Tato láska je skryta ve všech Mých bytostech. Už tak často jste ji ve svém životě zažili a v mnoha aspektech jste ji už rozvinuli. Pojďme si spolu prohlédnout, co vám často tak ztěžuje udělat další kroky na cestě bezpodmínečné lásky.

 

Každý tvor potřebuje energii a nejvyšší forma energie je Má láska, která je k dispozici každému Mému dítěti bez jakýchkoliv „kdyby“ a „ale“. Čím více žije ve Mně a se Mnou, o to více ho můžu naplnit Svojí láskou, která je současně energií, a o to méně je dítě odkázané na to, aby dostávalo energii z jiných zdrojů.

 

V okamžiku, kdy existuje nedostatek energie, znají mnohé Mé děti jen jednu cestu, aby se dostaly k této chybějící síle: Místo aby se obrátily ke Mně a šly cestu sebepoznání, začnou si obstarávat cizí energie. Jak to probíhá? Podívejte se do svého každodenního života! Jestli chcete, udělejte pokus. Jděte mezi lidi, třeba do vašeho města s úmyslem: „Otče, miluji všechny stejně.“ A už po několika minutách zjistíte, že vám to nepřipadá snadné, neboť k vám přistupuje mnoho dojmů a aniž byste chtěli, začnete své bratry a sestry posuzovat, negativně hodnotit a odsuzovat.

 

Ve většině případů si to sotva uvědomíte, ale už myšlenka, jak ten či onen vypadá, co nosí, jak mluví, jak jedná, je spojena s negativním hodnocením. A když snižujete lidi kolem vás, tak vy, alespoň ve svých očích, rostete a opatřujete si tímto způsobem velmi často energie, které potřebujete, abyste žili poněkud vyrovnaně.

 

Když tyto myšlenky prohloubíte, poznáte mnoho situací, v nichž si opatřujete energie svých bližních. Vždy, když se pokoušíte ovlivnit jiné, když někým manipulujete, když hledáte svůj vlastní prospěch, když pracujete se strachem nebo s tlakem – a i když to je jen nepatrné – stavíte se nad své bližní a láska, kterou bych k vám tak rád nechal bohatě proudit, se zmenšuje; neboť jste si obstarali energie vlastním způsobem. A mimoto: Nemůžete skutečně milovat člověka, když ho shazujete – i když jen v myšlenkách.

 

Podívejte, Mí synové a dcery, to je zcela jiná cesta, než jak ji dávám Já. Vidím Svého syna a Svoji dceru dokonalé a k němu/ní plyne Má láska a sice nezávisle na tom, co Mé dítě navenek představuje. Řešení pro právě líčený problém může spočívat jen v tom, že budete pozorovat své bližní více a více Mýma očima, že se naučíte stále častěji vidět ve svém bližním duchovní bytost a nebudete už směřovat svoji pozornost na odsuzovaní toho, co vám vadí a co vás rozčiluje.

 

Tak už nebudete ponižovat svého bližního a nebudete sami sebe povyšovat. A v tom okamžiku, Mí milovaní, bude proudit Má energie. Tímto způsobem vyměníte cizí energii za lásku, která by ráda proudila z Mého srdce ke každému dítěti.

 

Že budu u tohoto procesu na vaší straně, to víte. Už jsem vám to říkal tak často. A přeji si tak moc, abyste vložili svoji ruku do Mé a abyste řekli: „Ano, Otče, cestu lásky, pro kterou jsem se rozhodl, půjdu dále důsledně.“ Pak, Mí synové a dcery, přijde okamžik, když plní radosti a štěstí přijdete ke Mně a řeknete: Otče, podívej, také já miluji všechny stejně, díky Tvé pomoci, kterou Mi dáváš.“

 

Mí poslové světla, to je vaše cesta a pak se ve vás nejen narodím, ale i vstanu z mrtvých.

 

Amen

 

 

Z lásky

 

Přijměte Mé vánoční požehnání! Já, Otec pra, vám žehnám, Mí synové a dcery, žehnám vám, přítomné duše a žehnám vám, andělské zástupy. Žehnám této Zemi, všem Mým dětem, žehnám všemu, co žije; neboť život je láska.

 

Tak jděte do nadcházejících adventních dnů, prozářeni Mým světlem, které vám dnes v noci zesíleně vložím do vašeho srdce, jděte po ulicích a uličkách a předávejte dál Mé požehnání, aby bylo ještě mnoho Mých dětí dotčeno, které nyní nemohly přijmout Mé otcovské požehnání, protože jsou ode Mě ještě odvrácené.

 

Ve Svaté noci budeme všichni spolu spojeni, jak jsem vám projevil. Jděte dál radostně na započaté cestě, pevně přivinutí k Mému srdci, vaši ruku v Mé a nepřetržitě pak poproudí Má láska skrze vás a naučí vás milovat tak, jak miluji Já.

 

Amen

zpět