Tichá radost

Poselství - prosinec 2007

Poselství - prosinec 2007

zpět

Poselství z 15. prosince 2007

 

Vánoční slavnost

 

Jako služebník Pána k vám smím hovořit Já, Rafael, nositel božské lásky. Vzal jsem s sebou mnoho andělů a také vaše anděly strážné a také v jejich jménu vás zdravím a jsem plný radosti tady ve vašim kroužku. Slyšíte? Andělé vroucně zpívají píseň na počest Boha. Nádherný chór zaznívá a vaše duše se přidávají.

 

Prosím vás tedy, Mí bratři a sestry, otevřete své ruce a přijměte dar ode Mě, který jsem vám přinesl! Kreslím do vašich rukou svatý kříž. To vám pomůže ulehčit váš kříž, který nesete na Zemi.

 

Pociťte, jak se tento kříž vrývá jako zářící znamení do vašich rukou! Skláním se před vaším úkolem, spolunést kříž na tomto světě a skláním se před naším Pánem a Otcem, Který je uprostřed mezi námi a kterého vzýváme.

 

Všichni andělé, kteří jsou u vás, vás podporují, poskytují vám oporu a obdarovávají vás svojí láskou. Já, Rafael, nyní ustupuji a převroucně vzývám Boha.

 

 

Projevení z lásky

 

Já, Otec pra, se k vám skláním, Mí milovaní. Pospíchejme společně sférami k chrámu milosrdenství, v němž jste se o vánocích stále znovu scházeli, abyste ve svých srdcích zesíleně přijímali milosrdenství a nesli je na Zem! Ale tentokrát mám ještě jiný důvod, Mí milovaní.

 

Mí synové a dcery, na znameních doby vidíte vážnost, která nyní působí. Ale tuto vážnost chci zmírnit Svojí láskou-milosrdenstvím. Tak pojďte! Vidíte před sebou ve zlatém světle chrám, nesený pilíři, které odrážejí Mé světlo, ano tisíceronásobně odrážejí. Uprostřed chrámu je studna milosrdenství, která se rozlévá přes všechny sféry.

 

Shlukněte se kolem Mě jako Mé děti a buďte Mi jako takové nyní tak blízko, jak jste byli kdysi v nebi. Mé srdce je tak velké, že všichni můžete spočinout na tomto srdci a žádnému Mému dítěti – slyšte Můj humor – místo nezpochybňuji. Obaluji vás do Mé lásky a pokládám Své otcovské ruce kolem vás.

 

Mé světlo z pracentrálního souhvězdí září do vašich srdcí a spojuje se se světlem vašeho vnitřního bytí. Toto světlo bylo dosud zahalené, ale nyní, Mí synové a dcery, má jasně zazářit – pokud je to také vaše vůle –, neboť potřebuji silné nástroje, silné posly světla na Zemi. A proto vám chci z Mé hojnosti milosti darovat tolik světla, kolik podle svého kmitání dokážete přijmout.

 

Slyšíte tep Mé lásky? Mé dítě, miluji tě! A vidíte, jak je tento tep stejný jako rytmus v celém stvoření? Jestliže kmitáte v lásce, září tento rytmus skrze vás a dotýká se všeho na Zemi, co se vychýlilo z rovnováhy. Abyste ale mohli mít podíl na Mé zářící síle, prosím vás, abyste se v nadcházejících dnech až do štědrého dne připravovali. Také o Svaté noci nechť se každý z vás – pokud je to jeho vůle – asi na hodinku odebere do ticha a jeho srdce ať je otevřené pro nebe. Když pak ulehnete, povedu vás znovu na toto duchovní místo, do chrámu milosrdenství.

 

Svatá noc má pro vás být oslavou, kterou budete ve svých srdcích slavit, dokud budete putovat v pozemském rouchu; neboť má zůstat ve vaší paměti a nemá být vymazána spánkem. Proto Má prosba na vás: „Připravte se!“

 

Vidíte odtud v dálce vaši planetu Zemi. Vidíte zářící kříž, který v příčném trámu zářivě obepíná Zemi a v podélném trámu tvoří žebřík do nebe, stupně domů na Mé otcovské srdce. Vidíte temné mraky, které se kupí na všech místech nad Zemí. Jen mezi nimi září stále znovu světla, která jste zapálili jako Mí poslové světla, svými myšlenkami požehnání, lásky, vysílání míru. Současně vidíte, jak slabě světla hoří.

 

Vidíte jemné čáry? Jsou mezi vámi napnutá zlatá vlákna, vlákna, jimiž proudí Má láska, zlatá vlákna, která jste si přinesli z nebes, která vás spojují dohromady v jedno pověření: „Budiž mír a láska na Zemi!“ Ale světlo září ještě slabě. Aby se tato světla stala majáky, chci vás v této Svaté noci svolat se všemi ostatními posly světla do chrámu milosrdenství a podle schopnosti přijímat naplnit Mým milosrdenstvím.

 

Láska je a musí být občas ještě přísná, ale milosrdenství se sklání ke každému dítěti v dobrotě, kterou můžete cítit ve svém nejhlubším nitru jako vzpomínku z nebes, jako slabý odlesk v lidském rouchu. Toto milosrdenství ve vás chci posílit.

 

Půjdete pak po Zemi s jinýma očima. Budete pak také cítit a chápat bolest stvoření a Mých dětí. Ale nebojte se; neboť tento pocit je božský dar, který vám daruji; a božský dar je duchovní pocit a ne cítění člověka!

 

Vaše chápání souvislostí v celém stvoření bude jiné než dnes. Uvidíte, jak jedno podmiňuje druhé, tak jasně, jak si to dnes ještě nedokážete představit. Když budou mocné lijáky pustošit krajinu, pocítíte už dopředu nečas a že to potřebuje vaše milosrdenství. Současně poznáte příčinu těchto tmavých mraků. Zastavíte se v denním dění. Před vašima očima se objeví mapa s předpovědí, jak ji tak často vídáte ve vašich médiích, a pocítíte nečas v jeho síle, v jeho ničivé zuřivosti.

 

Nejsou to jen lidská pokolení, která přivodila klimatické katastrofy, ale působí rovněž ti, kteří jsou ještě proti Mně, kteří chtějí zničit Zemi, aby už nemohla působit jako planeta pro školení a spasení. Poznáte jasně moc temnoty a uvidíte, jak vše spolupůsobí, aby přivodilo Mým dětem převelikou zkázu.

 

V bleskovém filmu poznáte souvislosti, samozřejmě také příčiny vytvořené lidmi, jako např. kácení pralesů a dáte se tedy jako Mí poslové světla do práce. Bude ve vás hojnost Mé svaté síly, Mé moci ze Svaté noci, která teď přijde a budete zářit do událostí Moji lásku-milosrdenství.

 

Dotknete se živlů, které se staly násilnými mocemi, utišíte je mocně Mým požehnání a láskou, které vás budou silně působit. A těch, kteří jsou proti Mně, se dotknete Mým milosrdenstvím. Nenechte se splést, i když vám budou nadávat, což se jistě stane! Nasaďte proti tomu lásku a požehnejte jim! Vyšlete do srdcí lidí pochopení jimi vytvořených příčin a způsobíte změnu myšlení.

 

To byl jen malý výtah toho, co vás v nadcházející době potká. Nebudete už slabí lidé, ale budete Mí synové a dcery, které bych ve Svaté noci rád obdaroval láskou-milosrdenstvím ze své hojnosti– pokud to bude také vaše vůle. Připravte se, rozšiřte své vědomí a těšte se na posvěcenou noc!

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní, Můj nebeský mír se rozšířil ve vás a v celém stvoření. V tichu noci se otevírá nebeská brána a jasné světlo září a obaluje vše do nebeského bezpečí.

 

Já Jsem toto božské světlo, Já, váš Otec, jsem vstoupil na Zem a Můj lesk ozařuje vše. Celé stvoření je ponořené do Mé lásky-milosrdenství. Skutečně, říkám vám: „Vše objímá Má láska-milosrdenství.“ Proto otevřete své srdce zcela zeširoka; neboť vás chci naplnit, abych vás posílil. Chci vás naplnit, abych vás vyléčil. Chci vás naplnit, abych vás učinil Mými do dálky zářícími posly světla, abyste šli stvořením v Mém pověření a nepřetržitě žehnali tak, jak jsem to činil Já při Své cestě po Zemi.

 

Tak, jako jsem žehnal pastýřům, kteří pospíchali po Mém narození k jesličkám, tak máte také vy nepřetržitě žehnat svým bratrům a sestrám, ale také všemu životu, všemu bytí; neboť stvoření potřebuje Mé požehnání, aby se mohl na Zemi trvale rozšířit Můj nebeský mír; aby Má láska-milosrdenství mohla obalit a proniknout vše, co nekmitá v Mém božském pořádku; aby se vše vrátilo k božskému pořádku.

 

Především obalte do lásky-milosrdenství změny a jejich následky, které se nyní vynořují na Zemi ve stále nových podobách. Jako majáky máte jít po Zemi a oheň nechť z vás vyzařuje tak, jako kdysi svítila hvězda betlémská.

 

Mí milovaní, těšte se na dobu, v níž půjdete spojeni se Mnou po této Zemi; neboť Já Jsem se skutečně narodil v každém z vás! Když si to uvědomíte a stále znovu budete vstupovat do chrámu milosrdenství, tak vám budu chtít darovat Mé síly, tak jak to smí být pro každého z vás podle Jeho vůle. Buďte Mými nástroji míru, buďte Mými nástroji lásky a buďte Mými nástroji milosrdenství; neboť tím vyléčíte celé stvoření!

 

Světlo, které je Mým světlem, které poproudí z vašeho srdce, bude zářit do nekonečných dálav a do temnoty! Vaši bratři a sestry, kteří zkoumají temnotu, začnou toužit po Mé lásce a milosrdenství. Máte jim ukázat, že tato Země je opravdu místem, kde se temnota rozjasňuje Mým světlem lásky.

 

Tak budou moci zcela pozvolna otevírat své oči a svá srdce, která byla tak dlouhou dobu uzavřená před Mojí láskou. Nejdříve jen malá skulinka, protože ještě nebudou moci snést světlo, ale pak se budou jejich oči a jejich srdce otevírat více. Má láska-milosrdenství bude zářit stále mocněji a tak se bude moci stát onen zázrak, který začal před dvěmi tisíci let Mým narozením, že spasení bude dokončeno.

 

Vy všichni, kteří jste zde v této místnosti, ale také všichni Mí poslové světla, kteří Mi slouží, Mi pomáhají uskutečnit tento zázrak. Proto, Mí milovaní, připravujte se pečlivě na Svatou noc, která je před vámi; neboť vám říkám: V oné noci bude možné slyšet zvony, které zvěstují dobu návratu domů, zvlášť hlasitě, a hradby temnoty se ve zvuku těchto zvonů zachvějí a všichni tam budou vědět, která hodina uhodila.

 

Přijměte Mě v oné noci, Mě, vašeho nebeského Otce a bratra, Ježíše Krista, a jděte dál po Mém boku, spojeni se Mnou, dalším životem. Mé vánoční požehnání se nyní rozšiřuje nad vámi a Já stojím před každým a roztáhl jsem Své ruce na vaší hlavou. Pociťte, jak vás objímá Má láska-milosrdenství a nechejte ji skrze sebe proudit, nechejte ji proudit dál k matce Zemi a do celého stvoření! Miluji vás a Můj vánoční mír je s vámi.

 

Amen

 

 

Projevení skrze moudrost

 

Mír má být na Zemi a v oblastech blízkých Zemi. A mír bude. Započal jsem tento mírový proces, Mí milovaní synové a dcery, před dvěmi tisíci let, a nemálo z vás bylo už tehdy s planoucím srdce na Mé straně.

 

I když to ještě nevypadá na mír, když se díváte do světa, je vítězství světla přesto nezvratitelné. Každý z vás – pokud by chtěl – se má stát nositelem míru, možná ještě větším, než jakým byl v minulosti. Máte být jako svíčka ve vánoční pohádce, kterou jste si četli, která se stala světlem a šířila svůj jasný svit.

 

Každý člověk je jako svíčka, jejíž knot ještě doutná. Všechny jednoho dne zapálím v plamen a ti, kteří Mi už dali své ano, už hoří. Označil jsem vás jako Své zářící syny a dcery a uvedu vás do tohoto vědomí ještě hlouběji, abyste také ve svém nitru skutečně pocítili, co to znamená být vybaven touto mocí a tímto leskem a tímto mírem.

 

Učiním vás – pokud budete chtít – hořícími plameny, které rozjasňují své okolí, které jsou tak samozřejmě terčem temnoty, čehož se ale nebojí a které ale současně těm, kteří hledají, signalizují: „Také v tobě hoří tento plamen, nechej se zapálit Bohem, tvým Otcem, aby nás bylo stále víc a společně se šířilo naše světlo na této Zemi.“

 

Takovými nositeli světla, kteří beze strachu vystupují, vás chci učinit a učiním vás, když dostanu vaše ano.

 

Amen

 

 

Slovo skrze trpělivost

 

Ještě jsem, váš Pán a Spasitel, Ježíš Kristus, ve vašem středu a Mé ruce se stále roztahují, aby k vám nechaly proudit Moji sílu, Mé požehnání, Mé zdraví. Otevřete široce svá srdce a jděte a neste Mé světlo lidem! Šiřte Mé světlo na této Zemi. Proto jste tady.

 

Posiluji vás Svým požehnáním. Obaluji vás do Své lásky.

 

Amen

 

 

Projevení z vážnosti

 

Nebojte se; neboť se vám dnes narodil Spasitel!, tak stojí psáno, Má milovaná skupinko a Já vám říkám: „Hodina této události označuje nejvýznamnější hodinu v dějinách lidstva.“

 

Bůh, váš Pán a Stvořitel, prasvětlo, všeobjímající, všepronikající láska, se narodil v člověku. Ale nebyl jsem sám. V Mém následnictví bylo mnoho světelných bytostí, které sestoupily se Mnou, aby započaly a naplnily, co bylo třeba naplnit.

 

Mnoho vašeho lidského času od této doby uplynulo a mnohé se mohlo dokázat, skrze mnohé z vás a mnohé, kteří žijí roztroušeni po celé Zemi na jiných kontinentech, v jiných zemích, také v jiných společenstvích.

 

A nyní, Mí milovaní – jak jsem vám stále znovu říkal –, se blíží doba, která je označována jako doba sklizně. Co sklidí člověk? Jedině to, co zapříčinil a co nekmitá v zákonu lásky.

 

Ale vy, Má věrná skupinko, putujete po této Zemi, abyste si v této době uvědomili, co ve vás leží a kým jste. A to, Mí synové a dcery, se vám nemůžu dostatečně často snažit vysvětlovat. Jste, stejně jako Já, světlo a nejčistší láska. Pamatujte na to, Mí milovaní, a v tomto duchu jděte do dalších dnů!

 

Bděte a modlete se a probuďte tím rovněž mnoho svých bratrů a sester, kteří jsou plní touhy! A nechť světlo, které z vás vychází, láska, která skrze vás září, skrze vaše oči, vaše ruce, skrze celé vaše bytí, zažehne světlo ve vašich bratrech a sestrách, aby také oni ve svém nitru obrátili svůj pohled a své srdce ke Mně; neboť je také Mou vůli dokončit to, co bylo započato. A to znamená: Chci zachránit vše, vše padlé má nastoupit cestu ke světlu a dorazit zpátky tam, odkud kdysi vyšlo.

 

Mí milovaní, tak jděte a vězte, Já, váš Otec, Jsem s vámi a na vaší straně! Jste milováni, tak také milujte!

 

Amen

 

 

Závěrečné slovo skrze lásku

 

Mí milovaní synové a dcery, nesete světlo v rukách jako symbol světla, které máte šířit zde na Zemi. Já, Otec pra, vkládám do tohoto světla Mé svaté požehnání a Mé posvěcení. Nechť tato svíce ve Svaté noci zaplane a spojí vás se Mnou a bude ve vroucím spojení se Mnou, abych ve vás mohl posílit světlo.

 

To je Mé vroucné přání a je to současně Můj dar pro vás. Žehnám vám, vašim rodinám, všem, kteří vás obklopují. Myslete na to, všichni jsou Mé děti, které se mají vrátit domů a vy jste tím, kdo Mi pomáhá přivést je domů.

 

Tak přijměte světlo z nebes, které ve vás nyní posiluji, abyste v nadcházejících dnech postavili svět kolem sebe do pozadí a šli po Zemi duchovně, takže Svatá noc pro vás bude moci být skutečnými Vánoci.

 

Jděte v míru a neste lásku, Mé požehnání a Mé zdraví jako světlo do tohoto světa, do Mého stvoření, k Mým dětem!

 

Amen

 

 

Rozloučení

 

Tak se loučíme a na znamení našeho spojení s naším nebeským Otcem pokládáme pravou ruku na naše srdce a skláníme se v pokoře před Ním, Který se v nás stále znovu rodil a bude rodit.

 

Láska, mír a požehnání Pána jsou v nás a s námi. Jsme v Jeho duchu. Pozdrav pán Bůh a požehnaný čas!

 

V srdci jsme spojeni a ve Svaté noci pocítíme, jak blízko všichni srdci Otci jsme.

 

Požehnané Vánoce plné světla!

zpět