Tichá radost

Poselství - prosinec 2008

Poselství - prosinec 2008

zpět

Kroužek Lásky a Světla Ježíše Krista

 

13. prosince 2008 v Norimberku

 

Vánoční slavnost

 

 

 Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu,

další setkání v sobotu, 31. 1. 09 ve 14 hod.

Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

 

Následně, po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci, vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti,

a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Projevení z lásky

 

Já, Otec Pra, Jsem mezi vámi, doprovázen nositelem Mé božské lásky, Rafaelem, doprovázen nositelem Mé božské moudrosti, Zurielem, ale i nositel Mé božské vůle, Michael, a nositel Mé božské vážnosti, Muriel, jsou zde mezi vámi.

 

Moji synové a dcery, tato Svatá Vánoční slavnost, kterou se Mnou budete zakrátko slavit, pro vás má mít hluboký význam. Zástupy andělů přišli k zemi, aby doprovázeli Mé posly světla, ochraňovali je a především jim dali sílu pro nadcházející čas.

 

Víte o vážnosti této doby a i o tom, jak moc Já, Otec Pra, toužím zvláště po těch Mých dětech, které jsou ještě vzdáleni od Mého srdce. Ti se nyní snaží vší mocí uhasit jasně zářící světlo, které vychází z vašeho středu – světlo vaší lásky ke Mně; neboť je to Má Svatá vůle, aby se z tohoto ohně stal plošný požár.

 

Byla položena otázka, jaký význam mělo objevení se komety ve vašem čase, a Svému nástroji jsem dal tuto myšlenku: Objevení komety znamenalo počátek nové doby, doby Mého Ducha, ve které se chci stát živým ve všech Svých dětech. Neboť ještě uctívají mrtvého Boha, který trůní v dalekém nebi, Boha, který je odpovědný za všechno zlo na této zemi.

 

Ale vy, kteří jste zde shromážděni, jste vzali vážně Mé volání k vám a přispěchali sem z blízka i z dáli, abyste naslouchali Mému Slovu a byli při této slavnosti Mé Svaté přítomnosti v tomto kroužku.

 

Mé děti jsou jako zavřené v labyrintu, hledají a hledají, a nenacházejí Mě. Proto potřebuji vás jako zvěstovatele Mé lásky, přičemž nepotřebujete jít do světa jako kazatelé, nýbrž – jak jsem vás to minule učil – sesílat paprsek Mé Lásky a Světla do srdcí vašich bližních.

 

Cítili jste, jak Jsem v minulých dnech, když jste procházeli pořádkem a vůlí, šel po vašem boku? Ano, pociťovali jste Mou blízkost, přijímali vděčně Mé impulsy a proměňovali je v činy. Všichni jste se snažili připravit se na tyto Vánoce, o kterých jsem vás pozval na zcela zvláštní oslavu do krajiny lásky.

 

Má radost je s vámi, přesto v této radosti kmitá i Má vážnost. Neboť doba, do které vcházíte, je vážná, neboť Můj božský pořádek začíná působit, Má Svatá vůle se děje a ze Své moudrosti řídím osudy této země, aby Mé děti po celé zemi – jedno v jakém náboženství, v jakém společenství – poznali vážnost, se kterou je volá Bůh všech náboženství, a to v každém srdci.

 

Jsem živý Bůh v Srdcích Svých dětí, a vy, Mí synové a dcery, žijete v této době, abyste se skrze požehnání, skrze vaše vysílání lásky, skrze myšlenky míru a myšlenky zdraví, srdcí vašich bližních dotýkali, otevírali a očišťovali, nepozorovatelně pro vás a jen lehounce znatelně pro vaše bližní. Neboť z Mého rohu hojnosti milosti obdarovávám všechny Mé děti, aby mohly – pokud jsou dobré vůle – přes vás přijímat Mé poselství.

 

Za Mé děti, které ještě chtějí putovat v temnotě, kteří nyní proti vám bojují silou, jakou si nedovedete představit, se modlete a posílejte vždy znovu do jejich říší svou lásku, ne vaši zlobu nad útoky, nýbrž lásku. Vaší zbraní je láska. Mečem Mého božského nositele vůle je láska; láska, která jistě musí ukázat i hranice; láska, která i kolem vás tvoří ochranný val, a skrze vaši lásku bude tento ochranný val neprolomitelný.

 

Nyní mluvila Má vážnost a teď se na vás obracím ve Své lásce. Rok utekl a vy jste se všichni snažili to, co jste si předsevzali – přiblížit se Mému srdci – proměnit ve skutek. A má radost je velká, neboť všechny vaše myšlenky plné světla tvoří kolem každého z vás viditelnou svatozář. Uprostřed temnoty jste Mé majáky, Mé pochodně. A proto je i při této slavnosti dnes nebe kolem vás, a radost andělů, kteří vás doprovázejí, vtéká do vašich srdcí, neboť je to slavnost – vedle vážnosti – i radosti pro vás.

 

Do Svaté Vánoční noci je ještě pár dní. Ciťte anděly kolem sebe! Zůstávají po vašem boku, aby všechny vaše myšlenky, které jako světlo vysíláte do světa, přijali a donesli tam, kde jich je nejvíce třeba.

 

Myslíte, že ovlivníte jen málo, Mí synové a dcery. Ó ne, ovlivňujete velmi mnoho! A o těchto Vánocích, až budou vaše těla spát, vás vezme váš anděl strážný a ještě další andělé, kteří vás doprovázejí, na slavnost, na slavnost Mého ale i vašeho stání se člověkem, která se bude slavit v krajině lásky.

 

Těšte se a dále se připravujte na tuto noc! Protože můžete pozorovat své dílo lásky na zemi daleko nad zemí a uvidíte světlo, které jste šířili, ovlivní tato Svatá noc i vašeho člověka; neboť skrze prožitek duše, který přenese na člověka – podle toho jak to dokáže pojmout – člověk již nebude stejný, až se po nočním spánku probudí.

 

Nyní budu mlčet skrze tento nástroj, ale Mé Slovo je ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Dítě v jesličkách má být znamením pro vás, tak to čtete a slyšíte již po mnoho století. Má to pro vás být znamení duchovního dění, kterému ne mnoho Mých lidských dětí rozumí v celé jeho velikosti.

 

Všechno to, co lidstvo s Mým narozením se před dvěma tisíci lety spojuje, a co dnes je tak rozličnými – často překroucenými – způsoby oslavováno, vás má upamatovat. Má vás upamatovat na to, že v tomto dítěti, Ježíši z Nazaretu, přišla na svět Láska, a že poselství Mé učené a žité lásky změní svět jen tehdy, když nebude jen slyšeno, nýbrž proměňováno ve skutek.

 

Proto vás uvádím skrze Svou moudrost stále hlouběji do Svých duchovních zákonů a pravd, abyste rozuměli, a aby se toto porozumění ukotvilo hluboko ve vašich srdcích a stalo se motorem vašeho života.

 

Když se podíváte zpět do prvních let a desetiletí, které následovaly po Mé takzvané smrti a Mém nanebevstoupení, tak nikde nenajdete zápisy o tom, že by se v těchto letech a desetiletích slavilo Mé narození. K tomu došlo až teprve mnohem později. A vykrystalizovalo to v takové míře, v jaké se ztrácelo pravé porozumění tomu, co se stalo v Betlémě.

 

Ale ti mezi Mými, kteří byli naplněni Mým Duchem, věděli o dění, které dnes nazýváte Vánocemi. Já, Láska, jsem přišel do jejich srdcí, měnil jsem je a žil skrze Mé – bez koled, bez napodobování jesliček a dalšího.

 

Nemluvím proti tomu, přesto vás prosím, abyste to vše viděli jen jako znamení, vzpomínku na něco, co ve skrytosti změnilo tento svět, a co ve skrytosti stále stejně působí. A chci vám dát pro lepší porozumění příklad: Když máte dospělého syna, kterého milujete, který vám dělá radost, který vám je, kde může, oporou a pomáhá vám: Díváte se pak, když slavíte jeho pozemské narozeniny, na to malé dítě, kterým byl tehdy, nebo na to, čím je dnes pro vás?

 

Co Jsem pro vás? Jsem váš Bůh. Jsem ten, kdo ve vás žije. Jsem ten, kdo stvořil univerza a udržuje je. Jsem Láska a Všemohoucnost. Zároveň Jsem Život v každém nejmenším tvoru. Jsem Energie v tvých myšlenkách, a jsem ten, kdo tě vede domů. Pokud Mě také tak vidíš, pokud Mě také tak cítíš, pak pro tebe může být každoroční obraz jesliček znamením, ale ty zároveň víš, že Jsem Síla v tobě, která tě promění – když to dovolíš – a která s tebou promění svět.

 

Podívejte, Mí milovaní, každý z vás si sebou nese své velké i malé trápení, své strachy, své starosti, mnoho zbytečných myšlenek, mnoho ze své minulosti, co ho někdy ještě zatěžuje nebo co ho možná někdy ještě dostihuje.

 

Porovnejte všechno toto ve vás s harampádím, co je ve sklepě a na půdě domu. Jednou, Mí přátelé, se tak jako tak od toho osvobodíte, a to všechno, co již nepotřebujete, nebo s čím se alespoň v ten moment chcete rozloučit, dáte jako odpad na ulici.

 

Poznejte tento obraz! Co sebou nosíte jako odpad, a co s tím chcete dělat? A nyní se vracím zpět k obrazu dospělého syna. Zavoláte mu a řeknete: „Můj synu, pomůžeš mi osvobodit se od všeho toho, s čím se chci rozloučit?“ A co uděláte s vaším vnitřním harampádím?

 

Jestliže Mě nepoznáváte jen jako malé dítě v jesličkách, které vám pomáhá uklidit váš duchovní dům, tak pojďte ke Mně! Myšlenka stačí. Jedna tichá, vyslovená prosba a Já Jsem tam, a pomohu vám dávat postupně na ulici to, co vás ještě zatěžuje; a ukáži vám, jak uklidit svůj vnitřní dům, jak ho vyzdobit, Já Jsem ten, který je u vás a bydlí s vámi.

 

Jistě se v průběhu času tu a tam nasbírá nový nepořádek, ale již to nebudou žádné hory. S Mou pomocí budete svůj dům udržovat čistý a budete v tomto domě žít ve svobodě a přijde radost ze života, protože jste – jak jsem to již jednou říkal – „v obraze“.

 

Ten, kdo to s vámi a ve vás může uskutečnit a uskuteční – pokud to chcete – Jsem Já, váš Bůh a Spasitel, váš Bratr a Přítel, který kvůli tomu přišel na svět; takovým způsobem mají pro vás být jesličky znamením.

 

Amen.

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní synové a dcery. Spočíváte v Mé lásce, a Mé světlo září do vašich srdcí a do vašich duší. Pochopte, že Jsem na zem nesl lásku na křídlech milosrdenství. Je to Můj dar, který jsem přinesl na zem, abych ohlásil návrat domů všech Mých dětí.

 

Když se nyní podíváte do svého srdce a cítíte Mě v sobě, tak Jsem jako to Dítě v jesličkách ve vašich srdcích. Díváte se na Mě a Já se dívám na vás, a mluvím k tobě a říkám: „Pojď ke Mně, chytni Mou ruku!“

 

Každý, kdo se nyní chytí Mé ruky, cítí, jak ho zaplavuje Má láska. Pociťuje věčný domov, který jsem vám přinesl již při Mém narození. Léčící láska vámi prochází, léčící láska proudí vaší duší, léčící láska vtéká do vašeho srdce. Léčící láska zachvacuje každou buňku vašeho těla, a léčící láska proudí přes vás do celého univerza.

 

Zasadil jsem lásku ve vás a čím více milujete, tím větší je Má láska ve vás. A čím větší a silnější je Má láska ve vás, tím více lásky můžete vynášet. Zrodil Jsem se do temnoty. Přinesl jsem světlo do temnoty, aby již nikdy nebylo temno.

 

Vy, Moji milovaní, jste Mými nástroji a Mými služebníky, a Já vás prosím, abyste nesli do tohoto světa – který se jeví stále ještě tak tmavý – Mou lásku, Mé světlo a Mé milosrdenství. Zvěstujte Mou lásku a neste mír do tohoto nepokojného a neklidného světa! Buďte jako Mé nástroje příklady lásky, ať to ostatní mohou vidět a mohou vás horlivě napodobovat.

 

Tak postupně jedno dítě po druhém lásku pozná, lásce přitaká, a tak se láska bude šířit po světě. A jen pak může být mír na zemi, když každý z Mých synů a každá z Mých dcer nalezne mír v sobě, pozná lásku a řekne ano Mně, vašemu nebeskému Otci a Bratru, Ježíši Kristu.

 

Já jsem to Dítě, které k vám natahuje ruku, Já Jsem Láska Otce, která vás chce naplnit láskou. Držte Mou ruku velmi pevně, vejděte po Mém boku do této vánoční doby a do Nového roku! Budete Mě potřebovat, neboť Jsem jako váš věrný Přítel u vás, protože jste Mi řekli ano.

 

Nechejte se nyní požehnat. Rozevřel Jsem nad každým jednotlivým z vás Své ruce k požehnání a z Mých rukou proudí milosrdenství a láska, Mé božské světlo a Můj božský mír na vás dolů a do vás.

 

Ale ne jen k vám proudí Mé božské požehnání, nýbrž proudí do veškerého stvoření, ke všemu životu, ke všemu bytí. Zvěstujte Mou lásku, vnášejte lásku a mír do tohoto světa!

 

Amen.

 

 

Vánoční požehnání

 

Já, Otec Pra, žehnám ale i vás všechny, kteří Mé Slovo čtete, uchováváte ve svých srdcích a necháváte stát se skutkem.

 

Žehnám všechny Mé děti, a Má touha proudí především do těch srdcí, které se od Mé lásky odvrátily. Vy Mě nyní nevidíte jako mocného Otce a Boha, Stvořitele nebe a země, nýbrž Mě vidíte jako Ježíše, jako Lásku Otce, která šla po zemi, a v této lásce vás chci přitáhnout na Své srdce.

 

Obraťte se! Připojte se k těm, kteří se navrací do Otcovského Domu! Je čas návratu domů, a všude na této zemi ve všech srdcích Mých dětí – jedno, zda Mě milují nebo ne – zaznívá volání Mé lásky: „Pojď domů, Mé dítě, obrať se, toužím po tobě!“

 

Pro tebe Jsem se narodil na této zeměkouli, pro tebe Jsem šel na Golgotu. A podívej, jak ještě i nyní nesu na této zemi každé utrpení, dokud se Mé poslední dítě nevrátí na Mé srdce. Pojď, Mé dítě, a již se déle nezdráhej! Materiální univerza zaniknou.

 

Amen.

 

 

Milí sourozenci, nyní si bereme svíci do ruky, je to jen jednoduchá bílá svíčka, ale může mít pro nás velký význam. Zapálené světlo vynášíme jako symbol do světa.

 

Pro duše je země tmavou planetou. Je osvětlená pouze světlem všech těch, kteří milují Boha a šíří kolem sebe lásku, tak jako kolem sebe šíří svíčka světlo.

 

Myslete na to: Do jakéhokoli obličeje se díváme, vždy vidíme Ježíše, našeho Otce. A když se díváme do stvoření, do utrpení, které se mu děje, tak ve smutných očích zvířat vidíme také Boha. Neboť všechen život přichází z Něj, a všechen život je jedno. Tak chceme být světlo pro život, zdraví a požehnání.

 

Tato svíce v našich rukou bude posilovat i nás, když ji zapálíme v našich temných hodinách.

 

 

Otec Pra mluví:

 

Cesta po zemi není lehká, to Jsem vám řekl, než jste opustili nebe, je to křížová cesta.

 

Když hoří plamen této svíce, tak proudí z věčného domova přes atomy světla síla do vašeho člověka, neboť váš duch je silný. Je to jen člověk, pro kterého je cesta po zemi těžká.

 

Tak posvěcuji vaše svíce. Zapalte nyní světlo na svíci na stole, které symbolizuje Mé světlo, a předávejte si ho dále mezi sebou, na znamení, že jste všichni mezi sebou spojeni, světlo před Mým trůnem – neboť není žádné dělení – sílu, zdraví, požehnání pro tuto zemi, pro vaše bližní a stvoření.

 

Amen.

 

 

Rozloučení

 

Setkáme se ve Svatou noc v „krajině lásky“ – když naše těla spí. Připravili jsme se na tuto slavnost. Slavíme Ježíšovo stání se člověkem, ale i naše stání se člověkem, neboť i pro nás to byl těžký krok jít dolů na tuto zemi. Vzpomínáme i na naše cesty po zemi a máme před očima velký cíl, putovat společně s naším Pánem a přivést sebou domů všechny děti našeho nebeského Otce.

 

Loučíme se mezi sebou navzájem. Klademe svou volnou ruku na srdce: „Milovaný nebeský Otče, rozcházíme se nyní, ale v srdci jsme a zůstáváme spojeni spolu navzájem a i s Tebou, spojeni ale i se všemi sourozenci, kteří tu dnes nemohou být, spojeni se sourozenci, kteří čtou Tvé Slovo, spojeni se všemi posly světla, kteří zde na zemi pro Tebe bojují a spolupůsobí na velkém díle vedení domů všech Tvých dětí. Tvůj mír, Tvá láska a Tvé požehnání jsou s námi všemi. Jsme v Tvém Duchu.“

 

Požehnané Vánoce plné světla! 

 

zpět