Tichá radost

Poselství - prosinec 2014

Poselství - prosinec 2014

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

13. prosince 2014 v Norimberku

 

Vánoční slavnost

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Chceme vložit minutu ticha za mír ve světě a tento mír vyslat do světa. Myslíme obzvláště na Svatou zemi, ale i na země, ve kterých není mír. Neboť čím více lásky a míru vysíláme, tím rychleji se bude mír na zemi šířit a přibývat láska mezi všemi lidmi.

 

Otevíráme nyní svá srdce pro Slovo našeho Nebeského Otce: „Milovaný Otče, stojíme před Tebou v pokoře a lásce a těšíme se na Tvé projevující se Slovo.“

 

 

Projevení z Božské trpělivosti

 

Já, archanděl Rafael, jsem uprostřed mezi vámi, abych vám dnes, jako každý rok, ohlásil vaši slavnost narození Nebeského Otce, Ježíše, na zemi. Pln radosti jsem s mnoha anděly u vás, doprovázeli jsme vás při vašich modlitbách a vynášeli je ven. Ano, mír ať je na zemi, mír ať proudí do všech srdcí!

 

Přinesli jsme vám něco z nebe, něžně se vás dotýkáme a pokládáme mír nebes do vašeho srdce. Víte, že nikdy nejste sami, všichni andělé jsou v pověření našeho Nebeského Otce uprostřed mezi vámi. Ohlásili jsme Jeho narození a doprovodili ho k zemi. I vás doprovázíme a každý, kdo nám je v lásce nakloněný a otevírá své srdce, aby přijal lásku našeho Nebeského Otce a vyzařoval ji ven, může nás – když se ztiší – cítit. Ano, v tichu cítíte také lásku našeho Nebeského Otce.

 

Chceme Mu, který vstoupil do našeho středu, dát všechnu svou lásku. Radostně tluče naše srdce. Skláníme se před Ním. Mír ať je na zemi, zvěstujeme to ještě i dnes a přinášíme vám mír. Otevřete svá srdce, otevřete své ruce k pozdravení míru, které můžete duchovně v každém okamžiku znovu bohatě rozdávat! Buďte spojeni s naším Bohem a Stvořitelem a poputujete lehkým krokem po zemi, neseni Jeho láskou! Při tom vám pomáháme. Jsme vždy ochotní.

 

Tak ustupuji já „Rafael“, skláním se před Bohem, naším Pánem a Otcem v hluboké pokoře.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Skutečně vaši strážní andělé jsou nyní u vás a nebe se k vám přiklání. Světlo nespočetně andělů sestupuje do vašich srdcí. V nebesích neexistuje ani prostor ani čas a proto září světlo všech andělů na tuto zemi, aby se dotklo všech z Mých dětí, kteří Mě, svého Boha a Otce milují, jedno v jakém náboženství.

 

Procházíte těžkou dobou, neboť se podobá době, ve které jsem přišel na zem. Má matka Maria a Můj pěstoun Josef byli na cestě a nenašli žádnou noclehárnu a tak jsem , Ježíš, Bůh všech Svých dětí, přišel na svět v chlévě a byl položen do jeslí. Skrze to jsem sdílel osud se Svými dětmi, které jsou na útěku a nevlastní nic jiného než svůj holý život a to, co nesou na svém těle. Chci vás, tak jako všechny Své děti, kterým v cítění vkládám Svá slova do srdce, upozornit na osud těchto uprchlíků. Je nespočetně uprchlíků na zemi, utíkající, kteří museli kvůli válečným, často náboženským střetům opustit svůj domov, protože měli strach o své milé.

 

V Betlémě, v místě Mého narození, bylo v Mé době jen málo ubytování, ve kterých žili pastýři, kteří vodili své ovce na pastvu. Dnes tam je město a místo Mého narození je vysokou zdí, zakončenou ostnatým drátem, odděleno od Jeruzaléma, města, kde jsem na Golgatě ukončil Svůj život.

 

To všechno je symbol pro vaši dobu, Mí přátelé, oddělování zdmi, ploty a ostnatým drátem, které prochází napříč skrze všechna náboženství. Věříte, že v Evropě jste odstranili hranice střetů mezi náboženstvími. Ale nyní je opět nepokoj, hoří domy, ve kterých Mé děti, které si mohly zachránit jen holý život, měly bydlet. Kdo jsou ti, kteří rozdmýchávají oheň nenávisti? ---

 

Vánoce, oslava míru, a opět panuje nepokoj i ve vaší zemi. Co proti tomu můžete dělat, Moji milovaní? Vždy znovu jsem vám kladl na srdce: „Nesuďte, nýbrž se modlete za ty, kteří živí oheň válečných střetů a tím vztyčují také zeď s ostnatým drátem mezi náboženstvími. Zbořte duchovně tuto zeď!“ Když ve svých myšlenkách vysíláte mír, pak myslete také vždy znovu na zemi, ve které jsem se narodil a také ukončil Svůj život jako člověk!

 

Znovu procházím v Duchu po zemi a stále znovu žehnám právě ty z Mých dětí, kteří ve svých srdcích nesou nenávist namísto míru. Mír ať je na zemi, velká radost lidem! Tak putují se Mnou také andělé nebe po všech zemích a září světlo nebe do srdcí všech Mých dětí, jedno k jakému náboženství, k jakému světonázoru patří. Neboť nakonec jsem přece pro všechny ovce Dobrý Pastýř a chci je vést domů do věčného domova.

 

Vy zde v kroužku, ale i vy, kteří Mé Slovo čtete, jste voláni, abyste spolupomáhali, aby Mé ovce neběžely za špatnými pastýři, kteří místo lásky šíří nenávist. Když jdete ulicemi tohoto města, nebo kdekoli žijete, a potkáváte cizokrajně vypadající nebo oblečené sourozence, tak je v tichosti požehnejte a uvítejte, neboť jste všichni Mé děti.

 

Toto poselství je Mé vánoční poselství pro tento a nadcházející rok, který vám tu a tam přinese nepokoj. Právě tehdy pociťte Mou blízkost po svém boku s anděly, kteří vám pomáhají, aby tam, kde je tma, zazářilo světlo nebe, světlo lásky a míru mezi všemi Mými dětmi!

 

Když vzpomínáte na Mé narození, pak myslete na Betlém, který nyní patří k Palestině, a také na Jeruzalém, který dnes patří k Izraeli! Modlete se za lidi v obou zemích, aby se mezi nimi uzavřel mír, neboť to vede pak také k míru mezi náboženstvími! Nejsou v Jeruzalémě zastoupena tři velká světová náboženství židovství, islám a křesťanství se synagogami, mešitami a kostely? Spolupomáhejte, aby se zbořila zeď mezi Izraelem a Palestinou a došlo k míru, pak se mír rozšíří na celé zemi, neboť je jen jeden Bůh a Pán, který jsem !

 

Mé milované, věrné stádo! O Svaté noci, když se odeberete do klidu, pak volám vaše duše a ony Mne následují na rovinu, na které společně slavíme slavnost Mého příchodu na zem. Zároveň vzpomeneme Můj opětovný příchod, neboť Můj příchod se blíží, i když to časově ještě trochu potrvá. Společně chceme o Svaté noci poslat světlo, které ode Mě přes vás září, do srdcí všech Mých dětí na zemi. Je to světlo lásky a míru.

 

Tak vás žehnám, Moji milovaní, ale i všechny Mé děti. A žehnám, jako každý rok, svíce, které zapalujete od Mého světla, od světla, které symbolicky svítí jako svíčka ve vašem středu. Když vaše svíčky hoří, pak byste mohli společně vysílat světlo lásky a míru.

 

Tato ode Mě posvěcená svíčka vám bude pomáhat ve vašich tmavých dnech. Když jste smutní nebo sklíčení, pak zapalte svíčku, neboť skrze světlo k vám proudí Má útěcha a Má láska. Myslete na to, že stále jsem po vašem boku, od brzkého rána až do pozdního večera, a v noci dlíte u Mě, když vaše myšlenky při usínání byly u Mě! A vy, Moji milovaní, kteří Má slova čtete, Mi předložte svíčku a proste Mě o to, abych ji požehnal, a Mé požehnání na ní bude spočívat a utěšovat vás v těžkých hodinách, když ji zapálíte a přijdete ke Mně. Mé vánoční požehnání je s vámi!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, tak se ode Mě nechte naplnit. Činím vaše srdce široká a plním je nejdrahocennější láskou, Svým Božským milosrdenstvím a Svým hojným požehnáním. Tak jsou vaše srdce stále více rozšiřována a dotýkají se. Cítíte lásku, která se vydává od srdce k srdci. Vylévá se ale nejen od srdce k srdci, nýbrž do veškerého stvoření. Můj paprsek lásky a jeho světlo, které je naplněné láskou, rozjasňuje nejtmavší noc a nejtemnější místa ve stvoření.

 

Vánoce jsou slavností Mého narození, Mého příchodu na zem, ne jen před dvěma tisíci lety, nýbrž i Mého opětovného příchodu, až pro to bude zralá doba. Vánoce jsou ale i slavnost, při které se zrozuji do vašich srdcí, rok za rokem, stále a stále znovu. Tak jsou Vánoce především slavnost, která je bez času a obdarovává vás, Mé děti, světlem a láskou, pravými dary nebe. Tyto dary nebe vám mají být pomocí zvládat svůj život, jít po svých cestách a vrůstat do lásky, tím že nezištně a pokorně rozdáváte lásku, tak často jak vám to přijde na mysl.

 

Tak vložte nyní svou ruku do té Mé a ciťte stisknutí ruky, které opětuji! Ciťte skutečný proud Mých nebeských darů, Mé lásky, Mého míru, Mého milosrdenství a Mého požehnání! Vezměte si sebou jistotu, že můžete svou ruku vložit do Mé, kdykoli chcete! Při tom si vzpomenete na to, že nejste sami a že vaše cesta po zemi má být cesta plná světla, aby temnota této země byla rozjasňována a všechna srdce byla dotknuta Mou láskou a Mým mírem.

 

Buďte ještě jednou požehnáni a neste lásku a mír do celého stvoření!

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět