Tichá radost

Poselství - prosinec 2015

Poselství - prosinec 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

12. prosince 2015 v Norimberku

 

Vánoční slavnost

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Já, váš Pán a Bůh, ale i váš Přítel Ježíš, jsem uprostřed vašeho kroužku. Mé ruce jsou roztažené a žehnám vás zde v této místnosti, i ty, na které myslíte, ale i vás všechny, kteří jste duchovně přítomni. Mé požehnání se šíří daleko a nechte i vy proud požehnání téci, neboť to je Má síla, která přes vás proudí.

 

Požehnání je se všemi lidmi v tomto městě, ve vaší zemi, ano ve všech zemích této země. Mé požehnání je se všemi Mými dětmi, jedno co věří, jak se ke Mně modlí a jestli se ke Mně modlí. Všechny Své děti miluji stejně a všechny bez výjimky budou jednou opět v nebesích.

 

Vždy, když necháváte proudit ven Mé požehnání, tak se zkracuje čas, který Mé děti ještě musí trávit na zemi. Skrze vaše vyzařované požehnání může být také zmírněno to, co před Mými dětmi stojí. Země se právě začíná otřásat. Nyní ciťte sílu lásky, která přes vás proudí, jak něžně vaši zemi oblétá a uklidňuje.

 

Čím častěji necháte požehnání proudit, tím klidnější se stává tato planeta země. Ti, kdo jsou ještě proti Mně, bojují o každou jednu duši, aby ji stáhli do propasti. Věří stále ještě, že mohou zvítězit, ale síla a moc lásky je silnější a proudí přes vás, přes všechny Mé děti, jedno v jakém náboženství s myšlenkami plnými světla tuto zemi žehnají a obalují ji do světla.

 

Vánoce, slavnost radosti? Cítíte otázku, kterou vkládám do vašeho srdce. Může a má to být slavnost radosti, když tuto slavnost Mého narození na zem slavíte tím, že stavíte do popředí to duchovní a skutečně stojíte u Mých jeslí. Vy všichni jste šli na zem s úmyslem Mě následovat, jinak byste zde nyní nebyli shromážděni, abyste se Mnou slavili Vánoce.

 

  Vy všichni jste se na tuto zem narodili, abyste Mě od jedné vám určené doby následovali. Nyní nastala doba, kdy máte být zářící světla pro tuto zemi. Musí to ale ještě více vstoupit do vašeho vědomí! Svět, ve kterém a se kterým žijete, si dělá nároky na vašeho člověka. Dívejte se nyní hlouběji do vašeho pravého bytí a uvidíte světlého anděla ve vás!

 

Tohoto anděla nyní nechte v sobě probudit! Dejte mu prostor! Každé ráno, když se probudíte, tak myslete na toto: Nejsem jen člověk, který nyní opět začíná svou denní práci, nýbrž uvnitř jsem také anděl, který bude pomáhat, aby ty mnohé válečné střety, ve kterých musí děti nejvíce trpět, skončily. Myšlenky jsou mocnější síly, než si umíte představit. Vaše myšlenky plné světla jsou navíc podporovány anděly nebe.

 

Právě váš národ, který již zažil dvě těžké války, je vyzýván k tomu žít mír každý den nanovo, vyzařovat ho a nechávat ho téci všude tam, kde proti sobě ještě lidé stojí v nepřátelství. A nastane mír! Pak přijdu v moci a nádheře, abych všechny Své děti přivedl domů.

 

 To je cíl. I když leckdo z vás ještě jednou vstoupí na zemi, aby znovu spolupomáhal, aby celkem ve všech zemích došlo k míru, tak již bude na zemi tak světle a jasně, že budete kolem sebe vidět anděly a cesta po zemi pro vás bude radostí.

 

Každý rok nanovo, obzvláště ve vánoční době, se křesťanstvo modlí za mír a snaží se kolem sebe šířit mír. Ale jen co vánoční dny pominou, ustupují dobrá předsevzetí opět trochu zpátky.

 

  K vám a všem, kteří Mé poselství čtou, volám: „Moji synové, Mé dcery, až uskutečníte kolem sebe a v sobě mír, tak budete ode Mě posíleni a budete moct přispívat k tomu, aby se na zemi leckteré střety rychleji skončily.“

 

Máte sílu, neboť vám ji dávám! Myslete na to, když opět jdete do všedního dne, jaká moc a nádhera je skryta uvnitř v tom andělu, který jste.

 

Ale tento večer nemá být věnován jen vážnosti, nýbrž i radosti. Radosti, že jako Moji poslové světla obdarováváte své milé a jistě také ke každému dárku přidáváte Mé požehnání. Každý jeden mezi vámi se snaží přeměňovat lásku v čin a putovat životem se Mnou za ruku.

 

Vím o každé jedné vaší myšlence, o všech vašich činech. Vím ale také, jak si někdy o sobě myslíte: „Ó Otče, kde stojím jako Tvé dítě?“ A právě tehdy vás hladím jemně po hlavě a odpovídám: „Mé dítě, nejsi v nebeských říších, nýbrž na zemi a na zemi také někdy vyhraje druhá strana, ale to všechno je jen pro tvé školení. Nebuď smutný, nýbrž se raduj!“ Tak by se mohla pravá vánoční noc ve vás rozprostřít. Ciťte, jak nyní nejste jen člověk, nýbrž jak se váš duch rozšiřuje dále za místnost, jak jste všichni navzájem jedno, nejen jedno se všemi lidmi, jedno s anděly, kteří vás obklopují, jedno s přírodou, s lesem, s každým jedním stromem, s ptáky, kteří se nyní již odebrali k odpočinku.

 

Tak by mohly být pravé Vánoce ve vás! Váš duch jásá v jednotě se všemi anděly vstříc Mně a vaše vzdávání chvály prochází nebe a zemi. Ciťte tento všezahrnující život, který je ze Mě, který jste vy!

 

Dávám vám Své vánoční požehnání, vám zde v místnosti, všem na které myslíte, ať na zemi nebo v oblastech na oné straně, ano žehnám všechny Své děti a žehnám Své veškeré stvoření. Vše je jedno v Mé lásce.

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Všemocný, věčný nebeský Otče, bohatě jsi nás obdaroval, Svou milostí lásky, Svým požehnáním a Svou silou. Uvedl jsi nás do pravé vánoční noci, jak ji máme podle Tvé vůle oslavit.

 

Jen tobě patří všechna chvála, všechno velebení, všechna čest a všechen dík, že jsi pro všechny Své děti v každé sekundě jejich existence neustále přítomný, láskyplný, mírný, pomáhající a především trpělivý se všemi našimi slabostmi.

 

Ó milovaný Otče, dej nám Své požehnání, pro všechny, kteří jsme zde, i všem kteří jsou přítomni duchovně, a dej nám dobrou cestu domů! Otče, díky, že tu jsi pro nás, obaluj nás všechny do Své ochrany, především, co by nás mohlo přivést do nebezpečí spadnutí, tělesného nebo duševního selhání. Nech nás to včas rozpoznat!

 

Děkujeme, že nás vedeš domů do Svého vánočního světla a že naše srdce otevíráš doširoka, že poznáváme jezulátko, Tebe, v srdci a jednou opět budeme v bezpečí u Tebe, ve věčných nebesích.

 

Amen.

zpět