Tichá radost

Poselství - říjen 2008

Poselství - říjen 2008

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

25. října 2008 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 29. listopadu 2008 ve 14.00 hod.

Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

Následně, po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti, a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Sestoupil jsem kdysi z nebes Já, Otec Pra, abych v těle stvořeném z prachu putoval jako vše zahrnující božská láska mezi Svými dětmi a ukazoval jim cestu zpět do Otcovského domu. Pro ně a pro všechny následující pokolení jsem byl zářícím příkladem nepodmíněné, milosrdné, pokorné a tím pravé lásky ke všemu bytí.

 

Otevřel jsem každé duši bránu do Otcovského domu, abych jednou objal všechny Mé ztracené syny a dcery ve Své náruči a přivinul je na Své srdce. Neboť vskutku, nevýslovná touha vašeho Otce bude teprve tehdy utišena, když i to poslední dítě ji bude opětovat a následovat a nakonec překročí zlatý práh světlého, božského domova.

 

Potom, Moji milovaní, bude již jen vzpomínkou, co vaše lidské vědomí často vnímá jako namáhavou a obtížnou realitu vašeho současného života. Ale čí břemeno to je, co Mé dítě často těžce nese? Neexistuje nic, co bych mu naložil ! Je to vlastní břemeno vzdálení se od Boha, se kterým Mé dítě putuje temným údolím po svých spletitých stezkách.

 

Uplynulo mnoho času od dnů Nazaretského, který svým bratrům a sestrám neslíbil říši tohoto světa, nýbrž království Boží a hlásal jeho přítomnost v nitru každého jednotlivce. Malý byl a zůstává počet těch, kteří zasvěcují svůj život usilování o tuto vnitřní říši lásky a míru. Mnoho je ale těch, kteří lpí na pomíjivostech, hnáni, svedeni a zaslepeni silami temnoty.

 

Podívejte se ale: Nežijete v době nezadržitelného pádu vaší takzvané lidské civilizace? Mezi Mými dětmi jsou tací, kteří věří, že pevně v ruce drží otěže jejích temných machinací. Domnívají se, že mohou ze svých měkkých polštářů pozorovat nadcházející události a přečkat je na bezpečném místě. Vpravdě, říkám vám, ocitnou se ve sféře žalu a naříkání.

 

„Zanechte toho a obraťte se!“, tak vás volá Otec PRA do vašich srdcí.

 

Tato doba nechává člověku stále zřetelněji poznat, že to je neblahá iluze upínat se na jevy tohoto světa, na své osobní úspěchy a na to, co nazývá vzdělání, aby tam našel záruku bezpečí a ochrany.

 

Čím rychleji se za sebe řadí události, tím jasněji a naléhavěji bude muset Mé dítě poznat, že jeho jistota a bezpečí – pokud zůstává vázáno na pomíjivé – se roztaje jako sníh na slunci a že vratká loď již neposkytuje žádnou oporu v bouřích doby.

 

Proto zkontrolujte také vy, kteří jste kolem Mě shromážděni, kde ještě takto podobně uvažujete. Neboť je již čas v nitru nabývat jistotu, v nitru nacházet bezpečí a v nitru shromažďovat bohatství. Z čeho jinak chcete v nadcházející době čerpat? Z čeho a jak chcete dávat, když pokladnice nitra nejsou naplněné?

 

Probuďte se, Moji milovaní, vybavte se a připravte se! Stále se ještě leckdo ptá: „Jak a čím, Pane?“ Říkám vám: „Ne to, že shromažďujte pomíjivé a hromadíte, co v očích člověka má význam, nýbrž to, že usilujete a toužíte po tom naplňovat srdce a duši nepomíjivým, to jediné má v očích Otce význam a vám tak je ke spáse.“

 

Tehdy jste na bezpečné straně, tehdy jste na bezpečném břehu, odkud ještě mnohým vašim sourozencům ukážete rovněž cestu na bezpečný břeh.

 

Skutečně, máte mé pověření. Poslal jsem vás, doprostřed prudkých zmatků doby, jakou ještě dosud tento svět nikdy nezažil, abyste ukazovali Mým dětem, vašim bratrům a sestrám, cestu zpět k srdci Otce a zachraňovali je z pěnících záplav tohoto světa, aby se neztratili.

 

K tomu, Mí milovaní synové a dcery, jste dali své Ano. Já, Nazaretský, jsem šel před vámi a ukázal vám to svým životem; a vy jste povoláni to dělat stejně jako Já. Odkázal jsem všechnu moc nebes na vaši stranu.

 

Amen.

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní synové a dcery, jako láska, která se stala člověkem, jsem pobýval mezi Svými, učil je a přinesl jim v činu nezištnou lásku. V nespočetných projeveních jste poznali Mou lásku a ve vašem nitru ji tak často cítili.

 

Nemůže tedy být již předmětem úvah to, zda Jsem absolutní láska nebo ne.

 

Často jsou ale mezi Mými spory a nejasnosti o tom, jak se má v životě dítěte Má láska projevovat. Tato Má Slova mají přispět k tomu vnést světlo do některých ne ještě zcela do konce domyšlených myšlenek.

 

Často používáte výraz „život je škola“. Jakou tím máte pravdu. A škola života, kterou jsem umožnil, má jen jeden účel – skrze výchovu v letech života na zemi přitáhnout Mé dítě opět blíže na Mé srdce.

 

Pro mnohé z vás může mít výraz „výchova“ negativní přídech, pro Mě ho nemá. Neboť Má výchova je nesena Mou láskou, protože nemám na mysli nic jiného, než pomoci Mým dětem poznat stíny jejich duší, aby pak mohli přispět k tomu, že se skrze jejich dobrovolné Ano, které mi dají, skrze poznání a proměnění tyto stíny rozplynou.

 

Víte o svobodné vůli; ale právě na to naráží leckterá vaše úvaha. Vezměme si jeden příklad pro lepší porozumění:

 

Když se za někoho modlíte a prosíte, aby se to nebo ono v jeho životě změnilo, tak to přece může znamenat jen to, že onen musí dojít k poznání, že musí dát svému životu jiný směr. Bez tohoto poznání se dobrovolně žádným jiným směrem nevydá. Jistě podle okolností zasáhne Mé milosrdenství, když například vidím, jak moc se dítě snaží, jak těžké to pro něj ale přesto je. Avšak ani Mé milosrdenství se nerozdává „náhodně“, nýbrž podléhá, jako vše v Mém Stvoření, Mé zákonitosti lásky.

 

Vaše modlitby by tedy mohli – zjednodušeně řečeno – směřovat k tomu, aby se vašemu bližnímu dostalo poznání. K tomu dáváte ve svých modlitbách k dispozici svou energii lásky a Já, který vidím vaši lásku a toho člověka, za kterého se modlíte, udělám na tom svůj díl – ten větší. A tak je možnost, že onen člověk udělá na základě této energie lásky krok, který ho odvede pryč od jeho starého myšlení a chování a přivede ke Mně.

 

Bez této ochoty nemůže nastat žádná změna v nějakém člověku a v nějaké duši, protože za všech okolností akceptuji svobodnou vůli každého.

 

Jaké mám ale možnosti, Já, který chci přivést a přivedu Své dítě – všechny Své děti zpět? Při respektování svobodné vůle mám jen jednu možnost – nechat na Mé dítě dopadnout následky toho, co samo zapříčinilo, ne jako trest, nýbrž – a nyní poslouchejte dobře – z lásky a milosrdenství! Neboť musí být dosažen bod, kdy i to nejzarputilejší dítě padne na kolena a řekne: „Otče, začínám poznávat. Odpusť mi, chci zpět. Pomůžeš mi?“

 

Dokud tohoto bodu není dosaženo, můžete vy a můžu  Mému dítěti dávat jen energii lásky. Jestli ji přijme, jestli ona pronikne do jeho duše, záleží výhradně na svobodné vůli toho, pro koho je tato energie modlitby zamýšlena. A zde přichází do hry pro leckoho z vás obtíž, protože nepozná – nemůže poznat – jak dlouhá je pro Mé dítě cesta bolesti a trápení, než se dostane do momentu pomoc hledajícího obrácení.

 

Pouze  znám tento moment a říkám vám: „Mé Otcovské Srdce to bolí – bolí více, než jak by to bolelo vaše rodičovské srdce – muset přihlížet k tomu, jak dítě tohoto bodu dosáhnout musí, protože teprve odtamtud se může otočit a přijít zpátky do Mé náruče.“

 

Toto připustit, Mí milovaní synové a dcery, je láska!

 

Není to pro vás jednoduché představit si tyto úvahy, když jste ve svém životě konfrontováni s takovými situacemi; dám vám ale vědění a moudrost, aby se i vaše oči otevřely pro cesty, po kterých někdy musí nějaké dítě jít, a abyste nezačali o Mně pochybovat nebo abyste dokonce z vaší strany špatně pochopeným konáním lásky nepřerušili nějaký bolestný proces, který zahajuji nebo nechávám se dít.

 

Když vám položím vážnou otázku: „Proč je pro vás někdy tak těžké poznat Mou lásku v tomto aspektu dopuštění“, co byste pak odpověděli? Proč někdy považujete následek za trest? Nedá se následek, který má za cíl přimět dítě k obrácení, spojit dobře s láskou – s Mojí a s vaší láskou? Je možná ta skutečnost často chybějícího [vědomí] následku způsobená tím, že se vám ne vždy podaří, i pro vás samotné ukázat tento následek, aniž byste se při tom neodsuzovali a nenechávali vznikat pocity viny?

 

Z tohoto hlediska, Moji milovaní, velmi dobře pochopíte, že láska také někdy řekne „ne“, jak jsem to řekl v jednom ze svých zjevení na jiném místě. A že toto ne, když to situace vyžaduje, musí být vysloveno i od vás. Neboť  mohu mnoho připravit, ale vy, jako Moji poslové světla a lásky, jste vyšli, abyste Můj zákon na této zemi poznali, žili a naplňovali.  Jsem ten, kdo ve skrytu tahá za nitky a přehazuje výhybky, ale každý z vás bude jednou stát na místě, na kterém pozná: „Otec vše připravil. Nyní musím já rozhodovat a jednat.“

 

Viděno z těchto hledisek budete chápat, že Mi nemůžete všechno přenechávat. Když například hledáte personál pro váš závod a mluvíte o tom se Mnou, tak vám přivedu toho nebo tu, který/která se do vašeho závodu hodí. Ale podpis pod smlouvu musíte dát vy. To je váš díl, realizovat na tomto světě správným způsobem – to znamená v lásce – Mé zákonitosti.

 

Musíte se to naučit už jenom proto, protože pomoc, kterou dáváte svému bližnímu, může být a stát se účinnou, když také víte, v jaké míře a v jakou chvíli on vaší pomoc potřebuje.

 

Dávám vám všem Mou energii lásky k dispozici, abyste mohli i tento, jistě ne jednoduchý aspekt Mé lásky integrovat do vašich životů.

 

Amen.

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, jedno z vašich přísloví zní: „Člověk míní a Pán Bůh řídí [mění].“ A tak skutečně vedu toto Mé Stvoření na jeho cestě zpátky ke Mně. A vy jste v tomto plánu zahrnuti, vy a všichni vaši sourozenci.

 

Tento plán se dá jedním slovem popsat a jedním slovem vyplnit: Je to láska, Má božská, nepodmíněná láska, která se v každém okamžiku rozlévá jako mocný proud do Stvoření. Je to pramen, který všemu dává život, energii, která udržuje vše v pohybu.

 

Jak jsem již řekl, není to ledajaká láska, nýbrž je to ta jedna, čistá, nezištná láska, která proudí z Mého nebeského srdce, která se bez přestání rozdává. A vy, kdo Mou lásku přijímáte, kdo necháváte Mou lásku vtékat do vašich široce otevřených srdcí, nemáte ji zadržovat, nýbrž ji dávat dál skrze láskyplná setkání, láskyplná slova, která proudí z vašeho srdce, skrze láskyplné činy, kterými jiným pomáháte. Váš celý život se má skládat z jednoho: z Mé lásky.

 

Když takto jdete životem, tak jste jako skála v příboji. Právě nyní, v této bouřlivé a nepokojné době, jejíž intenzita se ještě zvětší, vás potřebuji jako Své skály. A když tehdy z vás proudí láska, tak jste majáky, které nad vším ční, které jsou pro své sourozence, kteří se nachází v těžkém, bouřlivém moři, orientačním bodem. Vaše láska jim dá novou sílu, otevře jim oči, dotkne se jejich srdcí, úplně něžně a úplně jemně.

 

Skutečně, říkám vám, pro každého z vašich sourozenců, který je ve vlnobití to bude zážitek Mě pocítit, potkat Mě v nitru, až začne otevírat oči pro lásku, aby pak mohl říct: „Otče, dobře že jsi tady. Potřebuji Tvou pomoc, prosím o Tvou pomoc.“

 

A láska se bude rozdávat a nikomu neodepře svou pomoc. Stojím zde, Mé paže jsou roztažené, a přivedu všechny Své děti na záchranný břeh, jedno po druhém. Vy budete u toho, neboť jste Mé nástroje, které Mi pomohli, přivést Mé děti ke Mně, k Mému stádu, tam, kde shromáždím všechny Své ovce a kde stojím uprostřed Dobrý pastýř, neboť Jsem středem všeho bytí.

 

Bude to nesmírně velké stádo. A Své ovce budu štědře živit z Mého srdce lásky a oni půjdou se Mnou. Stále se budou přidávat nové ovce a tak pak všichni společně nastoupíme cestu domů. Všechno v tomto Stvoření se stane světlejším a láskyplnějším a i ti nejdivočejší duchové, kteří jdou nyní ještě temnotou, nebudou moci vzdorovat Mé lásce. I je obměkčí Má láska, dotkne se jich hluboko v jejich nitru.

 

Skutečně, říkám vám, hořké slzy budou kanout z jejich očí. Nad tím vším temným, vším zlým, co v nich ještě nyní je, budou prolévat své slzy. I oni přijdou ke Mně a budou Mě prosit: „Otče, zachraň mě.“ Protože jsem láskyplný, ze srdce milosrdný Otec, natáhnu i jim v ústrety Svou ruku a řeknu: „Mé dítě, pojď! Svou láskou ti pomohu nést tvé břemeno; ano, s Mou pomocí jej budeš moct odložit a osvobodit se, aby ses mohl vrátit ke Mně.“

 

Moji milovaní, tak vypadá cesta lásky, tak jsem to stanovil ve Svém Plánu Stvoření. Říkám vám ale: Bude to ještě dlouho trvat, než se toto dění přiblíží svému konci. Než tomu tak bude, přijdou na tuto zemi bouřlivé časy, vítr bude silně vát, mocné požáry budou vznikat – ale láska všechny tyto časy přetrvá.

 

Ať se stane cokoli: Nestrachujte se, nýbrž doširoka otevřete svá srdce; tak jste v Mé lásce v bezpečí a pod ochranou. Pak najdete vždy i ta pravá slova, vykonáte i ty správné činy, uděláte správná rozhodnutí a půjdete po správných cestách.

 

Důvěřujte Mi a odevzdejte se mi, pak Budu u vás až do konce všech dní.

 

Amen.

 

 

Projevení z lásky

 

Oblouk Mého vyjeveného Slova k vám byl napjat do šíře. Nyní k vám ještě promluvím několik vět z Mé lásky, neboť velmi temné se vám zdají být vyhlídky, které musely být ukázány, aby se Mé děti, které ještě spí, probudily.

 

Ale vy, Mí věrní, jste probuzení; jen někdy si trochu podřímnete a spíte ještě spánkem tohoto světa. Ale  jsem to, kdo se vás pak jemně dotkne Svou láskou, že řeknete: „Ano, Otče, jsem tady, jsem již zase vzhůru. Co pro Tebe, Otče, můžu na této zemi udělat?“

 

Jste Moji poslové světla; to znamená, že ve vás září světlo, že přes vás proudí Má láska, že jsem vložil Svůj dar léčení do vašich rukou. Ale nejen do vašich rukou, nýbrž i skrze vaše nohy proudí Mé zdraví do země, po které jdete. Kdekoli se nacházíte, tam přes vás proudí Má síla lásky.

 

Podívejte se ven do světa, ještě jednou pohledem lásky: ty temné stíny, které se všude ukazují, se rozjasňují. Skrze co a skrze koho? Skrze vás, které jsem zavolal, kteří jste v domově byli ochotní jít na zemi, abyste zde byli světlem. Skrze vás stíny ustoupí.

 

Láska, které vás učím, jde do hloubky, jaké jste ještě úplně neporozuměli. Kdo svůj život obětuje pro svého bližního, ten si objevil dokonalou lásku. Musí to znamenat, že vložíte plní obětování se svou tělesnou smrt do Mých rukou, abyste zachránili svého bližního?

 

Podívejte, Mí věrní, touto větou: „Kdo svůj život dá pro svého bližního, ten v sobě našel dokonalou lásku“, je vám dán symbol. Co v této větě znamená „život“? Je to vaše svévole, to je to vše, co vás ještě zdržuje od toho, být světlem pro Mé ztracené ovce.

 

Chci do vás vložit dary milosti nad dary milosti, že skutečně dokážete, že chromí budou chodit a slepí vidět – i v přeneseném slova smyslu.

 

Moji synové, Mé dcery, vezměte si tuto větu, kterou jsem vám vložil do srdce, sebou do následující doby a přemýšlejte nad ní, jak moc jste ochotní dát svůj současný život pro své bližní, být k tomu pro ně.

 

Pozorujte své myšlenky, kam ještě zalétají, přání, která ještě máte, a pak se podívejte na Mé slepé, chromé a unavené ovce, které chodí kolem vás! Nechte se naplnit Mou léčivou silou lásky a rozevřete duchovně své ruce; léčte tyto ovečky.

 

Chci naplnit vaše oči Mým světlem, tak že se naučíte vidět; neboť ještě často jdete životem slepí a nevidíte, kde můžete odevzdat svůj život pro bližního, být zde pro něj, naslouchat mu, místo se honit za nějakými přáními. Vaše uši se mají být pozorné pro vašeho bližního.

 

Myslete vždy na to, co jsem vám ve školeních dal jako příklad: Já, Ježíš Kristus, jdu jako váš dobrý Přítel po vašem boku. Když jsou vaše myšlenky u Mě – Mě, vašeho Přítele, ale i nebeského Otce – pak budou vaše oči vidět, vaše uši slyšet a vy vrostete do dokonalé lásky, která se dává pro bližní.

 

Žehnám vás. I to děťátko, které bylo ve vašem středu, je ode Mě láskyplně požehnáno stejně jako matka a rodina, která jí leží na srdci. I ty, Má mladá dcero, začneš slyšet a vidět. Skrze činy lásky se vaše okolí změní.

 

Ještě jednou: Mé požehnání je s vámi zde v kroužku, ale i s vámi, kteří čtete Má Slova. Vnímejte je ve svých srdcích a následujte Mě!

 

Amen.

 

zpět