Tichá radost

Poselství - říjen 2012

Poselství - říjen 2012

zpět

Modlitba:

Milovaný Otče, Ježíši Kriste, jsi skutečně zde v této místnosti a dáváš nám všechny ty milostivé paprsky Tvého duchovního slunce lásky. Otče, slyšel jsi naše rozhovory a i všechno, co jsme si podle našeho vědomí mezi sebou vyměnili. Prosíme Tě, Ty nás veď do ticha v našem srdci do důvěrného spojení s Tebou a dej nám z Tvé lásky Své Svaté Slovo.

 

 

Božská meditace z vážnosti

 

Mír ať je s vámi, Mé nade vše milované děti. Vše, co ze Mne vychází, vám dávám.  jsem ten, který se neustále rozdává a který vás chce zcela pevně přitáhnout na Své srdce.

 

Ztište se v srdci a vejděte do souladu se Mnou, neboť vás chci vést do blaženosti nebe.

 

Nechte ze sebe spadnout všechny zmatky, všechny diskuze, svůj všední den! Nechte ze sebe spadnout tíhu země, všechnu nedůvěru, všechny pochybnosti a všechno, co vaše bytí člověkem sebou přináší! Vejděte do Mého nebeského míru!

 

Vedu vás, Mé milované děti, na světlou, slunečnou cestu skrze krásný les v podzimu, jak jste si ho teď v těchto dnech užívali. Všichni jdete spokojení a radostní a těšíte se z přírody v tomto lese. Všímáte si vyzařování stromů a zvířat, které potkáváte. Přírodní duchovní bytosti, které se starají o stromy, se sklánějí přede Mnou a před duchovní jiskrou ze Mě, která je ve vás.

 

Tak jdeme dále po cestě a připojují se skřítci, elfové a trolové a i sourozenci, kteří se cítí být přitahováni Mou láskou a chtějí s námi putovat, neboť poznávají Mé Božské záření.

 

Slunce si proráží cestu a mraky se rozplývají. Nebe se vyjasňuje a září skrze podzimně barevné listí stromů. Přicházíme na mýtinu, která je pokrytá plno mechem a kapradím, a usedáme,  do vašeho středu a vy všichni se shromažďujete kolem Mě.

 

Dávám vám šátek, držím ho před vámi a každý z vás by nyní do tohoto šátku mohl vložit své trýznivé starosti, své myšlenky, které ho tíží, své bolesti, všechny své potíže, své starosti o rodinu, o všední den v domě a na zahradě, ale i své chyby a starosti o zdraví své duše. Nyní jste zcela volní a tiší ve svém srdci a nebeský mír na vás sestupuje.

 

Z pracentrálního souhvězdí, přes centrální slunce a vaše slunce vedou paprsky přes Mé srdce do vašich ran a dávají vám posilu a občerstvení. Vaše duchovní jiskry ve vás září a rozšiřují se, spojují se a vzniká kruh plně zářící lásky. Nyní posíláte, spojeni se Mnou, tyto paprsky do středu kruhu v tomto šátku, do kterého jste odložili všechny zátěže. Tyto Božské paprsky lásky, radosti, svobody a míru pronikají tímto šátkem. Vaše starosti, vaše bolesti, vaše zátěž mizí, neboť Božská láska z Mého srdce dokáže všechnu bolest, všechno utrpení, všechny starosti rozpustit.

 

Tak putujte v lásce a radosti dále, posíleni Mým Božským sluncem lásky. Mé milované děti, vstáváte, všichni se berete za ruce a děkujete za tyto duchovní dary a milost. V duchu notujete píseň: „Chvalte Pána, mocného Krále důstojnosti“, aby ve vás rostla síla, se ještě více napojovat na Mě, na Mé srdce, na Mou lásku, na Mou dobrotu. Má podstata pak ve vás dokáže povstávat, a vy budete mít postupně možnost dívat se na své sourozence a Mé stvoření Mýma očima. Země pak bude prodchnuta Mou láskou, Mým požehnáním, až se pak uzdraví, očistí a osvobodí.

 

Nyní přichází každý z vás ke Mně,  ho objímám a dávám mu Své Boží požehnání. Najednou vidíte i anděly, kteří jsou kolem vás, které jsem vám přivedl. Dosud vám byli skrytí, nyní je můžete vidět, neboť váš vnitřní zrak je na chvíli otevřen. Pokorně vámi prochází záplava radosti a vy se skláníte před nimi a přede Mnou.

 

Nyní putujete všichni, naplněni láskou a doprovázeni anděly, z mýtiny skrz podzimní les, jehož listí vám nyní připadá ještě barevnější, výraznější a třpytivější, zpět do místnosti. S díky a tiše pojímáte do svého srdce to, co jste viděli a duchovně zažili. Jste si nyní opět vědomi svého těla a jste naplněni Mým sluncem lásky a Mým mírem. Pohnete se nyní, přitisknete se ještě jednou těsně na Mé srdce a přijímáte požehnání ze Mě.  jsem vždycky zde v každém z vás. Jsem tu, abych se dával a rozdával v moci Mé Svaté lásky. Žehnám vám všem! Mír ať je s vámi!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, skutečně jste se zde sešli, abyste nakonec dospěli k jednotě. Všímáte si Mého úsměvu? Jak vám to připadá těžké, Mé lidské děti, být jedno s vašimi sourozenci, nezávisle na tom jak se chovají, kde a jak žijí, ano, milovat je, i když jejich činy ve svém nitru odsuzujete. V tomto souzení je klíč k vašemu poznání. Abyste našli cestu k jednotě, používejte klíč lásky. Láska otevírá všechny dveře a všechny brány.

 

To je to, co jsem myslel pod rozšiřováním vědomí! Vrůstáte do nové éry, z vašeho malého kruhu, z vaší země, směrem ke všem vašim bratrům a sestrám na celé zemi. Tak jako Já miluji Své děti všechny stejně, tak máte i vy najít cestu k lásce. Když posuzujete lidsky, tak v tom poznejte svou zkoušku, jak moc jste našli cestu k jednotě.

 

Skutečně, říkám vám, všechno na této zemi, ano, nejen na této zemi, nýbrž přes všechny sféry, je spolu navzájem spojeno, spolu propojeno. Každý cit, každá myšlenka, každé kmitající slovo se dotýká sítě a dosáhne všechny a všechno. Pro vaše lepší porozumění vám dám jeden příklad: Potkáte jednoho člověka, podíváte se do jeho obličeje, zapomenete ho požehnat, o což jsem vás vždy znovu prosil, a vidíte jen pochmurný výraz, utrápený, dokonce i útočný, a vzedme se ve vás odmítavý pocit a pomyslíte si: „Tento člověk nemá na mysli nic dobrého.“

 

Co se děje? Tato devalvující myšlenka se sděluje všem živým tvorům. Je to negativní síla, která od vás vychází, dotýká se stvoření kolem vás, prochází všemi vašimi sourozenci na zemi a ve sférách na druhé straně, a i Mí andělé poznají tuto tmavou myšlenku. Žehnají ji s Mou láskou. Přesto se tmavá myšlenka vrátí zpátky k vám, ale na této zpáteční cestě pojme nespočetně dalších temných myšlenek a nesmírná zátěž, jakou si nedokážete představit, vás postihne z momentu na moment.

 

Každý z vás to již zažil, neboť v ten moment, ve kterém do vás proudí ta navrácená negativní síla, nejste schopní přemýšlet tak, aby myšlenky byly plné světla. Cítíte se nemocní, slabí, opuštění, osamělí, a dokonce krajina kolem vás na vás působí hrozivě. Jen jedno vám pomůže v tomto stavu, zavoláte Mě: „Otče, kde jsi?“, a  tiše odpovím: „Mé dítě, stále jsem u tebe!“ Krajina se opět promění na plnou světla a vy se opřete např. o strom a řeknete: „Bratře strome, daruj mi svou sílu!“ Požehnáte tento strom. A nyní se obraz obrátí. Toto požehnání kolem vás obrazně řečeno nechá všechno opět zazelenat a rozkvést. Vaši bližní se na vás usmívají, naprosto cizí pes k vám přibíhá s vrtícím ocasem, vy ho hladíte, slunce proniká skrze mraky a duha se rozzařuje mezi nebem a zemí. Vy se nadechujete a s veselou myslí jdete opět kupředu a obracíte se i k tomu, co vám ne vždy připadá lehké, ať již to jsou určité domácí práce, pro vás, Mé dcery, nebo řemeslnické činnosti, pro vás, Mí synové. Všimněte si Mého úsměvu, kdykoli vám např. říkají: „Ten kohoutek neustále kape, nemůžeš to vyřešit?“

 

Mí milovaní synové, Mé milované dcery, to byl jen příklad, abyste se naučili rozumět hloubce, v rozšiřování vědomí, směrem do jednoty lásky. Nejen u vás, nýbrž, jak se později dočtete [v poselství z Ruhpoldingu], u všech Svých dětí jsem pozvedl vědomí. Opakuji: Vědomí lásky a bytí v jednotě se všemi a se vším. Ještě ale uteče nějaký čas, než Mé děti na této zemi pochopí, že žádný národ nemůže žít sám pro sebe, nýbrž že se národy potřebují navzájem a že nakonec srostou v jeden národ, v jedno stádo, ve stádo, jehož Pastýřem jsem Já, jedno jaké jméno Mi je dáváno.

 

Byla u vás vznesena otázka, zda i budhismus patří k jednotě všech náboženství. Je úplně jedno, jestli člověk např. věří, že se jednou na konci svého vývoje promění ve slunce a zařadí se pak do věčného nebytí. Není nebytí ve skutečnosti jednota? Moji milovaní, nebytí je bytí v nejnádhernější mnohotvárnosti jednoty všech a se vším, jednoty se Mnou, Jediným Bohem.

 

Je nedůležité, co si jednotlivec myslí. Důležitá je cesta, po které jde, která nakonec vždy vústí do cesty lásky. Ve všech společenstvích země jsem zasadil Svá světla. Působí v tichosti a vzařují světlo lásky do sítě, která vše obklopuje, která vše zahrnuje a jejímž středem jsem Já, váš Nebeský Otec, ale i Bůh.

 

Když nyní začíná být v přírodě opět pošmourno a tma, tak má o to silněji zářit vaše světlo. Shoďte i vy, stejně jako strom v prudkém větru, ze sebe staré listí, staré listí předsudků, posuzování, staré listí jakékoli negativní myšlenky. Alespoň to zkuste!

 

Vím, že se vám to ze dne na den nepodaří, ale jak se říká: Vytrvalé cvičení dělá mistra! [Žádný učený z nebe nespadl.] Tedy se osvoboďte a berte si všechno, co vám příroda ukazuje, za příklad pro svůj vývoj.

 

Příroda potřebuje déšť, ve vašich zemských šířkách potřebuje i sníh, neboť mnoho vašich květin rozkvétá na jaře jen tehdy, když přes ně přešel mráz. I to je učební příklad. Mráz je chlad tohoto světa, chlad srdce, ale z tohoto chladu srdce se skrze paprsek lásky, který vysíláte, probudí touha a podnítí se růst lásky. A tak jako je cibule květiny v zemi ztuhlá chladem a když se jí dotkne jarní slunce, začne růst a začne se jí dařit, tak tak to bude i s vašimi bližními. Láska všechno postupně změní. Nic nemůže odolat lásce.

 

Když vždycky znovu upadnete zpátky do lidského myšlení, tak byste mohli hned poté, co jste to poznali, za tím poslat požehnání a lásku. Negativní myšlenka je vyrovnána. Ano, děje se toho ještě mnohem více, protože světlo lásky je silnější. Proměňuje také vašeho člověka a přijde den, kdy již nebudete moci myslet negativně, protože se budete dívat Mýma očima na svět kolem sebe. Budete vděční – jak jsem vás to učil – těm z vašich sourozenců, kteří i pro vás prochází těmi nejtemnějšími hlubinami. Budete pro ně pociťovat tolik lásky a oni budou přijímat tuto lásku a tato láska promění i je a oni vystoupí vzhůru z hloubky, ke světlu.

 

Podívejte, ta nejhlubší temnota je již projitá, to jsem vám řekl před nějakým časem. Lidstvo vstoupilo do Mého světla lásky. Skrze toto světlo bude nejprve všechno negativní podníceno a vymrštěno na povrch, aby to mohlo být poznáno a proměněno. Tak to vidí Mé oči a tak se i vy máte dívat kolem sebe na to, co je ještě nejhlubší temnota.

 

S každým jedním z vás putuji po vašich nejrůznějších cestách. Mluvím s vámi a často láskyplně pokládám Svou paži kolem vás jako dobrý Přítel, kterým chci jako Ježíš být po vašem boku. Buďte si vědomi Mé všudypřítomnosti! Jděte do tohoto údajně ponurého času s radostí, neboť je to i čas zamyšlení, uvědomění si konečnosti vašeho života na zemi, když vzpomínáte na své milé, kteří již nastoupili svou cestu domů! Konečnost na této zemi, ale nekonečnost ve věčném bytí, k čemuž patří i tato země.

 

Vkládejte do každé kapky deště požehnání a když sněží, tak poznejte v zázraku sněhové vločky Mou tvořivou sílu! I ve vás leží tvořivá síla, kterou jsem Já do vás vložil, buďte si toho vědomi! Tak ať je vaše cesta skrze pochmurný čas jasně osvětlena skrze lásku ke Mně, lásku k vašim bližním a skrze lásku ke všemu bytí! Nezapomínejte také na duše, které jsou vděčné za každou modlitbu, kterou jim věnujete! Jsou to paprsky světla na jejich cestě, vstříc věčnému domovu. Tak vás ještě jednou žehnám, vás a všechny, kteří Mé Slovo čtete, ale také všechny Mé děti a Mé stvoření.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, tak září Mé světlo na vás a vaše cesty a i na cesty všech vašich sourozenců. Každý z vašich sourozenců jde svou cestou a právě na této cestě leží všechny ty zkušenosti, které si duše předsevzala pro tuto inkarnaci. Nikdo nejde stejnou cestou. Ale to, co vás všechny spojuje, je Má Svatosvatá láska, neboť Má láska je to, co vás dokáže opět svést dohromady.

 

Když se podíváte na všechny své cesty očima lásky, tak jde každý cestou lásky, a tato cesta vede zpátky ke Mně do Otcovského Domu ale také vím, že si někdy na své cestě připadáte osamělí a opuštění, že máte pocit, že jste sami. Toužíte po Mně a máte pocit, že Mě nemůžete najít. Buďte si ale jistí, Mí milovaní, i v těchto okamžicích jsem vám zcela blízko. Když se sebe zeptáte, kde jsem, tak si sami dejte odpověď, neboť jsem ve vašich srdcích. Tam ve vašem srdci je zařízen překrásný chrám, je to chrám lásky, a vy jste zvaní Mě v tomto chrámu lásky navštěvovat jak často chcete.

 

V tomto chrámu najdete klid a najdete zdraví. V Mé Otcovské Náruči najdete bezpečí, po kterém tak moc toužíte. Ano, přicházejte tedy často, abyste Mě navštívili, a zjistíte, že vás s otevřenou náručí již očekávám. Opřete svou hlavu na Moje rameno a uslyšíte Můj důvěrně známý hlas. „Mé dítě, miluji tě!“, vám jemně šeptám. Jako překrásná záplava prochází vámi Má slova.

 

Dotýká se vás Má láska a Mé milosrdenství. Vaše srdce se začíná chvět radostí a vy se tlačíte ještě pevněji na Mě a  vás ještě více tisknu na Sebe a vy vzdycháte: „Otče!“, a opět slyšíte Můj hlas: „Mé dítě, pobuď u Mě a odpočiň si od toho všeho, co máš k nesení!“

 

Cítíte, jak vás Má láska obaluje, jak vámi Má láska proudí. Od kořínků vlasů až po prsty u nohou proudí Má láska a vaše celé tělo kmitá v rytmu Mé lásky a milosrdenství. Cítíte, jak se váš duch stává stále svěžejší, jak se vaše myšlení nasměrovává k lásce. Všechny negativní myšlenky jsou jako odfouknuté pryč, neboť v kmitání Mé lásky jsou ona kmitání vašich negativních myšlenek pozvednuta a tak můžete myslet už jen láskyplně.

 

Ona láska, která je pro vás a celé stvoření tak důležitá, zahřívá všechno, osvětluje všechno a všechno těžké se stává lehkým. Láska nezná žádné hranice, překonává každé rozštěpení a ruší jakékoli oddělení.

 

Tak vás vede Má láska do jednoty, do jednoty s vašimi sourozenci, do jednoty se vším bytím a tím do jednoty se Mnou. Tak vás vedu na vašich cestách stále hlouběji do lásky. Poté, co je láska jak známo nakažlivá, dotkne se mnoha vašich sourozenců a ti v sobě v srdci pocítí lásku, lásku, kterou jsem Já v nich. Tak se bude láska ještě dále a ještě více šířit a vy všichni budete vedeni do Mé jednoty lásky. Tak se nyní nechte ještě jednou ode Mě přitisknout na Mé srdce!

 

Slyšte, jak tluče Mé srdce! S každým bouchnutím zvěstuje světlo a naplňuje vás Mým kmitáním lásky. Naberte toto kmitání lásky a vzpomeňte si na pozvání, které jsem vyslovil! Tak buďte ještě jednou požehnáni a velmi hojně a léčivě prodchnuti Mou láskou a Mým požehnáním.

 

Amen.

 

 

Modlitba: Milovaný Nebeský OtčeJežíši Kriste, srdečně Ti děkujeme za Tvé Božské záření do našich srdcí. Dotkl ses našeho myšlenkového světa a jádra naší duše a naše vědomí jsi nasměroval na naše bytí, abychom mohli poznat, kde můžeme ještě růst v lásce k Tobě.

 

Dal jsi nám léčící a útěchy plná slova a my můžeme růst v lásce a v radosti k Tobě. Jsi vždycky zde. Požehnal jsi nás Tvou láskou a milosrdenstvím. Naplněni Tvým Duchem Tě prosíme o Tvou ochranu a Tvé požehnání pro naši cestu domů dnes a pro naši další cestu. Děkujeme Ti za Tvou lásku, Tvou dobrotu, ve které nás obdarováváš a ve které se k nám dolů skláníš, a za velkou pokoru, ve které jsi se stal člověkem na zemi. Díky Otče za všechno! Děkujeme Ti, chválíme Tě a velebíme Tě v Tvé nádheře a dobrotě.

 

Amen.

 

 

Modlitba: 

Milovaný Nebeský Otče, tak jsme stále ještě s Tebou spojeni a naše srdce bije plné radosti, protože tu jsi, protože se nám dáváš s láskou a světlem, s milosrdenstvím, s Tvým Slovem, které nás vede a směřuje a je nám ukazatelem cesty.

 

Otče, nemůžeme Ti dost poděkovat za dar Tvé lásky, který nám vždy znovu dáváš. Otče, podívej se tedy prosím na nás všechny, kteří toužíme po Tvém zdraví, po Tvé léčivé síle. Podívej, vzali jsme se za ruce a chceme tak předávat Tvou lásku dále od jednoho k druhému. Prosíme Tě, dej nám bohatě Tvé zdraví, buď naším Vnitřním Doktorem a Léčitelem a nech Tvé milující milosrdenství v každém z nás proudit tam, kde může nejlépe působit!

 

Amen.

 

 

Božská léčící meditace z milosrdenství

 

Ticho se rozprostřelo v této místnosti. Zavřeli jste své oči a vidíte světlo, které do vás září.  jsem to, váš Spasitel, Kdo vám dává Své světlo, Své božské světlo. Začínáte se otevírat pro Mé světlo, pro Mou lásku, pro Mé milosrdenství, pro Mou léčící sílu. Světleji a světleji je nyní ve vás a vy cítíte, jak se vaše srdce úplně ohřívá. Vaše srdce se rozšiřují a s každým bouchnutím srdce je vaše krev obohacována nejen o kyslík, nýbrž i o Mou léčící lásku.

 

Tak proudí Má láska do vašeho těla. Vaše orgány, vaše buňky, vaše kosti, vaše klouby, všechno je prokmitáváno a naplňováno léčící láskou. Z vašich rukou teče láska od jednoho k druhému. Každý z vás dává lásku a každý lásku dostává.

 

Z vašich chodidel vrůstají duchovní kořeny do stvoření. A přes tyto duchovní kořeny dáváte lásku také dále do země a do celého stvoření. A pokud to chcete, tak se také tyto duchovní kořeny opět setkávají, aby se spojily v lásce a aby lásku dávaly a lásku přijímaly.

 

Tak ještě jednou zvyšuji kmitání lásky ve vašem těle a síla z Mé lásky vámi proudí tak, jak to je pro každého z vás dobré. Proud lásky se stále více zvětšuje a Má léčící síla obsáhla nejen vás, nýbrž se rozlévá do celého stvoření. Tak nyní protéká právě těmi oblastmi ve vás, které potřebují uzdravení. Spolehněte se na Mě, svého Spasitele, neboť vím přesně, co ve vás potřebuje uzdravení. Abyste se zevnitř úplně uzdravili, rozlévá se Má léčící síla i ve vaší duši.

 

I ve vaší duši je srdce, duchovní srdce. Toto duchovní srdce rozděluje lásku ve vaší duši. Mé slunce lásky září na dno vaší duše a tak vyrůstají z půdy vaší duše ve světle Mé lásky překrásné květiny. Nádherné kalichy květů se otevírají v takových barvách, které jsou pro vás léčivé, a vydávají nádherné vůně.

 

Moji andělé jsou nyní přítomní, aby Mě podpořili u Mého díla a aby tu nebo onu blokádu ve vás opět uvolnili, aby se Má léčící síla mohla dostat všude. I vaše myšlenky se nyní nově uspořádávají. Ne jen ve vědomí myšlení, nýbrž Mé léčení lásky a milosrdenství proudí hluboko do vašeho podvědomí, a i tam jsou především ty vzory a myšlenkové struktury, které vám jsou na cestě lásky ještě na překážku, nádherným způsobem prokmitány.

 

Tak se nyní můžete stávat stále více volnější ve svém myšlení a přijímat stále více z Mé lásky do sebe. Srdce a rozum jsou nyní spolu navzájem spojeny. Vaše myšlenky proudí do srdce a vrací se obohaceny o lásku opět zpět do rozumu. Z hloubi vaší duše se vytvořila duha, která spolu navzájem spojuje srdce, rozum, i vaše tělo, duši a ducha.

 

Tato duha je jako brána, brána do světa lásky. Dávám vám tuto duhu, její léčící barvy ať působí zcela hluboko ve vás! A dávám vám duhu jako symbol jednoty. Barvy, které v duze vidíte, nejsou oddělené, nýbrž se slévají v Mé Svaté světlo. Tak je duha ve vás také symbolem pro Mou léčící sílu, kterou vám vždy znovu nově dávám.

 

Velmi něžně vás nyní beru do Své náruče. Pokládám Svou ruku na vaše temeno hlavy, Mé požehnání vámi prochází ještě jednou velmi silně a Mé srdce vám říká: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Modlitba: Milovaný Nebeský Otče, z celého srdce Ti chceme poděkovat za Tvou úžasnou lásku, kterou jsi nás nyní obdaroval. Chceme Ti poděkovat za zázrak léčení, který jsi v nás a i v celém stvoření způsobil. Otče, buď Ti dík, chvála a sláva!

 

Zcela vědomě chceme vložit svou ruku do té Tvé a již se nepustit, abys nás mohl vést dále na všech našich cestách. Naším cílem jsi Ty, Otče, a putujeme Ti vstříc po cestách lásky. Tak zůstávej, prosíme, u nás a žehnej a ochraňuj nás!

 

Amen.

 

zpět