Tichá radost

Poselství - říjen 2014

Poselství - říjen 2014

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

25. října 2014 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Moji milovaní, , Ježíš, jsem ve vašem středu. Otevřeli jste pro Mě své srdce. Cítíte v sobě lásku, která vaše srdce rozšiřuje. Vyšli jste, abyste žili lásku a šířili ji. Nyní stojím ve vašem středu a vidím vaše více či méně velké a malé problémy, vaše úkoly, otázky a podobně. S tím vším můžete ke Mně přijít. Pokládám zlatou misku do vašeho středu, vložte tam nyní úplně vědomě všechno, co Mi chcete dát! A nyní můžete také sourozence, kteří vám leží na srdci, vložit do Mé Otcovské Náruče.

 

Pojďte všichni do Mé náruče! Obalím vás do světla Mé lásky. V každém jednom proudí Má láska ode Mě k vám a od vás ke Mně. Láska vás dělá lehčí a lehčí. Dokáže vás na pár okamžiků zvednout pryč z vašeho pozemského bytí, do vašeho pravého bytí, do vašeho duchovního bytí, tam, kde je váš pravý domov, vaše vlast.

 

Mnozí se ptají: „Co je domov?“ Ptají se: „Kde je můj domov?“ V duchovnu je váš domov u Mě, to víte, a to poznává také stále více Mých dětí. Mnozí hledají, bloudí, dívají se tu, dívají se tam a mnoho dalšího.

 

Co ale nacházejí? Nacházejí hloubku své lásky, která všem odpouští, které všem a všechno promíjí? Nacházejí lásku, ve které se cítí v bezpečí, ve které sebe více milují a také milují bližního, který je potká? Nacházejí lásku, která roztahuje paže a říká: „Pojď, Můj bratře, Má sestro, do Mé náruče a chviličku si u Mě odpočiň!“

 

„Svěř se Mi, Mé dítě! Víš, že člověk není sám, nýbrž člověk jde v jednotě se Mnou po cestě a tím mohu přes Své dítě působit. Tak jsi připravován. Nespočetně Mých dětí je na cestě. Nespočetně Mých dětí spolupůsobí, aby nastal mír na zemi.“

 

Co jsem vám ale již tak často říkal? „Mé dítě, nech vejít mír do svého srdce, dívej se na všechno očima lásky a poznáš, že láska dává, že láska nepůsobí ve svévoli, nýbrž je nasměrovaná na Mě!“ A člověk říká: „Otče, tak jak to chceš, tak se to má stát!“ Možná se tu a tam cítíte nadměrně zatížení, ale důvěřujte Mi! znám Své děti a nepřetěžuji žádné, neboť respektuji svobodnou vůli Svých dětí.

 

Pojďte, otevřete své srdce a dívejte se plni radosti do budoucnosti, do života se Mnou a ze Mě! Viďte nebe otevřené, viďte anděly sestupovat sem dolů, kteří vám pomáhají v duchovnu, ale i v materiálnu! Viďte Mě po boku u každého z Mých dětí, ať už se pro Mě již otevřel nebo také ne, to nehraje žádnou roli! Co jsem řekl Svým učedníkům, Svým sourozencům, když jsem šel po zemi? „Žehnejte, šiřte lásku, vytvářejte lásku mezi sebou navzájem i v myšlení dál přes hranice!“

 

Nechte stát lásku před vaším duchovním zrakem a ponořte se do moře Mé nádherné lásky! Tak jste spojeni spolu navzájem a s těmi všemi, kteří touží po lásce, kteří potřebují odvahu a sílu, a oni jsou zabaleni do Mé lásky. Jsem i u těch, které Mi kladete na srdce, a když jsou připraveni přijmout Mou lásku, poznají, že i oni jsou bratr, sestra a láska jim pomáhala a pomáhá, a jdou dále – dotknutí v nitru – po svých cestách.

 

Tak je všechno vývoj směrem k lásce, důvěřujte tomu a jděte dále se Mnou za ruku! Dívejte se očima lásky do sebe a dívejte se také očima lásky na sebe a když vám říkám: „Ztiš se, Mé dítě!“, pak slyšíš Mé Slovo v sobě: „Mé dítě, miluji tě! , tvůj Bůh a Otec, miluji tě, takového jaký jsi! Vidím tvou lásku, vidím tvou snahu, tvou radost! Vidím všechno, co tebou hýbá!“

 

Podej Mi svou ruku a řekni: „Otče, s Tebou jdu dále, neboť Ty jsi nejčistší láska!“ odpovídám: „Mé dítě, tato láska je také v tobě, v tvé pravé podstatě, v tvém pravém bytí. I ty jsi nejryzejší láska, neboť jsi Mé dítě. Ale nedívej se na své představy, na svůj čas, nýbrž se dívej na působení lásky, které se všude ukazuje! Podívej, jak tu a tam je již pozorně zacházeno s přírodou a ten nebo onen se v rozličných ohledech vyvíjí směrem k lásce ke všemu bytí!

 

Do tohoto kmitání lásky se stále znovu ponořuj! Pojď do Mé náruče a ucítíš Mou sílu a moc a budeš také v sobě přijímat Mé Slovo a budeš vědět, že chci s tebou a se všemi Svými dětmi mluvit. Důvěřuj Mi! Ciť nyní, jak do tebe vchází nebeská radost, dávám ti ji! Naslouchej nyní dále Mému projevujícímu se Slovu, které vám ještě dám!“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Je podzim, Mí přátelé! Vichr smetá listí ze stromů, padají k zemi a holý a obnažený stojí strom před vámi. Podívejte, tak vámi bude i Můj božský vichr třást a lomcovat, aby z vás spadlo všechno, co sebou ještě nosíte za pozemské pocity a myšlenky, neboť z těch se stávají činy.

 

Mrznete nyní nejen ve vnějším, nýbrž i ve svém srdci, když Má vichřice fouká, a přesně to, Mé věrné stádo, je Má vůle, neboť pak si vzpomenete na Mě. Podíváte se ke Mně a řeknete: „Můj Ježíši, nyní můžeš už jen ty pomoct a dát mi sílu vichr snést. Co mi přinese svět, když jsem bez Tebe? Co mě může ještě potěšit, když chybí láska? Nic, Otče, neboť všechno je pomíjivé, jen láska ne.“

 

Krátce vzpomínáte na ty, kteří opustili zemi a pobývají na nejrůznějších rovinách pobývají u Mě. Vaše modlitby pro ně jsou důležité, neboť to jsou kmitání lásky, které skrze modlitbu posíláte těm, kteří vás předešli, aby vám v daný čas pomáhali při přechodu do pravého života.

 

Nedá se pravý život najít na zemi, tak se ptáte ve svém nitru? Odpovídám: „Je to zkušenost, Mé dítě, zkušenost, která se stane poznáním, že nakonec z tohoto života na zemi zbyde jen jedno a to je láska, kterou jste rozdávali a ještě rozdáváte.“

 

Skutečně, je tolik nouze mezi Mými lidskými dětmi. Myslíte na uprchlíky a modlíte se za sourozence, kteří své náboženství brání všemi prostředky. Položte všechny své myšlenky, které se dotýkají vašeho nitra, do lásky a dívejte se svým vnitřním zrakem na dění, které se na zemi odehrává! Války vedou k utrpení běženců, dříve a i nyní zase. Šlo by to tak stále dále, Mí přátelé, kdyby Mé lidské děti nemusely skrze tyto války snášet tolik utrpení. Útěk, ztráta domova, cizí jazyk, kterému uprchlíci nerozumí, stany, které vichr odnáší pryč nebo trhá a mnoho dalšího, toto všechno utrpení vede nakonec Mé děti – a všechny jsou Mé děti – k tomu, že touží po míru, což nakonec k míru na zemi povede.

 

Vy, kteří již nesete lásku v srdci, to viďte jako svůj úkol zářit tuto lásku do chladu podzimu a zimy. Téměř všechny listy – v přeneseném smyslu – jste shodili, již jen některé se dotýkají vašeho nitra, existují ještě jako přání na svět, ale ve vašem nitru jste u Mě, svého Přítele po vašem boku, u Mě, Ježíše. Ve Své síle mohu vás zde v kroužku, ale i všude, kde Mé Slovo čtete, pojmout se Svou láskou, takže ještě i ty poslední listy spadnou k zemi.

 

A říkám vám: Přijde nové jaro a všechny listy, které pak na stromech vyrazí, budou listy lásky. Skrze záření z vašeho domova – nebe, se láska stává stále s a pojímá všechny děti, které své srdce otevřely pro Mě. Promění se – abychom zůstali u toho přirovnání – ve strom, plný světlých, zelených listů. Podívejte, poté co strom byl úplně plný listů, nasadil také plody. Ty jsou plody lásky, které září daleko do světa a duším vašich sourozenců slouží za potravu.

 

Pociťte nyní, kolik síly a moci ve vás je! Vložil jsem je skrze Svou lásku ke všem Svým dětem do vašich srdcí. Jste v této obtížné době na zemi, abyste skrze lásku přinesli na zem obrat, od války k míru, od nenávisti k lásce. Ještě bude nějaký čas trvat, než bude mír na zemi, říkám vám ale, že vy, kteří jste momentálně na zemi, skrze svou lásku přinesete změnu.

 

Žehnejte nadále všem svým sourozencům, kteří ještě bojují! Obalujte je všechny do Mé božské lásky a dbejte na to, aby se vaše pocity nestávaly myšlenkami, myšlenkami jako např.: „Jen se podívejte jak brutálně se chovají!“ Tyto myšlenky se staví proti lásce a snaží se lásku uhasit. To nejsou světlé myšlenky.

 

Jak jste dnes v kroužku řekli: „Kdyby jen pořád nebyly ty temné bytosti kolem nás!“ Nejsou také andělé vedle vás? Nechtěli jste temnotu proměňovat do světla zářícího daleko, než jste se inkarnovali na zem? Ano, chtěli jste! Vím, Moji milovaní, že to není vždy lehké ve vašem úkolu vždy kmitat v lásce. Proto vám vždy znovu říkám: „ jsem přece Přítel po vašem boku!“ Ne jen andělé tě doprovázejí, Mé dítě, nýbrž i , kterého vroucně miluješ, Mě, Ježíše, Svého Boha a Otce!

 

Ano, jsem po boku každého z Mých dětí, tichý a nepoznaný. Vy ale víte o Mém doprovázení a víte také o síle a moci lásky, kterou přes vás chci nechat téci.

 

Ještě jednou říkám: „Nyní je ještě podzim a ledový vítr bude následovat, ale potom vystoupí slunce lásky výše a ozáří tuto zemi v moci a nádheře, a láska zvítězí! Tak jděte statečně do chladu a přitulte se ke Mně a ciťte teplo lásky v sobě! Nechte se zcela tímto teplem pojmout, takže budete vyzařovat toto teplo a sice daleko, a led a sníh budou tát. Tak vás žehnám, Moji milovaní, a ve Slově jsem ještě nadále mezi vám.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní synové a dcery, jsem skutečně uprostřed mezi vámi! Cítíte proud Mé lásky v sobě a cítíte, jak vás Má láska naplňuje. Má láska ve vás proudí tak mocně, že se cítíte úplně lehcí. Je to kmitání lásky, které ve vás všechno přivádí ke kmitání, které ve vás všechno uzdravuje a pomáhá vám odložit všechno to, co vám překáží na cestě ke Mně.

 

Je to Má láska, která z vás nechává vzniknout nový šat, šat, který je tak nádherně čistý a krásný a jasně září jako ta nejkrásnější hvězda a nejzářivější drahokam.

 

Nesete všechno v sobě. Nesete Mě v sobě, Mě, Dobrého Pastýře. Na Mně máte stavět a Mně máte důvěřovat! Mé kmitání lásky ve vás je ještě jednou ode Mě silně zvýšeno. Je nyní tak mocné, že se vaše srdce rozšiřují. Cítíte teplo ve svých srdcích a ty jsou tak široké, že se dotýkají. Proud lásky tancuje od srdce k srdci, skáče od jednoho srdce k druhému a přitom se srdce rozšiřují stále víc a obepínají nyní celou zemi.

 

Ano, nyní je země obalena do nádherného světla Mé božské lásky a milosrdenství. Nyní si představte, jak jsou všichni vaši sourozenci na zemi touto láskou dotýkáni! Každé zrnko prachu, každý atom je Mou láskou prokmitáván a všude se začíná – jako z rukou duchů – svítit. Mír a zdraví naplňují všechno a kmitání je tak mocné, že i všechny sféry, všechny duše, všechny bytosti jsou tímto kmitáním dotknuti.

 

Nádherné semeno se nyní ve stvoření rozsévá. jsem Rozsévač, který toto semeno vynáší, semeno, které vytváří jako plod lásku, milosrdenství a mír. Vy všichni jste spolupomohli, tím že se Mi odevzdáváte a necháváte působit Mou lásku. Nechte ji nadále působit, tím že řeknete: „Otče, Tvá vůle se děj!“ Ciťte nyní své nitro! Co v sobě cítíte? Necítíte, že jste Mi nyní šli vstříc velkými kroky? Ano, cítíte nyní, že spočíváte v Mých pažích.

 

Nechte, že klesnete do bezpečí, které vám můžu dát jen , do bezpečí, které všechno přetrvá. , Dobrý Pastýř, jsem to, který vás provází na všech cestách, které leží před vámi a po kterých půjdete a každá z těchto cest se stane světelnou cestou, která ukazuje cestu do věčného domova. Ano skutečně, Moji milovaní, jste již na cestě domů. Radujte se z toho a nechte se vést od Mé lásky a od ní léčit! Neboť tak, jak se necháváte vést a léčit, tak se léčí celé stvoření.

 

Ano skutečně, stojím před každým jedním a mám Své ruce rozprostřené nad vaší hlavou. Mé požehnání se vydává mocně a přece zcela něžně a Mé celé stvoření a i vy přijímáte nyní toto požehnání a tím Mou lásku, Mé milosrdenství a Mou léčivou sílu.

 

Hlas, jako šumění se dá nyní slyšet ve stvoření, a je to Můj hlas, který k vám pln lásky volá: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

zpět