Tichá radost

Poselství - říjen 2015

Poselství - říjen 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

31. října 2015 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Otče, chceme jít do ticha a otevřít své srdce pro Tvé Slovo. Dotkni se nás úplně hluboko a vroucně se Svou láskou a ukaž nám, Otče, co je pro nás důležité. Tak důvěřujeme Tvé lásce, Tvému milosrdenství a prosíme Tě, abys nám dal Své projevující se Slovo.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, zdravím vás z věčného domova, a úplně světle a teple proudí Mé světlo k vám. Skutečně, ze Své lásky a milosrdenství vás obaluji do Svého světla přinášejícího zdraví. Cítíte Mě ve svých srdcích, cítíte kmitání lásky, a tato kmitání lásky vás vedou stále hlouběji do vašeho nitra, vedou vás stále hlouběji do ticha, až již jen ty Mé dítě a se na sebe díváme očima lásky.

 

Ano, podívejte se na Mě očima lásky a uvědomte si, že Má láska je to nejdůležitější ve vašem životě. jsem ve vašem středu, Moji milovaní, pochopte, co to znamená! Když to chcete, jsem střed ve vašem životě a všechno to, co vás na vaší cestě potkává, potkává i Mě se vší Mou láskou. Položte všechno to, co se vám děje, do Mé lásky a položte to i do Mého milosrdenství, a ihned se starám, jako váš věrný Přítel po vašem boku, o to, co se vám děje.

 

Tak vedu všechno ke zdraví a vy putujete stále více na Mé srdce a v srdci se stáváte osvobození od všech těch věcí, na které jste doposud byli zaměření. V této svobodě, kterou pociťujete ve svých srdcích, Mě stále více poznáváte jako svůj střed. Ano skutečně, putujte tak skrze své dny! Začněte svůj den se Mnou a postavte Mě do centra svého dne! Přicházejte během dne stále znovu ke Mně a stavte všechno zcela vědomě do Mé lásky!

 

A také večer, než usnete, položte opět všechno do Mé lásky, abych mohl i v noci být vaším středem! Zdraví a požehnání vás budou více a více naplňovat a ve svém srdci Mě budete vnímat stále zřetelněji a jasněji. Tak mohu se Svým dítětem mluvit od ty k ty jako váš Nebeský Otec a Bratr Ježíš Kristus, který vám jsem nekonečně blízko.

 

Tak nyní stojím zcela blízko u vás. Mé ruce leží na vašich ramenou. Cítíte teplo, které vámi nyní proudí. Zcela vás uzdravuji, ano léčím vaše tělo, léčím vaši duši. V odevzdání se Mi spočívá celý váš život. Položte svou ruku do té Mé a nechte se ode Mě vést a důvěřujte Mi, svému Nebeskému Otci a Bratru Ježíši Kristu!

 

Amen.

 

 

Nebeské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, skutečně jste se vroucně přivinuli ke Mně a Má duchovní síla lásky proudí vaším bytím. Podívejte se nyní vědomě na to všechno, co se děje ve vašich sousedních zemích! Viďte uprchlíky, jak na své cestě unavení a utrmácení mají před očima jen ten jeden cíl, dosáhnout vašeho pozemského domova! Jak obdařený musí být váš národ, když tolik uprchlíků chce do této země. Je obdařený?

 

Podívejte, obyvatelstvo vaší země má za sebou dvě světové války, i když mladší generace války nezažila, tak jsou přesto vryty do paměti všech lidí, kteří zde žijí. Tehdy bylo nespočetně samotných Němců na útěku a byli vděční, že našli nový domov.

 

Má prosba k vám, ale i k těm, kteří Mé Božské poselství čtou je: Zahrnujte všechny uprchlíky, kteří jsou na cestě, do své modlitby! Skutečně je jen jeden Bůh! Jakékoli jméno se Mi už dává, jsem vždy ten jeden a jediný. Tak se nemáte dívat na náboženství, nýbrž na zemi, která musela být utečenci opuštěna, protože se báli o svůj život! Pamatujte při tom na to, že všechno má své hlubší příčiny!

 

Z médií můžete zjistit, že nyní v mnoha zemích začíná být neklid. Vy jste světlo z Mého světla, vy jste láska z Mé lásky! Nemyslete při tom, že vás je jen málo, kteří šíří lásku. Láska je neomezená! Když ve svých médiích vidíte uprchlíky, tak otevřete svá srdce a nechte lásku ze svých srdcí téci k nim! Vaše láska dostihne nespočetně lidí, kteří jsou unavení a zoufalí. Slyšte! Vaše myšlenky posilují ty, kteří potřebují sílu, a dávají jim naději.

 

Působí i také na všechny ty ve vaší zemi, kteří si myslí: „Co tu ti uprchlíci chtějí, loď je plná!“ Tyto myšlenky zasahují stále více kolem sebe. Můžete spolupomáhat, aby se tyto myšlenky změnily. Myslete na svou minulost! Vaše země byla rozdělena na východ a západ a je již 25 let opět sjednocená. Jednota byla vašemu národu darována, aby si z toho vzal naučení, že již nemá být žádné oddělování.

 

Všechny země sice mají svá jména – a ta také vždycky budou, přesto pociťuje většina z vás nyní o dovolené ne jet do ciziny, nýbrž strávit dovolenou v Alpách, u moře apod.

 

V myšlenkách vás nyní vedu do doby, kdy vaše země potřebovala gastarbeitery. Byli to cizinci z Řecka, z Itálie a z Turecka. Většinou byli tito gastarbeiteři nahlíženi jako cizí. A kam dnes jdete příjemně na jídlo? K Italům za rohem a i řecká kuchyně se těší velké oblibě. - - - Moment o tom přemýšlejte!

 

Tak jak jste s těmi kdysi cizími srostli a považujete je za přátele, máte to, co k nim cítíte, protáhnout na všechny národy této země, neboť všichni lidé jsou děti Boží – jsou Mé děti! Je tedy jedno, v jakých zemích žijí nebo z jakých oblastí museli utéct, aby u vás našli nový domov, jsou to všichni vaši bratři a sestry. Všichni!

 

Slovo není namířeno jen na tento malý kroužek, nýbrž se bude daleko šířit a leckoho podnítí k přemýšlení. Kdo je skutečně křesťan, ten nezná žádné cizince, zná jen bratry a sestry.

 

S tímto Svým Slovem vás posílám ven! Nechte proudit světlo a lásku, tím že se stále znovu budete vracet k Mému projevenému Slovu, vzpomenete si, že všichni lidé jsou vaši bratři a sestry! Žehnám vám, Moji milovaní, zde a i všichni, kteří Mé Slovo čtete. Ano, žehnám všechny Své děti, všechny vaše bratry a sestry!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak vás prosím, Moji milovaní, zůstaňte ještě jeden moment v tichu! Chyťte se v duchu za ruce! Nejste sami, nýbrž nespočetně poslů světla je nyní ještě v místnosti s vámi sjednoceni v Mé lásce a milosrdenství. Tak vás prosím, abyste nyní nechali Mou lásku a milosrdenství proudit k vašim bratrům a sestrám. Ano, obalte je do léčícího světla! Posílejte jim Můj mír a volejte k nim, že jsou všichni Mé milované děti!

 

Jako váš Spasitel vás všechny vedu domů a skutečně, svolávám Své ovce, se kterými jako Dobrý Pastýř se Svou holí spoluputuji prostorem a časem. Skrze Mou lásku se všechno vyrovná, co se kdysi stalo. Všemi příčinami, které kdysi byly zadány, proudí Má láska. Tak prochází nyní hluboké zdraví skrze celé stvoření. Každý čin, který je konán z lásky k bližnímu, rozdmýchává oheň světla a ukazuje cestu těm, kteří i v duchovnu hledají svůj domov. Tak vás upamatovávám na Své Slovo, ve kterém jsem řekl: „Co uděláte tomu nejmenšímu z Mých bratří, děláte to i Mně.“

 

Proto jsem vás dnes zavolal jako Své posly světla, abyste těm, kteří jsou zdaleka na cestě, pomáhali v lásce a milosrdenství. Tak buďte ještě jednou požehnáni, a ještě jednou proudí Má láska jako oheň světla prostorem a časem, aby ukázal všem Mým dětem cestu, cestu do věčného domova, domů na Mé srdce!

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Spasiteli, děkujeme Ti z nejhlubšího srdce za Tvé Slovo a Tvou lásku, která námi proudí. Cítíme, jak mocně k nám necháváš téci Své milosti a my, Otče, chceme světlo, lásku, milosti vysílat daleko ke všem našim bližním, především k těm, kteří nevědí, kam večer složí hlavu.

 

Myslíme ale i na zvířata – mému psu se daří dobře, Otče – ale kolik zvířat zakouší utrpení. Otče, obalujeme je všechny do lásky. Kéž v Nebeských říších najdou nový radostný domov! Vidím nyní před sebou nebeské louky a po rovině radostně cválají koně a všude je nespočetně druhů zvířat.

 

V Tvém jménu žehnáme všem zvířatům, kteří žijí kolem nás a dávají nám tolik radosti, ať ptáci ve vzduchu, kočičky, které žijí u lidí a všechna další zvířata, která nám dělají tolik radosti.

 

Milovaný Otče, začíná být tma, slunce se stahuje, ale to nám dává možnost se v těchto hodinách zastavit u Tebe, protože máme více času než v letních měsících. Zastavení u Tebe jsme v lásce spojeni s našimi bližními a všemi zvířaty, ano s celým Tvým stvořením.

 

Amen.

 

 

zpět