Tichá radost

Poselství - říjen 2016

Poselství - říjen 2016

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

29. října 2016 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba:

 

Dostat se do ticha, k Tobě, milovaný Otče, bylo dnes trochu těžké. Jeden bratr potřeboval nocleh a my jsme byli rádi, že jsme i přes ten velký veletrh v našem městě našli místo v hotelu. Můj bratr z Berlína je na návštěvě a zítra odjíždějí má dcera a můj zeť, kteří zde bydlí v domě.

 

S Tvou pomocí, Otče, jsme mohli všechno těžké vyřešit a náš bratr, jako i my všichni zde, bychom byli rádi od Tebe požehnáni! Tvá láska nás prozařuje, Otče, a Tvou lásku posíláme ven do tohoto města a za hranice města dále do naší země a nakonec kéž Tvé léčící požehnání obkrouží zemi.

 

V Ježíši jsi Ty sám šel po zemi a vzal jsi na sebe to velké utrpení až po smrt. A Otče, tak mnoho lidí trpí ještě stále až ke smrti. Nespočetně uprchlíků je opět na útěku a mnoho dětí je úplně samo. Otče, pošli Své anděly, aby je vedli a doprovázeli a oni aby našli nový domov.

 

Minulý víkend jsem byla na jednom místě, které po 2. světové válce přijalo uprchlíky, takže i nás. Měli jsem setkání třídy a mnoho z těch tehdejších spolužáků byli uprchlíci. Bavili jsme se o tom, jak jsme byli šťastní, když jsme dostali darem i jen jablko.

 

Otče, tak se vede ještě mnoha dětem, kteří jsou v jiných zemích na útěku. Kéž nastane mír na zemi! Otče, Tvá síla míru kéž proudí přes nás, všude tam, kde lidé přemýšlí o válce, kéž je dotknuto jejich nejhlubšího nitra, aby se jejich myšlenky změnily, a může nakonec na celé zemi dojít k míru...

 

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Ano, milovaný Otče, tak jako má sestra Ti vložila našeho bratra do Tvých rukou, tak chceme nyní všechny sourozence, kteří odložili lidský život a ještě nemohou vidět Tvé světlo, vložit do Tvých rukou. Obalujeme je do Tvé lásky. Spojujeme se se všemi posly světla, ztišujeme se a prosíme Tě, abys bohatě nechal proudit lásku ke všem našim bratrům a sestrám! Ty otevři jejich srdce, ukaž jim místo, na kterém jsou, a místo, na kterém bys je rád měl, kde se chopí Tvého světla a rukou andělů, které jsou k nim natažené, a dotkne se jich Tvá láska a budou následovat toto světlo! Důvěru v jejich srdcích můžeš probudit, Otče!

 

Vkládáme lásku, vkládáme mír a k tomu ať mocně proudí Tvé požehnání, tak aby se všechny oblasti na oné straně nyní třpytily a zářily v Tvém nebeském světle, kde vládnou mír, láska a milosrdenství, neboť Ty jsi dobrotivý Bůh. Pln milosrdenství a milosti přivádíš Své děti domů a šel jsi pro každého jednoho po zemi, abys je opět objal ve Své náruči. Otče, děkujeme Ti, že jsi stále u nás a a u všech Svých dětí a vyprošujeme nadále i v našich srdcích Tvůj mír, Tvou lásku, Tvé milosrdenství a Tvé vedení. Kéž se ve všem zde na zemi děje Tvá Svatá vůle. Milujeme Tě, Otče, Ty nám ukazuj, stále znovu, jak blízko nám jsi, a dotýkej se Svou láskou nás všech, kteří jsme přece Tvé děti.

 

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

 

Moji milovaní synové, Mé milované dcery, shromáždili jste se zde, abyste se společně modlili a Mé Slovo nejen poslouchali, nýbrž i uskutečňovali, a přesto se stále znovu díváte na Mě a říkáte: „Pane, cítím se tak daleko od Tebe. Nechávám lásku proudit do stvoření, ke zvířatům, k bližním. Proč mám tyto pocity?

 

Jsou to pocity člověka, ne duše. Duše je plná radosti skrze uskutečňování, které se děje skrze člověka. Je to člověk, a sice člověk se nedívá jen na sebe – a to vám budiž útěchou – ale dívá se do světa, dívá se do přírody a cítí, jak je tato země bez lásky. To jsou pocity vašeho člověka. Když potkáte svého bližního a bezděčně ho posuzujete a soudíte, aniž si to uvědomujete, tak máte vědět, že váš člověk všechno registruje. Registruje i např. když jednomu psovi dáváte celou svou lásku a před jiným psem máte strach, protože je tak velký. Je to člověk, který soudí stvoření nebo bližní.

 

Nejste si toho vždy vědomi, proto dnes mluvím o míru, který máte v sobě a kolem sebe uskutečňovat, neboť pak přestanou všechny soudy, i úsudek např. o velkém psu, který na vás skáče, ze kterého dostáváte strach. Nebudete už mít žádný strach, ani před zvířaty nebo svými bližními, protože vás pojme Má láska a Má láska ve vás se bude stávat stále silnější. Tato láska vám dává radost, radost při každém jednom kroku. Dokážete si to představit? Ne, nedokážete. Ale dosáhnete cíle, neboť láska zmůže všechno.

 

Již ráno, když se probudíte, a jste vděční za uplynulou noc, vás prozařuje s nebeskou mocí Má láska, láska, která vystačí na celý den. Vstanete, voda teče. Nevidíte jen vodu z kohoutku, nýbrž vidíte v tekoucí vodě jezera a řeky, i moře před sebou a posíláte požehnání do všech vodstev země a zároveň se také čistíte zvnějšku a uvnitř.

 

Jdete do všedního dne, do práce nebo si děláte procházku, cokoli, a potkáváte bližní. Již nesoudíte a neposuzujete, láska a mír ve vás převzali vedení a láska a mír proudí ke všem vašim bližním.

 

Komár si sedne na vaši ruku, chce vás kousnout. Bezděčně jste mu v minulosti brali život. „Proč se mám nechat kousnout, Otče?“ Nyní se usmíváte, když si malý komár od vás vezme trochu potravy. Ciťte Můj humor! Jdete ven do volné přírody a jste plni vděčnosti za trávu u vašich nohou, za stromy, které vás obklopují, které vám vám dávají všechny plody nebo vás zásobují kyslíkem. Váš život se obrací směrem ke světlu.

 

Neříkal jsem: Budiž světlo, když jsem začal se stvořením? Tak budete i vy říkat: „Budiž světlo!“ Světlo se šíří přes vás do stvoření, ke všem zvířatům, i když by to byl tak velký pes jako bernardýn, který k vám běží. Požehnáte mu a on se před vás posadí, podívá se na vás s velkýma očima a vy ho pohladíte a úplně jste zapomněli, že jste vlastně před takhle velkým psem měli vždycky strach.

 

To je jen příklad. Vaše celé bytí se bude vyvíjet směrem k lásce. Stále silněji vás bude síla lásky, ze které jste vytvořeni, pojímat. Tato láska se bude vylévat do stvoření, k bližním, ke zvířatům, ke všem rostlinám.

 

A když se podíváte na nebe, i ke všem hvězdám až po duchovní slunce, které je ve vás láska, a necháte tuto lásku proudit ke všem vašim bližním, tak se otevřou i všechny světy duší, které ještě bloudí a nerozumí svému předchozímu životu.

 

Pomůžete i jim, neboť oni cítí světelný paprsek lásky a dívají se nyní zpátky a vědí: Minulý život nebyl tady a tam vykonán v lásce. A i vy potkáte všechny ty, kteří jsou v duchovních sférách, kterým jste na zemi ukřivdili. Nemusíte jít znovu na zem. V duchovních říších budete svedeni dohromady a můžete si pak odpustit a předchozí život nebo předchozí životy ve světle lásky spasit, skrze odpuštění a prošení o odpuštění.

 

Již se nedíváte na pozemské bytí, nýbrž se díváte do nebe, kde Já, váš Pán a Bůh, čekám, abych vás všechny objal ve Své náruči. Váš cíl jsem Já, váš Pan a Bůh. První krok do světla je konán a vy vidíte s radostí, že nejste sami, nýbrž že mnozí s vámi putují, z vaší země, z jiných zemí. Velké hnutí mnohé chytilo: „Otče, domů k Tobě!“ Země pomine, Mé děti se všechny vrátí domů na Mé Otcovské Srdce.

 

A Otče, co je s těmi, kteří se dostanou do pekla? Co bych to byl za Otce – neříkám to poprvé – když by bylo věčné peklo? Každé dítě prochází svojí zkušeností i když to je i nejhlubší peklo. Po tomto nejhlubším pekle má dítě již jen touhu ven z temnoty, ke světlu, a Já, váš Nebeský Otec, pomáhám tomuto dítěti v absolutní temnotě a vedu ho vstříc ke světlu, Všechny Mé děti se vrátí.

 

Sadhana roztahuje své paže, dívá se na Mě, svého Nebeského Otce, nejprve plna smutku, se usmívám a ona natáhne svou ruku ke Mně a ji láskyplně obejmu. A beru Své poslední dítě pevně do Své náruče, ano tisknu je na Své srdce.

 

Moji synové a dcery, jděte svou současnou cestu ve vědomí, že jste si předsevzali spolupomáhat, aby bylo světlo na zemi, stále jasnější, stále zářivější. Jste v plnění svého slibu. Zůstaňte na této cestě!

 

Až tato cesta splní svou úlohu, tak budete všichni vyvoláni na poslední moment, který se ukáže za jásotu všech andělů: „Pojďte, pomozme všichni Sadhaně, aby ji náš Nebeský Otec konečně mohl opět obejmout ve Své náruči!“

 

Žehnám vám, každému jednomu z vás! Žehnám váš pozemský domov, všechny, kteří jsou kolem vás a všechny, kteří vás na vaší cestě potkávají. Myslete vždy na to!

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, spočíváte na Mém Otcovském Srdci. Bohatě jsem vás obdaroval a i nadále vás budu obdarovávat Svými Božskými dary. Každého jednoho z vás přitáhl na Své srdce, neboť jste stáli s roztaženýma rukama přede Mnou, abyste Mi dali svůj život, ne jen dneska, ne jen jednou, nýbrž každý se zastavuje ve svém srdci, abyste Mě poprosil, abych mu pomáhal na cestě ke světlu a aby dokázal uskutečňovat lásku.

 

Jemně hladím Své dítě po hlavě a žehnám ho a říkám: Mé dítě, miluji tě, odpočiň si na Mém srdci, vždy znovu ke Mně zavítávej! Ztiš se a zaposlouchej se do svého nitra, abys Mě vnímal ve svém nitru, abys cítil Mou blízkost a Mé světlo lásky rozšíří tvé nitro a rozjasňuje ho stále více a více, až tě pronikne a rozdává se. jsem to, který tak může přes tebe působit, působím ale i přes vaše konání, neboť každý, kdo vloží svou ruku do té Mé, toho vedu.

 

Tak se zastavujte stále znovu v sobě a pokládejte všechno, co vás zaměstnává, do Mých rukou: „Otče, ne já, nýbrž ty působ přese mě!“ Tak to má být! Budete volní, a v daný čas si vzpomenete, co je bezpodmínečná láska – Má láska. V nejhlubším nitru to víte a víte to také skrze Má slova: „Nehodnoťte a nesuďte, nýbrž pokládejte všechno do Mých rukou!“ To vám kladu vždy znova na srdce a vy ucítíte, jak svobodní se stanete ve svém nitru, jak plni radosti se chopíte Mé ruce a radostně jásající řekne vaše duše a i člověk: „Otče, s Tebou chci jít domů, má cesta být má být po Tvém boku. Tak putujte se Mnou po svém boku, sbor andělů zaznívá ve vás a vy putujte do světa na oné straně, který je váš pravý domov. Mír k vám proudí. Mír, mír!

 

Vzpomínáte si na to, váš vnitřní zrak vidí Mé světlo, ale ještě tlumené, ne v plném třpytu, neboť byste Mé světlo nedokázali ještě unést. Cítíte Mé něžné dotknutí, všechno ve vás je prodchnuto radostí a nebeskou láskou. Ukazují se vám i vaše uplynulé životy, nemusíte si s tím dělat žádné starosti! Pojďte ke Mně, putujte se Mnou a proměním všechno ve světlo, neboť vám pomáhám, tam, kde Mou pomoc vyprošujte, tam, kde ji potřebujete!

 

Vaše vroucí náklonnost, vaše obrácení se ke Mně, vás osvobozuje a mohu působit. Tak jdete vždy znovu do ticha! Dívejte se na každý moment jako na Můj dárek a spojujte se se Mnou, abyste cítili Mou blízkost a jsem mohl působit skrze vás! V okamžiků působím, všechno ostatní je pryč nebo teprve přijde. To víte. Položte to do Mých rukou, předejte Mi to a budete volní, volní, abyste působili pro Mě v nynějším okamžiku! Tak se dívám do vašich srdcí, podávám ještě jednou každému ze Svých dětí ruku. Všichni, kteří jsou připraveni, zvu, aby putovali se Mnou a povedu vás cestami světla a lásky.

 

Tak buďte požehnaní, a s vámi všechny Mé děti a celé stvoření. Můj nebeský mír se rozlévá po nebeské obloze a všechno kmitá v Mé lásce. Mír ať je s vámi!

 

 

Amen.

zpět