Tichá radost

Poselství - Ruhpolding, září 2011

Poselství - Ruhpolding, září 2011

zpět

 Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

Ruhpolding

 

9. - 11. září 2011

 

Slavnost lásky a míru

 

 Pátek 9. září 2011, večer

 

Modlitba za mír

 

Milovaný Otče, chceme se v Tobě sjednotit, chceme se s Tebou spojit, zcela se ztišit a ponořit se do proudu Tvé Svaté lásky a milosrdenství, abychom Tě prosili o mír, o mír pro celý svět, o mír pro celé stvoření.

 

Jestli nám někdo může dát mír, tak jsi to jedině Ty, Otče, a Ty rozdáváš stvoření Svůj mír, stejně tak jako lásku, v každém okamžiku. Přesto je na naší zemi všechno jiné než mír. Kam se podíváme, vidíme konflikty, fyzické násilí a vojenské boje.

 

Jde o moc, o uznání, jde o víru, jde o zdroje. Seznam proč mohou vzniknout konflikty a rozbroje by se dal libovolně prodlužovat. Mnoho sourozenců trpí, protože bydlí v oblastech, kde den co den probíhá nevyslovitelné utrpení, kde jsou téměř každý den dělány teroristické útoky.

 

Otče, tak nyní ve vědomí, že jsi to Ty, kdo naplňuje naše srdce, chceme nechat proudit Tvou lásku a Tvůj mír: Do Svaté země, do Palestiny, Izraele, Afghánistánu, Iráku, Sýrie, Libye, i do Bosny, Srbska a do Kosova. I do všech jiných částí země, kde se ještě bojuje, necháváme proudit Tvou lásku a Tvůj mír.

 

Necháváme proudit Tvou lásku a Tvůj mír i do rodin, do všech států, všude tam, kde jsou konflikty a spory na denním pořádku. Když si představíme, že je bojováno zbraněmi, tak si chceme nyní uvědomit, že i slova a gesta působí jako zbraně a mohou zraňovat lidi.

 

Ano, Otče, tak necháváme proudit Tvou lásku a Tvůj mír do srdcí všech našich sourozenců. Kdyby každý nosil již jen lásku a mír ve svém srdci, tak by byla láska a mír na celé zemi. Jak světlá a krásná by pak byla naše planeta! Jak jinak bychom se pak k sobě chovali? Byli bychom chápající, každého bychom akceptovali a přijímali takového, jaký je, dokázali bychom všechno odpustit, sami bychom o odpuštění prosili.

 

Jak bychom zacházeli s přírodou, rostlinami, zvířaty, minerály, ano, s naší matkou zemí? Otče, bylo by nebe na zemi, když by byla láska a mír mezi lidmi a stvořením. Každý jeden z nás může přispět svým dílem k tomu, že láska a mír budou moci přijít na zemi. Tak Tě prosíme i za nás, Otče, abys mocně naplnil naše srdce láskou a mírem, abychom i my v nadcházejícím čase byli plni lásky a plni míru sami se sebou, ale i se všemi ostatními, kteří nám jsou blízcí, se kterými spolupracujeme a kteří nás potkávají.

 

Ano, Otče, nech Svou lásku a Svůj mír mocně proudit! Do tohoto proudu vkládáme také naši lásku, naše modlitby, vkládáme všechny naše prosby o lásku a mír pro celý svět.

 

Otče, díky, že nás tak naplňuješ, že se takto k Tobě můžeme modlit, že Tě můžeme prosit a že Ty nám dáváš jistotu, že se naše modlitby dotknou Tvého srdce a proud Tvé lásky a Tvého míru bude skrze to stále silnější a stále více požehnání a zdraví obalí zemi, její stvoření a nás lidi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Já, váš Nebeský Otec, jsem ve vašem středu a byl jsem již od počátku mezi vámi. Provázel jsem vás na cestě sem a dotkl se vašich srdcí a otevřel je. Tak jste ponořeni do Mé lásky. Skrze tuto sílu jste schopni dotknout se mnoha srdcí.

 

O tomto víkendu, který jste Mi věnovali, vás chci bohatě obdarovat. Svobodně jste následovali Mé volání ve svém nitru a nyní do vás vstupuje světlo Mé lásky. Opíráte se o Mě, svého Nebeského Otce. Přišli jste ke Mně s prosbami a od vám toho mnoho odebral, a hojné požehnání se vydává přes Mé děti, které Mě milují. Buďte radostné mysli a i nadále následujte tiché volání ve svém srdci a otevřete je pro Mě.

 

Mír vstupuje do vás a do všech, kteří jsou nyní duchovně přítomní. I oni cítí Mou blízkost a Mou lásku. S žehnáním jsem roztáhl Své ruce a požehnání bohatě proudí k vám a brány nebes se otevřely a jasný svit osvětluje vaše srdce a vaše duše. Nebeská radost do vás vstupuje a vy cítíte přítomnost vašich sourozenců i z nebes. Nejste zde sami a ani jsem nepřišel sám.

 

Přivedl jsem sebou nebe a mnoho andělů je přítomno. Kladou vám do rukou květy a rozhazují nádherně vonící lístky květů, neboť to má být slavnost nebe, slavnost míru a lásky mezi lidmi a mezi dušemi. Všichni vzhlíží ke Mně, jsem přece váš Nebeský Otec a jsem zcela blízko u vás, ano dotýkám se vás jemně ve vašem srdci. „Mír ať je s tebou, Mé dítě!“

 

Stojím před vámi a před každým ze Svých dětí. Dělení je zrušeno. Vy Mě cítíte a nebeská radost přes vás proudí ven. Vytváří se široký kruh a stále více vašich sourozenců-duší se k němu připojuje, šíří lásku a vděčnost, že zde smějí být přítomní. Je to nebeský dar milosti a všichni sklánějí svou hlavu přede Mnou. Radostné poselství míru vychází ven a chce sestoupit do všech srdcí.

 

Tichá prosba směrovaná ke všem Mým dětem sestupuje do jejich nitra: „Obraťte se, vraťte se domů! Nechte spadnout zdi! Mír s tebou, Mé dítě, mír! Já, tvůj Nebeský Otec stojím před tebou: „Miluji tě, Mé dítě, a podávám ti Svou ruku a pokud chceš, vlož do ní tu svou a tě povedu po cestě světla, zpátky k lásce. Najdeš ji ve svém srdci a budeš Mě pociťovat zcela v sobě. Čekám na tebe, Mé dítě. Byl jsem a vždy budu u tebe a půjdu po všech cestách s tebou, a nebeské zástupy tě budou provázet a až jednou přijdeš do Mého království míru, na nebesa, nastane jásot.

 

Tak stojím před každým dítětem, pln touhy a pln lásky. Vydávám Své milosrdenství, nechávám ale Svému dítěti svobodu se ke Mně vrátit, kdykoli bude chtít. Každý okamžik je cenný, vzpomeň si, Mé dítě!

 

Vzpomeňte si, Mí synové, Mé dcery! Přicházím nyní zpátky k vám. Když jste přede Mnou stáli, abyste šli po cestě do hlubin, byli jste plni radosti, plni lásky a důvěry ve svých srdcích, byli jste těsně ke Mně přitisknutí. Tak to má být opět i nyní. Pociťujte jednotu se Mnou! Tichý závan větru se vás jemně dotýká. Láskyplně vás hladím Svou rukou po hlavě, po vaší hlavě.

 

Ještě jednou říkám: „Mé dítě, miluji tě!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z vážnosti

 

Mír ať je s vámi, mír nebes, který jsem vám přinesl, i ve formě mnoha andělů, vašich sourozenců z druhého světa! I oni vám přinášejí své pozdravy. Sesílají k vám pozdrav, vzpomínku na Věčný domov. Vciťte se hluboko do svých srdcí a poznejte: Jednou jste vyšli ze Mě, ze Mě, Věčného Stvořitele, ze Mě, Kněze, ze Mě, nekonečného Boha a ze Mě, milosrdného Otce!

 

Tak stojím ve vašem středu jako Otec milosrdenství a volám k vám: „Pojďte ke Mně, všechny Mé děti! Pojďte ale ke Mně i vy, kteří jste ulopocení a obtíženi! Chci vás občerstvit. Odložte všechen svůj náklad u Mě! Osvoboďte se! Osvoboďte se v těchto dnech lásky a míru! Osvoboďte se, abyste mohli přijmout Mou lásku, Mého ducha! Chci do vás seslat Svou moc a sílu, neboť máte růst, Moji synové, Mé dcery!“

 

Přes vás chci konat mnoho dobrého. Skrze vás chci procházet touto zemí. Po těchto dnech, když se opět vrátíte na místo svého určení, opět na sebe vezmete různé zátěže, neboť všední den na této zemi má své zátěže. Tato tíha vám ale najednou přijde lehká, protože jste byli posíleni, posíleni skrze Mou sílu, kterou jste přijali, protože jste se otevřeli.

 

Skrze vaši modlitbu za lidi, ale i za zvířata a rostliny jste otevřeli svá srdce doširoka pro lásku. Nechte svá srdce otevřená, i tehdy, až budete opět ve svém všedním dni! Otevírejte se stále znovu pro Mého Ducha, pro Můj život! vás ale také vyzývám, abyste stále více a více vycházeli do plnění duchovního života, neboť se vás ptám: Když Mě Mé dítě skutečně miluje, může pak ještě hřešit?

 

Láska obsahuje všechna přikázání. Tak, jak jsem kdysi přišel, abych naplnil a ne zrušil, tak máte i vy naplňovat. Když někdo plní přikázání: „Miluj Boha nade všechno a svého bližního jako sám sebe“, může být pak proti Bohu, může pak být ještě proti bližnímu? Tak dávejte pozor na to, kde jste ještě proti bližnímu, neboť tam nejste v lásce, v oné lásce, kterou si všichni tak velmi přejete!

 

Když to zpozorujete, že ještě tu a tam máte nějakou slabost, že ještě tu a tam jste náchylní propadnout hříchům, tak z toho nebuďte smutní a netrapte se, neboť smutek a trápení udržují hříchy. Jděte ale po cestě čištění, kterou jsem vám již před dávnými časy radil a ta je: Poznej, lituj a již nedělej!

 

Když tedy zpozorujete nějakou slabost, tak jděte do svého nitra, položte to na vnitřní oltář a řekněte: „Ó Otče, podívej, už zase mě to dostalo, už zase ta stejná chyba! Ó Otče, Ty mi dej sílu všechno překonat! Prosím požehnej to a přeměň to! Pane, odpusť mi, chci se snažit, abych to již nedělal!“ Pak jděte klidně svou cestou všedním dnem dále! Když se ta chyba, slabost opět vyskytne, tak postupujte stejným způsobem! Tak to dělejte se všemi svými slabostmi, kterých si na sobě ještě všimnete!

 

Říkám vám: „Když budete takto postupovat, tak se obětní stůl promění ve stůl darů, na který kladu dary světla.“ Ale jen, když jste se stali jedno se Mnou, když kmitáte se Mnou v nejvyšším kmitání, v lásce, tak vám mohu dát tyto dary. Chci vás skutečně udělat bohatými. Chci vás obdarovat darem zdraví a uzdravování, darem slova, ale i darem slitování, vnitřního vidění, ale i darem vidění, co váš bližní potřebuje, jak mu můžete pomoci.

 

Skutečně, mocně chci ve vás jít zemí a chci toho mnoho proměnit v této době proměn. Tato země stojí na rozcestí. Říše míru a lásky se chce rozvíjet, ale zároveň ještě panuje starý duch, starý duch, který nechce, aby láska panovala na této zemi, který nechce, aby byla rovnost, aby mezi lidmi panovala harmonie a láska. Tento duch bojuje proti nově přicházejícímu duchu lásky, kterého nyní a všichni Moji andělé a všichni Moji poslové světla zesíleně posílají do tohoto světa.

 

Proto vás prosím, Mí synové, Mé dcery, abyste skutečně duchovně rostli, abyste mohli přijímat a rozdávat dary světla. Žehnám vám pro tento úkol, pro který mnozí z vás přišli na tuto zemi. Buďte požehnaní!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Se Svou láskou jsem uprostřed mezi vámi a jemně jsem se dotkl vašich srdcí. Pocítili jste v sobě radost, když jsem zaklepal a vaše srdce se plná radosti rozšířila.

 

Láska nyní kmitá od srdce k srdci. Je to jasný pás, který vás spojuje. Mé srdce je doširoka otevřené a v proudu lásky jste také spojeni s Mým srdcem a rozlévám Své milosti. Vylévám Své milosrdenství. Vylévám Svou sílu uzdravování a vylévám Svůj nebeský mír. všechny ty nebeské dary a vše, co vám dávám, má skrze vás proudit dále.

 

Tak jak se vaše srdce dotýkají a rozšířila se v lásce, tak se rozšiřují stále více a dotýkají se srdcí vašich dalších sourozenců, srdcí zvířat, srdcí rostlin a srdcí minerálů. Můj Duch nyní mocně proudí kolem země a vy stojíte uprostřed tohoto proudu. Cítíte, jak mocně protéká skrze vás a z vás ven.

 

Cítíte tato jemná, něžná a přesto silná kmitání lásky. Ó ano, Moji milovaní, nechte, ať se to děje! Jasnější a jasnější se stává tato noc. Paprsky Mého světla lásky, paprsky Mého milosrdenství nyní procházejí prostorem a časem a dotýkají se kdysi zadaných příčin. Dotýkají se následků, které z nich vznikly, a Má milost tyto následky obalí a již odjakživa je obalovala, aby to byla jen tříska, kterou máte podle zákona příčiny a působení nést.

 

Uvědomte si ale jedno, že Můj zákon příčiny a působení tu není k tomu, aby vás zotročoval, aby vás trestal. Můj zákon příčiny a působení slouží k tomu, aby vám otevřel oči pro lásku, aby vás učil jít po jiných cestách, aby vás učil nacházet jiná řešení, aby vás učil, že cesta k jednotě se Mnou a celým stvořením je trvale možná jen přes Mou lásku.

 

Tak jste skrze Mě vedeni, abyste nakonec zadávali už jen příčinu „lásky“ a následek na příčinu „láska“ může být jen láska. Tak se Můj vykupitelský akt stále více přibližuje dokončení, skrze vás a všechny, kteří Mě následují a i skrze všechny, kteří se Mnou nechávají vést a tím zadávají příčinu lásky, jejíž následky jsou opět láska.

 

Rozumíte, že nakonec i onen zákon příčiny a následku je vskutku dar milosti? Především skrze to se stává stvoření, ano, celý svět stále světlejší a světlejší. Zrovna tak to je s Mým mírem. Když Mě následujete v lásce, tak rozdáváte i Můj mír, pak jste strůjci míru, a za příčinou míru následuje důsledek míru.

 

Tak se máte i v nadcházející době nechat ode Mě tímto způsobem vést. Následujte Mě na této cestě lásky, kterou jsem vám již předešel, a přijměte v lásce své sourozence, kteří s vámi jdou, a respektujte i jejich cestu v lásce a buďte přitom v srdci mírumilovní!

 

Můj Duch lásky prochází prostorem a časem a když rozdáváte lásku, pak se paprsky lásky stejně šíří prostorem a časem. Tak je každá modlitba, která proudí z vašich srdcí, každý skutek lásky, každé slovo lásky, každá láskyplná myšlenka nakonec darem milosti, který je k dobru celému stvoření, s následkem, že se láska a mír stále více rozšiřují.

 

Ano, jsem skutečně uprostřed mezi vámi a bohatě vás obdaruji na slavnosti lásky a míru. Vyslal jsem Svá andělská knížata a oni stojí kolem této místnosti a obalují tuto místnost do paprsků lásky a míru. Jako planoucí světelná koule je tento prostor daleko viditelný.

 

Mnoho duchovních bytostí se stává zvědavými, andělé je vedou sem, a kdo je dobré vůle, najde v nadcházejících dnech mír. Budou moci odpustit a poprosit o odpuštění. S láskou, kterou ve Mně našly, se vydají na cestu, aby Mě následovaly, aby skrze to našly cestu zpátky domů. Tak působím Já, Dobrý Pastýř. Mé stádo se stále zvětšuje a velmi mnoho přijde nově k Mému stádu, a všechny Své ovce uzdravím. Všechny přivedu domů.

 

Ó ano, Moji milovaní, je vrcholný čas návratu domů! Můj Duch lásky vane po zemi a otřásá pevnostmi temnoty. Mezi nimi bude naříkání a skřípění zubů a otřese těmi bytostmi, které si stále ještě myslí, že vystavěly bašty proti Mně. I když se připravují k boji, i když jsou nad horizontem vidět temné mraky, tak se budete dívat s odpouštějící láskou k těmto tmavým mrakům a budete Mi své sourozence z temnoty klást na Mé srdce.

 

Když tyto temné mraky požehnáte, tak uvidíte, jak budou prozářeny a prodchnuty Mým světlem lásky a jak se stávají stále světlejší a světlejší. Rozumějte, co vám chci říct: Když Mě následujete, tak jste silní v lásce a jsem to Já, váš Nebeský Otec a Bratr, Ježíš Kristus, kdo skrze vás působí.

 

jsem to, který vás nekonečně miluje a který vás nyní tiskne na Své srdce, který vás láskyplně hladí po hlavě a který vám říká, ale i do celého stvoření volá: „Mé dítě, pojď domů! Miluji tě a obaluji tě do Své nekonečně velké lásky!“

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Když se dnes večer odeberete do klidu, Mé milované děti, tak byste mohli složit svou těžkou hlavu do Mého klína. Potom se podívejte zpátky na svůj život a přemýšlejte, kde byste měli prosit o odpuštění a kde byste ho odpuštění poskytnout! Protože když vy, které nazývám Svými věrnými, nenosíte v srdcích mír, jak pak má skrze vás vyzařovat mír do světa?

 

Věnuji vám proudy milosti, abyste mohli položit na obětní oltář to, co jste doteď nemohli prominout, a také to, kde jste o prominutí měli prosit. Když zavřete své oči a usnete, tak je potkáte, a když z hloubky srdce, v lásce se Mnou spojení, nesete v sobě přání vytvořit v sobě mír, tak vám pomáhá Má milost a Má milost pomáhá také vašemu protějšku.

 

Projevil jsem vám, že některé řetězce příčiny a účinku trvají přes vícero inkarnací nebo se dokonce upevňují. Dejte si předsevzetí dnes v noci tato pouta zrušit skrze lásku!

 

Milujete Mě, vidím to ve vašich srdcích, jak hoří vaše láska ke Mně. Uvažte, tak jako milujete vy Mě, můžete přece milovat také všechny své bližní, neboť jsem přece i v nich! Stojíte tedy pokaždé přede Mnou! Vytvářejte mír! Lehce vás hladím po hlavě, sklouznete k pokojnému spánku.

 

Podívejte se, někteří z vás pozorovali západ slunce, horské úbočí zde před domem bylo ponořené do slunečního světla. Na úpatí hory, až téměř po vrchol, byla už tma. Toto je přirovnání pro cestu lidstva, Mí synové, Mé dcery. Temný čas je pryč, sluneční světlo – Mé světlo milostí – ozařuje již všechny Mé děti. Až se noc položí přes vrchol noc, budou již všichni navrácení do Věčného domova.

 

Všimněte si zítra západu slunce! [Titulní obrázek] Sledujte dlouhou cestu lidského pokolení, jak pomalu krok za krokem stoupalo vzhůru po duchovním pádu. Nekonečně dlouhá byla tato cesta. Myslete na to, jak nepatrný časový úsek je nyní ještě pro lidstvo do návratu domů, do Mého světla! Co je ale krátké v Mých očích?

 

Přesto ta největší a nejhorší cesta temnotou je pryč. Těšte se, že vy všichni a sice celé lidstvo brzy doputuje do Mého světla. Toto světlo přináší sebou velké převraty a sice celosvětově, také ale současně pomáhá k poznání, a lidstvo se bude měnit.

 

Nenechejte se uvést v omyl určitými daty! Nenechávám si – jak lidé říkají – koukat do karet. Záleží na samotných Mých dětech, jak rychle nastane návrat domů. Proto nikdy nebude datum, v kterém se něco určitého přihodí, že například – jak se často oznamuje – lidstvo bude uvedené z jednoho dne na druhý do vyššího kmitání, a ti všichni, kteří tento vzestup nezvládnou, onemocní nebo snad dokonce zemřou.

 

Toto není láska, a už vůbec to není Má láska k Mým dětem, protože putuji s těmi, kteří jsou ještě zapletení v trnech a houští. Tam jsem a tam jste i vy.

 

Když dnes v noci budete mít ve svém srdci vytvořený mír, tak se bude mír bude moc šířit jako v písni: „Do vody padá kámen a vytváří další kruhy…“. Nenechte tento čas ubíhat nevyužitý! Vezměte z Mých rukou bohaté dary milosti, které vám dávám, a dnes v noci se stane zázrak pro vašeho člověka, ale ještě více pro vaši duši, neboť všechno to, co v ní leží, se může v tomto časovém úseku očistit!

 

Tak vám žehnám, Mé milované děti, a těší Mě hladit vás jemně po hlavě, když jste ji položili do Mého klína, a pomohu vám při vašich vzpomínkách, které leží tak dávno ve vašem životě.

 

Žehnám vám ještě jednou a přeji vám noc bohatě požehnanou dary milosti!

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, jak hojně si na nás pamatoval se Svými dary milosti. Jak Ti můžeme poděkovat?! Tak nesmírně jsi se dotknul našich srdcí! – Nejvíce se těšíš, milovaný Otče, když Tě následujeme, to je největší dík, když jdeme do naplnění, když se stáváme posly a nástroji Tvého míru, přinášíme lásku tam, kde je nenávist, spor, hněv a bezcitnost.

 

Ó, Otče, máme toho tolik na práci! I v našem nitru chceme dosáhnout mír! Prosím Tě, pomáhej nám přitom, abychom očistili všechno, co je ještě ve zlobě, neboť víme, že stojíš u nás, že nám dáváš Svou sílu a neopustíš nás. A když bychom měli přece jen spadnout, tak nás zvedneš, protože jsi laskavý, milosrdný, obdivuhodný Otec

 

Otče, chceme se nyní spojit, i se všemi sourozenci-dušemi, které tu jsou, s anděly, a společně Tě chceme ctít, chválit a oslavovat s písní: Svatý, Svatý, Svatý. Otče, děkujeme Ti

 

Amen.

 

 

Píseň: Svatý, svatý, svatý, svatý je Pán

 

Večerní píseň: Ticho padá večer a práce dne je ukončena, chci Tě, Otče, ještě jednou pozdravit a říct Ti: „Dobrou noc.“

 

 

Modlitba:

 

Sobota 10. září 2011, ráno

 

 

Milovaný Nebeský Otče, plni radosti, ale i plni vděčnosti jsme se dnes ráno sešli, abychom Tě pozdravili překrásnými písněmi, které jsi nám dal, ale i našimi modlitbami, našimi myšlenkami a především naší láskou.

 

Je to tak, jak kdyby hořel v našich srdcích oheň, Otče! Je to oheň, který po Tobě touží, oheň lásky. Do tohoto ohně je vložena naše touha po Tobě, který jsi tak báječný, dobrotivý Otec, plný lásky, plný milosrdenství, Otec, který se o nás stará, láskyplně nás objímá a bere nás vždy znovu do Své náruče.

 

Ó, Otče, jaké máme štěstí, že jsme Tě našli! Je potřeba, abychom jen řekli ano, a pak jsi tu, rozevřeš Svou náruč a řekneš: „Pojď, Mé dítě, pojď do Mé náruče a odpočiň si od povyku světa!“ Ano, Otče, chceme v tobě spočívat a uniknout neklidu tohoto světa. Zastavujeme se zcela v našem nitru, abychom Ti byli zcela blízko a abychom sebou nechali proudit Tvou lásku, Tvůj mír.

 

Ano, to chceme, Otče. Je to nádherné, že jsi tady! Žehnáme nyní ve Tvém jménu celému stvoření, všem našim sourozencům, všem zvířatům, všem rostlinám, všem minerálům, všem přírodním bytostem, ale i zemi, živlům a silám země, vody, vzduchu a ohně.

 

Ano, žehnáme také tomuto místu a lidem, kteří, že se tak láskyplně o nás starají, že náš stůl je prostřený, že si můžeme brát z Tvé hojnosti. Ano, Otče, skutečně o nás pečuješ. Ale, jak často si to uvědomujeme, že se o nás staráš, že jsi tu pořád? Tak chceme využít příležitost, abychom Ti poděkovali: Děkujeme Ti, Otče, za všechno, děkujeme Ti za toto ráno, za tento den, za slunce, které tak nádherně září, za hory, které se třpytí v lesku slunce! Díky, že jsi tady! Díky za Tvou lásku, za Tvé milosrdenství, Tvé požehnání a díky také za Tvé Slovo, které nám dáváš.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, , váš Nebeský Otec, stojím s úsměvem uprostřed vás. Dívám se do vašich srdcí. Již brzo jste se vypravili, abyste ke Mně přišli. Leckterá ranní myšlenka byla u Mě. Beru vás nyní za ruku a říkám: „Pojď, Mé dítěte, následuj Mě! Rád bych tě vedl nivami.“

 

Ještě je na loukách rosa, vidíte kapky rosy a jdete se Mnou po překrásné zelené louce. Tu a tam vidíte mlhové opary. Jsou celkem jemné, jako pavučina. Avšak na horizontu vyšlo slunce a už teple svítí na vás dolů, takže vaše cesta je prosvícená jasným slunečním světlem a teplo se vás jemně dotýká.

 

Jdeme nahoru po mírném horském úbočí. Jeden následuje druhého. Někteří jdou vedle sebe. Ještě je cesta široká. Všechno do sebe zapadá jakoby samo od sebe. Díváte se kolem sebe. V dáli vidíte rozlehlost horizontu. Následujete Mě pořád výš. Chvílemi jdeme lesíkem. Vpravo a vlevo stojí stromy. Je svěžeji než předtím, ale nikdo nemrzne, protože vás hřeje Má láska.

 

Přivinete se ke Mně a dosahujeme světlé vyvýšeniny. Přicházíme ke sluncem prozářenému místu. Díváte se kolem, něžné kytičky jsou roztroušené po jedné na chudší louce, která již není tak šťavnatá jako předtím. Zčásti vidíte skalní zdi a v dálce štíty. Dýcháte čistý horský vzduch a vám říkám: „Pojďte, tady se chceme usadit a trochu si odpočinout. Sedáte si nyní blízko ke Mně.

 

Ticho je kolem nás. Tu a tam slyšíte zpívat ptáčka a tiché ševelení stromů doléhá k vašim uším. Pak je opět ticho a vy se zaposloucháváte do tohoto ticha. Nyní ve vás nastane úplný klid. Tu a tam stoupají vzhůru myšlenky. To nebo ono, co jste v ruchu času už zapomněli, vám přichází na mysl. Díváte se hlouběji a všechno, co se ve vás pohnulo, Mi předkládáte, Mé milované děti, ano, dejte Mi to, vzal jsem sebou velkou nádobu! Všechno můžete vložit dovnitř a to položím na oltář Své lásky.

 

Když vám přijdou na mysl sourozenci, tak je položte do Mé lásky, ano položte Mi je na Mé srdce. Zcela vroucně je chceme zahalit do Mé lásky. Také do vás proudí Má láska, neboť jste se uvolnili, stali jste se volnými, a stále hlouběji a hlouběji vámi proudí Má milosrdná láska, která ve vás všechno rozšiřuje, která vámi prostupuje, přivádí každou jednotlivou buňku k záření. Záře vzniká v buňkách, ve svalech, v orgánech, v tkáních, všechno je proniknuté a spojuje se navzájem v lásce.

 

Vdechujete hluboko do sebe Mou léčivou sílu lásky. Nyní jste prostoupení zdravím a se vás jemně dotýkám na rameni, snímám Svou rukou ještě poslední zbytky vaší zátěže a zvedám vás nahoru na Své srdce, neboť máte být volní a máte se cítit volně ve světlých výškách a dívat se přes věci.

 

Můžete nyní vidět všechno očima lásky. Očima lásky se díváte do přírody, do stvoření, a vidíte jemné světlo a záření už nejmenších stébel trávy, jemných květů, ale také mohutného stromu. Díváte se ale ještě hlouběji a ještě dále. Vidíte dokonce záření ve vašich mohutných stavbách a mrakodrapech. To co nazýváte materii, je současně působení Mé lásky.

 

Dívejte se očima lásky na všechno, co se ukazuje ve vašem světě! Nyní vám materie nepřipadá už tak šedá, nýbrž světlá a stává se stále světlejší. Jsou to záplavy Mé lásky, které se vylévají do stvoření, do materie zrovna tak jako do světelných oblastí. Všechno kmitá vzhůru do Mé lásky, ba i každé jednotlivé zrnko písku, ale také ty nejmohutnější mrakodrapy a budovy přijímají kmitání Mé lásky.

 

S vašimi myšlenkami, s vaším obrácením se na Mě a skrze vysílání Mé lásky, se dotýkáte všech Mých dětí a oni poznávají, že Mi slouží, že jsou milováni, že je na ně hleděno a že je jim žehnáno.

 

Rád bych vás stále více vedl k vašemu úkolu, abyste více a více vysílali požehnání do všeho bytí. Všechno máte vidět láskyplnými očima a žehnat! všechny sourozence byste mohli vidět Mýma očima lásky a žehnat jim! Pak mohou přijímat Mou lásku a radovat se, neboť ví: Jsem zde, , Stvořitel – Bůh, který je stvořil a také je udržuji, který jsem také stvořil a udržuji vás. Cítíte Mou lásku a nesli jste ji dále. Posilňuji vás v těchto dnech, abyste v budoucnosti ještě mohutněji vysílali Mou lásku.

 

Tak buďte ode Mě požehnání a nesení!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, šli jste do noci a skoro všichni jste následovali Mou prosbu a položili jste svou těžkou hlavu do Mého klína. Ti, kteří tuto prosbu ještě nesplnili, těm říkám: „Jsem mimo prostor a mimo čas, takže i vy ještě můžete prominout těm, u kterých to je potřeba, a také poprosit o odpuštění ty, vůči kterým jste si naložili vinu.

 

Je to pro váš duchovní růst velmi důležité, aby člověk a duše byli volní od setby a sklizně. Skrze Mou milost vám dávám tuto možnost, protože jste šli pro světlo na Zem, a toto světlo lásky a míru jste chtěli šířit na zemi. A to můžete jen – opakuji – když sami ve svém nitru jste láskou a máte mír.

 

Pro vás, kteří jste v Mém klíně usnuli, nyní vylíčím, co se stalo: V zářícím světle nebes, které kleslo k zemi, jste potkali všechny ty – nejen z tohoto života, nýbrž i z těch předchozích – se kterými ještě nejste spojeni v lásce a mír ještě nevstoupil do srdcí. Dívali jste se na sebe dolů, všichni jste nesli bílá roucha, ale nebyla ještě čistě bílá. Měla malé i větší tmavé fleky. V této noci, kdy Má milost v plnosti sestoupila do Mých dětí, tyto fleky ustoupily.

 

Přistoupily sem andělé. Nesli ve svých rukou květinové a vavřínové věnce a nekonečně velké zástupy Mých dětí – vy, jakož i všichni ti, se kterými jste v nejrůznějších časech žili – se sešly a přijaly s radostí Můj dar milostí. Nyní přistoupili andělé, v rukou drželi květinový věnec pro Mé dcery a vavřínový věnec pro Mé syny. Květinový a vavřínový věnec jsou znakem vítězství pro uzavřenou minulost.

 

Jsou znamením vítězství lásky a míru, což neznamená, že zářivě bílé šaty, které jste nosili dnes v noci, už nedostanou ten nebo onen tmavý flek, už proto, abyste nespadli do pýchy a nemysleli si, že teď jste dokonalí. Pro vaši minulost jsem vám udělal ze Své milosti tento dárek. Pro váš současný život a pro budoucnost to závisí na vašem snažení nést ve svých srdcích lásku a s požehnáním tuto lásku rozdávat všemu, co žije, a udržovat mír se stvořením a všemi svými sourozenci.

 

To vám nebude připadat lehké. Ale Má milost proudí nadále, abyste dostáli svému pověření na zemi: Být světlem, být světlem pro Mé děti, které ještě putují temnotou, ale také být světlem pro stvoření, které nese tak nekonečně velkou bolest.

 

Přesto mějte radost ve svých srdcích, nebo jen z radosti mohou mít láska a mír trvání, ne v zarputilém boji o ně! Rozumějte, že boj vždy posiluje negativní. Radost posiluje plné světla. Když vyjdete do stvoření – jako příklad – a vidíte, že vaše lesy jsou poškozené ozónem a listy jsou již teď žluté, pak nemyslete: „Otče, všechno se nachyluje ke smrti a pomíjení“, nýbrž mějte namísto toho myšlenky jako například „Otče, co na této zemi pomine, rozkvete na Nové zemi v síle a nádheře.“ Porovnejte nyní nyní tyto obě možnosti myšlenek a pocítíte, že myšlenka plná světla má více síly než ta destruktivní!

 

To platí pro všechno na této zemi, také když neustále zakopáváte o své slabosti. Všímejte si slabostí, ale viďte i své silné stránky a řekněte Mi: „Ach, Otče, ještě zápasím, ale Má láska vyrostla ke všemu bytí, protože ve všem životě jsi Ty. Také již nejdu smutný po této zemi, nýbrž plný radosti ve spojení s Tebou, a mé slabosti mě chrání před tím, abych byl pyšný.“ To můžete nyní říct s lehkým úsměvem, protože přesně víte, že se nad tím usměji!

 

Uplyne trochu času a z vaší domnělé slabosti nic nezůstalo, zmizela a užasle poznáte svou proměnu směrem k jasnému světlu.

 

Vpište si do svých srdcí:

 

 

Láskyplné, žehnající myšlenky vás proměňují,

a vaše slabosti se stávají sílou.

 

 

Včera jsem vás upozornil na vrchol, který tady naproti ční do nebe. Když dnes večer zapadne slunce, tak byste se mohli na tuto horu podívat. Není to jen hora, která obrazně představuje veškeré lidské dějiny, od hloubek k výšinám světla, nýbrž to je také vaše vlastní hora, protože také vy jste ve svém životě šli hlubinami, museli jste mnohé překonávat, abyste nyní stáli v Mém světle lásky a věděli: Otec mě miluje, bere mě takového, jaký jsem. A já mám radost, že můžu být světlem.

 

Nyní se ještě jednou vrátím k dějinám lidstva: Když pozorujete vrchol, představte si pád, který vedl do nejtemnější hloubky, skrze kterou procházely Mé děti temnoty. Jejich cesta vedla nocí. Ale krok za krokem se lidstvo vyvíjelo vzhůru, i když si myslíte, že to ještě nikdy nebylo tak hrozné s lidstvem. Vidíte to ale svýma očima.

 

se ale dívám hlouběji a znám myšlenky Svých dětí a téměř všichni ví, že to tak nemůže jít dál. Ve svém nejhlubším nitru touží každé dítě po míru a lásce. Jen aby se dosáhl mír, se často použije cest, které vyvolají pravý opak. Nyní míním obzvlášť náboženské války. A přece i tady je proces změny v pohybu, poznáte to podle toho, že lidí usilují o demokracii. Tam kde dříve zotročoval lid samovládce, jsou nyní tito vládci poráženi národem a uskutečňuje se proměna.

 

Když pozorujete horu a večerní slunce se dotýká vrcholu, pak vidíte poslední úsek cesty, který ještě musí lidstvo ujít , aby dosáhlo cíl, kterým jsem Já, a tím Věčný domov.

 

Nyní se vás ptám, kde jsem , a kde jste vy u tohoto putování směrem k cíli? Směřujete jako první k vrcholu, protože si myslíte, že když budete doma, že jste dosáhli toho, co je pro vás nejdůležitější. Ne, Mí milovaní synové a dcery, jste zde, a sice společně se Mnou, kam večerní slunce ještě nesvítí, kde je tedy ještě tma, ale již ne zcela tma, protože je to stmívání večera. Je to večer dne stvoření lásky. Vy jste ale ve tmě, která halí úpatí hory až skoro pod vrchol do tmy, abyste tam byli světlem, společně se Mnou.

 

A jen pak, když vyzařujete světlo v požehnání se všemi vašimi myšlenkami lásky, ale také se skutky lásky – kdekoli se nabízí možnost, je také žádán skutek – pak jste v zářivě bílých šatech s věncem vítězství a uprostřed vás, neboť vy otevíráte svou náruč, společně se Mnou. Vytváříte tedy zadní voj a vaše a Mé roztažené paže nikdo neprolomí, tím že se dívá zpátky od putování ke světlu a možná ještě jednou by chtěl utéct do temnoty. Uteče do Mých a vašich rukou, které ho obejmou s takovou láskou, že se v jeho srdci touha po této lásce vznítí k jasnému ohni.

 

V krátkém okamžiku uvidí ještě jednou dlouhou cestu, kterou ušel od té doby, co se udál pád. Skloní se vděčně a obrátí svou tvář opět ke světlu. Noste obraz, který jsem vám ukázal, ve svých srdcích, a ve svobodě, neboť máte svobodnou vůli, se podívejte na tuto horu ve večerním světle, abyste přijali symbol do svého srdce a také vždycky věděli, kde je vaše místo! Vaše místo není u těch prvních, kteří procházejí skrze nebeskou bránu ověnčenou růžemi, nýbrž u těch posledních. To je láska!

 

To také můžete dokázat jenom tehdy, když zároveň do vašich srdcí vstoupil nebeský mír, ale také když jste společně se všemi posly světla poznali nepokoj předchozího putování lidstva hlubinami a proměnili ho v nebeský mír.

 

Má slova k vám jsou mluvená z lásky, přesto v sobě nesou vážnost. Roztahuji nyní Své paže a objímám vás ve vroucí lásce, ale ne jen vás, neboť vy jste jen malý zástup a zástup Mých poslů světla je nekonečně velký a rozprostřený po celé zemi v nejrůznějších společenstvích. Bylo by také Mým přáním, abyste se duchovně spojili, neboť vy všichni Mi pomáháte, aby se nyní pád blížil ke konci. Nepočítejte ale s vaším časem, Mí milovaní, Můj čas je jiný a tomu vás naučí hora!

 

Žehnám vám, ale Mé Slovo je ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z vážnosti

 

Mí milovaní synové a dcery, ještě jednou jsem vám vysvětlil důležitost odpuštění a prosení o odpuštění, abyste všichni mohli zpracovat staré zátěže, které ve vás ještě spočívají.

 

Dále jsem vám dále říkal, že ve svém životě máte stále používat měřítko 10-ti přikázání a kázání na hoře, abyste poznali, kde stojíte, abyste poznali fleky na vašem bílém šatu a s radostí se znovu pustili do čištění. Rozpoznejte, kde stojíte v uskutečňování lásky! Přesto vám říkám, to nejdůležitější, mí synové a dcery, je, abyste se spojovali se Mnou, abyste šli docela hluboko do svého srdce a abyste se Mi oddali, abyste ke Mně vysílali všechnu svou lásku a chopili se Mne žárem vašeho srdce, neboť tím se Mnou vybudujete spojení, kanál!

 

Tímto kanálem do vás posílám Svou lásku, Svého Ducha, v dokonalosti Mých sedmi vlastností, a naplňuji vaše srdce co největší silou, kterou dokážete unést a která se vás dotkne v srdci. Tento dotek je Můj paprsek, Můj paprsek milosti, paprsek Mého ducha. Vstupte tedy do tohoto dotknutí a vystupňujte ještě jednou svou lásku ke Mně, potom mohu nechat vtéct ještě více života do Vás! Přicházejte stále znovu ke Mně! Jděte stále znovu se vší vaší láskou z nejhlubšího srdce ke Mně, vašemu Otci, a tak budete silní a silnější! A budete moci unést v sobě stále více Mého života, Mé milosti, takže budete vskutku bohatí duchovními dary.

 

Takto silní jděte pak ven a rozdávejte Můj život, Mou lásku a nepolevujte v žehnání, v milování, v chtění dobra pro každého! Buďte konstruktivním článkem ve vaší společnosti, ve vaší skupině, ve které se pohybujete. Tak se bude rozšiřovat světlo na Zemi. Podle toho, že se nyní lež stává zjevnou, můžete poznat, jak už světlo zesílilo, neboť lži a slepota v politice a hospodářství, ale i v náboženství a vědě vychází stále víc najevo, a to ukazuje působení a sílu světla. Vy všichni a všichni poslové světla na Zemi se podílíte na rozšiřování světla a na zvyšování jeho intensity.

 

Přesto však existují i duše, lidé, duchové – na Zemi a v atmosféře Země – kteří se oddávají protiduchu, duchu tmy, který se staví proti světlu. Všechny tyto nabádám skrze události v nadcházející době a volám je k obrácení, a každý, kdo bude litovat a obrátí se, bude přijatý a bude pro něho vystrojená slavnost pro „ztraceného syna“. Avšak umíněné, tvrdohlavé, kteří přes výzvy a přes Mé neustálé volání k obrácení setrvají v jejich tvrdohlavosti, dostihne jejich jimi přivolaný soud, a budou vedení dále zákonem příčiny a působení.

 

Ano, zákon příčiny a působení je záchytným plotem, který zachytí všechny ty, kteří se vzpírají, a tak budou například ti, jejichž srdce se stalo pouští, jelikož je bez jakékoli lásky, jelikož myslí jen na sebe, na uspokojení své žádostivosti, kdo tedy žije v této poušti, ten se bude někdy později na onom světě potulovat také v poušti, v poušti, kterou si sám vytvořil. Tam může litovat. Když se jeho srdce pohne a začne toužit po lásce, potom bude i on pojmut Mým milosrdenstvím a veden domů, avšak to může trvat dlouho.

 

Avšak bych chtěl mít všechny Své děti opět u Sebe a proto vás prosím, Mí synové a dcery, pomáhejte Mi volat Mé vzdorovité děti, nabádat je a podněcovat je k obrácení tím, že půjdete po Zemi v lásce a mocně do ní budete vysílat požehnání! Mocně proto, protože jste se Mi přiblížili a protože jste se stali čistými, a skrze čisté a milující proudí Má moc, síla a mocnost.

 

Tímto jste vybaveni mocnými silami a můžete toho mnoho dokázat. Takto se na této Zemi ještě mnoho uvede v pohyb. Vzniká sice mnoho turbulencí a ne všem turbulencím se můžete vyhnout, nesete ale Mou sílu v sobě a tak můžete vydržet věci, které jsou pro jiné, kteří tuto sílu nemají, jsou téměř k nevydržení.

 

Ano, s Mou silou přestojíte bez újmy i tyto turbulence a tak půjde ještě mnoho poslů světla, vaši bratři a sestry – a možná i vy budete ještě jednou u toho – po této zemi a budou zcela postupně uskutečňovat Mou lásku a Můj mír na této zemi, takže procitne Má říše míru. Mír nebe ať je s vámi!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak jste stále ještě u Mě na hoře. Vidíte Mě ve vašem středu a vidíte, jak se na každého jednoho z vás dívám očima lásky. Cítíte se nesmírně přijatí, ano cítíte se doma. Skutečně, Mí milovaní, říkám vám, vždy tehdy, když jste u Mě, jste doma.

 

Hleďte, Své srdce mám doširoka otevřené a je to tak, jako kdyby se teď otevřela nebesa. Zlatý paprsek spojuje nebe a zemi a bezpočet sourozenců, kteří vás předešli, všichni Mí andělé, kteří Mi věrně slouží, sestupují na tomto paprsku dolu a i nahoru. Také vaše duše stoupají po tomto paprsku nahoru a opět k vám zpátky. Je to paprsek lásky a míru, který se vás nyní tak léčivě dotýká, který vámi tak léčivě proudí.

 

Díváte se dále a vidíte, že tento paprsek zahrnuje celé stvoření a tak již nejste na oné hoře sami, nýbrž, když se rozhlédnete, tak si všimnete, že jsou andělé uprostřed mezi vámi. Vzali sebou z duchovních rovin duše, duše, o kterých jsem vám říkal už včera.

 

I zvířata jsou zde. Tak jsou i zvířata, která považujete za nebezpečná, uprostřed vás, leží přímo vedle vás, ano tulí se k vám, neboť Můj nebeský mír zahrnul také je a proto jsou všechny mírní jako beránci a mírní jako beránci jste i vy ve vašich srdcích.

 

Nechávám Svůj pohled putovat k Zemi a je to tak, jako kdyby se nyní Země otevřela. Následujete Můj pohled, díváte se na zemi, díváte se do ní. Otevřela se a vydává své nitro všanc. Vidíte, jak na povrchu a až do hloubky svého nitra je nepokojná. Vzdychá, sténá, svíjí se, ale hluboko v nejhlubším nitru, tam kam proniká jen Můj paprsek z nebeské říše, který je plný lásky, prosáklý Mou léčivou sílou a Mým milosrdenstvím, tam v zemi vidíte jasné světlo.

 

Je to světlo zdraví, které obsáhlo i vaši zemi, a které se v zemi neustále šíří dále a v běhu času proniká až na povrch. Vše se uzdravuje zevnitř, tak také země, každá rostlina, každé zvířátko a také vy sami se uzdravujete zevnitř, proto vás prosím, abyste se vždy znovu zavítali do svého nitra ke Mně, neboť s Mou spasitelskou jiskrou jsem vložil zdraví do každého z vás, bez výjimky.

 

Dokonce i v sourozencích, kteří ještě kráčí po těch nejtemnějších cestách, je Má spasitelská jiskra a tím také světlo zdraví. Čím více se otevřete, tím více se může šířit. Tak je to i v materii, ve vaší zemi, ano v každé molekule, v každém atomovém jádru, všude proudí dovnitř Má láska, a z nitra směrem ven dochází k léčení.

 

Nyní se ale opět díváte na ony oblasti, které jsou nepokojné, a vám říkám: „Mí milovaní, podívejte, otevírám Svou náruč a nechávám Svou lásku proudit do těchto oblastí a vy vidíte, jak se všechno uklidňuje, jak všechno proniká jednota, mír. Prosím vás: Následujte Můj příklad!“

 

Tak nyní všichni vstáváte a děláte to po Mně. Roztahujete své paže a otevíráte svá srdce a necháváte proudit jen lásku a mír. Ano, připadá vám to, jakoby se oceán lásky vyléval do vašich srdcí, tolik lásky vám dávám, kterou můžete dávat dále. Vidíte, jak se všechno uklidňuje, vidíte hluboko v nitru země, jak se zdraví, vnitřní jiskra, světlo v zemi opět zvětšilo.

 

Vzpomeňte si na obraz oceánu, který se ve vás rozlévá, vždy tehdy, když ke Mně přijdete bez sil a prosíte Mě, abych vám pomohl. Tehdy posiluji stvořitelské síly ve vás a společně působíme My, tak jak to je napsané v Mé vůli. Tak máte vždy tehdy, když slyšíte o špatném počasí, o přírodních katastrofách, když slyšíte o utrpení nebo o střetech, otevřít svou náruč a vydávat Mou lásku, Můj mír a Mé milosrdenství.

 

Léčící kmitání prochází vším a tato léčící kmitání rozpustí všechny tmavé mraky. I ty tmavé mraky, které možná jsou kolem vás nebo i ve vás, jsou prosvětlovány. Tak se vše stává opět světlé a osvobozené, vše je vedeno ke zdraví a mír a láska se budou stále více šířit. Všimnete si, že stále méně soudíte a posuzujete ostatní. Díváte se jako Mýma očima do nitra svých sourozenců, a vidíte, že ve všech plane Má láska, i v těch, o kterých jsem právě mluvil, kteří nesou odpovědnost v politice nebo ve společnosti. I v nich je Má láska a Mé slunce.

 

Podívejte se dnes na slunce, jak se rozdává na zářivě modré obloze, svítí na všechny, na všechny bez výjimky. Viďte to jako symbol! Také Má láska se dívá na všechny. Tak můžete také všechno žehnat a všemu a všem věnovat láskyplné a míruplné myšlenky.

 

Obracím nyní váš pohled na horizont a vy tam vidíte zářivě krásnou duhu, která se klene jako brána nad zemí. Viďte v duze symbol míru a Mé lásky. Není to také jen náhoda, že po každé bouřce je vidět na horizontu duha, nýbrž se trochu vyjasnilo, vše zase došlo ke klidu. Opět se vrátil mír. Tak elementy, mocnosti našly opět cestu k míru.

 

Tak můžete svými myšlenkami, které dáváte ze své a z Mé lásky, přispívat k uzdravování a k míru ve veškerém stvoření. Tak se otvírají doširoka nebesa. Slyšíte nebeské pozouny, které se rozezněly na Mou počest. Slyšíte nebeské varhany, slyšíte zvon míru, který vydává mohutný hlahol. Nechte se pojmout kmitáním tohoto zvonu! Nechte hluboko do sebe proudit toto kmitání! S tímto kmitáním můžete vždy, když jste se Mnou spojení, prostoupit celé stvoření. Milost nad milostí mám pro vás ze Svého milosrdenství připravené a záleží jedině na vás, abyste Mě o tyto milosti poprosili.

 

Je čas milosti, tento čas, který často označuji jako vážný čas, přesto ale viďte, že právě v Mé vážnosti jsou rozdávány Mé milosti, které vám pomáhají a mají složit celému stvoření. Tak se bude všechno skrze Mou milost a skrze Mé milosrdenství zjasňovat, i to, čemu nyní ještě nerozumíte. Čím více se odevzdáte lásce, tím více bude jasný váš pohled a o to více se bude všechno pročišťovat. Ano, jste zde na své pozemské cestě v čase mimořádné milosti, neboť všechno se pročišťuje, všechno se uzdravuje. Můžete a máte Mi přitom pomáhat.

 

Tak vám žehnám ještě jednou. Ano, mám rozevřené Své ruce a můžete Mě nyní vidět svým vnitřním zrakem, jak stojím uprostřed celého stvoření a Mé paže sahají tak daleko, že obejmou celé stvoření a tím i vás. Vidíte, jak se rozšiřuje jasné světlo a jak tečou proudy milostí za proudy milostí a Mé léčení. Mé srdce je doširoka otevřené a neustále z něj zaznívá:

 

Mé dítě, miluji tě! Mé dítě, miluji tě!“

 

To je můj pozdrav pro vás a to je Má touha, kterou máte cítit, Má touha, která se obrací na každé dítě: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Ano, milovaný Otče, Tvá slova ve mně znějí ještě tak, že mi skoro chybějí slova, ano, vyjádření slovy toho, co právě pociťuji, Otče, co jsi nám daroval. Přinesl jsi k zemi kousek nebe, spojil jsi nás ze vším, s anděly, které zdravíme a všechny duše, které se tu nyní mohly účastnit, také jim posíláme naše sourozenecké pozdravy!

 

Otče, zvířata, rostliny, nic u Tebe není zapomenuto, Otče, také sourozenci-duše, které jsou ještě proti Tobě, jim nyní chceme poslat naši sílu lásky, kterou jsi tak zvýšil. Je tak velmi citelná, Otče. Spojuješ nás navzájem, že i my máme touhu, abychom byli všichni navzájem propojeni v síti Tvé lásky.

 

Když včera dorazili sourozenci, přijal jsi je s radostí, kterou jsem já mohla pocítit jen ve zcela malé míře. Z každého, kterého jsi pozval a který následoval Tvé volání, jsi se radoval, když přišel ke dveřím.

 

Otče, tak je tvá radost s každým, kdo k Tobě přijde, kdo následuje Tvou cestu světla, kdo je opět u Tebe, a Ty ho znovu můžeš vzít pod Svá křídla.

 

Otče, děkuji za Tvé velké dílo, za Tvou velkou lásku, za všechno bytí, za veškeré Tvé stvoření. Otče, jsme plni radosti, že nás jako posly světla můžeš upotřebit, že nás připravuješ, že nám dáváš všechno, co potřebujeme, že nás uzdravuješ, že nám pomáháš odpouštět a stávat se stále světlejší a láskyplnější.

 

Otče, mým přáním je být stavebním kamenem ve Tvém díle a moci sloužit Tobě, každému sourozenci, zvířatům, rostlinám. Nyní myslíme také na všechny, kteří duchovně patří ke kroužku, i s nimi se spojujeme v lásce, neboť i oni jsou v síti Tvých služebníků na zemi.

 

Myslíme také na naše členy rodiny, naše známe, za všechny přátele, obzvlášť ale na ty, kterým právě nyní nedaří dobře, kteří potřebují posilu a podporu. Ať je s nimi Tvá láska, Tvé zdraví!

 

Všechna společenství, která známe, která ti také slouží v lásce, zahrnujeme nyní do naší modlitby.

 

Otče, prosím, nech v těchto dnech nadále proudit Své požehnání, Své zdraví, světlo a lásku, aby se ještě velké věci mohly stát v tomto posvěceném čase, ve kterém jsme se zde sešli! Děkuji, Otče, za Tvou nesmírně velkou lásku k nám a ke všem Tvým dětem. Díky! Díky! Díky, Otče!

 

Amen.

 

 

 

Večer s léčením


 

Sobota, 10. září večer

 

 

Prosíme našeho nebeského Otce: Milý Otče na nebesích, milý Ježíši Kriste, Ty který nás po všechny dny doprovázíš, protože jsi v našem srdci. Otče, chceme nyní vejít do večera s léčením a prosíme Tě, nejmilejší Otče, ochraňuj nás! Všechno, co se dnes večer stane, klademe do Tvých rukou.

 

Tvá vůle, milovaný Otče, je milost, je láska, je milosrdenství. Předáváme se Ti plně a zcela, a prosíme Tě, abys ze Své velké lásky dovolil smilování, milost a zdraví. Pokládáme ruce v Tvém jménu, Ježíši Kriste.

 

Otče, pomoz, aby podle Tvé vůle bylo Tvé léčivé záření přes nás silné a mocné! Otče, dovol mimořádné milosti! Pomoz, aby se dnes mohly stát velké a hluboké milosti, u všech, kteří jsou zde!

 

Otče, víme, že jsme plní hříchu, víme, že stále znovu zakopáváme a padáme, ale také vždy znovu vstaneme a přijdeme k Tobě. Otče, Tvá vůle ať se na nás stane, Tvé nekonečné smilování ať přijde přes nás všechny!

 

Tvé zázračné léčení ať přijde do našich těl! Ježíši Kriste, který jsi pro nás trpěl a umřel, ale opět jsi vstal z mrtvých, Ty který žiješ a nyní jsi v našem středu, Ty přijď do našeho těla! Ježíši Kriste, Ty, který se o nás staráš a pečuješ dnem i nocí a jsi plný lásky, odevzdáváme se Ti nyní zcela. Jsi nám úplně blízko. Tvá síla nyní proudí.

 

Otec sám je nyní zcela u tebe. Je u tebe tak, jako bys tu byl jediný v této místnosti. Je ti zcela blízko, dotýká se tě a pracuje nyní s tebou. Stvořitel, který stvořil nebe a zemi, působí nyní v tobě. Ten stejný, který před dvěma tisící lety šel jako Ježíš po světě. V něm je Otec a Duch Svatý – jedna osoba. Tento Syn Člověka, Stvořitel, Bůh a také Otec je nyní u Tebe.

 

On je nyní tu a pomáhá Ti. Miluje tě. Dokáže tě dokonale poznat a milovat. Také na tebe nezapomněl, také tebe má nade vše rád. Působí nyní u tebe a v tobě. Proniká tě veškerou Svou láskou. Nyní je zcela blízko u tebe.

 

Otec tě respektuje, stojíš za to být respektován, stojíš za to být od Otce přijímán, neboť tě nekonečně miluje a Jeho láska a Jeho zdraví v tobě nyní působí.

 

V této chvíli jde Otec ještě o krok dál: Dokonale tě nyní naplňuje. Vchází nyní zcela do tvého těla. Je v tobě všude, je ve všech buňkách, v tvé krvi, ve tvých orgánech, je ve tvých nemocech a přivádí nyní všechno do Božského pořádku.

 

Pomáhá ti, protože tě nekonečně miluje. Ještě stále v tobě působí a zahrnuje tě Svou láskou. Všechno bude odteď lepší. Všechno nyní přechází v léčení. Každou sekundou, každou minutou, každou hodinou, každým dnem budeš nyní zdravější a povede se ti lépe a lépe. Otec tě bere velmi pevně za ruku a také ty to můžeš cítit. I ty můžeš dostat uzdravování. I ty jsi toho hoden, i tebe má Otec nekonečně rád. Je neustále u tebe a nezapomněl na tebe. Jeho síla proudí tvým tělem.

 

Prosvětlí se všechno to, co je v tobě temné. Tam, kde jsi již nevěděl jak dál, ti Otec urovná novou cestu. Tam, kde jsi již neviděl žádné východisko, ti Otec postaví dveře. Usměj se a v duchu jimi projdi! Otec je s tebou a všechno bude nové. Všechno se regeneruje v tobě, u tebe a s tebou.

 

Cokoli špatného jako lidé děláme, Otec nás miluje, i tebe. Přijal tě a jsi v Jeho lásce. Jsi hodný lásky. I když se tě všichni lidé straní a i ty se již nedokážeš přijímat takový, jaký jsi, když si myslíš, že jsi ztracený, Otec tě zachytí. Otec otevře náruč, a když vidí, že trpíš, Otec stojí ve dveřích a vidí tě z dálky v tvém utrpení, tak roztáhne ruce a běží, ano „žene se“ k tobě, protože nemůže vydržet vidět tě trpět.

 

S roztaženýma rukama ti běží naproti, protože tě tak moc miluje a nyní je u tebe. Nyní tě léčí. Léčí tě, který po léčení toužíš, ale léčí i tebe, který jsi položil své ruce, abys skrze sebe nechal téci léčivé proudy.

 

Otec tě miluje a působí v tobě a již tě nepustí, jsi a zůstaneš v této lásce. Můžeš být veselý člověk, můžeš být šťastný a radostný, neboť Otec si přeje šťastné děti. Můžeš si tak mnohé dopřát, buď klidný, miluje tě.

 

Tato láska tě neustále ponese. On ti vždy znovu bude odpouštět a pomůže ti vstát, když upadneš, a z této lásky budeš na zemi následovat stopy, ve kterých náš Otec, Ježíš Kristus, šel před námi, budeš Ho následovat ne z tísně nebo z nátlaku, nýbrž protože poznáš: „Otče, chci Tě následovat z lásky. Když opět upadnu, tak opět vstanu, ale z lásky, protože to bez tebe již nemůžu vydržet.“

 

Otec dovolí, aby se síla ještě jednou zvýšila, dovolí, aby přes nás ještě jednou přišly mimořádné milosti! Každý by se mohl ponořit do této síly, nikdo, kdo zde je, nemá být vyloučený. Každý smí tuto sílu pociťovat, nikdo není vyjmut! Otec je u tebe, ještě jednou nechává nové milosti a zvyšuje Svou sílu, protože jste na to po dosavadním záření byli připraveni.

 

Otec tě drží ve Své náruči, uzdravil tě a kolem tebe je světlo a jasno. Toto světlo tě činí stále silnějším, stále klidnějším, pořád uvolněnějším. Při tom co dále dostáváš další léčivé proudy, tečou tyto do celého světa. Jsi zdravý a působíš nyní jako léčitel. Od tebe proudí toto zdraví ke všem, kteří potřebují pomoc, ke všem, kteří trpí, ke všem, kteří jsou ozářeni, ke všem, kteří již nevědí, jak dál, ke všem, kteří hladoví a žízní, dokonce i do duchovních říší nyní proudí zdraví. Všude se prosvětluje.

 

Otče, nech nyní prosím také v duchovních oblastech proudit mnoho mocné lásky! Zveme všechny anděly, všechny dobré mocnosti, aby byli kolem nás a s námi. Otče, umožni velkou spásu v očistných oblastech, aby všechny duše, které se cítí přitahované, byly od Tebe naplněny a spaseny! Veď je ke Své lásce, Otče, to vyprošujeme, ale Tvá vůle se děj!

 

Všude, kde je v našem světě válka, kde je nenávist a hněv mezi lidmi, všude, kde je velké utrpení, proudí léčivá síla našeho Nebeského Otce.

 

I když se večer léčení blíží ke konci, přesto zůstává Otec s tebou. Zůstane s tebou a bude přivádět všechno do božského pořádku. Ty vždy znovu jen jednoduše řekni: „Otče, prosím, pomoz!“ A řekni dále: „Děkuji, Otče, že jsi tu! Děkuji, že jsi tak báječný Otec, že přicházíš tak blízko ke mně. Nepotřebuji tě hledat, protože jsi okamžitě u mě, protože jsi pořád u mě, jako jsi i u každého Svého dítěte. Otče, jaké je to hezké, být u Tebe.“

 

Říkej také stále: „Můžu být zcela klidný, protože Otcova láska mě uzdravuje.“ Otec tě miluje a má z tebe radost. Kolik lidí na zemi naslouchá svému nebeskému Otci? Ty mu nyní nasloucháš, jsi mu nyní zcela blízko. Skrze tebe nyní může nechat proudit zdraví, Ty přijímáš Jeho zdraví. Otec se z tebe tak moc těší, protože jsi Mu nyní zcela blízko. Jsi požehnaný, Jeho požehnání proudí do tebe a proudí celým tvým tělem.

 

Následuje ještě delší děkovná modlitba…

 

 

 

Modlitba:

 

Neděle, 11. září, ráno

 

 

Dobrotivý, milovaný Otče, prosíme Tě, buď uprostřed nás, a zároveň Ti děkujeme, že jsme ve Tvých rukou tak úžasně v bezpečí, že nás držíš a opatruješ. Děkujeme Ti, že nám přicházíš tak blízko, že Tě můžeme cítit, a že je Tvé světlo mezi námi. Cítíme, že procházíš mezi námi.

 

Otče, z celého srdce Ti děkujeme a chceme Ti přicházet stále blíž. Chceme Tě stále více poznávat. Chceme se učit Tě každý den plni radosti obejmout a velmi se radovat, když na Tebe myslíme. Jsme šťastní, že máme tak úžasného Otce.

 

Ano, Otče, naše srdce má zářit Tobě vstříc. Chceme se Ti stát dobrými dětmi, být Ti dobrými dětmi, abys z nás měl hodně radosti. Chceme Tě a Tvé Slovo slyšet a chceme Tě následovat, i když to někdy není tak jednoduché, i když někdy musíme zatnout zuby. Ale Tvé světlo svítí i ve tmavé noci.

 

Jsme plní radosti, když s Tebou vždy znovu vítězíme. S Tebou jsme nádherně chránění. Otče, děkujeme, že se můžeme cítit tak v bezpečí, že jsme tak úžasně Tebou drženi, že jsi nám tak úžasně blízko.

 

Milý Otče, Ty nás veď nás tímto dnem! Buď s námi, ano, uprostřed mezi námi a dotýkej se všech, kteří jsou zde, aby se u každého ještě jednou otevřelo srdce! Dej, aby Tě každý mohl cítit, Tvou blízkost, Tvou milost! Aby Tě každý mohl vzít sebou do svého pozemského domova, aby tam mohl zářit plný síly!

 

Otče, vezmi sebou Své anděly a nebeské zástupy a dovol sem přijít mnoha duchovním bytostem, aby mohly být spasené! Otče, nechej prosím opět zvláštní milosti, aby byly mezi námi, a ochraňuj nás, abychom byli opatrovaní!

 

Otče, dovol, aby přišel mír k našim bližním, k našim milým, ale Tvé velké požehnání má také přijít k našim nepřátelům, aby Tě poznali, aby se naplnili láskou a proměnili se v přátele!

 

Tak, jako jsme stále připravení se smířit se všemi a na všechno se dívat s láskou, tak se, Otče, dotkni každého člověka! Milí Otče, ještě jednou Ti říkáme: Všechno je položené do Tvých rukou. Kde se schází dva nebo tři nebo více, tam jsi uprostřed nich. Ano, Otče, jsi zde a my Tě můžeme tak nádherně cítit. Díky, Otče, pomoz, abychom si vzali tuto sílu sebou, a když to bude ve světě těžké, abychom pak byli zcela ve Tvém světle! Jak to je v nádherné básni: „Tam, kde jsi vidělo v písku jen jeden pár nohou, Mé dítě, tam jsem tě nesl.“

 

Vždy znovu nás neseš, když to je těžké. Vždy znovu bereš všechno na Sebe. Vždy znovu máš trpělivost. Vždy znovu nás tiskneš na Své srdce, abychom mohli pookřát. Otče, je to tak pěkné po Tvém boku. Děkuji, Otče, nyní jdeme s Tebou do dopoledne.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Potichu vstupuje do vašich srdcí Má láska. Úplně mírně a v nich nastává v nich ticho. Nebe se otvírá po oblačném dni. Mé slunce lásky proudí skrze mraky a prosvětluje všechno, co je pod nimi. Ano, proudí dokonce i skrze nejtemnější mraky, které se rozprostřely nad zemí. Mé slunce lásky se rozdávalo i v uplynulých dnech.

 

Paprsky Mé lásky se dotýkají všech srdcí. Paprsky Mé lásky vás spojují navzájem, ale i se všemi, se kterými jste propojení. Proudy lásky a milosti se rozšířily skrze Mé milosrdenství a vzniklo moře lásky, ve kterém si mnoho vašich sourozenců podalo ruku ke smíření, k míru a k jednotě.

 

Cítili Mě zcela blízko v sobě a mohli Mě vnímat ve svých srdcích. Zdi jsou zbořené. Jak tečou jemné potůčky skrze horské úbočí, tak na začátku vproudila Má láska, a některých se dotknu ještě i nyní a mnohých v přicházejícím čase.

 

Skrze lásku je spaseno mnoho Mých dětí, které se Mi v lásce na celé zemi a dále mimo ni odevzdávají. Proudy Mé lásky tečou. Ciťte, jak se vás dotýkám, ano vciťte se do svého srdce do vašeho celého bytí! Zcela jemně a tiše do vás vstoupil mír.

 

Víte, že Mě najdete v tichu. V tichu vašeho srdce jsem neustále přítomný a mluvím s vámi. Rád bych mluvil se všemi Svými dětmi a k tomu přispívá tento čas zde. Vy a mnoho jiných Mých dětí bylo povzbuzeno, abyste naslouchali Mému hlasu ve svém nitru a předkládali Mi všechny své potřeby, mluvili se Mnou jako s dobrým Přítelem, a tím přece jsem po vašem boku.

 

Chci být Dobrým Přítelem všech Svých dětí a oni Mě budou vnímat v jejich čase. Já, váš Nebeský Otec, se dívám do duší Svých dětí a pronikám do celé jejich existence. Sesílám mír do srdcí, která jsou pro Mě otevřená, ale i do všech těch, kteří Mě prosí, a i kdyby to bylo jen v bázlivém, tichém volání o pomoc.

 

Otče!“ Tak to v mnohých zaznělo a bude i nadále zaznívat a Má radost je veliká. Mé srdce je ještě stále otevřené a vydává lásku a milosrdenství v rozsahu, jaký si nedovedete představit.

 

Láska a milosrdenství proudí do nejhlubších hlubin, aby také tam stála při Mých dětech, které se rozhodly jít po cestě zpátky, a pomáhala jim. Také jim říkám: „Pojď, dej Mi svou ruku, Mé dítě! Miluji tě! Kdykoli to budeš chtít, tak tě povedu zpátky na cestu lásky, na cestu světla, která vede domů. Mé světlo ti bude svítit, a tě budu podepírat a dávat ti sílu a pomáhat ti. Tak ti žehnám, Mé dítě!“

 

Se Svým projevujícím se Slovem jsem ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z vážnosti

 

Mé milované děti, udělali jste mi velkou radost, nebo jste otevřely doširoka svá srdce. Tak jsem mohl do těchto otevřených srdcí posílat Své zdravé a Své světlo. Vyzařoval jsem do vašeho ducha ze Svého Ducha a tím jsem se tohoto ducha dotkl a probudil ho. Pocítil jste v sobě velkou lásku. Tato láska se přenesla na vaše sourozence a tak jste cítili velkou harmonii, radostné „společně“.

 

Přece víte, Mé milované děti, že žijete v materii. Co to je materie? Je to padlé duchovní vědomí. A každý z vás má oblečený materiální oděv, tělo, a úkol vaší duše je prosvětlit tuto hmotu pádu ve vašem těle, aby se to negativní, to padlé, které vyzařuje z materie a i z vašeho těla, přeměnilo ve světlo.

 

Zároveň jste také sebou na tuto zem duševní zátěže přinesli a duševní zátěže na této zemi vytvořili. Tak se kolem ducha z Mého Ducha položil šedivý závoj a vám říkám: „U mnoha lidí ve světě je nejen šedivý, nýbrž tam je černý.“ Nechali jste ale, aby se vás dotkla Má láska a tak jste otevřeli okna své duše, a Mé světlo mohlo zářit dovnitř a mohlo ducha probudit.

 

Můj Duch ve vás, tato jiskra, kterou jste, kterou jsem ze Sebe vydal, začala v zesílené míře svítit a zářit skrze milostiplné vyzařování na tomto místě. Tento duch z vašeho nitra nyní svítil z vašeho nitra nahoru ven na šedivé závoje a pobídl mnohé, co se nachází uvnitř, co se má ještě očistit.

 

A je to tak dobře, je dobře, že se to objeví venku na povrchu, protože se tím pak musíte zabývat a musíte se snažit tyto věci vyřešit. A viďte, že se toto nyní děje v zesílené míře, že z vnitřního ducha svítí světlo do duše a aktivuje zatížení, která jsou ještě přítomná, abyste se jich chopili a očistili je!

 

Volám nyní do vašeho ducha a říkám: „Ty, má dcero, ty můj synu, probuď se, probuď se k životu ze Mě, neboť jsi duch z Mého Ducha a v Mém Duchu máš jít po této zemi a máš být světlem a máš světlo a požehnání vyzařovat!“ Toto vysoké vyzařování, které jste pocítili zde na tomto místě a které ve vás nyní kmitá, máte vzít sebou na vaše místo určení a tam máte být: světlem z Mého světla, životem z Mého života a požehnáním z Mého požehnáni!

 

Každý z vás je důležitý. Duch ve vás se dostal do kmitání a toto kmitání vyvolalo tón a každý ze sebe vydal jiný tón a všechny tóny společně způsobují nebeský koncert, i když se tu a tam vyskytly falešné tóny. Proto vám říkám: „Cvičte ještě trochu, aby se falešné tóny proměnily v harmonické zvuky a opět ve vás zazněl čistý tón ducha!“

 

Když pozorujete orchestr, tak má jeden mohutný zvuk. Jednotlivé housle nebo samotná flétna má také pěkný zvuk, který může očarovat vaše srdce. Ale orchestr má velký objem, má mohutný zvuk a tento mocný zvuk dokáže proniknout hluboko do srdcí a dokáže se dotknout nitra. Tak je každý, kdo v tomto orchestru hraje, důležitý, protože když příliš mnoho orchestr opustí, pak již nemá tu mohutnost, pak je zvuk redukovaný.

 

Proto se spolu semkněte a zůstávejte spolu a cvičte spolu, abyste opět kmitali v harmonii ducha! Mé děti, ještě jednou do vás vyzařuji Své požehnání, ještě jednou se hluboko dotýkám vašeho ducha. Ciťte Mé záření! Vciťte se dovnitř i tehdy, až opustíte toto místo, neboť Mé záření, Mé požehnání a Mé zdraví vás bude doprovázet! Nezavřete opět svá srdce, nýbrž je nechte otevřená, abyste se Mnou byli trvale spojení a stali se trvalými zvěstovateli Mé lásky! K tomu vám dávám Své požehnání.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní synové a dcery, jsem skutečně uprostřed mezi vámi a Má milosrdná láska se se rozšířila nejen v tomto prostoru, nýbrž protéká celým stvořením. Má milosrdná láska se rozšířila také ve vašich duších. Dívám se nyní zcela hluboko do základu vaší duše.

 

Má láska, Mé milosrdenství, které jste byli připraveni do sebe pojmout, nechaly na dně vaší duše vyrůst ty nejnádhernější květiny. Živené Mou láskou, ozařované sluncem Mé lásky rostou a rostou. Natahují se do výšky a květy se stávají stále větší a stále nádhernější. Má láska je živí dále, slunce Mé lásky je ozařuje dále. Když půjdete s otevřeným srdcem po vašich životních cestách, tak ony květiny dojdou dokončení. Jsou symbolem toho, jak vy všichni spějete k dokončení, k takovému dokončení, že se všichni vrátíte zpátky do Mého Otcovského Srdce.

 

Není to touha, co pociťujete ve svých srdcích, Otče, domů za Tebou? Ano, Mé dítě, je to to, co dělá tvou touhu, je to to, co tě nakonec pohání. Je to touha po návratu domů, která vás všechny pojala, a která pojme všechny.

 

S Mou láskou budete moci tuto touhu nejen utišit, nýbrž Má láska vás vede do jednoty. Říkejte si to vždy znovu, že vás Otcovská Láska vede k jednotě! Má láska vás vede k jednotě se Mnou a Má láska vás vede k jednotě se všemi vašimi sourozenci, ale také s celým stvořením!

 

Vzpomeňte si na obraz horské louky, který jsem vám dal, kde zvířata ležela vedle vás, mírumilovně a plná lásky! Normálně se jich bojíte a dáte se na útěk. Tento obraz není obrazem, který Jsem vám jen tak řekl, nýbrž tento obraz je obrazem, který se stane skutečností. Stane se skutečností, až vejdete do jednoty se Mnou, vašimi sourozenci a celým stvořením.

 

Kdykoli zase bude vaše cesta spojená s těžkostmi a kolem vás jsou vichřice, bouřky a nečas, které vás chtějí zdržet, tak přesto spějte dále vstříc cíli, kterým jsem . Nenechte se zneklidnit, protože víte: Jsou to bouře života, které se na vás strhli. Milujte je a nenechte se nadále odvést od cesty, nýbrž s Mou pomocí výzvy zdolávejte!

 

Když jsem šel kdysi Svou cestu po této zemi, dal jsem Svým dětem nové přikázání lásky. Víte, že Mě, svého nebeského Otce, máte nadevše milovat, a víte, že jsem vám uložil milovat také své sourozence – vašimi sourozenci je míněno veškeré stvoření – a máte také milovat sami sebe!

 

Když jsem svým učedníkům řekl: „Milujte své nepřátele a když tě někdo uhodí na pravou tvář, nastav mu i tu levou!“, tak se Mě zeptali Mí učedníci: „Pane, jak to máme udělat?“ Odpověděl jsem jim: „Nechte vproudit do svého srdce lásku a buďte připraveni jít cestou lásky, pak uvidíte, že vzniknou mosty z ničeho, které slouží k tomu, abyste se mohli k sobě navzájem přiblížit a mohli si opět ležet v náručí“.

 

Slavnost lásky a slavnost míru jste skutečně oslavili. Také jste se naučili těžkosti, které se ve vzájemném jednání s ostatními objevily, v lásce vyřešit. Tak si to vezměte sebou jako znamení, jako znamení naděje, jako znamení radosti, jako znamení pro to, že se vyplatí jít cestou lásky, protože tato cesta vede k míru!

 

Buďte nyní ještě jednou bohatě ode Mě požehnáni. Mé srdce je skutečně ještě pořád široce otevřené a tak, jak jsem na vás již volal, také k vám volám i dnes, ano, v každém okamžiku stvoření: „Mé dítě, miluji tě! Mé dítě miluji tě! Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Nebesa se shromáždila kolem vás, vaši strážní andělé jsou přítomni a leckdo z vás je doprovázen více anděly. Přítomní jsou ale i ti, které jste na zemi milovali a kteří vás předešli do věčnosti.

 

Zatímco na ně myslíte, dívají se láskyplně na vás. Jsou z Mé milosti bíle odění pro dnešní slavnost lásky a míru. Donesli ve svých rukou kytici květů a tyto květy vám pokládají do klína. Děkují vám za vaše modlitby, za vaši lásku, kterou jste jim do věčnosti poslali a stále ještě posíláte.

 

Duchovně vás objímají a vy přijímáte jejich myšlenky: „Nebuďte smutní, všichni se zase uvidíme v kruhu blažených!“ Ale nejsou přítomní jenom oni, Můj milovaný zástupe, nýbrž také vaše duchovní rodiny z nebes jsou kolem vás, váš duál, a pokud jsou zatím neinkarnované, tak také vaše duchovní děti.

 

Vaše myšlenky jsou směrované na zem a na ty, které jste na zemi milovali a milujete. Nechte ale své myšlenky proudit také do nebes k těm, které jste opustili, abyste zde na zemi sloužili, abyste byli světlem v temnotě. Máte i duchovní děti v domově a protože není žádný čas, jsou nyní kolem vás děti v mladém věku, ale i starší děti.

 

„Matko, Otče, jsme nyní u vás a je nyní světlo. Zářící světlo je kolem vás. Ale někdy, když se z dálky, duchovních výšek domova u našeho Nebeského Otce, díváme na zemi, tak je to tam, kde jste, tak tmavé a šedé. Znepokojujeme se, ale náš Nebeský Otec nás bere útěšně do náruče a říká:„Dívejte se na světlo, které zde dole na zemi září, toto světlo je tvá duchovní matka, tvůj duchovní otec a bude stále světleji, stále jasněji a přijde hodina hodiny, kdy se všichni opět vrátí zpět do Věčných nebes a již nebude žádné oddělení.“

 

Vaše děti jsou přítomné, ty menší děti mezi nimi se k vám tlačí. Ve svých rukou drží duchovní pomněnky z nebeských luk a pokládají vám je do klína. Ciťte vůní  květin vašich nejmilejších ze země! Ve spojení s nebeskými pomněnkami vás nyní obklopuje vůně, která vás obaluje a připomíná vám nebe.

 

Víte, že nebe, od kterého se někdy cítíte tak vzdálení, je přece zde, kde jsem , váš Nebeský Otec. Budu také vždy znovu doprovázen vašimi staršími syny a dcerami z Nebeské říše. Pozorují vás a berou si z vás příklad, protože ve svých srdcích chovají přání, tak jako vy, sloužit dole na zemi jako světlo. Myslete vždy na to, že máte také duchovní rodiny a někteří z vašich pozemských rodin patří také k vaší duchovní rodině!

 

Postavte most lásky k nebesům, k domovu, tím, že stále znovu budete myslet i na svou duchovní rodinu! U většiny z vás je strážní anděl duchovní duál. Jen velmi zřídka je také duál na zemi. Ciťte se v bezpečí v kmitání nebes, které se neustále sklání k zemi a obaluje vás láskou nebes!

 

Je to láska, která již nedělá žádné rozdíly. Božská láska miluje všechny stejně a až budete jednou opět doma, tak jste také našli cestu k této božské lásce, lásce takové moci a síly, ano takové moci, která již nemůže dělat žádný rozdíl, protože to je ta největší láska, větší neexistuje. Touto láskou jste nyní obklopeni, také vašimi staršími dětmi, které by si z vás chtěly vzít příklad.

 

Když se nyní vydáte na pozemskou cestu domů, buďte si vědomí také toho, že nebe jde s vámi a že vy do této božské lásky krok za krokem vrůstáte. Božská láska neposuzuje a nesoudí, miluje bez rozdílu.

 

Ještě jednou přistupují vaši milovaní, kteří vás předešli do duševní říše, zcela blízko k vám. Z části jsou doprovázeni zvířaty, které jste na zemi milovali, také oni na vás čekají. Jděte dále statečně po vaší pozemské cestě s myšlenkami lásky k těm, kteří vás předešli, a především i s myšlenkami lásky na ty, se kterými ještě nejste v harmonii! Nechte, aby si tato slavnost lásky a míru ve vás vydobyla místo!

 

Vaše srdce – jak jsem už řekl – jsou rozšířená. Chtějí se nyní ještě více rozšířit, aby již nebyl žádný člověk, kterému byste nedokázali z nejhlubšího srdce projevit lásku.

 

Radost je kolem vás, radost nebes a radost těch, kteří se u vás vždy znovu z duševních oblastí zastavují. Není žádné oddělení! Oddělení je jen zdánlivé, vyvolané různými kmitáními. Vaše myšlenky lásky a požehnání umocňují kmitání těch, které jste na zemi milovali, a společně se Mnou připravují vaše duchovní obydlí.

 

Vše, co jste na zemi objali s láskou, tedy i stvoření, bude v nadpozemské nádheře a velkoleposti existovat také ve vašem domově na věčnosti. Proto skrze žehnání, například pro stvoření, pozvedáte kmitání stvoření, to se proměňuje, a jak jsem již řekl, tak strom, který na této zemi zemřel, v duševní říši opět vznikne v nadpozemské kráse.

 

Když nyní na podzim sklízíte ovoce a poděkujete za ně stromu, tak bude vaše nebeská zahrada plná tohoto ovoce, voňavého, a chuť tohoto nebeského ovoce je nedostižně znamenitá.

 

Ve vašem středu vás cvrliká pták. Všechna zvířata, která milujete a žehnáte jim, vás potkají, také oni pak budou proměněná. Vy, Můj věrný zástupe, pracujte tedy již nyní na proměně země skrze vaši činnost pro světlo, skrze vaše žehnání, skrze vaši lásku. To vám dávám sebou na cestu.

 

Všichni, kteří jsou nyní kolem vás, ti kteří šli domů ze země, jsou zcela blízko u vás. Ciťte lehké políbení na vaší tváři a vydechnuté: „Díky za tvou lásku!“ A bytosti z nebes, vaše duchovní rodiny vás stále ještě obklopují. Roztahují své ruce, tak jako to děláte vy, když žehnáte, a i oni žehnají vás a na vaši cestu. A zcela tiše k vám šeptají: „Myslíme na vás a jsme s vámi! Není žádné oddělení! Láska nás spojuje přes všechny sféry! Jsme jedno.“

 

, Ježíš, jsem v jejich středu, ještě jednou roztahuji Své paže a žehnám vám. Ano, Mé požehnání vyzařuje do všech zemí této země ke všem Mým lidským dětem. Žehnám zemi, po které jsem putoval a která se nyní postupně s vaší pomoci a s pomocí všech poslů světla připravuje proměnit.

 

Můj mír, mír nebes a mír duševních oblastí je se vámi všemi!

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Ano, nebeský Otče, jsme nesmírně dojatí Tvými slovy, hýbají námi a znějí v našich srdcích jako jemná hudba. Chceme Ti poděkovat, Otče, za tuto lásku, kterou jsi nás naplnil a kterou jsi přes nás rozšířil!

 

Chceme Ti poděkovat za Tvá slova! Chceme Ti poděkovat za Tvé léčící síly, které jsi nechal tak podivuhodně a silně proudit! A chceme také říct díky za zdraví, které z toho vzniklo! Díky také i za nebeské dary, za květiny, za setkání s našimi milovanými, s našimi strážními anděly, s našimi duály, ano se všemi, kteří nás předešli!

 

Díky za setkání s Tebou, milovaný Otče, že jsi nám stále a stále znovu tak blízko! Skutečně jsi s námi slavil slavnost lásky a míru. Jsme nyní posílení Tvou láskou a chceme – tak jak jsi nám To uložil – přinášet lásku a mír do celého stvoření a chceme si stále znovu připomínat, že jsi to Ty s Tvou láskou, který nás tehdy, když se vyskytnou těžkosti, naplňuješ láskou a ukazuješ nám opět cestu do jednoty.

 

Ano, tak jsme skutečně bohatě obdarovaní! Otče, ještě jednou přijmi dík za všechno a myslím, že smím za všechny zde říct: „Otče, Ty jsi k nám volal: „Mé dítě, miluji tě“, a my nyní všichni voláme zpátky: „Otče, milujeme Tě!“ Díky!

 

Amen.

 

 

Píseň za mír

 

Lásku chci přinést,

kde odděluje lidi nenávist,

chci odpouštět,

kde již neznají mír.

 

Naději chci probudit,

kde je člověk zoufalý,

chci hledat spojení,

aby se zapomnělo na každý spor.

 

Chci se stát světlem,

tam kde vládne temnota,

radost chci rozdávat,

aby byla cítit Tvá blízkost.

zpět