Tichá radost

Poselství - srpen 2005

Poselství - srpen 2005

zpět

27. srpna 2005

 

Meditace:

 

Zavíráme své oči. Náš dech lehce proudí dovnitř a ven. Nemusíme už myslet na dech, neboť dech je úžasná dar našeho nebeského Otce.

 

Když začneme dýchat a oddáme se rytmu dechu, představíme si, že nás Bůh nese ve Své náruči. Ano, ležíme v náruči Otce a On nás kolébá jako kojence sem a tam.

 

Láskyplně se na nás dívají jeho božské oči a vše, co na nás Jeho oči vidí, je ozářeno nejvroucnější láskou. Vidí do našeho srdce a jak bychom mohli těmto milujícím očím odolat; najednou se naše srdce otevírá a my Mu říkáme ano: „Milovaný nebeský Otče, ano, rozšiřujeme své srdce, aby Tvá božská láska v nás získala prostor.“

 

A tak jsme nyní v bezpečí v náruči Otce a naše srdce se na Něj usmívá. V tomto vroucném spojení, v této jednotě s Ním, Ho nyní prosíme, aby nám daroval Svá božská slova.

 

 

Projevení z lásky

 

Tak jak bylo líčeno v krátké meditaci, Já, Otec Pra, miluji každé Své dítě. Také nositelé Mých božských bytostností a vlastností se ke Mně stále znovu vinou. Beru je do Své náruče, tisknu je na Své srdce a tam spočívají v nejvroucnější lásce, lásce, kterou zde na Zemi nemůžete napodobit.

 

Ale přesně tak miluji také všechny Mé děti, které vyzkoušely svoji svobodu a kráčejí hlubinami temnot. Za každým jdu a volám Své dítě. I když se nacházejí v nejhlubší sluji propasti, sestupuji za Svým dítětem a volám ho v neproniknutelné temnotě nejtoužebnější láskou.

 

I když přede Mnou Mé dítě utíká, přesto dojde k nejhlubšímu bodu, kde už nelze utíkat dál, a Mé dítě se musí otočit. S nejvroucnější něžnosti znovu zavolám Své dítě, které přede Mnou odvrací svůj pohled a je ještě plné obrany vůči Mě. Ale Má láska pronikne temnotou Mého dítěte a dotkne se nejvnitřnějšího jádra bytosti, která se ode Mě nikdy neoddělilo a dítě udělá první krok ke Mně.

 

Proč začínám tímto líčením, Mí synové a dcery? Jste poslové světla, tak vás nazývám. Jste Mé nástroje a jako takoví jste byli a jste také nyní připraveni se Mnou pospíchat do těchto hlubin a poslat napřed svoji lásku, abyste obalili do lásky děti utíkající přede Mnou, aby pád do hlubin vzal rychlý konec. Jaký úžasný dar jsem vložil do vašich rukou, když jste opouštěli nebe. Jste láska z Mé lásky. Láska dokáže vše a přesto vás stále znovu dráždí svět.

 

Uvedu nyní příklad, abych vám ukázal, co se může stát, když se odvrátíte od světla. Vy všichni v sobě máte velké síly, s těmito silami můžete jednat a tvořit.

 

Procházíte řadami knih knihovny a váš pohled padne na titul: „Velké umění čarodějnictví.“ Můžete se nyní klidně smát, neboť také Já se směji. – Tato kniha vás zajímá. Co všechno tak za tím může být? Listujete stránkami a čtete o stvořeních, které můžete povolat do života jako elementály, stvoření, které vám slouží. Čtete o halucinogenních látkách v rostlinách a houbách a o úspěších, kterých s nimi mnoho mágů dokázalo. A ještě mnohem více stojí v této knize.

 

Pak přemýšlíte: Co můžu udělat? Dávat lásku, vysílat ji do světa? „Otče, nemůžu to vidět, ale když si vytvořím ‚strašidlo‘, mohu ho vidět velmi dobře; a když si vezmu trochu muchomůrky, otevírají se mi světy, které jsou mi nyní zavřené. Když se dostatečně dlouho koncentruji na nějaký předmět, začne tento předmět tancovat.“ Tak existuje bezpočet příkladů magických pokusů, kterými byste mohli navenek zaznamenat rychlé, viditelné úspěchy. Ale ještě stále nemůžete vykonat to, co jsem vykonal Já, a cesta lásky se vám zdá korunována trochou úspěchu. V těchto úvahách je pro vás skryté velké nebezpečí. Nechejte Mě to vysvětlit, přičemž navážu na vaše rozhovory v kroužku.

 

Uvažte, kolik času potřebujete, abyste šli touto magickou cestou. Nejsou také na cestě lásky úspěchy, které můžete vidět?

 

S magií je možné dosáhnout velmi rychlých úspěchů proto, že jste obklopeni silami, které vás nechají tyto úspěchy zažít. Ale na cestě bráním viditelnému úspěchu a sice do té doby, než dospějete k čisté, nebeské lásce, neboť jen pak už nehledáte důkazy.

 

Ještě se pokoušíte poznat svůj pokrok podle pozemských znaků, zcela jedno zda bylo tohoto „pokroku“ dosaženo na cestě poznání (magie), nebo zda váš pokrok proběhl směrem k lásce.

 

Když dospějete k hluboké vnitřní lásce ke Mně, takže ucítíte, jak Já, váš Otec, vás kolébám ve Své náruči; když pocítíte, jak vaše srdce tluče s Mým v jednotě: „Otče, miluji Tě!“ – „Dítě, miluji tě!“, pak Mí věrní, budete moci pozorovat také úspěchy své činnosti lásky, neboť pak budete také ve skutečné pokoře. Dokud je ve vás ještě jiskra pýchy, Já, váš Otec, po jehož boku jdete, nedopustím, abyste mohli zaznamenat úspěchy na základě svých modliteb, svých činů lásky. Proč? Úspěchy vedou k pýše a tím k pádu.

 

Jdete se Mnou ruku v ruce, nepustím vás, ledaže vy byste pustili Moji ruku, abyste vyzkoušeli svobodu. Čím větší však bude vaše láska ke Mně, tím menší bude existovat nebezpečí pádu do pýchy. Buďte si jistí, že jste obklopeni mnohými, kteří by vás rádi nalákali do léček pýchy.

 

Krok do pýchy nezpozorujete, neboť je tak malinkatý, že se domníváte, že ještě stále putujete v nejhlubší pokoře. Ještě jednou: Já vaši ruku nepustím, můžete klopýtnout, ale vaše láska vás uchrání před pádem. A když se během klopýtnutí poznáte a skloníte se v hluboké pokoře a pomodlíte se v lásce za ty, kteří vás nechali klopýtnout, pak, Mí věrní, poputujete jistým krokem ruku v ruce se Mnou.

 

Nebudete až do konce života pokoušeni v určité slabosti. Když překonáte pýchu, když vás budou vaši bratři a sestry, kteří jsou ještě v temnotě, stále znovu zkoušet, a vy je obalíte do světla lásky, budete se podílet na jejich spáse; neboť láska je největší síla. Když se budete modlit za ty, kteří vás vedli do pokušení, tak se také oni v pokoře skloní a vyznají se: „Otče, hřešili jsme, smiluj Se nad námi.“ Dále už nebudete v pýše zkoušeni, protože tak spojíte pokoru se svým bytím z věčnosti, takže člověk už nebude moci upadnout do těchto předchozích slabostí. Ale máte ještě jiné slabosti, které je třeba v lásce proměnit a přivést tím vaše pokušitele ke světlu.

 

Když dalekosáhle proměníte slabosti v lásce, pak člověk ustoupí a duše jakož i uvnitř pobývající duch převezmou vládu. Pak budete žehnat bouři a ta vás bude tiše ovívat a už nebude pustošit stromy nebo je v orkánu vytrhávat ze Země; pak budete žehnat tlakové níži, kterou jste mohli vidět ve svých médiích a ona se promění, zeslábne, protože duchové větrů, vody a také ohně budou vaším požehnáním utišeni. Žádnou myšlenkou už pak nebudete myslet na „úspěch“, neboť budete jedno s Mým Duchem lásky, který jedná z hlubokého soucitu z milosrdenství.

 

Vidíte požáry v zemi, která jimi byla zasažena. Nemusíte do této země jezdit, abyste ohni učinili svým požehnáním přítrž. Vidíte ve svém médiu televize ohniska požáru; pozvedáte znovu s požehnáním své ruce a oheň uhasíná.

 

To a ještě mnohem více způsobí tvůrčí síly, které jsem vám daroval jako dědictví. Tyto síly jsou síly z lásky; a nyní Mě pochopíte, když vám řeknu, že s těmito silami můžete pracovat teprve tehdy, když jste ze srdce pokorní a jistě stojíte na půdě lásky, což znamená, být jedno se Mnou.

 

Nyní se podívejte na protistranu a děje se to už nyní, že Mé děti, po nichž zcela zvlášť toužím, konají zázraky a s těmito zázraky by rády přetáhly na svoji stranu Mé posly světla. Např. se na mnoha místech na budovách objevují světelné kříže, vyvolané magickými silami. Jak rychle byste tím mohli být dojati, když se ještě nenacházíte v hluboké pokoře.

 

Dosud ještě kritizujete své sestry a bratry, dosud ještě nejste pevní v lásce, neboť se díváte do svého vlastního zrcadla. Kritikou jste se postavili nad své bratry a sestry.

 

Příklad: Jste spolu v kroužku a nějaký bratr nebo sestra vypráví o potížích ve svém životě, potížích, které se vám zdají banální. Už s touto myšlenkou jste opustili pokoru. S tímto slovem „banální“ jste se povýšili nad bratra/sestru. – Tak rychle a vámi nepozorovaně jste vykonali krok do pýchy.

 

Když stále znovu žehnáte, tak jak bylo líčeno na začátku vašeho dnešního setkání, vyzařujete světlo a duchovně se skláníte před svými bratry a sestrami, víte, že v každém jsem přítomen, nemůžete být uvedeni v pokušení, abyste se povyšovali nad své bratry a sestry.

 

Ve vašich duších je hluboce vyryt slib: „Otče, chci pomáhat přivést Tvé děti domů.“ Proto se v kroužku – pokud vůbec –povyšujete nad své bližní už jen trošku, jak je ukázáno na slově „banální“. Když však opustíte nebeské kmitání vašeho společenství a vyjdete zase sami do svého všedního života a jste osloveni zlými slovy např. vaším kolegou v práci a pocítíte na jeho kmitání, že by rád měl vaše pracovní místo: Požehnáte mu pak? Tolik potíží vás potkává v denním životě a ve styku s vašimi bratry a sestrami!

 

Jste nyní všichni duchovně připraveni na to, že k vám přistoupí zkoušky, které jsem povolil. Obrazně viděno ustoupí nebe o krok zpátky, neboť nepustím vaši ruku. Ty Mé děti, které ještě putují temnotou, znají zcela přesně vaše slabosti a přistoupí k vám prostřednictvím lidí s tolika zlými hrami. Ale jsou to současně ty Mé děti, které jste chtěli žitou láskou přivést domů. Vždy na to myslete!

 

Má věrná skupinko, přiviňte se těsně ke Mně! Cokoli vám bude řečeno, jakkoliv budou vaši bližní jednat, ano, jakékoliv myšlenky k vám proniknou, a jakékoliv události vás budou chtít ráz na ráz vyvést z rovnováhy, přiviňte se ke Mně. Skloňte se v pokoře a řekněte: „Otče, tvé požehnání proudí nepřetržitě skrze mě, neboť jsem láska z Tvé lásky a nic mnou nemůže otřást; neboť vím, že tak jako Ty natahuješ Své ruce po Svých dětech, tak i já natahuji své ruce po těch, které jsem chtěl přivést domů, a nejsou to spravedliví, ale jsou ztracení.“

 

Stále znovu se učte číst ve svých myšlenkách, jaký pocit stojí za myšlenkami, např. při větě: „Jsou to Tví ztracení, Otče, chci je přivést domů.“ Povýšili jste se nad ně nebo je to čistá láska, která přes Mě proudí skrze vás a vy natahujete ruce svým bratrům a sestrám, abyste je objali s myšlenkou: „Děkuji, že jste šli temnotou také pro mě.“

 

Cítíte, jak je těžké myslet v čisté lásce, která je Mojí láskou, a jak důležitý je pocit, který stojí za myšlenkou?

 

Skrze tento nástroj ukončím Mé slovo k vám, s prosbou: „Zapamatujte si Moji poslední větu jako stálou připomínku k vám jako připomenutí:

 

„Zkoušejte své myšlenky a zkoušejte pocit, který za nimi stojí!“

 

Mé slovo je ještě mezi vámi skrze jiné nástroje.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Abyste mohli takto jednat, Mí milovaní, jak jsem vám právě popsal, abyste tedy těm, kteří potřebují vaši pomoc, mohli podat ruce v pokoře, musíte ujít nějaký kus na cestě ke Mně. Musíte s Mojí pomocí proměnit svoji bytost a mít už odkrytou lásku v aspektech.

 

Abyste ale toto mohli, Mí přátelé, musíte vědět, jaké ve vás leží překážky, které stojí proti vaší dobré vůli a vaší snaze. Musíte tedy poznat sami sebe a musíte se rozhodnout, že se necháte změnit.

 

Všechny Mé děti jsou děti Mého srdce a v Ježíši Kristu Jsem každému dítěti bratrem; jedno, kde se Mé dítě nachází, jedno zda proti Mně bojuje nebo se postavilo na Moji stranu. Má touha je velká a Já přivedu zpátky na Své srdce všechny. V této situaci není snadné pro ty, kteří dali před svojí inkarnací „ano“, bojovat za vítězství lásky.

 

Vy, Mí přátelé, kteří slyšíte Mé slovo a čtete ho, patříte k těm, kteří se dobrovolně postavili na Moji stranu. Váš úkol vyžaduje proto vaši bdělost, protože na jedné straně musíte poznat rafinované léčky temnoty a protože na druhé straně milujete a máte přivést domu ty, kteří vás chtějí nalákat do pasti.

 

Musíte tedy ty, kteří jsou proti Mně a proti vám, prohlédnout jako takové, nevidět v nich však své nepřátele, ale své bratry a sestry; neboť také vaše srdce byla těžká, když jste v nebeské říši viděli jejich utrpení a jejich nouzi. A ze soucitu a lásky jste šli do hlubiny, abyste pomohli. Musíte tedy poznat protistranu a přesto se stát láskou. Ano, musíte se právě proto stát láskou, protože bez lásky ve svém srdci nemůže pomáhat.

 

Strana světla a strana tmy stojí ještě proti sobě. Obě strany mají různé zájmy. Strana světla chce přivést své děti domů a temná strana tomu chce zabránit. Chce vás stáhnout do své hlubiny, neboť potřebuje vaši energii, potřebuje ty, kteří padnou na její umění svádět, aby zvětšili její říši a vybudovali její moc. Postup obou stran je tak protikladný, že více protikladný nemůže být.

 

Žiji v každém dítěti a tím je každé dítě napojeno na pramen lásky. Můj hlas je něžný a tichý. Nechávám každému Svému dítěti svobodnou vůli. Druhá strana má jen jednu možnost, jak svést Mé děti: Může do nich proniknout jen po drahách, které sama položila. Těmito drahami jsou všechny vaše nedokonalosti, vaše chyby a slabosti.

 

Nikdy neříkejte: Jsem napaden nebo sveden tím či oním, já to nechtěl. Útok, svádění může proběhnout jen tehdy, když ty, Mé dítě, jsi vybudovalo dráhu, když jsi otevřelo svoji bránu a vpustilo toho, kdo tě chce pokoušet. Také Mé děti v temnotě mají svobodnou vůli, tak je na nich, zda používají všechny dráhy, které jsou použitelné.

 

Jaké dráhy, Mé dítě, jsi ještě otevřelo? Já Jsem láska v tobě, dodávám ti odvahu, volám tě, posiluji tě, ale také tě napomínám, a oslovím tě, když to bude potřeba, také trochu vážněji; neboť mám zájem na tom, aby ses vrátilo domů ke Mně.

Uvaž, že Jsem také trpělivost. Když půjdeš nějakému poznání z cesty, na což máš právo, budu vyčkávat a stát vedle tebe a nechám tě jít tvé osudové cesty tak dlouho, než dojdeš k poznání. A pak ti předložím otázky: „Co chceš učinit s tímto poznáním? Chceš si ho ponechat? Co ti brání v tom, abys Mi předal negativní stránky tvé bytosti, abych je mohl proměnit?“

 

Co si chceš ponechat? Z čeho máš strach? Když jsi připraven jít do těchto otázek, poznáš současně dráhy, které pokušiteli ještě dovolují vybudovat v tobě překážky, abys nemohl jít plynule cestu lásky. Abychom ale mohli pomoci těm, kteří nutně potřebují tvoji pomoc, je třeba tyto překážky poznat a odklidit z cesty, aniž bys odsuzoval nebo nenáviděl ty, kteří vybudovali tyto překážky, které ležely nebo leží jako přítěž na tvé cestě. Uvaž, že ty sám jsi to připustil!

 

A nyní, Mé dítě, oslovuji touhu v tobě; neboť Já nejen vážně napomínám, ale Jsem také tvůj bratr a přítel, Který tě miluji. Dovol, abych v tobě probudil poznání, dovol, abych ti pomohl při tvých rozhodnutích, přistoupit k tvým chybám a slabostem, a dovol, abych ti pomohl s proměnou! Pak popojdeš na cestě velký kus kupředu. Pak se posuneš do polohy, kdy podáš svým někdejším pokušitelům z lásku ruku a pomůžeš jim, aby učinili jejich další krok.

 

Má láska vás ozařuje a každý, kdo otevře své srdce, ji v sobě pocítí. Je to síla nebe, která volá, která napomíná, která je nekonečně nápomocná a která přivede vše zpátky do jednoty.

 

Amen

 

Projevení skrze další nástroj

 

Tak beru každého z vás za jeho ruce, když Mi je podáte, a mocně se vás dotýkám a nechávám do vašeho srdce proudit Moji lásku. Stojíte nyní před Mnou trochu nejistí a ve vašem srdci vystupuje otázka: „Otče, jak to všechno mám zvládnout?“ Nuže, Mé dítě, Má odpověď je zcela prostá: „Důvěřuje ve Mně!“

 

Je něco většího, něco mocnějšího v Mém stvoření než Má láska? Myslím, že znáš odpověď. Tak se svěř této lásce tím, že Mi řekneš „ano“ a otevřeš se pro Moji lásku. Pro lásku, kterou ti daruji ze Svého otcovského srdce a můžeš se spolehnout na to, že tě povedu Svojí otcovskou láskou k tvému cíli. Tvůj cíl, to znamená: „Otče, znovu domů k Tobě!“

 

Ano, Mí milovaní, jediný krok, který musíte učinit, je vaše „ano“ Mně a vaše snaha přijmout toto vše, co před vámi leží na vaší životní cestě.Vše, co vás potká, slouží jen vašemu vývoji. Není tu nic, abyste vše dělili na dobré nebo na špatné, ale vše vám slouží k poznání. Všechny události, které vás potkávají, to mají způsobit a z celku mnoha zkušeností, které můžete posbírat na své pozemské cestě, poznáte, že to byla vždy Má láska, která vám umožnila znovu jít o krok dopředu, překonat překážku, vystoupat na horu nebo překročit příkop, který leží před vámi.

 

Jestliže máte strach udělat krok, tak přijďte ke Mně. Láska nezná strach, láska důvěřuje. Tak se spolehněte na Moje božské vedení, které vám stále znovu nabízím, které vám stále znovu ukazuji.

 

Žehnám vám, Mí milovaní, kteří Mé slovo slyšíte a čtete a přemítáte o něm ve svém srdci. Žehnám vám, kteří jste přítomní v rouchu duše. Žehnám celému stvoření, vše, co existuje, je naplněno Mým požehnáním. Amen

 

Modlitba: Milovaný Otče, Který spočíváš uprostřed mezi námi, vedl jsi nás do rozmanitosti lásky. Ukázal jsi nám, jak úzká je cesta mezi skutečnou, upřímnou láskou a protikladem.

 

Děkujeme Ti z celého srdce, že jsi nám Svým Svatým slovem vysvětlil, jak máme s Tvojí láskou, která chce skrze nás proudit, obalovat všechny naše bratry a sestry, zcela jedno na které straně stojí; neboť láska z Tebe, která skrze nás proudí, se pokorně sklání před každým bratrem a každou sestrou.

 

Otče, chceme nést Tvoji připomínku hluboko ve svém srdci, stejně jako by byla napsaná nepřehlédnutelně velkými zlatými písmeny, abychom si vzpomínali a stále se snažili nikdy se nepovyšovat nad ostatní bratry a sestry.

 

Amen

 

 

Poučení z moudrosti

 

Mí milovaní, často dorazí k Mým uším vaše přání: „Otče, co pro Tebe mohu udělat?“ Vždy je za tím vaše láska ke Mně, tak to má také být. Často si však představuje svůj úkol a to, co můžete učinit, mnohem těžší a komplikovanější, než je. Zopakuji něco, co jsem vám už jednou řekl: Dítě, které se zeptá z hloubi svého srdce: „Otče, co můžu učinit?“, tomu odpovím: „Zvěstuj Mojí lásku!“

 

Co to znamená? Neznamená to, že se máte postavit na náměstí měst, jít do měst a hlasitě o Mně vyprávět. Zvěstování Mé lásky je jasné tím, že možné ji citelně zažít.

 

Co můžete učinit, je zcela prosté: Podívejte se na sebe, co vám den přináší! Jeho impulsy jsou tak četné, že je vůbec nemůžete všechny zachytit; to také není nutné. Když budete bdělí, poznáte přesně ty podněty a pobídky, které jsou důležité pro tento den. Podíváte se dovnitř, poznáte, rozhodnete se a budete jednat. A i kdyby to, co vás potká, bylo ve vašich očích, bylo sebemenší, přece to přispělo k tomu, že jste učinili krok na své cestě.

 

Nejsou to velké kroky, které tvoří zvěstování Mé lásky, ale neustálá chůze, i když si ne vždy hned všimnete, že jste něco učinili. Když hned neuvidíte navenek účinky, tak si přesto buďte jisti, že se účinky ukazují v nitru. Ve vaší duševní struktuře se něco změní. Já Jsem ten, Kdo ve vás a s vámi pracuje. A souhrn mnoha malých kroků je to, co vás nechá stát se zvěstovatelem Mé lásky. Radost, nadšení, narůstající síla, vyzařování, které si všímá vašeho bližního, jsou důsledky vašeho „ano“, vaší oddanosti a vaší tiché práce se Mnou.

Amen

zpět