Tichá radost

Poselství - únor 2000

Poselství - únor 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 26. února 2000

 

Ježíš, náš spasitel, by nás rád vedl do meditace o službě:

 

Mé milované děti, víte, že pokora vás dovede ve vašem rozvoji nejdále a rád bych vám dnes zcela jasně vysvětlil „službu“ na příkladu.

 

Každý z vás nechť vyhledá ve svém bližším i vzdálenějším okolí člověka, který trpí, přítele, příbuzného nebo cizího člověka. Každý si představí tohoto člověka před svýma očima. Rád bych vás vedl k někomu, kdo je zcela odkázán na pomoc svých bližních, k němu pojďme a služme mu.

 

Dříve než vstoupíte do místnosti, kde nemocný nebo trpící leží, nechejte všechny aktivity svého denního života venku, odložte je! Zapalte ve svém srdci svíčku, takže k němu přistoupíte s vnitřním světlem! Není ve vás žádné chtění, žádné konání, žádná aktivita, žádné lidské myšlenky, jste postaveni do tohoto okamžiku, který právě je.

 

Přistupujete k člověkovi, který, když jste zaklepali, k vám obrátil své oči, zdravíte ho a sedáte si k němu. Díváte se na tohoto člověka s otevřeným srdcem. Otevřete svou bránu srdce a pohlédněte na něj celým svým bytím, celou svojí náklonností a poslouchejte, co by vám chtěl říct, i kdyby jen něco koktal! Dobře poslouchejte! Představte si, že byste byli na jeho místě, co byste cítili, co byste řekli svému bližnímu? Tím, že světlo ve vašem srdci září stále jasněji a vaše láska proudí zcela jemně k bratru nebo sestře, může se nemocný cítit v bezpečí, může říct, co ho svírá, může mluvit o svých bolestech a zvlášť o svém strachu.

 

Mí milí, dívejte se dobře, jaké to je mít strach, strach z bolesti, strach ze smrti, dobře se dívejte! Zažijte to v sobě a když nemocný zeslábne, pak seďte mlčky při něm a buďte u něj celým svým bytím! I když trpící člověk bude stále více a více slábnout, bude cítit vaši blízkost, bude cítit vaši sloužící lásku a bude cítit, že je chráněn. Není nutné mluvit, poněvadž se ve vás vše modlí ke Mně, což trpící člověk cítí. Jste zcela s ním. Podáváte mu posilující doušek vody. Je to něco podivuhodného, dostat z milující ruky doušek vody. Pomáháte mu, aby se dostal do lepšího stavu, aby se znovu cítil dobře.

 

Ó Mí milí, dobře se podívejte, takové je to v utrpení, v bolesti, ve strachu! Můžete to poznat a proměnit tím, že požehnáte. Nemůžete změřit, jak podivuhodné to je pro duši a člověka tohoto trpícího, když ví o vás vedle sebe. Bratr, sestra, zcela oddán jen jemu, naprostý klid, vše chápající a všemu rozumějící, hovořící v tichu Otče náš, v tichu žehnající jemu v Mém jménu.

 

Byla to nádherná hodina, také trpící člověk odchází z místnosti osvěžen, je šťastný, že smí sloužit. Tak jako tato služba je Mým štěstím a mojí blažeností, Mojí převelikou blažeností pro Mé děti, pokud dítě najde cestu a přijde ke Mně domů, tak znamená také štěstí pro vás, že můžete sloužit. Tak se může uskutečnit růst v lásce.

 

Loučíte se, opouštíte místnost a jdete znovu za svým denním dílem. Avšak Mé děti ten pohled platí pro celý den; na vše, co vás potká, se dobře podívejte, bez lidských předsudků, bez toho, abyste měli názor! Žijte v okamžiku, v „Teď“, pak budete žít také se Mnou! To byl jen krátký úsek z mnoha možností služby. Nyní vás budu vás provázet dále, zde v této hodině, ale loučím se teď s tímto nástrojem.

 

Pozemské slunce září do tohoto prostoru a lehký závan jara se vás dotýká. Ale také duchovní slunce, kterým Já jsem, Já, váš Bůh od věčnosti, ale také Otec a Bratr Ježíš, září vašimi srdci a rád bych ve vás probudil jaro.

 

Podívejte se, Mí milovaní přátelé, podívejte se do svých zahrad, na pole, lesy a nivy, ještě když vládne ledový chlad, pučí pupeny, květiny vyráží se svými listy ze studené země. Příroda ví, kdy přijde jaro.

 

Poznejte na tomto symbolu, že také vaše duše ví, kdy přijde ženich. Ženich, slunce vašeho života, kterým Já jsem, Který by chtěl dále putovat s duší ve svatém společenství a jednotě všemi dalšími cestami. Ozdobte se také vy květy jara a pojďte Mi takto svátečně oděni vstříc. Neboť Můj Duch, kterého jsem vám slíbil poslat, chce vámi proudit s hojností Mé síly, chce vás vyzvednout z vašeho lidství do vašeho duchovního bytí, do stavu dcery nebo syna věčnosti.

 

Když se rozhlédnete na této vaší Zemi, tak je to přeneseně jako na poušti. Poušť znamená války, katastrofy, nenávist, závist, boj, utrpení, strach, smrt a mnoho dalšího. Ale Já bych se rád skrze vás dotkl této pouště Svojí láskou, takže se všemi zeměmi rozlije bezpočet proudů živé vody a vyraší květiny a květy, bohatá tráva pokryje písek. Rád bych ještě, než přijdu, jak stojí psáno, na oblaku, zvěstoval skrze vás radostné poselství Mého příchodu.

 

Tímto zvěstováním pojme Můj Duch všechny úslužné děti, dotkne se jich pravdou v jejich nitru a oni poznají z okamžiku na okamžik pravdu z věčnosti a budou čerpat z Mé moudrosti a ne z pramenů, které jsou zkalené pozemskou špínou. Na to, Mí bratři a sestry, potřebuji vás. Rozdíl mezi tím, co vás učím a co je učeno v jiných školách moudrosti na celé Zemi v mystice, je, že vy se zapojujete do činu.

 

Nechejte Mě, abych vám to blíže vysvětlil: Učím vás meditaci, ale nejen abyste dospěli k tiché kontemplaci, ke stavu bez myšlenek, ale učím vás, abyste dosáhli hloubi své duše a poznali Mě tam. Učím vás sjednocení se Mnou, abyste z Mého světla, které se spojilo s vaším, darovali světlo této Zemi a všemu, co na ni je.

 

Velmi názorně jsem vám to ukázal v meditaci. V kontemplaci dosahujete také rovin vědomí, kde se můžete velmi přiblížit Mému Duchu, ale to nestačí. Potřebuji syny a dcery činu! Proto vás učím, abyste v tichu osvobodili svoji duši a poslali ji podle svého impulzu tam, kde můžete pomáhat. V meditaci jste navštívili jako příklad jednoho těžce nemocného člověka. Stále znovu jsem vás také učil, kam můžete vysílat svoji duši a tím své myšlenky, své pocity, abyste byli pomocí na této vaší planetě, pomocí rostlinám, zvířatům a především svému bližnímu, člověkovi.

 

Podívejte, v meditaci se vás dotýká hojnost Mé milosti. Když pozvednete své vědomí, tak nepotřebujete delší meditaci, ale v okamžiku jste ve změněném vědomí a putujete jako Mí božští poslové po Zemi. To je to, co vás učím. Je to vysoký požadavek, vím, co si mnohdy myslíte, když vám říkám: S každým krokem, který na Zemi učiníte, může skrze vás proudit do Země požehnání, s každým pohledem, který zaměříte do dáli, žehnají vaše oči všemu, co se před nimi objevilo v třídimenzionálním světě.

 

Má láska by vás nechtěla pojmout jen trochu, Má milost do vás nechtěla vproudit jen trochu, nýbrž Má láska vás chce pojmout zcela a Má milost do vás vproudit v hojnosti, aby vaše srdce skoro roztrhla. Svět čeká na proud požehnání, na hojnost milosti skrze dítě Boží, které jde po Zemi. S očekáváním na vás často hledí vaše domácí zvířata. Poznejte, že vidí světlo, které skrze vámi proráží! Nejen vaše domácí zvířata, ale všechna zvířata vidí toto světlo. Už před vámi postrašené nebudou utíkat, ale zůstanou ve vaší blízkosti, budou očekávat váš proud lásky. A tak, Mí velmi milovaní synové a dcery, je to také se všemi rostlinami. Příroda se vám chce rozdat a rozdává se vám, ale zároveň se dívá tisíce a tisíce očí, které nevidíte, na vás plné radostného vzrušení a v očekávání reakce dítěte Božího.

 

Tak jděte stvořením s otevřeným srdcem, nechejte v sobě zaznít jásot a nechat ho ze sebe, neboť jásot nebe se ve vás zabydlel, aby byl skrze vás přinesen na tuto Zemi.

 

Můj Duch, v kterém spočívá mateřský aspekt, vás chce pomazat svatým olejem z věčného domova. Co to znamená? Všichni jste v sobě zaslechli Mé volání, všichni jste se vydali na svoji cestu hmotou, zpátky na cestě k světlu, všichni jste ochotní sloužit Mi, vícekrát jsem se toho či onoho z vás dotkl, probudil ve vás touhu a touha duše vehnala do vašich očí slzy. Porozuměli jste Mému volání a snažíte se bdít a modlit se se Mnou. To bylo první velké volání, které k vám bylo vysláno a které jste následovali, ale nyní následuje druhé, mnohem důraznější volání.

 

Všichni jste, jak jsem vám už řekl, na svých čelech označeni zářícím křížem lásky, ale tento kříž chci obnovit olejem lásky. Co to znamená? Neřekl jsem: Vykonáte jednou větší činy, než jsem vykonal Já? Nyní se rozhlédněte a porozumějte Mému humoru: Kdo z vás umí chodit po vodní hladině, kdo z vás naplňuje Mé slova: chromí budou chodit, slepí budou vidět, porobení budou spaseni a ještě mnohem více?

 

Mí milování, jsou to dary Ducha, které jsou dávány dítěti, které svůj život vložilo do Mých rukou, stále se snažilo nechat tento život také v Mých rukách, to znamená jinými slovy: Zanechalo ho a tráví své dny v „tady a teď“, nejvroucněji spojené se Mnou, jehož proud lásky bez přestání plyne, proud lásky, který je napájen z Pralásky Boha, kterým Já jsem. Hojnost Mého Ducha by vás ráda pojala, abych mohl skrze vás zúrodnit poušť. Porozumějte symbolice za Mými slovy.

 

Těžké dny a doby na nejrůznějších částech Země přijdou na Mé lidské děti, ohlásil jsem vám. Část karmické viny teď vypukne nad Mými dětmi, aby dorazily k poznání. Země se tím stane ještě větší pouští. Ale v této době přijdu Já jako ženich k vašim duším a naplním vás Svým Duchem, takže uprostřed nouze a tísně budete zvěstovat radostné poselství Mého brzkého příchodu. Nepoutejte se na časové pojmy! Hovořím z oné strany od prostoru a času a také vy žijete ve skutečnosti – ne svým lidským tělem, ale svým duchem, svojí duší – na oné straně od prostoru a času.

 

Pozorováno z lidského života se v tomto životě všichni připravujete na vysokou úlohu, která nemusí na vás přijít v této inkarnaci. To jen na vysvětlenou, abyste neudělali chybu, jako už často, že jste vtiskli Má projevující slova do prostoru a času.

 

Každý z vás působí při vedení domů všech dětí. Ale nejen zde v kroužku, ale všichni, s nimiž jste v Duchu spojeni, kteří jako vy složili vysoký, čestný slib ve věčném domově být zde mezi těmi, kteří přináší oběť, a pomáhat, pracují společně s vámi v přeneseném smyslu ruku v ruce v díle spásy. A v té doby, kdy vás Můj Duch v hojnosti pojme – u toho či onoho to také může být už v této inkarnaci – a pomaže vás svatým olejem, dokonáte to, co bylo předpovězeno: Učiníte větší činy, než jsem učinil Já.

 

Představte si tento vysoký požadavek: Já jako Bůh věčnosti na jedné straně a na druhé straně vy jako Mí synové a dcery a budete dělat větší činy. Není to něco nádherného? Nevyliji skrze vás skutečně Svoji hojnost?

 

Nyní putujete ještě mnohdy ustrašeně po Mé ruce. Díváte se na svého člověka a hledíte na Mne s pochybami. Ale vaše ruka leží v Mé a Já ji už nepustím. Vedu vás ke slibu, který jste dali ve věčnosti. Mějte také jako člověk důvěru ke Mně, že i v nejtěžší situaci je vše dobré tak, jak to je! I když ten či onen nyní pohlíží do svého srdce nedůvěřivě. Je to dobré! Nechejte uplynout trochu času a poznáte také z člověka, že dnes je vše dobré, jak to je, a nejen dnes, ale vždy! Ohlédnete se zpět a poznáte vedení a už dnes můžete pohlédnout na včerejšek a říct: Co bylo včera, bylo dobré, vím, jdu po Tvé ruce, Pane. Není to tak?

 

Nuže, Mí milování přátelé, jaro je vlastní začátek vašeho pozemského roku. Probuďte se ze svého zimního spánku do jara Mého slunce, které vás ohřívá! Ozdobte se květy lásky ke všemu bytí, k minerálu, k rostlinám, ke zvířatům, ke všem bližním! Vstupte do vědomí svého synovství a dcerství a jděte Mi tak ozdobeni vstříc a Já přijdu, abych Se s vámi sjednotil. Přijdu, abych vás pomazal svatým olejem, olejem Svého Ducha.

 

Nyní se krátce dotknu otázky jednoho Mého syna, který je uvnitř ještě samý otazník a necítí, jak ho zasypávám Svojí láskou. Tedy slyš: Kdo hledá, ten najde! Kdo klepe, tomu bude otevřeno! Dokud Mne budeš hledat svým intelektem, nebudeš Mne moci najít a na vše budeš narážet a rozčilovat se nad spoustou věcí, co tu a tam čteš. Pojď do svého srdce, tam najdeš Mne a pravdu. Oprosti se ale od všech představ a názorů, které jsi nakupil, jen tehdy najdeš Mne a Já tě budu moci vést do další moudrosti. Poněvadž pochybuješ o tom, že Já, Ježíš Kristus, Bůh jsem z věčnosti, řeknu ti jen jedno Slovo, které ve stejném smyslu stojí psáno u Jana: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo. A vše, co bylo stvořeno, bylo stvořeno Slovem a Slovo se stalo tělem a pobývalo mezi lidmi. --- Více, Můj synu, ti skrze tuto sestru nechci říct, neboť na tebe čekám v Tvém srdci, tam Mne najdeš.

 

Tak těká Můj pohled v otcovské lásce po této Zemi, po tomto stvoření ze Mne. Mé požehnání pojímá všechny Mé děti, dotýká se jich v jejich srdcích, posiluje je na jejich cestě hmotou, Má milost je s Mými dětmi. Má milost je se všemi padlými světy a všemi dětmi ve vesmíru. Ať už snaží znovu se vrátit domů k Mému Otcovskému srdci nebo ať už putují ještě v temnotě, aby ji prozkoumali. Prvním vkládám do jejich srdce paprsek milosti z Mé milosti na posilněnou, druhým paprsek světla z Mé lásky rovněž do jejich srdce, aby v sobě zaslechli vroucné volání: Dítě, obrať se, pojď domů!

 

A také pro vás, Mí milovaní, platí: Když tu a tam poznáte, že má láska ve vás nenachází odezvu, kterou by musela najít, tak se obraťte a přivraťte své bytí ke Mně, k věčné lásce! Nechejte se pojmout Mojí milostí! Pohlédněte do sebe a pociťte teplé paprsky Mého slunce lásky, pohleďte, jak i ve vás je vše podníceno k rozkvětu. Rozkveťte a vzplaňte v sobě k lásce! Žehnám této Své zemi, žehnám všem vesmírům, žehnám Svému celému stvoření.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, Mí věrní, řekl jsem vám, že vás potřebuji, neboť Duch může na této hmotě působit jen nepřímo a proto šel Můj Duch před 2000 lety na Zem a stal jsem se člověkem.

 

Nyní je Můj Duch v každém z vás a volá vás. Připomínám vám, kdo jste a proč jste zde, že jste se vydali, abyste přinesli říši světla na tuto Zemi. Vidím tak mnoho pochybování. Z vašeho pohledu se zdá být oprávněné, neboť když se podíváte do světla, tak se zdá, jakoby temnota stále více vítězila. Ale Já vám říkám, to se jen tak zdá. Nesměřujte svůj pohled na to, co je negativní, co působí ničivě! Nepohlížejte do temnoty, ale pohlížejte do světla a hledejte cesty světla, které jsou nataženy všude jako zázračná vlákna, a vy tyto cesty světla najdete!

 

Potřebuji vás, Mí věrní, a tak mnoho z vás se ptá: „Pane, jak se to může stát, jsem příliš slabý.“ Já jsem Duch v tobě a není nic, co je silnější než Má síla. Tak nikdy nemůže jít o to, zda jsi slabý, ale jen o to, zda jsi ochoten nechat v sobě zazářit Mé světlo.

 

Ještě jednou: Potřebuji tě a Mé světlo v tobě bude stále jasnější a jasnější, když si vzpomeneš na něco, o čem jsme už častěji mluvili. Toto kouzelné slovo zní oddanost, oddanost ke Mně. Láska v tobě odklidí z cest to, co Ti ještě překáží. Oddanost tě učiní silným. A v té míře, jak bude mizet tvé lidství, v tobě a skrze tebe budu moci působit Já. Kdybys chtěl, tak se sám sebe zeptej, zda jsi ochoten být Mi takto oddán.

 

Nechal jsem napsat skrze vašeho bratra slovo, které zní: Já pro Tebe, Pane, a Ty skrze mne! Přemýšlejte o tom! To by byl, Mí přátelé, základ pro Mé působení skrze vás na této Zemi a buďte jistí, že zvítězíme.

 

zpět