Tichá radost

Poselství - únor 2001

Poselství - únor 2001

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 24. února 2001

 

Modlitba:

 

Ze všeho nejláskyplnější Otče, Ježíši, náš příteli, otevíráme se zcela ve Tvém Duchu. Chtěl bys, abychom všichni, kteří jsme zde nyní spolu, vložili v příštích minutách zde svoji lásku, svoji sílu do tohoto domu, do těchto lidí zde, do všech tvorů, do všech bytostí a duší, které se blíží k tomuto domu, a jimž se blížíme my. Milovaný Ježíši, prosíme Tě, posil nyní naše snahy o hmotu zde v této místnosti. Nechť vproudí růžové světlo nekonečné lásky a oduševní nás.

 

Meditace: Představujeme si toto světlo, jak na nás prší z nebes, proniká tuto hmotu, zcela naplňuje místnost. Je to světlo lásky všech duchů, velkých zářících bytostí, které duchovně pomáhaly, aby tato nová místnost vznikla.

 

Jemné nádherné světlo nás obaluje, proniká sklem, dřevem a kovem, zahaluje rostliny a zvířata, každou živou bytost. Tvaruje se do zvonu, který září na tímto domem, tímto prostorem, a také my přidáváme všechnu lásku, všechny své dobré myšlenky.

 

K tomuto světlu se druží nádherně jasná, jemná, produchovnělá zelená. Přichází ozářena z kosmu. Zdravíme světlo, které léčí. Když se mnoho věcí změní, staré trpí, a zelené světlo léčí rány starého.

 

K tomu přistupuje sluneční paprsek, zlatožluté světlo, síla, přináší pozitivní myšlenky, proudí široce otevřené pocity, nádherně žluté světlo. Vidíme ho před svýma vnitřníma očima, jak záři. Všechnu naši radost posíláme do tohoto prostoru.

 

Viděli jste, milí bratři a sestry, modř nebe, byla Pánem nádherně myšlena, abychom ve zlatých slunečních paprscích cítili modř nebe. Náš pán Ježíš nám posílá tuto modř jako jasné myšlenky, jako symbol vody, která je průhledná a očišťuje nás. Tato modř uklidňuje nervy každého živého tvora.

 

Ježíš říká: „Můj duch nechť zde působí, moudrost se rozvine, láska ke všemu bytí nechť ještě více roste a tak Mé světlo skrze vás proudí tímto prostorem dál. Přináším vám teď bílé a fialové světlo, třpytí se, proudí do této místnosti a všechny barvy světla se stávají jednotou. Nechejte v sobě vzniknout nádhernou jednotu.“

 

To je požehnání Otce pro všechno, co se zde děje, pro každé srdce, pro každou bytost. Velké zářící bytosti Ducha přichází ve svých stříbrných a zlatých šatech, chtějí se podílet na zdaru tohoto díla, chtějí nám darovat Svoji sílu a činí to stále dál, když na Ně myslíme.

 

Nyní se otvírá pohled do nebe. Prostor je jasný, světlý a nahoru otevřený a my přijímáme požehnání všech našich bratrů a sester v kosmickém bytí, přijímáme požehnání všech andělů, kteří jsou dnes u nás, kteří nás stále provází, a přijímáme požehnání našeho tak láskyplného Otce, Ježíše Krista.

 

Pane, děkujeme Ti za hojnost Tvých darů, děkujeme Ti z nejhlubšího srdce.

 

Amen

 

 

Mí synové a dcery světla, Já, Váš Otec, vás dnes zdraví s obzvláštní radostí, neboť poznejte, že skutečně vše ve vašem životě má význam.

 

Nějakou dobu jste se potkávali v místnosti, která se nachází ve sklepě, tam zářilo rovněž Moje slunce a také pozemské slunce dorazilo v odpolední hodině ve svých paprscích k vám. Putovali jste spolu kus cesty, poznali jste, že jste skutečně bratři a sestry z věčného domova, otevřeli jste své srdce pro Mé Slovo lásky a jste připraveni hovořit se Mnou od „ty“ k „ty“.

 

A tak jsem vás vzal za ruku a symbolicky vás vedl několik stupínků výš, vstříc světlu. Nyní jste ze všech stran ozářeni nejen pozemským světlem, ale také proniknuti Mým světlem. Toto světlo se spojuje se světlem ve vás, synem, dcerou z věčnosti, a každý z vás vrůstá nyní krok za krok do úlohy, kterou chtěl zde na Zemi plnit.

 

Také vy, Mí synové a dcery, kteří čtete Mé Slovo a podílíte se na tomto společenství, jste zahrnuti do Mého poselství, neboť i když jste velmi staří, naplňujete nyní s obzvlášť velkou radostí záření z Mého srdce a vzhlížíte a víte, že patříte skutečně k vzývatelům, kteří přináší na tuto Zem spásu, požehnání, světlo, lásku v této těžké době obratu a proměny.

 

Tam, kam jste byli v životě postaveni, naplňujete své světelné pověření, a spojili jste se se všemi posly světla na celé Zemi, neboť vězte, v každém náboženství, v každém světadíle pracují vaši bratři a sestry ze světla nyní aktivně na přivedení všeho temného ke světlu. Tvoříte na celém světě velké společenství a jste se všemi převroucně spojeni.

 

Ve svých srdcích víte, že nesmíte na žádné náboženství tohoto světa shlížet, neboť je vůbec mnoho cest ke Mně. Na nejrůznějších cestách se učí Mé děti, aby jednou, až znovu přijdu v moci a slávě na obláčku, pozvedli svůj pohled a radostně přede Mnou stáli, neboť v okamžiku Mého příchodu půjde srdci všech Mých dětí vlna poznání a tato vlna poznání říká že Já jsem jediným Bohem, který je uctíván ve všech náboženstvích a který se nalézá především v lásce k bližnímu, ke stvoření. Toto poselství rozšiřují Mé děti světla po celém světě ve všech náboženstvích.

 

Křesťanství mělo být příkladem. Neučil jsem jako Ježíš stále znovu lásku, nejen lásku k bližnímu, ne, také lásku ke zvířatům? Jaká bolest jde světem zvířat a Mé děti, které se nazývají křesťany, se probouzí teprve nemocemi, které ještě budou přibývat, a poznávají, že nežili se stvořením ani v jednotě, ani na něj vůbec nebrali ohled.

 

Vy, Mí milovaní, jste pochodněmi uprostřed svých bratrů a sester, kteří zneužívali svět zvířat. Vaším prostřednictvím, prostřednictvím myšlenek lásky, které jste vysílali, mohou vaši bratři a sestry nyní dospět k lepšímu pochopení a tím mohlo být na cesty uvedeno jiné, změněné myšlení. Ale muselo se nejprve stát tolik utrpení ve světě zvířat? Toto utrpení je také Mým utrpením a je to vaše utrpení, ale je to současně počátek obratu k světlu a tomu, Mí přátelé, přisvědčte.

 

Když slyšíte o masovém zabíjení, vyzařujte stále znovu světlo a lásku, aby se obrat vykonal ještě rychleji. Nejste už teď schováni ve světě, ne, porozumějte symbolice, stojíte uprostřed světla, uprostřed svých bratrů a sester. Ty, Můj synu, si cítil, že si stál společně se svým bratrem uprostřed temnoty.

 

Jak snadné však je působit ve skrytosti a jak těžké je zářit jako světlo v temnotě. Stále znovu upozorňovat bratry a sestry na zákonitosti, které jsem vám dal, poukazovat na světlo a na rozdíl mezi tmou a světlem. Ale i to patří k vašemu pověření.

 

Nestojí psáno: Když znovu přijdu v moci a slávě, abych se Svými zřídil na nové Zemi Své království, aby pak ke Mně přišly mnohé bytosti a řekly: „Pane, panenevymítal jsem v Tvém jménu zlé duchy, neprorokoval jsem v Tvém jménu, neléčil jsem v Tvém jménu, nepůsobil jsem neúnavně v Tvém jménu?“ A Já budu muset odpovědět: „Neznám tě, jdi ode Mě, neboť jsi nedbal božského řádu!“

 

Kdo jsou ti, které budu muset od Sebe vykázat? Jsou to ti, kteří nedodržovali Můj zákon a nedbali Mé božské vůle, ačkoliv měli ve svých ústech Mé jméno (Mat. 7, 21-23). Neboť stojí dále psáno: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte dále! Ani zlato, ani stříbro, ani měď nemáte nosit ve své peněžence, ani si s sebou nemáte nebrat mošnu, ani druhé šaty, neboť dobrý pracovník vždy najde své živobytí. (Mat. 10, 8b-10)

 

Takto jsem vyslal Své učedníky, to je Můj zákon, a tak vysílám symbolicky vás. Neboť podívejte, nežil jsem; to před vámi? Nic jsem neměl a nevěděl jsem, kam složit svoji unavenou hlavu. Ptáci mají hnízda, zvířata nory, ale Já jsem ukládal Svoji hlavu na kámen. Následnictví znamená, že Mí učedníci se budou držet zákona, jak Jim byl dán.

 

Když vám dávám dary milosti, Mí milovaní, je pro vás samozřejmost, že tyto dary milosti neprodáváte za pár stříbrňáků a tím neprodáváte Mě. Ale jaké obchody se dnes dělají v Mém jménu. Neřekl jsem také: Nemůžete sloužit dvěma pánům? Buď milujete jednoho a pohrdáte druhým nebo naopak. Nemůžete milovat Mě a současně mamon.

 

To jsou zákony, které jsem dal Svým s sebou na cestu, a to jsou také plody, podle nichž, Mí věrní, poznáte ty, kteří právě jdou jako poslové světla po Zemi. Ty Mé děti, které budu muset v nejhlubší bolesti jednou od Sebe vykázat, dostaly svoji odměnu už na Zemi a tím Mě zradily.

 

Proč hovořím dnes právě o tomto tématu, podnícen vaším bratrem? Duchovní dary, Mí poslové světla, nyní zesílí. Ale myslete na to: Tolik andělů na vaší straně putuje a podporují vás ve světle, tolik temných bytostí, které jsou ještě proti Mně, stojí na vaší druhé straně a zápasí o vaši duši, aby ji přivedli k pádu.

 

Společně jste nově začali školení a chcete tím získat hlubší poznáni o sobě a je to tak správně, neboť Já vám říkám, ti, kteří vás chtějí přivést k pádu, znají zcela přesně vaše chyby a slabosti a zaútočí tam, kde je vaše slabé místo. Proto zůstaňte v Duchu stále co nejvroucněji spojeni, také v modlitbě na sebe myslete a na Zemi si pomáhejte.

 

Ruku v ruce jste kdysi kráčeli do hlubin, neboť čas ve věčnosti neexistuje, a společně se vracíte v radostném aleluja se slovy v srdci: Otče, je dokonáno, provedli jsme pověření, to, co jsme slíbili, naplnili. V duchu se navzájem podpírejte, mějte vždy před sebou tento obraz, že když jednou zakopnete od ten či onen kámen, že vpravo či vlevo na vaší straně jsou bratři a sestry, kteří zabrání vašem krátkému pád, zachytí vás půjdou s vámi dál, vstříc naplnění.

 

Tak se nikdy nebudete pozvedat nad své bratry a sestry a neupadnete do pýchy, poněvadž půjdete po Zemi duchovně, pevně se budete držet za ruce, spojeni, a budete naplňovat, co jste slíbili.

 

Mé dary milosti k vám proudí. Čím více se ke Mně obrátíte, otevřete své nitro, odložíte stranou vše světské, tím víc vám budu moci darovat pro blaho této planety, kterou požehnala Má noha a Má krev, pro blaho celého stvoření a vašich bratrů a sester.

 

Mí milovaní bratři a sestry, když budete v nadcházející době plnit úkol, který jste si radostně zadali, totiž pozvat Mě k sobě jako hosta a přítele, myslete na to, že Má svatá síla lásky vás nechce jen vroucně obejmout, ale chce vás zcela a úplně pojmout, aby skrze vás vyzařovala do tohoto světa, který je ohrožen tak temnými mraky, jak jste to také četli ve vizi.

 

Nyní je doba, kdy vážně směřujete ke sjednocení s Mým Duchem. Čím hrozivější neštěstí se vznáší nad touto Zemí, tím důrazněji na vás ve vás volám. Potřebuji vás, Mí učedníci, kteří jste bojovali zčásti už před 2000 let na Mé straně a později byli naplněni Mým Duchem, abyste nesli do celého světa myšlenku lásky pravého následnictví Krista. To, co bylo tehdy započato, dovedete nyní sjednoceni do konce.

 

Neboť také teď jste zase Mými učedníky a učednicemi, které chce Můj Duch naplnit, což je totéž jako spojení se Mnou, aby skrze vás bylo světlo mocně neseno do světa, a ještě mnohé Mé děti směřovaly ke spáse.

 

Ještě jednou vám vkládám do srdce: Buďte vždy pokorní a nemyslete si o sobě nikdy, že jste lepší než váš bližní. Když poznáte, že váš bratr, vaše sestra ještě jsou přívrženci ducha odporu, varuji vás před pyšnou myšlenkou, že jste lepší než ti druzí. Nikoliv, kdo je ve vnitřní lásce se Mnou spojen, ten přenáší tuto lásku na bratra, na sestru a zapaluje tím jiskru touhy a váš bratr, vaše sestra, kteří také pro vás zkoumají temnotu, budou v tomto okamžiku dotčeni a obrátí se, pokud vaše láska byla dostatečně velká.

 

Myslete stále na to, v době, která nyní znovu stojí před vámi, která je přípravou na velikonoční svátek, jak jsem vás všechny miloval, tak moc miloval, že navzdory potupnému ukřižování nejen s pozemsky roztaženýma rukama, ale s duchovně roztaženýma rukama objal všechny Své hanitele, odpustil jim a prosil Otce: „Odpusť jim, poněvadž neví, co činí.“

 

Tak máte milovat také vy. Neříkejte: Ó Pane, byl jsi Bohem, který kráčel po Zemi. Říkám vám, jste Mí synové a dcery a schopni lásky, která je jedno s Mojí láskou, neboť v duchovnu neexistuje oddělení, tedy jste také schopni takové lásky.

 

Školení, které nyní spolu děláte, nechť vás do této lásky krok za krokem uvádí, neboť jak už jsem jednou řekl, dočtete se to v knize „Cesta k jednotě“ – je jednodušší milovat kámen, rostlinu, zvíře než člověka, který k vám přistupuje se zlobou nebo jinou negativní vlastností. Stvoření vám neodpovídá, domníváte se. Já vám říkám, když proniknete do lásky ke stvoření hlouběji, vše k vám bude hovořit, neboť ve všem je Můj Duch lásky, v každém atomu kmitá Duch a není nic, co by se nacházelo vně Mého Ducha. Vše je ve Mně, tak je také vše proniknuto Mým Duchem.

 

Vaším úkolem je vložit se do duchovna a poznat, že vše s vámi komunikuje, že vše reaguje na kmitání, které vysíláte, že skutečně kmitání, které např. přinesete svým žákům, vytváří rezonanci a žáci jen odráží, co je tu a tam možná v nerovnováze, nespočívá zcela v lásce.

 

Šel jsem tu cestu před vámi, Mí bratři a sestry, Mí světlení přátelé, a vy Mě nyní věrně následujete. Podnikněme společně toto putování do hor, duchovně spojeni se Mnou budete putovat vstříc vrcholu, cíli. Proto vám žehnám a také tomuto novému začátku. Začátku vaší existence ve světle, ve světle, kde vás všichni vidí a už se nikde nemůžete schovat.

 

Žehnám každému z vás také pro úkoly, které jste si už tu a tam předsevzali. Má láska vás provází, dovolte, abych byl skutečně přítelem a hostem na vaší straně!

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, hovořím k vám jako váš bratr, Ježíš Kristus, v němž přišla na svět láska Otce. Jmenoval jsem vám Své posly světla, Své děti světla, Své přátele a Své bojovníky světla. Skutečně, postavili jste se na stranu světla, řekli jste Mi „ano“, nechali jste ve svých srdcích rozvinout touhu a tak jsem se stal vaším vůdcem.

 

Poslové světla žijí v tomto světě jinak. Vědomé děti světla jsou si vědomé svého světelného potenciálu a jsou připravené ho s Mojí pomocí odkrýt a pracovat s ním.

 

Váš bratr, skrze kterého hovořím, dostal před pár dny úkol, aniž by si v okamžiku zadání úkolu toho byl vědom. Vyprávím o tom, poněvadž vám to může být pomocí.

 

Váš bratr navštívil jakousi akci a byl s několika málo věrnými během těchto dvou dní světelným bodem, protože Mí bratři a sestry byli ti nemnozí, kteří vystoupili proti temnotě.

 

Když vašemu a Mému bratru bylo vědomé, jaké síly proti němu stojí, učinil z lidského pohledu něco zcela pochopitelného, co může učinit okamžitě jistě každý z vás. Jeho impulz byl: Budu se chránit světlem Krista. S těmito slovy odešel do noci.

 

Když byl jeho spánek přerušen, mohl jsem mu dát impulz, který přijal, a položil si otázku: Kdyby teď byl na mém místě Můj bratr, Ježíš Kristus, musel by se chránit a chránil by se? V okamžiku poznal chybu ve svém myšlení. Chránit se člověk musí před něčím, co vnímá jako ohrožení. Zeptal se: Pane, co bys dělal Ty?

 

Vy znáte odpověď. Řekl jsem mu: Miloval bych Své bratry a sestry. A tak se to stalo v těchto dnech a nejenže nedošlo k žádným incidentům, ale byl jsem schopen poslat lidi na přednášky a ke stánku, který jsem mohl vést.

 

Mí milovaní, chápete už dlouhou dobu, co tím chci říct. Jak často jste už slyšeli, že láska je nejsilnější síla. Když tuto myšlenku důsledně domyslíte, nebude nic, co by na vás mohlo nějak zářilo nebo negativně mohlo zářit zlo, poněvadž není nic silnějšího než láska. Kdo žije v Mé lásce, kdo se o to s čestným srdcem snaží, ten je chráněn. Nemusí kolem sebe rozkládat nějakými myšlenkovými formami světlo. Nemusí se obalovat do pozitivních myšlenek.

 

Tyto techniky nemají nic do činění s důvěrou a láskou, kterou Já jsem. Nyní přeneste tento příklad na spoustu situací svého života. Jak často jste nejistí, jak často by ve vás vystoupil strach a současně jste přece věděli, že Já jsem láska ve vás a že ve vás spočívá schopnost žít tuto lásku.

 

Rád bych vám dodal odvahu, abyste stále a stále znovu šli tuto cestu, není žádná jiná. Všechny ostatní pokusy chránit se nějakým způsobem, se nemohou povést.

 

Ale snaha nechat Mě žít vaším prostřednictvím, vás přinese pod Moji světelnou ochranu a žádná moc celého stvoření nebude moci tuto ochranu prolomit. Přeji si, abyste se, kdykoliv to půjde, snažili – říkám „snažili“, neboť nikdo neočekává dokonalé umění – v tomto duchu zacházet se vším, co vám život ukládá jako úkol. A s každým úkolem, který poznáte a s Mojí silou vyřešíte, se stanete silnějšími a přijdete ve svém nitru o krok ke Mně.

 

Žehnám vám silou lásky, touto silou je láska, myslete také na to, když žehnáte, že neexistují žádné formulace rtů, jež jsou bez síly, ale když žehnáte, nechejte rozproudit svoji lásku v Mém jménu ze svého nitra k bližnímu. To je to, co k vám nechávám proudit, to je to, oč vás prosím.

 

Amen

 

 

Poznámka ke školení: Co o nás říká kámen, náš malý přítel? Že právě tento kámen zvedl bratr/sestra, mělo své opodstatnění, neboť tam bylo x jiných kamenů, proč tedy právě tento kámen? Kmitání mezi člověkem a kamenem vyvolalo rezonanci, tu jsme zkoumali:

 

Několik příkladů (zkráceno): Jeden bratr pozoroval kámen na cestě, který vozidla vrhala sem a tam, bylo mu toho kamene líto, zvedl ho z cesty jako svůj kámen. Zůstal ležet v jeho autě, miloval ho s myšlenkami: Zde se u mě má dobře. Kámen byl otlučen. Bratr si myslel: Mám naději, že také já jednou budu zvednut. Odpověď: Sama skutečnost, že sis všimnul, že kámen leží jednou na jedné straně cesty, pak zase na druhé, že se tě v nitru dotýká, jak si s ním vozidla tvrdě pohrávají, ukazuje, že bylo zasažena struna ve tvé duši, která právě kmitá. Cítíš se životem také vrhán sem a tam? Bratr: Ano, ale neškodilo mi to, zkušenosti velmi obohatily můj život.

 

Jedna sestra s sebou vzala šedý kámen, který byl zčásti porostlý mechem. Odpověď: Důležitý je tvůj pocit, tvá touha po jednotě s přírodou. Kámen pro tebe symbolizuje skutečně přírodu. Mech, který roste na tomto kameni – kámen sám je sice trochu šedý, ale šedí jsme všichni, má ještě mnoho rohů a hran, ale ty jsou potaženy přírodou (mechem) a změkčené. Když se oddáš přírodě, změknou také tvoje hrany. (sestra ráda fotografuje přírodu).

 

Jeden bratr vzal svůj kámen do úřadu a používal ho jako těžítko. Ptal se, proč mu byl kámen tak blízkou zrovna v úřadu. Odpověď: V úřadě je mnoho příležitostí, kde je vnitřně rozrušen, přičemž kámen ho učí klid, mírnost. Kámen ho učí také trpělivost s kolegy, např. nekritizovat.

 

Kámen má žlutavé zbarvení, nese v sobě světlo, má bílé linky a je stravou, protože vypadá jako brambor (světelná, duchovní strava prostřednictvím jeho poselství), je jemně ohlazen. Toto vše přísluší bratrovi (rezonance!) Bratr si myslel, že kámen má ale také nějaké temné skvrny. Odpověď: Ty máme všichni.

zpět