Tichá radost

Poselství - únor 2003

Poselství - únor 2003

zpět

22. února 2003

 

Meditace:

 

 Milí bratři a sestry, dostáváme se teď do klidu a utišujeme se. Pozorujeme svůj dech, jak se stále více zklidňuje a jdeme s tímto dechem do nitra. Odpoutáváme se od myšlenek. Prostě ustupují před našima očima. Jsme zcela a úplně při sobě.

 

Jméno Ježíš je mocné a léčí. Chceme dnes toto jméno stále znovu v sobě vyslovovat. Řekni v sobě „Ježíš“ tak láskyplně, jak jen umíš, tak něžně a přesto mocně a polož Ježíše na své srdce. Ježíš je balzámem naší duše. Tím, že v nitru stále znovu láskyplně vyslovujeme „Ježíš“, je jeho přítomnost hned v nás, nad námi, pod námi, vše je Ježíš.

 

Bereme toto jméno „Ježíš“ a potíráme jím své duševní bolesti. Potíráme tělesné bolesti. Vnitřně stále znovu promlouváme – náš spasitel, Ježíš léčí bolesti – a do celého našeho těla vplouvá pokoj.

 

Řekni znovu Ježíš a potři touto mastí své oči. Pociť, jak něžně jsou oči dotčeny! Potři jménem Ježíš svůj krk, který bolí, své srdce, které se chvěje, podívej, uklidňuje se při jméně Ježíš. Potři jménem Ježíš své nohy.

 

Nyní vezmi své ruce a namaž nyní v duchu nohy Ježíše. Držíš nohy Ježíše ve svých rukách, nohy Pána, které pro tebe šly po Zemi. Skláníš se v hluboké lásce. Ježíš na tobě láskyplně pohlíží a tebou pulzuje teplý proud léčení. Pokládá se také na tvé zanícené průdušky.

 

Ježíšovo jméno je léčení. Potři jím, co tě tlačí, říkej v nitru stále znovu: Můj Ježíš. Řekni Mu ale také vše, co ti dělá radost. Přichází pokoj. Tělo, duše, duch, vše je plné pokoje.

 

Nyní spatři před svým vnitřním okem své milé, bratry a sestry, všechny, kteří potřebují Jeho léčivou sílu. Řekni „Ježíš“ a natři své bratry a sestry v jejich chorobách, v jejich pochybnostech. Je to proud, který tryská z tvého srdce k jejich srdci, proud lásky „Ježíš“ z tvého srdce.

 

Vytváří stále delší a větší kruhy, takže pokoj a láska vstupují do srdcí a hlav těch, kteří myslí na válku. Ježíš, moc tohoto jména přináší pokoj. Vnitřní síla tohoto jména otevírá srdce.

 

Jeho přítomnost je v nás, s námi a kolem nás. Jeho přítomnost rozdává pokoj. Pomalu zase stahujeme svá citlivá čidla, tykadla do svého nitra. Pokoj působí všude, kam jsme ho v myšlenkách poslali. Na místa, o nichž nevíme, že také potřebují pokoj, směřují proud naši duchovní pomocníci.

 

Díky, Ježíši, díky, že jsi tady, díky za velkou sílu Tvého jména, za posvěcení. Díky za Tvůj léčivý pramen pro nás a pro naše bratry a sestry. Pohlížíme do chrámu svého srdce a vidíme tam v sobě božský plamen „Ježíš“. Opouštíme chrám a zavíráme dveře, vracíme se do svého vnějšího obalu. Zhluboka se nadechujeme a jsme zcela klidní a připraveni přijímat slovo Pána.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, hovořím k vám dnes jako Otec Pra, protože vám budu vysvětlovat něco, co vás potkat může, ale nemusí. Zasvětím vás do plánu těch Mých dětí, které jsou proti lásce, které zde na Zemi ještě drží vládu. Máte být poučeni o tomto plánu do detailů, abyste věděli, jak se můžete tomuto plánu postavit, a tím také poznáte léčky, které jsou nastražené, aby přivedly Mé děti lásky k pádu.

 

Když se Lucifer po Mé smrti na Golgatě vyznal ke Svému jménu Sadhana, padl přede Mnou a prosil mě o odpuštění, začala cesta Sadhany, která vede zpátky směrem domů. Na místo Sadhany nastoupily mocnosti, které se Sadhaně posmívaly, které se posmívaly také Mně na kříži, a které si také ještě teď myslí, že si mohou odnést vítězství.

 

Podívejte, kdyby si tyto mocnosti vykračovaly v rouchu zla, šířily kolem sebe nenávist, zabíjely a vedly války, poznali byste je. Neřekl jsem, jak už stojí v knize knih, že přichází jako ovečky, ale uvnitř jsou trhající vlci? Co to znamená, Mí věrní? Přichází v rouchu lásky. Už jsem o tom mluvil a chci dnes Své projevující slovo na toto téma prohloubit.

 

Jak víte, k věčnému domovu, který je chráněn nepřemožitelnou světelnou zdí, vede sedm hlavních stupňů, které si musí vybojovat Mé děti, jež znovu míří do věčného domova. Na počátku stojí stupeň pořádku, kterému je podřízena tato Země a veškerá hmota, potom následuje sféra vůle, moudrosti, vážnosti, trpělivosti, lásky a nakonec sféra milosrdenství. Pak stane Mé dítě vracející se domů před branou, po níž se pnou bílé růže, křídla brány jsou široce otevřená a za jásotu andělů půjdu vstříc Svému dítěti a doprovodím ho zpět do nebes.

 

Do třetí sféry, moudrosti, působí ještě síla přitažlivosti Země a mnoho Mých dětí se vrací k nové inkarnaci na Zem. Ale jestliže se vyvinou nad stupeň moudrosti ke stupni vážnosti, působí na Mé děti síla přitažlivosti věčného domova, a spasitelská jiskra, kterou jsem vložil každému dítěti při Své oběti na Golgatě do duše, působí pak jako suvná síla a napomáhá Mému vracejícímu se dítěti projít poslední stupně rychleji.

 

Na čtvrtém stupni, stupni vážnosti, poznává vracející se dítě Mě, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista jako jednoho Boha všech náboženství, Boha Otce, Který ve Své lásky šel na Zem jako Ježíš.

 

Mé děti, které jsou ještě proti lásce – mocnosti temna – se shromáždily na stupni moudrosti. Jsem vedeny jedním synem, který zneužívá Mé jméno a tvrdí, že je Kristus, nový učitel světa, který je očekávám mnoha náboženstvími pod různými jmény, aby přivedl lidstvo k novému vývojovému kroku. Kdo pozorně studuje spisy pozemského společenství, které stavějí na spisech oněch mocností temna (Theosophie: Angni Yogaheft, Nr. 6), dočte se, že tam stojí psáno, že Já – Otec pra, považte! – jako Ježíš jsem přece jen jeden mistr mezi mnoha mistry, a všichni, kteří na tohoto Ježíše věří, nemusí být zarmoucení, neboť onen mistr Ježíš se prý mezitím dále vyvinul v záhrobních oblastech a nepřijde už na Zem. Tito mistři se tedy staví proti Mně, Svému Bohu, stvořiteli, pánu a otci.

 

Říkají, že prý už před 25 lety přišel Kristus tělesně na Zem, provázen mnohými ze svých učedníků, a už se všude zjevuje, aby vedl lidstvo na Zemi do říše míru a lásky. Nyní dávejte pozor: Do říše lásky a pokoje!

 

Tento plán je rafinovaně vypracovaný, Mí věrní, a musíte ho poznat ve všech detailech, proto Mé dnešní projevující slovo pro vás. Nejde jen o svedení mnoha, kteří věří ve Mně, Ježíše Krista, ukřižovaného, a kteří Mě také uznávají a poznávají v křesťanských církvích jako Boha, ale jde o mnoho poslů světla, tedy také o vás, kteří mají být uvedeni v omyl, aby se podle plánu temnoty na Zemi těžce zatížili a pak patřili říši temnoty. Ale světlo ví o tomto plánu.

 

V křesťanských církvích se učí, že je jen jediný Bůh, tak jako to učí i židovské a islámské náboženství. Ale křesťanské církve rozdělily jednoho Boha do tří postav, do Otce, Syna a Ducha svatého, ačkoliv se zdůrazňuje, že tyto tři postavy jsou jeden Bůh. Prostý věřící tím může být popleten. Lepší definice by byla: Jsou tři možnosti projevu jednoho Boha, totiž Otec – Otec Pra, kterým Já jsem – Ježíš Kristus – Má láska, která šla na Zem – a Duch – Který vás nyní poučuje, Který vás vždy poučoval a působí na všech kontinentech a je vysláním Mého Ducha. (Pošlu vám Svého Ducha, Který vás povede do dalších moudrostí.) Tato definice by bývala upevnila Mé křesťanské syny a dcery v jejich víře tak, že by nemohli být svedeni někým, kdo nyní přichází a říká, že Ježíš je jen mistr. Tak bude mnoho Mých křesťanských dětí uvedeno v omyl, protože oddělují syna božího, který je projevem Mé lásky k Mému padlému lidu dětí, od Boha Otce. (Tuto důležitou skutečnost nám Otec Pra vysvětlil také prostřednictvím nástrojů Jakob Lorber, Anita Wolf, Berta Dudde a skrze mnoha jiných.)

 

Kdo z Mých dětí na cestě domů dorazí na sféru moudrosti, vyvinul se do té míry, že disponuje netušenými silami. Na této sféře se mocnosti temna uchází o Mé děti tím, že jim ukazují nesčetné možnosti působení na Zemi a její obyvatele. To se děje stále pod rouškou lásky – musí se přece pomáhat lidem na Zemi, aby pokročili vpřed ve svém vývoji. Kdo se pro to však rozhodne, rozhodl se ve skutečnosti pro moc a tím proti Mně.

 

Mistři moudrosti, kteří se shromáždili na této sféře a odtamtud ovlivňují temné osudy Země, vstoupili nyní do svého závěrečného boje, boje mezi světlem a temnotou. Disponují strašlivými magickými silami. Odhmotnění, zhmotnění, léčení a mnohem více jsou jen zcela malými znameními jejich možností. Tak by se mohli na Zemi materializovat v libovolném těle a znovu odmaterializovat. Prostřednictvím síly myšlenek řídí telepaticky lidi, především své žáky a sice na celé Zemi. To dělali v uplynulých staletích a přitom stále směřovali k cíli, že jednou přijde na Zem jejich vůdce, který bude kázat lásku a má za sebou shromáždit téměř všechny lidi. Bude používat křesťanské myšlení z prakřesťanstva, v němž si bratři a sestry dělili všechno jmění, kde byli jeden pro druhého, podporovali se a vzájemně si pomáhali.

 

To všechno jsou pozitivní hodnoty. Ale jeho učení jde ještě mnohem hlouběji, učí lásku k minerálům, k rostlinám, ke zvířatům, souhlasí s vegetariánstvím. A nyní si můžete říct: Ano, Otče, co je na tom negativního? Já vám říkám: Na tom není nic negativního, naopak, světlo pracuje v tomto bodu se stejným učením, ale cíl je různý.

 

Co je tedy cílem světla? Znáte ho: Přivést všechny Mé děti zpátky domů na Mé otcovské srdce a vy přitom jakožto Mí poslové světla také působíte.

 

Cílem těch, kteří ještě pracují proti Mně, je ovlivnit i světlonoše tak, že budou směřovat k Zemi, aby se podrobili mistrům, uvázali se na ně. Dále má být zničeno, rušeno a kaženo spojení Mých dětí ke Mně. Vazbou na mistry mají být Mé děti vedeny krok za krokem, aniž by to zpozorovali, na rovinu rozumu, intelektu, vzdálit se od myšlení srdcem. Četné knihy z esoteriky vám ukazují toto působení. Ale také to ještě není konečný cíl. Konečný cíl plánu je následující:

 

Syn temnoty se bude zdobit Mým jménem, vystupovat na Zemi jako ten, kdo přináší spásu, sjednocovat za sebou všechna náboženství, prosazovat, aby lidé Země přijali jeho znamení, jeho poznávací kód, který je srovnatelný se znamením zvířete, o němž stojí psáno v knize knih. Tímto implantovaným kódem probíhají elektrické proudy, které mají v daný čas učinit ze všech nositelů poddajné nástroje. V počátečních letech by došlo nejdříve k celosvětovému míru.

 

A nyní, Mí synové a dcery, kdo z vás není pro mír? Komu z vás se nerozbuší srdce, když slyší mluvit všude jen o lásce? Ale Já vám dnes říkám, jak také stojí psáno: Ten člověk ukáže svoji skutečnou tvář teprve později a Mí poslové světla – tak ukazuje plán protistrany –, kteří se mezitím obrátí protistranou, budou připravováni na to, že všichni ti, kteří nejsou na straně lásky a míru, musí být pronásledování, protože brání lásce, míru a dalšímu vývoji lidí.

 

Je způsobem lidí propadat démonickým demagogům. Znáte to také z dějin své země (tzn. Německa), také znáte, jak je to těžké plout proti proudu. Když ale téměř všichni lidé této Země poplavou s tímto proudem, jak těžké pak bude pohybovat se proti tomuto proudu? A Já vám říkám, plán protistrany předvídá, že všichni ti, kteří poplují proti proudu, budou eliminováni, a nikdo nenajde nic špatného na tom „vyřadit“ je - tak to nazývají –, poněvadž ničí pokoj a lásku na Zemi, protože ještě náleží starému věku Ryb.

 

Pak prý podle plánu temnoty bude strašlivé krveprolití mezi Mými věrnými. Velmi mnoho Mých někdejších světlonošů se pak obalí stínem, protože budou také křičet: Ukřižujte je, ukřižujte je, kteří jsou proti lásce, míru a dalšímu vývoji (!).

 

Plánem je, aby se takto Mí poslové světla na Zemi obalili stínem do té míry, že už nenajdou cestu domů. Protistrana si myslí, že tím bude mít vyhráno. Protože z čistě duchovních oblastí je nekonečně mnoho Mých synů a dcer na Zemi a také ve sférách blízkých Zemi, aby pomáhali těm na Zemi, zvětší se při pádu těchto poslů světla říše temnoty do nezměřitelné šíře. Pak už to nebude malá čočková krmě, kterou Mi Lucifer ukázal před svojí lítostí. Takový je, Mí věrní, plán.

 

Ale slyšte: Každému ze Svých synů a dcer bude hned, pokud se cítí jako spolubojovník pro světlo, postaven po bok jeden, někdy více – podle úkolu – andělů ze zástupu Michaelova, nositele božské vůle. Tak nebude tento plán, o němž jsem vám vyprávěl, uskutečněn. Záleží na vás, na každém jednom, zda Antikrist bude moci převzít světovou vládu na této Zemi nebo ne.

 

Vůdce protistrany bere svoji sílu od svých přívrženců. Čím více přívrženců má, tím více může na této Zemi dokázat.

 

Nyní navážu na váš rozhovor, který jste vedli na začátku: Meč Michaelův, a tím také váš meč je mečem lásky, je to meč požehnání ze srdce, neboť ti, kteří řídí temnotu, jsou vaši bratři a sestry, kteří jdou temnotou také pro vás. Svojí silou požehnání, svojí láskou, kterou stále znovu budete posílat onomu vůdci a jeho přívržencům, budou vaši bratři a sestry, kteří jsou ještě ve tmě, oslabeni nebo jinak vyjádřeno prozářeni světlem a nebude muset dojít k vládě Antikrista.

 

Toto je zcela důležité poselství, které vám dnes dávám: Nic není předem určeno. Na konci zvítězí láska, jak víte. Ale jak zvítězí, to leží ve vašich rukách, a tím se můžete včas chopit protiopatření.

 

V tomto okamžiku hrozí velké nebezpečí války. Na této Zemi je mnoho rozbrojů, mnoho válečných ohnisek, ale co nyní temnota plánuje, sahá do svaté země – varoval jsem vás – může být zachvácen celý Blízký východ. Ale také jsem zde řekl: Leží to v rukách Mých toho času inkarnovaných poslů světla: Použijte meč lásky a požehnejte s veškerou vroucností svého srdce všem těm, kteří křičí „válku, válku“.

 

Mí synové a dcery, jestliže snad v tomto případě nezvítězí světlo, nebuďte smutní a nemyslete si, že jste selhali, nýbrž začínejte boj pro lásku každý den znovu. Vaše vyzařování lásky a požehnání může podstatně ovlivnit průběh válečného konfliktu.

 

Anděl, který vás nyní bude provázet z božské vůle, vám pomůže porazit také vaše vlastní osobní slabosti – o nichž jste dnes mluvili, respektive je vykáže tam, kam patří, do lidské oblasti.

 

Myslete na to, Mí synové a dcery, ze zástupu lásky, jejímž nositelem je Rafael, vás provází andělé, ze zástupu Michaelova vás provází andělé, nejste už malým človíčkem, který jde po Zemi, ale jste Mým synem, Mojí dcerou a nyní působíte ve svém synovství, ve svém dcerství. Nechejte proudit lásku! Naplním vás Svojí láskou, otevřete se pro tuto lásku, neboť čím více se otevřete, tím více lásky budu moci do vás nechat zářit!

 

Buďte moudří a chytří, když potkáte bratry a sestry, kteří jsou přívrženci temnoty, buďte pak zvlášť opatrní, Mí milovaní, opatrní, abyste se nestavěli nad ně! To je pýcha, tady pro vás tkví nebezpečí, a tady leží kámen, o který můžete zakopnout! Milujte je! Milujte je jako své bratry a sestry! Můžete vysvětlovat, ale jestliže nepřijmou vaše vysvětlení, požehnejte jim, milujte všechno to vědění ze sféry moudrosti, které láká špatným směrem.

 

Myslete vždy na to, že světlo učí zčásti totéž, tedy nechejte bratry a sestry jít svoji cestu, nechejte je žít jejich způsobem a až jednou – jestliže k tomu snad dojde – budou následovat falešného Krista, bude je vaše láska provázet a oni poznají falešné tóny, které už na začátku tu a tam zazní. K domu pomohou také poslové světla, kteří se inkarnovali v onom společenství – víte, že jsem nasadil Své světlonoše všude – a kteří se ve svém pověření opírají o vaši lásku.

 

Mí milovaní synové a dcery, Má slova pro vás jsou dnes vážná, ale také směřována v hluboké lásce k vám, abyste věděli, jaké boje se v tomto okamžiku konají mezi světlem a temnotou. Postavte se vědomě na stranu světla.

 

Jestliže nebudete ještě tu a tam moci zodpovědět otázky ve 41. školení kladně, nedělejte si starosti, pohlédněte ke Mně a Já vás oslovím, anděl božské vůle po vašem boku vám pomůže, abyste mohli tyto otázky v krátké době zodpovědět radostným „ano“.

 

V tomto smyslu a s těmito slovy končím skrze tento nástroj Své slovo pro vás. Ale Mé projevující Já Jsem zůstává dále ve vašem středu. Mé požehnání je s vámi, s každým jedním, také s vámi, kteří jste zde přítomní jako duše a naslouchali jste Mým slovům, žehnám zeměkouli. Žehnám také Svým synům a dcerám, v jejichž srdcích ještě hoří temné plameny, a posiluji ty, kteří s nimi bok po boku bojují o světlo v temnotě.

 

Amen

 

 

Mí milovaní, Já, Ježíš Kristus, Váš vůdce, spasitel a vykupitel jsem tam, kde jsem vždy, když se Mí shromáždí v Mém jménu, totiž uprostřed mezi nimi a ze Svého srdce k vám zářím Svoji lásku.

 

Ukázal jsem vám část velkého plánu, který připravovala temnota nekonečně dlouhé věky. Počátky jsou založeny v takzvaném pádů andělů neboli pádu, který je sice ve vašem písmu zmíněn, v němž však ale málokdo poznává středobod celého dění. Uvedl jsem vás tak do dimenzí – a budu to činit dál –, které jsou pro vás alespoň zčásti nové. A které vás uvědomí, proč jste vstoupili na tuto Zem.

 

My všichni a bezpočet vedle vás je částí velkého zástupu světla. Tím neslouží vaše inkarnace jen smyslu a účelu zrát a stát se znovu láskou, ale zastupovat lásku se Mnou a vašimi bratry a sestrami na této Zemi a dopomoci jí k tomu, aby se prosadila.

 

To může být pro jednoho či druhého z vás novým aspektem a možná se nezdá být jen nový, ale také trochu velký, takže se člověk ptá: Pane, co tak můžu vyřídit, když se pozoruji se svými chybami a slabostmi? Jak můžu začít působit jako posel světla?

 

Všechno, Mí přátelé, je evoluce. Nic nestojí v klidu, vše se vyvíjí, ať už v duchovnu nebo ve hmotě. Každý vývojový krok musí být učiněn. Na každý stupeň se musí vylézt, ano je třeba se k němu dopracovat. Není možné některý krok přeskočit. Také zde na této Zemi jste ve vývojovém procesu. Celý váš život je evolucí vaší duše, která má poznávat, rozhodovat a jednat.

 

Sice se může stát, pozorováno z vašeho člověka, že se tyto kroky zdají být velmi těžké a zdlouhavé, ale Já jako váš Bůh a bratr vám říkám: Skutečně, není tomu tak, stačí – jestliže to tak člověk chce – okamžiky, aby vykonal další krok. Chci vám to vysvětlit:

 

Ještě tak často vycházíte z toho, že musíte bojovat, že musíte proměnit svojí vůlí charakterové slabosti v  silné stránky charakteru. Přitom víte, že ve vás žiji Já, láska. Kdybyste se pokusili provést pozitivní vývoj z vlastní síly, nebylo by to pro vás možné, protože k tomu potřebujete Mě.

 

A co od vás potřebuji Já? Někteří z vás to už tuší. Potřebují pouze vaše rozhodnutí. Nemáte představu, jaké výhybky se přehodí a jaké možnosti se ukáží, když se rozhodnete pro světlo, neboť úkolem světla je sloužit, sloužit tomu, kdo slouží světlu, a tak může být v jediném okamžiku vykonán krok, který vás přiblíží o dobrý kus k Mému srdci.

 

Rozhodující otázka tedy nikdy nemůže být, jestli vám pomůžu, ale zda jste připraveni učinit toto rozhodnutí, které vám nikdo nemůže odejmout a které ani Já nikdy neodejmu. Hovořili jste o tom, že je tak těžké koncentrovat se na okamžik, že myšlenky jdou do minulosti a často se týkají pochyb nebo strachu z budoucnosti. Hovořili jste o programech, které vás řídí, které vás někdy tlačí, které vám – pokud tak chcete – mnohé rozhodnutí odejmou, než vůbec můžete nějaké vlastní rozhodnutí učinit.

 

Mnoho takových programů je zapotřebí k přežití na hmotě. Ale právě programy, které vámi hýbou ve směrech, které vlastně nechcete, jste si instalovali sami. Ze zkušeností, které jste v minulosti učinili, usuzujete – při odpovídající situaci – na zkušenosti, které vás potkají v budoucnu. To je, Mí věrní, lidské myšlení.

 

Jestliže jsou programy zkušenost, existuje dobrá cesta, jak uspořádat budoucnost jinak: Udělejte jiné zkušenosti! Udělejte zkušenosti, při nichž vás povede láska! Zažijte, co to znamená moci řešit potíže v duchu lásky, podat ruku na odpuštění, zbavit se strachu a dostat za to darem bezmeznou důvěru.

 

Takové zkušenosti může udělat každý z vás. Za základ mají vaše rozhodnutí. Kdo pak udělá pozitivní rozhodnutí, nebude se už dívat se strachem do budoucnosti. Jeho bude stále méně zajímat nebo znepokojovat budoucnost, neboť bude vědět ze zkušeností udělaných se Mnou, že budoucnost může přinést jen dobré. Tak se naučí po krocích žít v „tady“ a „teď“, opustit minulost, co byla, a přijímat budoucnost z Mé ruky.

 

Když rozvinete trochu fantazii, vypočítejte si, kolik času se ve vašich myšlenkách uvolní, až se už nebudou muset zabývat minulostí nebo budoucností. Jestliže žijete v „teď“, stáváte se senzibilními, probouzíte se. Potřebuji bdělé bojovníky, kteří se více a více vyvíjí ke své bdělosti ve svém srdci, také v lásce a v boji, který vede temnota proti světlu, nasazují zbraně lásky.

 

Vidíte, Mí milovaní bratři a sestry, jak vyplývá jedno z druhého, jak do sebe vše zapadá, jak vzniká pestrý obrázek úžasného pověření, jemuž jste dobrovolně řekli „ano“, plni radosti ve svém srdci a plni lásky k Bohu, svému Otci.

 

Když ke Mně přijdete – kdykoliv chcete –, vložíte Mi své rozhodnutí, možná zásadní rozhodnutí, možná mnoho malých rozhodnutí v průběhu dne, buďte si jistí, že jsem zde a že vám od toho okamžiku budu dávat všechny možnosti zrání a růstu, neboť na to čekám a se Mnou celé nebe, aby se Mé děti rozhodly stát se láskou.

 

Jak by mohl Bůh, Který je Láskou, nesplnit takovou prosbu. Žehnám vám.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, Mí milovaní přátelé, prosím, setrvejte ještě okamžik v tichu, abych k vám mohl mluvit dál skrze tento nástroj.

 

V minulých školeních jsem vás dovedl až k bodu, kdy máte možnost poznat, že svého ducha můžete vyzvednout z potíží svého lidství. Tím jsem vás připravil – pokud je to vaše svobodná vůle – na mystické spojení se Mnou. Proto to byl pro Mě dnes také správný okamžik, abych vám vysvětlil to, co se může stát v nejbližší budoucnosti v tomto stvoření, a ještě jednou bych chtěl zdůraznit, může stát, Mí milovaní přátelé, nemusí se stát.

 

Vím, že to, co jsem vám dnes projevil, vás dále zaměstnává. Možná potřebujete ještě trochu času, možná máte také ještě pochyby: Proč právě já, dorostl jsem vůbec jako posel světla úkolu? Proto vám dnes chci dát na cestu ještě jednu pomůcku.

 

Jednou jsem řekl: Já jsem cesta, pravda a láska = život. Podívejte se na tuto větu důkladněji! Láska je klíč ke všemu. Když jdete svoji cestu po Zemi jako posel světla v lásce, je to vždy správná cesta. Je to cesta, která se před vámi k požehnání pro vás a pro celé stvoření otvírá. Je to cesta, která se otvírá z života v „tady“ a „teď“, tedy z přítomnosti se Mnou.

 

Cesta, která je určena nejen pro vás, ale pro celé Mé stvoření, je cestou lásky, zcela jedno, co se stane, jednou skončí tato cesta vždy u Mě, neboť Já, láska, jsem počátek a konec, a co jsem vyslal z lásky, vrátí se také zpátky ke Mně, lásce.

 

Láska je také tím, co vás vede k pravdě. Vaše cítění srdce je klíčem pro to, abyste pozorovali události, které se v nadcházející době odehrají, pod správným úhlem pohledu. Mnohé můžete pochopit svým rozumem, mnohé bude pro váš rozum ale nepochopitelné. To, co je pro vás nepochopitelné, Mí milí, pozorujte pod úhlem pohledu lásky, neboť pak jsem to Já, Kdo vám v tichu, Kdo vám v přítomnosti dopomůže k poznání, takže budete moci pochopit a budete vědět, co je třeba dělat.

 

Vidíte, že klíčem ke všemu je láska. Slíbili jste Mi před svojí inkarnací, že Mi budete na této pozemské cestě radostně sloužit jako poslové světla. Připomínám vám stále znovu tento slib, současně ale dodávám, že je vždy vaší svobodnou vůlí Mi sloužit a jako posel světla pro Mě a Moji lásku působit v dalších událostech.

 

Za každé radostné „ano“ od vás, za každé radostné „ano, Otče, rád Ti sloužím jako posel světla“ jsem vděčný a vím, že pomoc, abych uvedl skutečnou lásku v tomto stvoření v platnost, je stále větší.

 

Tak bych vám nyní ještě jednou rád dal Své požehnání pro nadcházející dobu. Stojím při každém z vás. Obaluji každého z vás do roucha Mé lásky, pociťte ji, tuto lásku, kterou nechávám stále silněji proudit, tak jak to každý z vás může unést! Pociťte Moji ruku na své hlavě, ano, jste nyní zcela obaleni do Mé lásky, Má žehnající ruka do vás nechává proudit požehnání. Tak jděte posíleni Mojí láskou a Mým požehnáním do nadcházející doby a vyzařujte na této Zemi pokoj, lásku, požehnání a světlo.

 

Amen

zpět