Tichá radost

Poselství - únor 2005

Poselství - únor 2005

zpět

Poselství z 26. února 2005

 

Oslovení moudrostí

 

Mé milované děti, odpovídám ještě na modlitbu vaší mladé sestry, která byla dotčena, protože se poznala v jedné situaci, o níž si myslela, že ji špatně ohodnotila.

 

Mám radost, Mé milé dítě, z tvého poznání. Zaposlouchala jsi se do svého nitra a hledala, a Já tě nechal najít odpověď. Že jsi byla dotčena, to Mi ukazuje, že jsi nepřešla povrchně a příliš rychle, co jsi prožila. A protože je tvá snaha upřímná, říkám ti: Dostaneš novou příležitost pomáhat a dávat.

 

Beru tuto modlitbu a tuto událost jako podnět, abych vám něco ukázal: Víte, že náhody neexistují, a nic, co vás ve vašem životě potká, se neděje jenom tak. Má to význam pro všechny osoby, které se na takové události podílejí. Učili jste se ptát sami sebe, co vám situace chce říct a také jste se učili vcítit se do situace.

 

Ale příliš často pozorujete událost z pohledu žáka. Asi podle hesla „Co mám poznat, co se mám naučit?“ Podívejte, na vaší cestě ke Mně zůstanete žáky tak dlouho, než zase spočinete v Mé náruči a přesto se stáváte současně také učiteli. Všechno to, co jste poznali, naučili se a uskutečnili, se stává vaším vnitřním pokladem.

 

Poněvadž jste se vydali na cestu, abyste Mi sloužili, znamená to, že jste se vydali také na cestu, abyste sloužili vašemu bližnímu. S tím, co jste se naučili, se dostáváte do role učitele a zůstáváte přesto současně žáky, abyste se ještě naučili všechno to, co vám je dosud cizí. Vy, kteří jste na cestě ke Mně, si stále častěji můžete vzpomínat na to, že vstupujete více a více do role učitele. Tak se stane, že budete postaveni do situací, v nichž se už nemáte jen učit, ale v nichž můžete něco předat dál tím, že můžete být vzorem, tím že máte být světlem v temnotě.

 

Takové situace vás budou v budoucnu potkávat více a více. Každý člověk, každý tvor v této situaci k vám neslyšně zavolá: Pomoz Mi, co se můžu naučit, co mě můžeš naučit. Pozorujte tedy to, co před vámi ještě leží, nejen očima žáka, ale seznamte se s vaší rolí a vaší zodpovědností učitele. Já vám při tom budu stát po boku.

 

Amen

 

Meditace

 

Uvolněnost, všechny myšlenky světa odložíme stranu a najdeme spojení s původem života.

 

Ó dobrotivý Duchu, vše rozvíjející lásko, světlo a živote, přicházíme k Tobě s čistým srdcem a s poklidnou myslí. Nic v našem vlastním srdci nám nemá bránit putovat dále do velkého světla. Když nás potkají starosti a utrpení, budeme připraveni důvěřovat Tvé lásce a moudrosti s vědomím, že Tvá otevřená náruč nás navěky drží v bezpečí; neboť Ty jsi milost, spravedlnost a všeobjímající láska.

 

Jsem uprostřed mezi vámi, Mé milé děti. Já, Ježíš Kristus, bych vám dnes rád ukázal malé ve velkém a velké v malém.

 

Vydáme se společně na putování na jednu horu, do této sněhové krajiny, v níž nyní žijete. Představte si horu jako Kilimandžáro, které všichni znáte. Obraz této hory zná každý z vás. Hora má nádherný vrchol a jeho věčný sníh nahoře bíle ozařuje Slunce. Takovou horu si nyní představte. Ale je tady ve vašem světě. Putujeme společně zasněženou krajinou, než projdeme lesy, v nichž také leží sníh.

 

Je vám nápadné, že nyní sněží mnohem silněji, než je na tomto světě běžné. Slyšíte, že sněží až daleko na jih, který téměř sníh nezná. Dýcháme čistý vzduch a putujeme spolu výše a výše. Dostáváme se na vyhlídku a děláme si přestávku.

 

Pojďte ke Mně, Mé děti, budeme spolu pozorovat to malé. Ukážu vám malinkaté sněhové krystaly a zvětším je pro vás, abyste viděli různé krystaly a především jejich krásu v geometrických tvarech. Jsou tady větvičky s námrazou a také námraza má úžasné krystaly. Vše je duchovní stvoření, tak jak jsem chtěl.

 

Víte, že jsou země, které jsou nyní ponořené do sněhu. Nechávám také slunce zářit jen po hodinách – podle Mé vůle tam, kde Mé děti žijí zákon lásky, také vůči stvoření. Tak se krystaly pomalu rozpouštějí a voda z roztálého sněhu vsakuje do země. Neboť tam, kde se spustí déšť, smyje tolik země, hor, ale pomalu tající sníh vyživuje, dává žíznivé matce Zemi to, co potřebuje. Očišťuje vzduch mnohem, mnohem déle a všechny rostliny se ve sněhu cítí dobře, chráněné a v bezpečí.

 

Tak, nyní jste si odpočinuli a jdete se Mnou dále. Vaše síly rostou a je třeba zdolat výšku, než budeme na vrcholu. Avšak podívejte se na stromy, keře, malá stébla, která ještě můžete vidět a vezměte je do svého nitra, do svého srdce. Tam se rozvíjí a rozkvétají a potěší vás ve vnitřním bytí.

 

Putujeme nahoru posledním zbytkem k vrcholu, volným kuželem, pohledem široko, široko po zemi. Všichni si sedáte v kroužku kolem mě a díváte se na Mé ruce. V každé ruce držím sněhovou vločku a tuto vločku více a více zvětšuji. A nyní do ní září slunce. Třpytí a leskne se a vy vidíte všechny fazety, které stvoření vložilo do takového malého sněhového krystalu.

 

Proč, Mé děti, jsem nechal v mnoha zemí tolik sněžit, že lidé museli odklízet mnoho sněhu?

 

Ale vaši zemědělci ví o dobru ve sněhu. Ví, že země úžasně zvlhne a bude připravena pro jaro. Tak jak je potřeba, v jedné části země je více slunce a v jiné části země méně slunečních paprsků. Tolik vody dostává postupně vaše matka Země.

 

Nyní se vciťte svýma nohama do půdy a do života tam dole pod sněhem. Vaše srdce jsou široce otevřená, takže dáváte Zemi spoustu požehnání, její duši a jejím orgánům, všemu životu v říši minerálů hluboko uvnitř, rostlinám a říši zvířat.

 

Požehnání proudí z vašich srdcí, stoupá ale také vzhůru do vzduchu. Požehnání objímá všechny hory, všechny větry, všechny mraky. Láska má křídla, váš duch má křídla, ale také duše. Vidíte, jak může být moudrost zcela prostá a jak je moudrá, že nechává lehce padat sníh, jak láskyplná a jakou milostí je, neboť díky sněhu jste chráněni, chráněni před velkými masami vody, chráněni také před deštěm.

 

Nyní se všichni otočte a pohlédněte do krajin, přes pole, daleko, daleko až uvidíte do vesnic a měst. Pozvedněte své ruce se Mnou a společně vyšleme lásku, světlo, mír, požehnání a zdraví do tohoto světa.

 

Letíte se Mnou zase zpátky, cítíte pocit letu, vznášení atmosférou, vzduchem. Zcela pomalu, podobně jako se sněhové vločky snášejí dolů, tak letíte také pomalu, až se zase dostanete na své židle a Já zůstávám nyní dále u vás. Nechejte duše, srdce otevřená.

 

Amen

 

Projevení skrze moudrost

 

Mí milovaní bratři a sestry, Já, Ježíš Kristus, láska v Otci, jsem uprostřed mezi vámi. Byl jsem u vás také v posledních hodinách a vaše rozhovory jsem nejen poslouchal, ale také tu a tam něco řídil.

 

Při tom, o čem jste spolu mluvili – pochopte nyní Můj humor –, byla ještě patřičná porce teorie, a rád bych to doplnil tím, že zaměřím váš pohled na praxi.

 

Mluvil jsem, podnícen Svým projevením, o vaší současné funkci žáků a učitelů. Před 2000 let jsem tuto skutečnost vyjádřil slovy“ „Jste rybáři lidí,“ a „Jste sůl země“. Jakékoliv označení se zvolí, vyjde to nastejno. Kdo Mě ve svém nitru poznal, kdo Mi řekl „ano“, z lásky ke Mně, ten se stane zvěstovatelem této lásky a o tom bych s vámi rád hovořil.

 

 

Rád bych vás uvedl trochu hlouběji do zákonů, které jsou základem Mého stvoření. Když jsem rovněž k vám pravil „Jsem uprostřed mezi vámi“, znamená to, že jste otevřeli svá srdce, ve svém srdci jste u mě a v důsledku toho jsem Já u vás. To je jednoduchá zákonitost, neboť tam, kde je dítě u Mě, jsem já u něj.

 

Po celém světě jsem u nejrůznějších příležitostí zván, abych přišel do kroužku modlících se. Když mají tito modlící své srdce u Mě, je toto pozvání v principu nadbytečné, neboť Já tam jsem! Kde jinde bych tak měl být? Láska je tam, kde proudí láska ze srdce.

 

Kdo ke Mně své srdce nepozvedne a pozve Mě jen modlitbou rtů, ten si může být celkem jistý, že nemohu jeho přání naplnit v míře, jak si to představuje; neboť Já jsem tam, kde se provozuje láska, kterou jsem žil a žil jako vzor.

 

Dám vám k tomu, co vám tím chci říct, příklad: Na vaši zemi září pozemské slunce. Mnoho předmětů vrhá své stíny. Jsou lidé, kteří se zdržují ve stínu a jiní na světle. A jsou takoví, kteří jsou vědomě na světle a jsou takoví, kteří jdou vědomě do stínu. Kdo se vydává do světla vašeho pozemského slunce, už nepotřebuje prosit, aby na něj svítilo a kdo sedí ve stínu a tento stín z nejrůznějších důvodů nechce opustit, tomu nemůže být prosba o světlo slunce vyslyšena. Musí počkat, až dosáhne slunce svého postavení.

 

Já jsem duchovní slunce a vím, kde Mé děti stojí. Vidím každou nataženou ruku a slyším každou tiše nebo hlasitě vyřčenou modlitbu a dívám se především do duší Mých dětí. Oproti pozemskému slunci mohu jako duchovní slunce zkrátit čas, než se k vám dostane světlo, neboť Má milost a milosrdenství začínají působit. Jdu vám vstříc, beru vaše ruce a jdu s vámi do světla.

 

Říkám vám to, abyste si stále znovu uvědomovali, že nejste žebráci, ale královské děti, které mají svobodnou vůli, které mohou činit rozhodnutí jít do světla, nebo – pokud chtějí – ještě chvíli zůstat ve stínu. Kdo se vydá do světla slunce, bude ozařován vší Mojí láskou a bude veden způsobem, který není vašemu lidskému rozumu přístupný, ale pramení z Mé hluboké moudrosti.

 

Jestliže, Mé dítě, toužíš po Mém slunci, pak uvaž, kde je motivace pro to, že chceš zcela vstoupit do světla. Co si ode Mě, slunce tvého srdce, přeješ? Přeješ si, aby ve vnějším světě pro tebe všechno probíhalo bez zádrhelů? Přeješ si, abych se bil na tvé straně a tím zastupoval tvé zájmy? Přeješ si, abych vyřešil úkoly života, které jsou pro tebe připravené, a tobě jen stačilo přihlížet?

 

Jestliže toto jsou, Mé dítě, tvá přání, pak tě musím zklamat. Já, láska, mám jiné cíle, mám s tebou jiné plány. Mě v první řadě záleží na tom, aby ses osvobodilo od všeho, co na tobě ještě leží jako zátěž a slabosti, abys krok za krok vykročilo ze svého stínu, obrátilo se ke světlu a stálo ve světle.

 

Přeji Si tedy, aby Mé děti vstoupily do světla z lásky ke Mně, protože rovněž mají přání osvobodit se s Mojí pomocí od toho, co je lidsky ještě tíží. Přezkoušej se, zda je to také tvé přání, zda je v tobě přítomna hluboká touha v tvém srdci vrůst do vznešenosti světla. Jestliže ano, dostaneš hojnost pomoci. Osvobodíš se, pomalu ale jistě vklouzneš do role učitele.

 

Řekl jsem vám už, že ještě dlouhou dobu zůstanete žáky; to vám ale nemá bránit v tom, abyste naučené předávali dál. Nečekejte, až si budete myslet, že jste nasbírali dostatek vědění a zkušeností, ale žijte. Buďte bdělí před všemi věcmi, co se ve vašem okolí dějí, jaké situace se vyskytují, jací lidé k vám přichází a když budete se Mnou ve svém nitru více a více spojeni, poznáte situace, kde můžete předávat dále z naučeného to, co se už stalo moudrostí.

 

Učitel neučí jen tím, že teoreticky zprostředkovává učební látku. Jednak je to praxe, které žáky oslovuje, jednak ale také charakter, vzor a věrohodnost učitele. A v těchto bodech jsou Mé děti žádány a zde spočívá jejich zodpovědnost.

 

Rybáře lidí jsem Své učedníky a učednice učinil před 2000 let a toto volání je a zůstává aktuální. Rybáři lidí jsou všichni ti, kteří mě ze srdce milují, neboť nemohou vůbec jinak, než svým způsobem viditelně a neviditelně vyzařovat do svého okolí. Loví ne velkými slovy, gesty, nákladnými akcemi, loví tím, že jsou zde a že se stali projevem Mé lásky.

 

Co je třeba v tomto okamžiku říct nebo učinit nebo zda je hodné mlčet, to vycítí ve svém nitru. Tak jsou lidé v jejich okolí nepozorovaně dotčeni a tito lidé začínají přemýšlet. A aniž by to navenek cítili, všimne si jejich duše, že je zde něco, co je přitahuje, když po každém setkání zůstává radost, harmonie a radost. To, co mí rybáři lidí vyzařovali, byla a je Má láska. A tímto způsobem budeme společně měnit svět.

 

Mnozí z vás si v posledních měsících všimli, že vás vedu stále hlouběji do žité lásky, že cesta od čisté víry jde více a více k činné lásce k bližnímu. Tato láska, Má radost, obsahuje chválu, čest, dík a mnohem více. Dítě, které žije ve Mně a se Mnou, Mě chválí, ctí mě a děkuje Mi svým myšlením a svým jednáním. Mí věrní, rád bych vás tam více a více vedl, do tohoto společenství se Mnou, které se táhne vaším dnem, které vám dodává odvahu a které vás přenáší do bezpečí před všemi věcmi, které je současně vaší jistotou, kterou jste dříve nepoznali.

 

To, co vám pak mohu dát jako vaše duchovní slunce, je něco zcela jiného než to, za co se ve falešné představě modlíte. Povedu vás do vaší vnitřní svobody, která s sebou nese mír, harmonii a pocit jednoty se vším. Jestliže ty a ty a ty, Mé dítě, máš tento cíl, jestliže jsou tvá láska a tvá touha dost velké, pak řekni ano, uchop Moji ruku a pojďme a staň se ze semene, o němž jste zpívali, zralým plodem, který jako učitel duchovně vyživuje lidi svého okolí!

 

Staňte se solí Země, to je Mé přání. Držím s požehnáním Své ruce nad vámi a naplňuji vaše duše silou Mé lásky.

 

Amen

 

 

Vnitřní slovo skrze další nástroje

 

Ano, Mí milovaní, žehnající síla Mé lásky je skutečně u vás a dotýká se vás hluboko ve vašem nitru. Jako zářící, třpytivá hvězda jsem nyní ve vašem středu a Mými paprsky jsou Má láska a Mé požehnání; jsou tím, co se vás dotýká.

 

A Mé světlo je také tím, co vám ukazuje cestu tmou. A v okamžiku, kdy jste spatřili Mé světlo, v němž poznáváte Mé světlo ve tmě, jste našli také východ z tmy ke světlu.

 

Pochopte, že Já jsem ten, Kdo by vám byl v každé situaci rád nápomocen. Má nabídka pomoci je pro vás vždy přítomná, ať už jste bdělí nebo spíte, ať už pracujete nebo máte přestávku, vždy je Můj božský duch u vás a záleží na vás, abyste se otevřeli pro Mého ducha, pro pomoc, kterou vám nabízím.

 

Chcete měnit svět a z vašich modliteb jsem vypozoroval, že chcete všechno vyléčit, aby Můj božský pořádek na tomto světě všechno zase uvedl do správné řady. Ale pochopte, že svět, takový jaký je nyní v tomto okamžiku, je nesen také Mým božským pořádkem, neboť jinak by se Má vůle nestala.

 

Jistě je tento svět, v němž žijete, ještě kousek vzdálený od toho, aby byl světem lásky. Ale výraz Mé lásky obsahuje, že jsem dal Svým dětem svobodnou vůli, nejen aby žily v tomto světě, ale tento svět také využívaly a měnily. Následky tohoto tvoření pak předvádím Svým dětem před oči tím, že poznávají důsledky svého tvoření, svých myšlenek, svých slov, svých činů.

 

Mnoho lidí však zavírá své oči a nechtějí poznat skutečný význam těchto důsledků. Vy jste již své oči otevřeli a vidíte skutečnost za klamem. Abyste mohli poznávat skutečnost za klamem stále lépe, k tomu je zapotřebí, abyste se svěřili Mé lásce a následovali Mě na stezce lásky. Poznejte také, že navenek můžete s vašimi tvůrčími myšlenkami měnit více tehdy, jestliže jsou prozářeny Mojí láskou, jestliže vy sami se stanete láskou!

 

Cesta změny začíná vždy u každého z vás. Abyste poznali, že chcete jít cestu lásky, co sami musíte změnit, dal jsem vám spoustu pomůcek. Podívejte se sami do zrcadla, které vám poskytuje vaše rodina, které vám nabízí vaše kolegyně nebo kolegové ve vaší práci. Dobře si prohlédněte situace, které vám vznikají. Žádná situace, která vás potká, není pro vás marná. Z každé situace se můžete učit a když si prohlédnete situace očima lásky a spojíte se se Mnou, poprosíte Mě o pomoc, pak vám také pomohu, abyste poznali hlubší smysl situací.

 

Tak můžete ze svého nitra poznat, co ve vás nekmitá v lásce. A to, co ve vás nekmitá v lásce a čeho byste se rádi zbavili, to Mi můžete s požehnáním předat a poprosit Mě, abych toto vše zase přivedl do lásky.

 

Jistě to není tak, že když Mi jednou předáte takové vlastnosti, vaše pocity, vaše reakce, že vám je můžu odejmout už pro vždy, ale v jednom či druhém případě to bude tak, že stejná nebo podobná situace vás znovu potká. Neklesejte proto na mysli! Někdy ve vás věci leží tak hluboko, že je potřeba několika cvičení, než se jich můžete zbavit. Spolehněte se tedy na Mě a spolehněte se na Mé vedení, na Moji lásku!

 

S Mojí láskou a s vaší upřímnou snahou, že se stanete láskou, vás povedu cestou lásky. Pak vás povedu na cestu lásky a tuto cestu lásky si můžete představit tak, že uvidíte na začátku jen několik pouličních lamp, možná právě tolik, abyste ještě byli schopni poznat cestu. Ale můžete se spolehnout na to, že když se Mnou společně půjdete dále cestou lásky, povedu vás také vaším životem, že tato ulice bude stále světlejší, že propasti budou stále méně hluboké a jednou se stane tato cesta cestou světla.

 

Jestliže tedy dorazíte na tuto cestu světla, na níž už není temnota, ale kde už před vámi leží jen světlo, pak si můžete být jistí, že vás na této cestě přijmu. Přijmu vás s otevřenou náručí, přitisknu vás na Své srdce a řeknu: „Můj synu, Má dcero, jak krásné, že jsi konečně našel cestu ke Mně. Buď u Mě vítán a čerpej od nynějška z Mého neúnavně proudícího pramene lásky. A podívej se na ty mnohé, kteří ještě stojí vpravo a vlevo na kraji cesty, daruj jim z Mé hojnosti božské dary.“

 

Žehnám vám a všechnu svoji sílu lásky, všechen svůj mír, všechno své světlo nechávám proudit do vašeho srdce, do vašich myšlenek, do vašeho podvědomí, do vaší duše, do pravého syna, pravé dcery a spojuji s tím pozvání přijít na cestu světla.

 

Amen

 

Je to tak, Já jsem nezištná služba a dávání, a kdo se připojí, činí totéž aniž by měl vedlejší úmysly, a tak se získávají skuteční bratři a sestry a zvětšuje se kruh, který Mě, Ježíše Krista, staví do středu. Patříte k němu. Ale Já přijímám každé dítě, ať už ze světla nebo z temnoty, se stejnou láskou. Čiňte totéž!

 

zpět