Tichá radost

Poselství - únor 2007

Poselství - únor 2007

zpět

Poselství z 24. února 2007

 

 

Meditace: 

 

Milí bratři a sestry, jdeme do ticha. Dnes ráno mi bylo řečeno téma této meditace a během našich rozhovorů toto téma vícekrát zaznělo. „Milovaný nebeský Otče, buď nyní prosím u nás a veď nás.“

 

Dech se uklidňuje, nasloucháme tlukotu svého srdce. Naši andělé strážní se staví vedle nás. Předtím nás obklopili všichni andělé, nyní chceme být činní v duchu lásky. Andělé léčitelé se staví na naši druhou stranu.

 

Pomalu ustupují zdi, ustupuje také strop, cítíme svobodu věčného bytí. Před námi se zjevuje náš světelný anděl, který přijímá a dále vede naše modlitby, naši lásku.

 

Avšak dnes je v našem středu ještě jeden anděl, který bdí nad naším společenstvím, který nás vede. Je to Rafael, nositel božské lásky. Láskyplné setkání, čilý rozhovor v našem společenství ho potěšil. Světlo obaluje a objímá nás, kteří jdeme po Zemi, spolu s anděly z čistě duchovních říší.

 

Tiše se k nám přibližují přírodní duchové. Skřítci a elfové, kteří se starají o zemi, o lesy, o pole, si sedají u našich nohou. Chladný závan vodníka, duchů vody a vzduchu nás objímá. Rusalky, vodní víly a éterické bytosti vzduchu kolem nás tancují v reji. Nyní se shlukují v našem středu a s očekáváním se na nás dívají.

 

Cítíme ve svém nitru, jak všechny přírodní bytostí neúnavně slouží přírodě a tím nám lidem, jak už usilovně pracují na našich zahradách, aby se vše zazelenalo a rozkvetlo. A v našich myšlenkách se zrcadlí jedna otázka: „Chcete také znovu sloužit Zemi a pomoci nám s naší těžkou prací ve zničeném prostředí?“

 

Otevíráme svá srdce a láska-světlo proudí do přírodních říší. V duchu se pozvedáme k mrakům a žehnáme jim, aby se uzdravily, a jedy, které prší na Zemi, byly zneutralizovány. Déšť a sníh nyní už nezpůsobí na Zemi žádné škody. Cítíme, jak voda z mraků proudí dolů, stéká na nás a my víme, že je čistá a pro člověka a přírodu zdravá.

 

Nyní se zaměřujeme na lehký vítr, který nás ovívá: „Bytosti vzduchu, také vám chceme pospíchat na pomoc.“ Žehnáme s vroucí láskou každému vánku, větru ve jménu Ježíše Krista. Bůh nám daroval na Zemi živly, abychom s nimi zacházeli obezřetně a opatrně a nechali je znovu uzdravit se.

 

Andělé léčitelé po naší pravé straně přijímají naše myšlenky lásky, posilují je a vyzařují léčení do vzduchu, do éteru, do větru, do veškeré energie, která se k nám dostává.

 

Paprsek Slunce osvětluje naši místnost a na něm se blíží vůdce všech duchů ohně. Hovoří k nám: „Nevíte, lidé, že jeden můj aspekt je láska? Ohněm proměňuji vše škodlivé a ze Země prýští nový zdravý život.“

 

Vidíme mloky v jejich ohnivé činnosti. Pozvedáme své ruce vstříc živlu ohně a žehnáme mu.

 

Víly vody a vzduchu přinášejí probouzejícím se rostlinám jemnou energii, aby květiny a listy rostly, aby nás brzy potěšily květy jara. V přírodě chce být vše v čistotě, proto spolu posíláme všem přírodním bytostem božskou energii lásky, požehnání, světlo a zdraví. Radost nyní naplňuje naše srdce, neboť přírodní duchové jsou šťastní, že podporujeme jejich těžkou činnost na Zemi.

 

V duchu se rozšiřuje náš kruh a planeta Země kmitá v našem středu. Také zde necháváme proudit světlo, zdraví, požehnání a vděčnou lásku: „Ó, matko Země, nezapomínáme! Co možná nejčastěji posíláme naši energii lásky, neboť nás potřebuješ a my potřebujeme tebe k životu zde. Živíš nás. Na závěr ti posílám, matko Země, intenzivní světlo lásky pro Tvůj vzestup.“

 

Andělé chtějí působit spolu s námi v jednotě lásky. Berou nás za ruce a náš anděl strážný pokládá svoji ruku na naše temeno a žehná nám.

 

Ó Pane, pozoroval jsi nás, víme, kolik síly z Tvé síly a lásky z Tvé lásky skrze nás proudí. S Tebou můžeme žít, působit a pracovat pro blaho celku.

 

Děkujeme našim andělům a přírodním bytostem. Cítíme, jak nás opět obklopuje místnost, nad námi se klene strop a my se zaměřujeme na slovo našeho milovaného Otce.

 

 

Projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, kmitáte nyní v lásce. Slyšte: Má být jeden pastýř a jedno stádo. Jak se to může stát, u tolika názorových rozlišností už zde v kroužku? A jestliže se podíváte do světa, jeví se vám jednota nepředstavitelná.

 

Ale jedno máte všichni společné: jasně zářivé srdce plné lásky ke Mně, plné lásky také ke stvoření. U bližních máte ještě tu či onu potíž, přičemž byste se nyní pozvolna měli oddělovat od odrazů, neboť jestliže kmitáte v lásce, jestliže vidíte svého bližního, který vás potkává, Mýma očima, zrcadlo mlčí.

 

Skutečně, vyrůstáte z dětských střevíců. Sice jsem stál s úsměvem uprostřed mezi vámi a něžně tě, Mé milované, hladil po tvé hlavě, když ses tak vehementně zasazovalo za Moji sílu a božství, ačkoliv cíl, kterého jsi tím dosáhlo, způsobil u mnohých z vás potřásání hlavou.

 

Ale poznejte pravé jádro ve výpovědi vaší sestry! Všichni v sobě máte Moji božskou sílu. Opakuji:

 

Chci skrze vás působit, ne zítra, teď!

 

To mohu, jen když láska ve vás ke Mně bude ještě větší; neboť nedostatek důvěry je nedostatkem lásky. Chci skrze vás spojit Mé děti v lásce. Dojde ještě k velkým rozmíškám mezi náboženstvími.

 

Když pak Mí učedníci, kterými pak budete vy, budou stále zdůrazňovat: „Je jen jeden Bůh a tento Bůh – jakékoliv jméno se Mu dá – je Bůh lásky a v této lásce se všichni scházíme,“ pak dostanete souhlasné odpovědi.

 

Nejste sami, mám Své posly světla na celé Zemi. Ale s bolestí vidím, že někteří z nich stále ještě spí. Vyslal jsem Své heroldy – také v lidské podobě –, pozval je na svatbu, ale mají tolik výmluv, proč nemohou přijít.

 

Říkám vám: Skutečně, nebeská říše se dá srovnat s králem, jehož syn – láska – by rád vešel ve svaté spojení s každou duší. Tak jsou na celé Zemi Mí andělé na cestě a volají Mé děti, protože Mě neslyší, ale neslyší ani Mé anděly, proto jsem svolal nyní ještě více Mých služebníků z nebes a znovu je vysílám na cestu.

 

Vy, kteří jste se zde sešli – a mnozí v jiných společenstvích –, jste slyšeli Mé volání. Všichni se spojují v lásce, aby působili pro lásku, aby tím vešli ve svatou svatbu, spojení duše s láskou. Svatební šat vám daruji. Kdo ho nevlastní, nekmitá také v lásce a ty musím prozatím vykázat od dveří. Když se v posledním okamžiku ještě rozmyslí procitnout k lásce, uskutečnit ji, pro opozdilce otevřu z milosrdenství brány ještě jednou.

 

V podobenství práce na Mé vinici jsou také ještě poslední minuty důležité pro Moji službu a jak víte, dostanou všichni stejnou odměnu, ti, kteří spolupracovali od začátku, a také ti, kteří se přidají v posledních minutách, aby svezli úrodu. Je to snad nespravedlivé? – Poslouchejte: „To je láska.“

 

Přesto bude několik Mých dětí, které platily světu větší daň, než plnily své božské pověření. V záhrobních oblastech budou naplněné převelkým smutkem.

 

Nyní Se obrátím k vašim rozhovorům zde v kroužku: Je tolik listů na stromech, ale nenajdete list, který se podobá jinému. Tolik vloček padá z nebe, nenajdete vločku, která se podobá jiné. A tolik písku leží na plážích, nenajdete zrnko písku, které se rovná jinému. Stvořil jsem vás všechny individuálně, povolal vás do života a každý jde svoji osobní cestu, která se liší od cesty druhého. Přitom existuje také mnoho názorových odlišností; ale v jakém bodu se střetáváte? V lásce.

 

Jste zděšení zprávami o změně vašeho klimatu. Ale už dlouhou dobu víte, že živly se vyvinuly v mocnosti a že už déle nedokáží snášet to, co musely přijmout jako negativní od lidstva, a že to musí odložit na Zemi nebo nad Zemí. Příklad: Podívejte se na lyžařské oblasti, když jimi v létě putujete. Nenajdete už horské květy, i tráva je šedá a už ne zelená. Mocný déšť nemůže být kořeny přijat a celé svahy se řítí do údolí. Podívejte se na přírodu u silnic, kúra stromů zčernala, plná prachu je tráva a také listy. Kdybyste mohli slyšet křik stvoření, zhroutili byste se naplněni nejhlubším smutkem.

 

Poslal jsem vás na Zem právě v této době, abyste působili a sice láskou. Mí synové a dcery, a tím, že se denně budete snažit vysílat lásku, mír, požehnání, zdraví jako světlo ke všemu bytí, přijmete svatební šaty a vstoupíte do Mé říše míru a lásky svatebně ozdobeni.

 

To „kdy“ vím jen Já sám, ale řekl jsem vám: „Je to Mé tisíciletí lásky a míru!“ A než toto tisíciletí skončí, bude nová Země a nové nebe a bude mír a láska. Mír a láska mezi zvířaty. Ovečka bude ležet pokojně vedle lva a pes už nebude lovit kachnu. (Pes a kachna patří jako zvířata ke kroužku. Zatímco pes spočívá pokojně u nohou bratrů a sester a jen tu a tam se nechá pohladit, sedí divoká kachna před dveřmi na terasu nebo zobe zrní, které je tam rozsypané.)

 

Mí milovaní synové a dcery, žijete ještě zčásti trochu nevědomě v každodenním bytí. Není vždy snadné vedle práce, rodiny, starostí o denní chléb – které jeden či druhý z vás ještě má – myslet na pověření; přesto vám jen stále znovu můžu říkat: „Když poznáte, že jste poslové světla, a podáte Mi skutečně svoji ruku a darujete Mi zcela a úplně své srdce, vyřídí se vaše každodenní věci jakoby samy od sebe.“

 

Díváte se na Mě tázavě? Jsem tedy mocný Bůh nebo ne? Nemůžu z vás snad sejmout každou nouzi, každou starost? Ale mohu to učinit, jen když ve Mě věříte, když Mi důvěřujete a tím Mě ale také milujete.

 

Ale když řeknete: „Ale, Otče...“ chybí vám láska. Přitom vám může pomoci příklad vaší sestry, na nějž možná někdy s úsměvem myslíte. S vnitřním přesvědčením, s hlubokou, oddanou láskou ke Mně a ve Mně, řeknete:

 

„Otče, zde Ti předávám všechno to, co mě utiskuje a co mi brání, být nyní na Zemi zastáncem lásky a naplňovat mé pověření. Nedělám si už starosti z budoucnosti, nepřemýšlím už ani o minulosti. Také už nechci mít pravdu; neboť vím, že je tolik názorů, kolik leží zrnek písku na pláži a mé lidské vědomí je příliš omezené.“

 

Ještě jednou vám kladu tato slova na srdce. Přesto v jednom bodu dosáhne porozumění vašemu bližnímu nebo vašim bližním svého vrcholu a bude to v lásce.

 

Slyšíte volání Mých andělských poslů, které jsem vyslal ve velkých zástupech, aby přivedli Mé děti k jednotě v lásce a sice všechny Mé děti? Nedívejte se už na názorové rozdíly! Můžete diskutovat, ale každý by měl být svobodný to přijmout nebo také ne, tedy zůstat ve svém názoru. Neboť vše je nepodstatné, jen jedno je důležité: Uskutečnit lásku! Říkám vám, když uskutečníte lásku, veškeré názorové odlišnosti umlknou, neboť láska je největší a nejvyšší moc, je to tvůrčí síla, s níž jsem stvořil vesmír, Mé stvoření. Z lásky je vše stvořené a k lásce se vše vrátí.

 

Mé napomenutí zaznívá tento rok podruhé. Mé první volání nebylo všemi vyslyšeno. Zavolám ještě jednou, ale pak budou brány zavřeny. Na nějaký čas zůstanou ti, kteří neslyšeli Mé volání, kteří nesplnili své pověření, které kdysi slíbili, stát stísněni před branami. Dívejte se i na to jako na podobenství! Jestliže povolaní neuskutečnili lásku, jak se potom chtějí zasnoubit s láskou?

 

Má slova jsou vážná a přesto Jsem radostný Bůh a Má radost je s vámi – i když se pohybujete v čilé diskusi v názorových rozdílech –, poněvadž se na konci všichni znovu sjednotíte.

 

Během meditace jste vytvořili v jednotě velký plamen lásky. Tento plamen prolétl kosmem. Nejen vaše Země byla rozjasněna, ale celý kosmos byl dotčen vaší láskou.

 

Jako společenství máte tolik síly. Co bude teprve pak, když většina Mých dětí dospěje k jednomu stádu, ke stádu lásky, jehož pastýřem Jsem Já, a povedu vás na Novou Zemi. Staré pak zanikne.

 

Noste ve svých srdcích radost a žádné starosti. Žijte v okamžiku, v „teď“ se Mnou a sejmu vaše břímě z vašich ramen, abyste jako Mí poslové světla pevně stanuli na neklidné zemi a působili v lásce. Země se zachvěje, ale vás se to nedotkne. Vody se budou řítit z nebe, ale vás to neznepokojí. Hladina moře stoupne, vy budete pomáhat svým bratrům a sestrám. A když budou zoufalí, budu hovořit skrze vás a řeknu: „Je to přesto láska boží, která nad námi bdí. Neznamená to, že bůh učiní vše nové? Tedy čeho se máme bát?“

 

A jestliže v sobě ponesete tuto jistou, budete moci také tuto jistotu dávat dál.

To vkládám do vašich srdcí s obzvláštním důrazem.

 

Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, Mé slovo je ale ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

V Mé moci a vznešenosti a v Mé velikosti jsem uprostřed mezi vámi a zářím z ní tolik do vašich srdcí, jak dokážete přijmout. A každý paprsek, Můj synu, Má dcero, ti má připomenout, kým jsi: rovněž zářící, mocnou, věčnou krásou nebe.

 

Protože se ale současně jako člověk velmi často tak necítíš, připomínám ti to, jako část Mé pomoci pro tvoji, pro vaši pozemskou cestu. Připomínám vám dobu před vaší inkarnací, kdy jste byli plni nadšení připraveni spolunést svůj díl na tomto plánu, protože vaše láska ke Mně, ke stvoření a k vašim padlým bratrům a sestrám byla tak velká a je také ještě dnes, že jste na sebe dobrovolně a plní radosti vzali obtíže inkarnace.

 

Stěží jste dokázali pochopit a uvěřit, že ve hmotě bude vaše vědomí omezené tak, že si buď vůbec nebo jen velmi slabě budete vzpomínat, kým ve skutečnosti jste.

 

Nyní jste mnoho let ve hmotném těle, učinili jste své zkušenosti a museli jste poznat, že se musíte vydat do mocenské oblasti temnoty, se všemi nebezpečími, která tam hrozí. Viděli jste, jak jste byli pokoušeni, jak jste zakopávali, jak jste padali, ale rovněž jste často, jestliže ne mnohem častěji, zažívali, jak jsem stál vedle vás, pomáhal vám vstát a šel s vámi další kroky.

 

Víte tedy o tom, jak je těžké jít po Zemi, především pro posly světla, kteří se byli ochotní nést část kříže se Mnou. Proto jsem stále a stále znovu pozvedal Své slovo, abych vám a všem lidem, kteří to chtěli slyšet a v budoucnu budou chtít slyšet, připomenul to, že je láska, z níž pocházíte a k níž vy a všichni dospějí.

 

Nechával jsem do světa proudit vysvětlení za vysvětlením. Ale nyní, Mí přátelé, přišel okamžik přejít od vědění k činu. Na druhé straně jsem vám před nedávnem projevil, že temnota sice nemůže zabránit, aby Mé pravdy a moudrosti přišly do světa, ale že velmi dobře může u mnoha lidí zabránit, aby toto věděni a tato poznání uskutečnili.

 

A o tomto bodu bych s vámi rád hovořil, abych vás uvedl hlouběji do Mých moudrostí, abyste poznali souvislosti, abyste byli vyzbrojeni a dokázali činit správná rozhodnutí. Právě jsem vám řekl, že jste plní moci a plní síly. Víte tedy o své skutečné velikosti a současně musíte přesto poznávat, že jen zlomek této síly můžete uskutečnit. Přemýšleli jste někdy o tom, proč tomu tak je?

 

Jestliže najdete odpovědi – a Já se k nim chci s vámi dopracovat –, poznáte místa, kde útočí temnota, která sází vše na to, aby zabránila, abyste uskutečnili a vynesli ven to, co ve vás leží, co jste slíbili. Neboť že vaše touha a vaše láska je jako planoucí oheň ve vás a čeká na to, že bude vyzařována do světa, to víte. Co je tedy tím, co vám to mnohdy tak ztěžuje?

 

Podívejte, když duše vstoupí do hmoty, nese už v sobě zatížení, aby vůbec mohla na této Zemi existovat. Zatížení, která v sobě nese, která jsou posílena její výchovou, jejím okolím a mnohým dalším, jsou místy napadení. Současně jsou to vaše zájmy o to a ono, jsou to všechny věci, které často vehementně sledujete, nezřídka se svým přesvědčením, že máte vždy pravdu.

 

Víte, co se stane, když přistoupíte na tuto hru? Uvážete se, jste uvázáni, více či méně se necháte spoutat. A tata vazba znamená současně potlačení vašeho skutečného života a odebrání energií, které pak už nejsou k dispozici pro vaše pověření.

 

Vciťte se do sebe a kdo chce a je upřímný sám k sobě, ten pozná v Mých slovech pravdu. Ale jakkoliv jsou Má slova vážná, tak jsou přesto nesena láskou a ukazují vám řešení, abyste se oprostili od všech sil, které vás drží.

 

Už častěji jsem vás vyzýval dívat se kupředu a na tom se nic nemění. Učiním jedno malé doplnění: Tam, Mí přátelé, kde je třeba podívat se, jaké vazby vznikly a jaké dnes ještě existují, je potřeba pohled do minulosti. Neboť nikomu nepomůže něco zakrývat, rozprostřít plášť lásky přes pocity, které pak působí v pozadí, které skrze vaši duši, vaše podvědomí působí do vašeho těla a tam vás zanechají v pasivitě.

 

Říkám, kde je to nutné, musí se to stát. Ale ne tím, že se budete hrabat ve své minulosti a stále a stále znovu budete v myšlenkách vcházet do situací, které vás zatěžují, které zatíží vás samotné tehdy, jestliže jste se chovali správně. Ale vznikly – mnohdy vyvolané lidmi, skupinami, ideologiemi – jizvy, zranění, a ne vše, co se tak jeví, je vyléčené.

 

Kde je to potřeba, jen tam, Mí přátelé, jděte ještě jednou do nitra. Poznejte se Mnou, co bylo, a co mělo svoji příčinu a pak to ukončete. Pak přijďte ke Mně, který Jsem láska a čekám na vás, pojďte na Mé srdce. Od tohoto okamžiku si buďte jistí, že se vypořádám s vaší minulostí. Nevracejte se pak už v myšlenkách nebo slovech k tomu, co bylo! Osvobodím vás. Povedu vás zpět ke svobodě, kterou od věčnosti jste a po které vaše nitro touží.

 

Víte, co se stane pak? Vaše síla bude uvolněna! Zaměří se na to pozitivní, na naši společnou budoucnost, zaměří se na cestu, která leží před tebou, Můj synu, Má dcero, na cestu světla, kterou půjdeš s Mojí silou. Pak budeš svobodný a jestliže chceš učinit tento proces se Mnou, nebudou už mít jiné síly nad tebou žádnou moc a ty se staneš silným synem a zářící dcerou, kterým/kterou jsi. To je Má moudrost pro tebe a Má nabídka.

 

Amen

 

 

Projevení skrze milosrdenství

 

Tak vás vedu přes moudrost a lásku k milosrdenství a skutečně, Má láska a milosrdenství vás uchopily a v každém z vás plane pochodeň.

 

Z této místnosti se stal jasně hořící plamen, který požírá vše, co je proti Mně a Mé lásce. Jsem ve vás s Mojí mocí, s Mojí silou, s Mojí vznešeností a s Mojí silou, a když se v důvěře ve Mě vydáte do svého všedního dne, když Mě vezmete s sebou, budu působit silně a mocně s Mojí vznešeností a Mojí silou skrze vás.

 

Skutečně, vaše srdce jsou nyní široce otevřená a přijali jste Má slova a především jste přijali Moji lásku a plni blaženosti se na Mě díváte.

 

Ano, Mí milovaní, a pln dobroty, pln lásky se dívám na vás a Jsem připraven být vaším průvodcem, vaším kormidelníkem, vést vás při vašem pověření, abyste dostáli svému slibu, který jste Mi kdysi dali.

 

Uchovejte Mě ve svém srdci a nechejte Moji lásku a Moje milosrdenství pohnout vašimi srdci a stále znovu ke Mně přicházejte! Myslete na slova, která jsem vám už tak často dával: „Otče, s Tebou! Otče, působ skrze Mě!“ a v dalším okamžiku budete mocně spojeni s Mojí láskou a Já budu moci působit skrze vás.

 

Tak žehnám vašemu společenství a všem, kteří k tomuto duchovnímu společenství patří, čtou Mé slovo. Žehnám ale také všem Mým dětem, které ještě nemohou slyšet Mé volání, po nichž ale rovněž toužím. A prosím vás, abych se k nim dostal vaším prostřednictvím.

 

Žehnám celému Mému stvoření, všemu životu, všemu bytí. Vezměte Můj mír, Moji lásku a Moje milosrdenství do svého všedního života. Miluji vás!

 

Amen

 

 

Závěrečná věta skrze jednu sestru

 

Plný moci, síly a vznešenosti stojím ve vašem středu a požehnání a síla k vám proudí pro vaše všední dny. Má láska vás něžně obaluje. Pojďte na Mé otcovské srdce, nechte se tam Mnou vést! 

zpět