Tichá radost

Poselství - únor 2009

Poselství - únor 2009

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. února 2009 v Norimberku

 

 Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu,

další setkání v sobotu, 28. března 09 ve 14 hod.

Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

Následně, po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci, vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti,

a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Meditace:

 

Tiše doznívá píseň, kterou jsme právě dozpívali: „Mé dítě, miluji tě.“ Do této lásky vkmitáváme. Zasahuje nás stále hlouběji. Vše lidské bledne v této lásce, v tomto světle. Teplo se šíří, a naše srdce se rozjasňuje a rozšiřuje.

 

V duchu otevíráme náruč, jako bychom chtěli obejmout své sourozence, jako bychom chtěli obejmout celé stvoření s láskou, kterou jsme marně již delší dobu hledali ve hmotě. Nyní ale pociťujeme závan této lásky hluboko v našem srdci. Ano, téměř se v ní ztrácíme. Je to láska našeho Otce, který nás drží ve svých rukou, který nás nese, vede a vodí na naší cestě k Němu v našem srdci.

 

Mír, mír zní v našem srdci, a z dálky slyšíme tichý zpěv. Tóny zaznívají k našim uším a dotýkají se nás úplně jemně. Je to píseň k chvále našeho nebeského Otce. Přidáváme se k tomuto sboru. Zcela mu odevzdáni v lásce se před Ním ukláníme: „Svatý jsi, svatý, náš Bůh a Pán, sláva buď Tobě!“ Jásá a zní. Obklopeni nebeskými zástupy slavíme s naším milovaným Otcem,naším Pánem a Bohem. Naše duše, ale i naše tělo je prostoupeno touto láskou a kmitá v rytmu lásky, dechu Boha.

 

Radostně nyní jdeme po této zemi. Je to radost nebe, kterou nyní pociťujeme. Umiňujeme si vyzařovat do stvoření tuto sílu radosti v lásce a odevzdání se Bohu při každém kroku. K tomu nám dává Pán své požehnání. A vždy tehdy, když máme v našem životě těžkosti, se díváme na Něj, podíváme se duchovně do jeho tváře, ze které k nám proudí láska, nesmírná láska. Cítíme Jeho ochrannou ruku, myslíme na Jeho lásku, která nám dává teplo a bezpečí.

 

Slyšíme jeho slova: „Mé dítě,  Jsem přece tady,  jdu přece s tebou! Když máš strach, tak ho předej Mně. Pojď, předlož Mi všechno, co tě skličuje.  Jsem tu přece pro tebe. Pobuď u Mě, jen okamžik, teď, pojď! A nyní žij příští okamžik se Mnou! Tak se řadí za sebe okamžik za okamžikem, a vy jdete změnění po této zemi, jako Mé děti, jako Mí synové a dcery. Tak šíříte lásku a milosrdenství, které do vás vkládám a které se přes vás proudí.“

 

Díváme se na Něj a vidíme úsměv plný dobroty, lásky a tepla. Říkáme: „Děkuji, Otče, děkuji, ó Pane, ó Milovaný!“ Ano, s Tebou chceme jít dál a na Tebe se dívat při všem, co se děje, na Tebe, na Lásku, a splníme to, co jsme si předsevzali. S těmito myšlenkami jsme nyní opět v místnosti, cítíme svá těla, díváme se opět na Něj, neboť On je uprostřed mezi námi. Díky ještě jednou Otče! Těšíme se na Tvé zjevující Slovo.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z moudrosti

 

Nekonečná láska naplňuje tuto místnost. Nesmírná láska se dotkla vašich srdcí a otevřela je pro Mě, který Jsem uprostřed mezi vámi. Láska je Má podstata a láska je vaše podstata, a podle duchovního zákonu přitahování táhnu vás a každého člověka, každou duši na Své srdce. Jako láska jsem přišel na svět, abych pomohl, zachránil a vysvobodil, co bylo spoutané. Tuto lásku jsem žil jako vzor pro Mé a položil tak základ pro nové smýšlení a nové jednání, které bylo založeno jedině a pouze na Mně, na Lásce.

 

Od té doby uplynulo mnoho let a v leckterých aspektech bylo Mé učení lásky změněno až k nepoznání. Byla to ale jen krátkodobá vítězství, která si temnota mohla připsat na svou stranu. Duch lásky a života se nedá ani umlčet ani uhasit, a proto pozvedám Své Slovo, kdekoli chci, a kdekoli to je vhodné, abych pomáhal Svým lidským dětem na jejich cestě.

 

Základem Mé lásky bylo: že se člověk promění k dobrému, že pozná své chyby a slabosti, a ve svobodné vůli se rozhodne uskutečnit změnu ve svém životě. Věřit ve mně a znát Mě může být základem pro proměnu, ale nenahrazuje to práci, která je s ní pro každého z vás spojená. Tuto práci nazývám „vnitřní prací“. O tuto vnitřní práci jde, o práci, změnu, která je prováděna z lásky ke Mně a s Mou silou, která přebývá v člověku.

 

Vše, co se v průběhu času stalo, směřuje nakonec k tomuto bodu proměny. Bez dobrovolné proměny zůstanou všechna Má slova jen přeludem. A proto v budoucnu budu skrze Svou moudrost mluvit zesíleně o přeměně a dávat vám k tomu nástroj, kterého je třeba, aby se svět změnil k lepšímu. Neboť změny, kterých se má dosáhnout, platí v první řadě pro vás.

 

Před nedávnem Jsem vám k tomu dal na jiném místě vysvětlení, které ale – i když ne tak detailně – opakuji. Kdo chce něco změnit, musí něčím pohnout. Mnoho Mých dětí bohužel podléhá mylné domněnce, že se již rozhodujícím způsobem změnili. Jakkoli mám velkou radost z každého kroku, který uděláte, tak vás chci varovat před špatným odhadem z vaší strany. Kdo se pohybuje – a nyní se opakuji – musí po určité době nalézat jiné okolí, jiné situace, jiné lidi; tehdy opustil své předchozí stanovisko. Pakliže otevře oči a nachází se stále ještě v tom samém prostředí jako předtím, tak si může stokrát namlouvat, že se pohnul, ale zůstal tím starým.

 

Pohyb znamená změnu. A závěr, který vám má pomoci, zní: „Ve kterých bodech jsem se od té doby, co znám Pána, miluji Ho a pracuji s ním, změnil?“ Zvětšila se tvá trpělivost, Mé dítě? Máš se více rád, než jak tomu bylo předtím? Stal se pro tebe horečný shon cizím slovem? Dostal jsi své negativní emoce lépe pod kontrolu? Tyto věci a mnoho dalšího poukazují na to, že jsi se pohnul. Těším se s tebou, neboť jsme společně odvedli dobrou práci.

 

Když ti ale poctivé bilancování ukáže, že sice byl dobrý úmysl, ale tvůj pohyb není znatelný nebo jen nepatrně, tak ti dávám další pomoc, abys našel toho příčinu. Zeptej se sám sebe, proč nenastalo to, co jsi měl v úmyslu, a buď k sobě v tomto přemýšlení zcela upřímný: Chtěl jsi opravdu? Objevili se v tobě obavy? Co tě zadrželo? Muselo to být něco, co dokázalo zabránit tomu, aby tvé kroky byly tak velké, jak sis původně přál.

 

Podívej, Mé dítě, s těmito poznatky pojď ke Mně, a když přitom proliješ pár slz, nechej je téci, rozšiřují tvé srdce a posilují tvé předsevzetí udělat to napříště lépe. Pojď ke Mně! Máš u sebe toho nejvěrnějšího přítele, největší lásku, všeobjímající všemohoucnost. Když ve Mě věříš a Mě miluješ, tak si ve skutečnosti nemůžeš myslet, že by existoval jediný problém, který bych neuměl vyřešit.

 

Takže, Mé dítě, když zjistíš, že tvůj pohyb byl v tvých očích moc malý, přijď znovu ke Mně, podej Mi svou ruku, podívej se na Mě! Nemusíš svou prosbu o pomoc ani formulovat. Nechej ze svého srdce stoupat své přání chtít se Mnou něco změnit, a Já ti řeknu: Jestli je tvé přání míněno vážně, tak se tvá proměna uskuteční.

 

To je úkol Mých poslů světla, ke kterému jste řekli ano: být vzorem, abyste ukázali světu, jak se může proměna stát; že člověk, když se Mnou pln lásky a důvěry šel cestou nějaký čas, není již stejný jako na začátku cesty. Stavím to do centra, neboť vůbec žádný člověk na světě není z této Vnitřní práce vyloučen, je jedno, jestli Mě zná nebo ne, jestli ve Mě věří nebo ne, jestli Mé Slovo dává nebo Mé Slovo čte nebo poslouchá. Každý musí na cestě zpět k Mému srdci vykonat tuto Vnitřní práci!

 

Nenech se odstrašit, Mé dítě, tím výrazem „práce“; ten největší díl práce ti odejmu. Ale to, co se ještě musíš naučit, co je pro tvůj vývoj dobré, to přenechám tobě, ale i při tom ti pomohu. Nesmírná láska ti pomáhá. Nekonečná láska prochází s tebou dnem, pokud to chceš, a nekonečná láska tě promění, abys mohl skrze svůj život zvěstovat Mou lásku.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, nesmírná láska vás obklopuje. Nejen nyní, kdy máte svá srdce doširoka otevřená a svýma očima se díváte na Mě a říkáte: „Ano, Otče, ty jsi nyní skutečně uprostřed mezi námi.“

 

Ne, Moji milovaní, i tehdy, když procházíte svými dny, Jsem se Svou nekonečnou láskou u vás. I tehdy mám Své srdce dokořán otevřené, tak jako nyní, a nekonečné milosrdenství proudí k vám. Plamen lásky ve vašich srdcích nyní plápolá vzhůru. Je to obrovský plamen lásky, který se z této místnosti šíří dál do stvoření. Tento plamen lásky se spojuje s plameny všech kroužků lásky a světla a spojuje se ve Mně, a Já zesiluji tento oheň Svou láskou, a tato nesmírně velká láska proudí zpět k vám.

 

Moře z Mé lásky a milosrdenství vás obklopuje a vy jste ponořeni do tohoto moře. Necháváte se nyní nést vlnami tohoto moře. S každým slovem, které k vám nyní promlouvám, putujete na vlnách a vlnkách tohoto moře stále dále do nekonečnosti lásky. Cítíte se dobře a v bezpečí. Víte, že nyní jste Mi nesmírně blízko. Skutečně, říkám vám: „Spočíváte na Mém Otcovském Srdci. Každý jeden z vás leží v Mé náruči, a Já Jsem vás úplně pevně objal.“

 

Cítíte ťukot Mého srdce lásky. Slyšíte velmi jemně tlouci Mé srdce. „Mé dítě, miluji tě“, slyšíte nyní, jak Mé srdce říká. „Mé dítě, miluji tě“, ano, to opravdu říkám ke každému jednomu z vás. A toto „mé dítě, miluji tě“ zní hlasitě hlubinami stvoření i ke všem těm, kteří Má slova nemohou nebo nechtějí slyšet. Mé dítě, miluji tě. Nemohu ani jinak, neboť Jsem váš Otec, Otec, který je nejryzejší láska, a tolik toužím po vás. Ó, pojďte tedy ke Mně, vy všichni, kteří jste smutní, kteří jste nemocní, kteří jste sklíčení, pojďte přeci ke Mně, pojďte na Mé srdce, a Já vás občerstvím!

 

Ale i vy, kteří jste ještě plní nenávisti a zloby, pojďte na Mé Srdce Lásky a uvidíte, jak vaše myšlenky budou jako mírné ovečky. Ano, Moji milovaní, láska proudí ven v bezmezné míře a Mé milosrdenství je korunou Mého díla lásky. Láska a milosrdenství proměňují stvoření. S touto láskou a milosrdenstvím, které vám dávám ze Své milosti, můžete dosáhnout všech těch změn – pokud budete chtít – o kterých jsme právě mluvili.

 

Když jsou před vámi cesty, po kterých se neodvažujete jít, když se mají udělat kroky, které vám připadají obtížné, pak, Moji milovaní, přijďte na Mé srdce. A když pak slyšíte: „Mé dítě, miluji tě“, myslíte si, že nějaká cesta je moc daleká? Myslíte si, že pak nedokážete jít po nějaké cestě nebo že ta cesta je pro vás moc obtížná? Ne, Moji milovaní, když jste takto u Mě, a když řeknete: „Ano, Otče, s Tebou“, pak vám opravdu nechám narůst křídla, a s těmito křídly budou cesty lehčí, kratší, a v pravdě Jsem to Já, kdo vás nese.

 

Znáte ten obraz o stopách v písku, jak Jsem nesl Své dítě, když se plné smutku na Mě obrátilo a zeptalo se Mě: „Otče, kde jsi byl?“ A Já Jsem odpověděl: „Podívej se na ty stopy! Poznáváš dvoje stopy, tvé a Mé. Ale od toho místa, odkud vidíš již jen jedny stopy, Jsem tě neopustil, Mé dítě, jak sis myslel, nýbrž Jsem tě nesl.“

 

Tak je to, Moji milovaní, když jsou cesty těžké, když úkoly, o kterých víte, že se musejí vykonat, vám dělají starosti, nahání vám strach, tehdy přijďte ke Mně, a Já vás ponesu. Budu vašimi křídly. Důvěřujte Mi, Moji milovaní! Důvěřujte Mé lásce, důvěřujte Mému milosrdenství!

 

Když opravdově, s otevřeným srdcem ke Mně přijdete a poprosíte Mě, tak vaši prosbu splním ještě dříve, než Mi ji svěříte; neboť Jsem si ji již přečetl ve vašich srdcích. Tak vám pomáhám na vaší cestě, a vím, Moji milovaní, že vaše cesta není vždy lehká, a že na vás doléhají bouře, právě bouře současné doby. Ale vždy tehdy, když se cítíte ztracení, sáhnu do moře Mé lásky a milosrdenství a věřte mi, stačí pár kapek, aby ve vás opět posílili důvěru, a uvidíte, že se bouře ztiší.

 

Pojďte se Mnou za ruku, Moji milovaní synové a dcery, a spočívejte na Mém srdci, tehdy Jsem Vám blízko a jdu s vámi po cestách touto zemí! Buďte požehnáni! Nechte ještě jednou proudit do svých srdcí Mou lásku a milosrdenství, až budou plná po okraj. Dostáváte je jako Můj dárek. Nedrže ale Mou lásku a milosrdenství pevně, nýbrž je rozdávejte dále. Ano, Moji milovaní, můžete jimi obdarovávat jiné sourozence, přírodu, stvoření, duchovní světy.

 

A vše je vděčné, vše přijímá Mou lásku a milosrdenství. A všechna ta láska, všechno to milosrdenství, které dáváte, se k vám vrátí. To je vaše mzda, kterou vám Já, váš nebeský Otec, dávám. Tak budou vaše cesty po této zemi stále nádhernější, putujete se Mnou za ruku, cítíte, že jdu s vámi, a ve svých srdcích slyšíte Můj hlas. Ano, mluvím s vámi od ty k ty, a stále častěji slyšíte v sobě Mé slovo: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Ze Své moudrosti Jsem vás nabádal, ze Svého milosrdenství Jsem vás posílil, a nyní k vám mluvím ze Své lásky, Moji synové a dcery.

 

Před dvěma tisíci lety jsem mluvil ke Svým apoštolům: „Bděte a modlete se se Mnou“, když jsem stál na Olivové hoře, přijal kalich a vyprázdnil jej až do dna. Třikrát Jsem našel Své učedníky, jak spí. A volám do světa: „Kdo z Mých dětí spí ještě nyní? Probudím vás! Vzbuďte se, abyste se mohli modlit a bdít v této době, ve které se temnota silou vzpírá vítězství světla!“

 

O Mých slovech máte ve svých srdcích přemýšlet, i když znějí vážně, a opakuji: Pohyb se sebou přináší změnu. Také když v sobě přijímáte Má slova a uvádíte je v čin, přináší vám to proměnu ve vašem lidském chování. Má láska musí upomínat. Neřekl jsem snad: „Kdo Mě miluje, ten ať si vezme na sebe svůj kříž a následuje Mě“?

 

Podívejte se na Můj život na zemi, čím se vyznačoval? Milosrdenstvím, láskou k Mým lidských sourozencům, ale i Mou vážností vůči znalcům písma, kteří Mě nakonec přibili na kříž. Litera zákona pro ně byla důležitější než jiskra lásky, která se nachází v každém Mém dítěti.

 

V oněch znalcích zákona zůstala láska jen jiskrou, ale v Mých učednících se z lásky stal oheň. Přesto tento oheň nestačil k tomu, aby se ke Mně přiznali v noc zajetí. Dokonce i Petr Mě zapřel.

 

Kdo z vás se obává světa a zapírá Mě? Kdo stojí pod ohněm Mé ozařující lásky a hlásí se ke Mně, Pánu a Bohu, Ježíši Kristu? Toto jméno znamená kříž: Ježíš podélný trám, Kristus příčný trám. Toto znamení nesou všechny ty Mé děti, které Mě milují, které si na sebe vzaly svůj kříž, aby Mě následovaly.

 

Toto následování jde častokrát i přes osobní Golgotu, přes bolest a žal. Ale právě tehdy Jsem Svým dětem obzvlášť blízko; neboť poznávají v bolesti a žalu této země cestu přes Golgotu. Já, váš Pán a Bůh, posílám Svým dětem moc a sílu, když si myslí, že jdou sami po cestě utrpení. Ano, opravdu, v utrpení nesu Své děti, nesu vás. Neboť svým křížem Jsem vám odejmul mnohou tíži, abyste mohli volněji dýchat a mohli jít cestou návratu na Mé Otcovské Srdce, spojeni s úkolem, který jste si kdysi předsevzali.

 

Moji synové, Mé dcery, noc je chladná a tmavá, a žádné světlo nesvítí na cestu touto temnotou. Z duchovního hlediska je tato země místem temnoty a o vaše duše bojují celé hordy duchů. Co ale dokáží ovlivnit, když je vaše srdce u Mě?

 

Beru vás za ruku, tak jako Jsem tehdy vzal za ruku Petra, když se topil ve vlnách, protože ztratil víru, že by ho voda mohla unést. Já Jsem ho zachránil, a tak zachraňuji i každé Mé dítě, když ke Mně v nouzi volá, protože hrozí, že by se v záplavách utopilo.

 

Mé Slovo jde zemí. Nikdy jsem nemlčel. Skrze nespočetné nástroje jsem v těch minulých dvou tisících let stále znovu promlouval ke Svému stádu, ale nejen ke Svým ovečkám, nýbrž i k ovečkám v jiných stájích, jak Jsem vám řekl. Každé dítě, které přeměňuje lásku ve skutek – jedno v jakém společenství, v jakém náboženství, jedno jaké barvy kůže nebo národnosti – opatří Má láska křížem, aby se poctivě snažilo o žitou lásku.

 

Tak existuje ještě druhá cesta: Přeměna vašeho člověka skrze lásku. Ale i zde sebou hýbejte a nezůstávejte již déle tím starým Adamem, neboť ten musí být vystěhován, aby se z vás stala zářící světelná bytost – zde na zemi oblečená v lidský oděv – a v plné síle jste působili pro Mě, až doba bude ještě vážnější.

 

Snažte se v denním životě o lásku ke každému vašemu bližnímu, i kdyby vás tento i zranil a ještě tolik zarmoutil: Odpusťte mu a dejte mu požehnání v Mém jménu. A říkám vám, toto gesto nechá ve vašem srdci zazářit světlo takové nebeské krásy, jaká se vám nedá popsat. Neřekl jsem „Milujte své nepřátele, dělejte dobře těm, kteří vás nenávidí“? Kdo jde touto cestou a s upřímným srdcem se vždy snaží nechat, aby se stali z nepřátel přátelé, ten pochopil, že ho láska proměňuje v bytost světla, že je uvnitř.

 

Mluvili jste o duševních stínech. Skutečně, každé lidské dítě je těmito stíny obklopeno, jedno více, druhé méně. Dokud chodíte po zemi, budou vás tyto stíny provázet. Neboť kdybyste byli osvobození od jakéhokoli stínu – tedy ryzí duch – pak byte se odmaterializovali, byli byste světlo z Mého světla, sjednoceni s Prasvětlem, které Jsem Já. Toto Prasvětlo může na zemi zářit jen, když je obklopeno stínem. Tak můžete vidět své bližní i z tohoto aspektu.

 

Opět procházíte postní dobou a připravujete se na Velikonoce. Velikonoce jsou slavností zmrtvýchvstání. Chcete opravdu se Mnou slavit zmrtvýchvstání? Kladu tuto otázku do vašeho srdce. Chcete vědomě procházet touto přípravnou dobou, vzít na sebe svůj kříž a následovat Mě? Pak se podívejte v lásce kolem sebe, žehnejte stvoření a každého z vašich spolusourozenců v Mém jméně a snažte se ho milovat, jedno jak se vůči vám chová.

 

To nedokážete z okamžiku na okamžik. Jestli jste ale připraveni se v době příprav soustředit na zmrtvýchvstání Mého Ducha ve vás, tak vám s tím pomohu. Odeberu z vašeho srdce leckterou hořkou myšlenku, která vás bolí, která vám přivodila duševní utrpení, ale vy tomu musíte chtít; neboť protože máte svobodnou vůli, nesmím zasáhnout, jedině, když jste připraveni Mi tuto myšlenku dát a v lásce proměnit, pak vám mohu pomoci. A slibuji vám, že se jedině skrze vaši upřímnou snahu měníte v lásku.

 

To znamená věta: „Vezměte na sebe svůj kříž a následujte Mě v této postní době a i pak dále!“ A o Velikonoční noci budete s přáteli zvěstovat: „Kristus vstal z mrtvých, tak i já.“ Budete zahaleni do svatého deště lásky, a tomu nebo onomu, kdo plný vážnosti jde po této cestě, mohu na okamžiky sundat pásku z očí a on vidí nádheru nebes, ano vidí Mě, zmrtvýchvstalého Boha a Pána, sice ještě jen slabě pro vaše vnitřní oči, jinak byste se tímto světlem a ohněm spálili, ale přece s pocítěním jednoty mezi Otcem a dítětem, jak si to nyní neumíte představit.

 

Tak stojím před každým jedním z vás a ptám se: „Chceš Mě následovat a ochotně si na sebe vzít svůj kříž?“ Pokud ano, tak pojď! V signálech ukazuji každému dítěti, jak se proměňuje k lásce. Jakákoli nenávist, každé negativní vnímání zranění od vás ustoupí a vstoupí do vás radost, kterou můžete zažít jen, když putujete v Mých stopách.

 

Procházím řadami, kladu vám Svou otázku v nitru a kreslím na vaše čela kříž, který má být chápán jako Mé volání k vám. Tak jako jsem na kříži řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“, tak máte i vy odpustit všem, kteří vám ztížili cestu po zemi, ve znamení kříže. Ve skutečnosti vám pomohli v tom vyrůst z vašeho člověka a najít cestu k vašemu skutečnému bytí, k anděli z nebeské říše, kterým vnitřně jste.

 

Nyní mlčím, ciťte, až budu u vás. ---

 

Ještě jednou vám žehnám, zde v tomto kroužku, ale také vám všem, kteří čtete Má slova a přemýšlíte o nich ve svém srdci. Žehnám všechny Své děti, i vás, kteří jste ještě proti Mně. Žehnám Své stvoření.

 

Amen.

zpět