Tichá radost

Poselství - únor 2010

Poselství - únor 2010

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

27. února 2010 v Norimberku

 

Být poslem světla v zimě života – Ježíš oslovuje duše - Odpuštění

 

 

Meditace z trpělivosti

 

Náš nebeský Otec je v našem středu. Rozevírá své paže a žehná nám. Otevíráme svá srdce, abychom ho v sobě přijali. Cítíme, jak se nás dotýká Jeho láska, jak nás lehký závan větru hladí něžně po tváři a hlavě.

 

Zhluboka vdechujeme Jeho lásku a vše, co námi ještě hýbá, vydechujeme. Vdechujeme světlo a vydechujeme to, co brání toku světla. Vydechujeme i všechny myšlenky, které nás ještě odvádějí, a zcela se odevzdáváme světlu a lásce našeho nebeského Otce.

 

Vkmitáváme do Jeho dechu, dechu lásky. I tlukot našeho srdce kmitá v rytmu lásky. Nyní přes nás již proudí Jeho láska silněji a otevíráme své ruce a necháváme lásku proudit přes naše ruce ven. Cítíme, jak láska naplňuje naše tělo a dotýká se každé jednotlivé buňky, která se lásce otevírá. Každý orgán vkmitává do rytmu lásky, přijímá lásku, přijímá světlo.

 

Je v nás ticho. Všechny buňky nyní vyzařují světlo. Přes naše chodidla proudí tato láska dále k matce zemi. Mocný proud léčivé síly lásky proudí do země a dotýká se všech nerostů. Naše chodidla se ohřívají a cítíme také v nich puls lásky.

 

Cítíme silně blízkost našeho Bratra a Přítele, Ježíše, který přistoupil ke každému, položil mu ruku kolem ramen a řekl: „Mé dítě, následuj Mě! Putuj se Mnou po zemi!“, vycházíme ven a v myšlenkách jdeme po lehké šotolinové cestě. Vpravo a vlevo vidíme již zelené louky, stromy a keře, ale i tu a tam ještě malé kousky sněhu.

 

Jdeme stále dále a s každým krokem sesíláme lásku Ježíše do země. V duchu oblétáme zemi a mnoho sourozenců světla se k nám přidružuje a vysílají lásku a milosrdenství všude tam, kde země kmitá neklidně. Mír se šíří i do všech lidských srdcí.

 

Jdeme i tam, kde lidé mají mezi sebou rozbroje. Žehnáme jim a klademe mír do jejich srdcí. Náš nebeský Otec nás vede, nemusíme si s tím dělat žádné starosti. Ponořujeme se stále hlouběji a hlouběji do moře Jeho lásky a cítíme se na Jeho srdci v bezpečí a Jím neseni.

 

Děkujeme Ti, milý Otče, že nás vedeš, že nás miluješ. Díky, že jsi nám daroval tak nádherné stvoření. Chceme přispívat k tomu, aby opět rozkvetlo.

 

Jsme Ti zcela blízko a prosíme Tě o Tvé zjevující Slovo. Děkujeme, Otče!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Ježíš Kristus, Jsem ve vašem středu a opravdu, každému jednomu z vás jsem položil Svou ruku kolem ramen a druhou rukou mu požehnal. Neboť jako Moji požehnaní poslové světla se máte probudit, tak, jako se i příroda nyní probouzí k novému životu. Je to velký nárok, který na vás kladu, když vás nazývám posly světla.

 

Přesto se, Moji milovaní přátelé, neciťte nezralí k splnění tohoto úkolu. Zavolal jsem vás, neboť jste Mi v oblastech ležících na oné straně slíbili, ve své svobodné vůli, že Mi v této inkarnaci budete jako poslové světla sloužit.

 

Inkarnovali jste se na nejrůznější místa, máte své lidské starosti, své problémy a máte také své úkoly např. v rodině, na pracovišti apod. v lásce plnit, a současně posílat světlo do světa. Někdy vzdycháte: „Otče, já to všechno nezvládnu. Nemám už tak dost těžkostí v práci, v rodině a pak mám být světlem, světlem pro stvoření, světlem pro své bližní, světlem pro vše, co žije?“

 

Můj bratře, Má sestro, mluvím nyní přímo k tobě: „Podívej, i cestu v rodině, cestu na pracovišti, jakoukoli cestu, po které člověk jde, jsi ty sám/sama chtěla, neboť i tam, kde jako člověk působíš, jsi chtěl/a být světlem.

 

Ó sestro, ve své rodině jsi chtěla vyzařovat světlo, obdarovávat všechny příbuzné světlem lásky. I ty, kteří již před tebou odešli do dalšího světa, jsi chtěla světlem lásky podpírat, aby tam našli cestu do světla a dále po ní putovali, Mně vstříc. Ty, Můj bratře, jsi chtěl být na pracovišti světlem svým kolegům, ano i svému šéfovi, a právě do srdcí vedení jsi chtěl sesílat lásku, aby podnik vedli podle křesťanských zásad. Jeden pro všechny a všichni pro jednoho!“

 

Všude v ekonomice je maximalizace zisku na úkor zaměstnanců považována za jedinou správnou cestu. Ale právě tam, Má sestro, Můj bratře, stojíš ty jako posel světla v pověření, abys managery příkladem lásky podnítil k zamyšlení. To samé platí i pro politické vůdce.

 

Máš hodně práce, Můj posle světla! A díváš se na Mě a říkáš: „Já bych rád, ó můj Ježíši, ale jsem tak slabé lidské dítě.“ A  odpovídám: „ velmi dobře vidím tvé slabosti, ale podívej, nejsi sám. Nejsem  po tvém boku a nedávám ti každou sílu, kterou potřebuješ, když se tomu otevřeš? Máš svou svobodnou vůli, Můj synu, Má dcero, a jen když Mě prosíš: ,Ježíši, posilňuj mě pro úkol, který jsem kdysi slíbil/a zde na zemi splnit!‘, mohu všechnu Svou sílu, kterou v ten okamžik jsi schopen/schopna přijmout, do tebe vzářit.“

 

Zima byla dlouhá a zima také vždy znamená přípravu opět na nový život, který na jaře rozkvétá. Tak jsou k lidem vysílány nové síly z probouzejícího se stvoření. Děkujte za to stvoření a tímto počátkem jste spojeni se vším, co nyní opět roste, prospívá a přináší květy. Vciťte se do stvoření, a opět znovu do sebe zhluboka vdechujte to vznikající! Viďte se v myšlenkách jako strom, který se celý zdobí květy, který přijímá síly ze země a vede je až do špiček těch nejmenších větví a listů.

 

Země chce obdarovat i člověka. Když se procházíte probouzejícím se jarem, tak ciťte, jak také do vás nechává země přes vaše chodidla proudit své síly, a děkujte jí! Díky vás mají provázet dnem. Vaše vděčnost je radostí pro stvoření, které lidstvu slouží.

 

V přeneseném slova smyslu sloužím  vám v celém stvoření. Když jste plni díků, tak vyslovujete svůj dík také Mně. Budete pak zažívat zázraky nad zázraky. Neočekávejte ale žádné senzační zázraky, ale mnoho malých zázraků vám chci ukázat: např. když k vám na vaší zahradě s důvěrou přihopsá červenka a pozoruje vás, jak zrovna kypříte půdu. Se zájmem a plná vděčnosti, jako byste jen pro ni tuhle práci dělali, přijde k vám ještě blíž a klovne po červíkovi a trylkuje pak radostně písničku.

 

Ve stvoření slouží jedno druhému, nižší dalšímu vyššímu. Protože je ale všechen život, který se rovná lásce, Mnou stvořen a prozářen, sloužím vám  od nejnižšího – např. od kamene ve vaší ruce, který se rozemílá, aby vám dával minerály – až k nejvyššímu, co na této zemi můžete vnímat – např. slunce, které vás přes den prozařuje a sytí vaši duši Mou silou, která proudí z pracentrálního souhvězdí ke střednímu slunci a přes něj k zemi.

 

Když se podíváte do dálek vesmíru, tak i tam můžete být plní vděčnosti za hvězdné nebe a měsíc, které rozjasňují vaši noc. Ve všem máte vidět i shodu. Proč noc není úplně tmavá a temná? Když vy, Mí synové a dcery, procházíte nocí vašeho života, tak i zde vám svítí měsíc, který zrcadlí zářící slunce. Svítí i mnoho hvězd, které vám dodávají odvahy jít nocí, dokud se opět nerozjasní ve vašem životě, a vy se nadechnete a půjdete dále po své cestě, naplněni novou silou.

 

Viďte ve všem, co vás potkává shodu, symboly, neboť nic, co se vám stane, není náhoda. Neexistuje žádná náhoda. Když zakopnete o kámen, ať už to je dlažební kostka, tak i toto pro vás má svůj význam. Když má nějaký jiný kámen ještě plno rohů a hran, a přesto leží hřejivě ve vaší ruce a vysílá sílu, protože se zrodil z ohne, ohně očisty, tak vidíte hrany a rohy, které ještě ve vašem bytí mají být vyhlazeny, aby váš oheň lásky vyšlehl světlým plamenem a vy jste sloužili jako světlo tomuto světu.

 

Každý z vás jde svou cestou vývoje. A když se už cesta schyluje k podzimu, k zimě, přesto je to pro vás cesta radosti, protože i v podzimu a v zimě svého života můžete ještě vysílat do světa světlo v takové plnosti, v jaké jste to v mladých letech ještě nedokázali, protože jste procházeli časy válek, časy hladu a utrpení.

 

Vaše tělo může být již unavené, ale váš duch je svěží a září přes duši, a vy přijímáte sílu z Mé síly, lásku z Mé lásky, zdraví z Mého zdraví a požehnání z Mého požehnání. Posílejte toto všechno mocně ven nejprve do své rodiny, k vašim přátelům, sousedům, do města, do země a především tam, kde je světla nejnutněji třeba. Nyní máte čas, protože vaše tělo je již trochu unavené. Ciťte Mě právě v tomto čase, jak blízko vám Jsem.

 

Když se pak jednou zima nachýlí ke konci, tak vás  pronesu zbytkem zimy. Vaše duše je ještě plná síly a až do vašeho posledního vydechnutí jste světlo z Mého světla. Zavřete své oči pro tuto zemi a uvidíte Mě, který vás objímá ve své náruči a říká: „Mé dítě světla, pojď domů!“

 

Nyní se vracíme zpět do jara. Svým zjevujícím Slovem jsem vám ukázal, jak přesto, že plníte své úkoly jako člověk, můžete přesto i jako duchovní bytost, kterou uvnitř jste, působit zde na zemi. Ještě ale žádný mistr z nebe nespadl – znáte toto rčení a všimněte se Mého úsměvu – proto se vždy znovu přiviňte ke Mně a putujte se Mnou! Položte se pevně do Mé náruče, když je cesta trochu těžší!

 

Podívejte, Má cesta je úzká a příkrá, není vždy jednoduchá, a lecjaká malá skála leží před vámi. „Pane, jak mám tuto skálu překonat?“ Podám vám Svou ruku a řeknu: „Pojď, umíš létat!“ Lehce přeskočíte tu překážku. Vaše cesta je lemována růžemi. Jsou to růže lásky. Lásky, kterou svými myšlenkami denně vysíláte. Růže mají ale i trny, a leckteré trny vás ještě zraní. Ukážete Mi své rány, ať již duchovní nebo tělesné, a  je pohladím Svou rukou. Duše je zdravá a rána na těle se uzavře.

 

Díváte se do svých rukou a vidíte v nich ležet nádhernou bílou růži, rozkvetlou v třpytu nebe. Je symbolem vaší lásky ke všemu bytí, i když vás zranila [i např. váš bližní]. Tuto růži Mi přinesete. Večer, když se odevzdáte odpočinku, vraťte se do svého Vnitřního chrámu a položte na oltář lásky tento květ jako váš dar Mně! A  vám řeknu: „Tato růže pokvete až do konce vašich dní zde na zemi a ještě dále.“ Nespočetně růží se zářivou bělostí, která se nedá vylíčit, protože v květu je nebe se svou září, bude lemovat vaši cestu do Věčného domova. Svou svatební kytici pro vašeho duchovního ženicha, kterým Jsem Já, Ježíš, máte ve svých rukou.

 

I zde opět pohled do nadcházejícího dění, abyste své Když a Ale, své pochybnosti o sobě pokládali Mně na oltář lásky a vždy znovu říkali: „Ježíši, tady jsem. Ano, tady a tam jsem chyboval, nedívám se ale zpátky, zítřejší den bude lepší.“

 

Když potom, Mí milovaní bratři a sestry, Mé děti, uložíte svou těžkou lidskou hlavu na polštář, tak vaše hlava leží na Mém klíně. Svou rukou jemně hladím vaše myšlenky, které ještě jednou mají být zasvěceny lásce: lásce do každého lidského srdce, lásce do stvoření. Má ruka posiluje vaše poslední myšlenky a ty oblétnou plné síly zemi, spojí se se všemi myšlenkami lásky a vy budete ráno touto mocnou láskou probuzeni.

 

Mí milovaní přátelé, zkuste takto večer usínat. A pro probuzení byste mohli jako pomoc postavit Mé zobrazení nebo kříž tak, aby při vašem probuzení padl váš pohled na tento kříž nebo obraz. Když jsem vám říkal: „Nemáte si vyhotovovat žádné obrazy!“ Tak to neplatí pro Mě, Ježíše, neboť  jsem šel po zemi jako člověk, proto si můžete udělat o Mě lidské vyobrazení. I když žádný z vašich obrazů nemůže zobrazit Mé pravé bytí, tak vám to přesto pomůže, abyste si na Mě při probuzení vzpomněli a své první myšlenky věnovali Mně.

 

Pak je váš den požehnaný, a plni síly jdete do tohoto dne.  Jsem Přítel po vašem boku, a jako Přítel vás chci také provázet dnem. Nemusím opakovat, co si můžete přečíst ve školení v knize. Jste připravené duše, jste uprostřed konání pro Mě, pro lásku, a proto vás mohu také úplně jinak oslovovat a vést mnohem hlouběji, než ve školeních, která byla před lety skrze Mě dána. Přesto jsou vám vodítkem a mohly by i v nadcházejícím čase zůstat stále vodítkem.

 

Viďte Mě tedy jako Přítele po vašem boku a ciťte, že nejste jen člověk, který jde po zemi, nýbrž že váš duch, který je jedno s Mým Duchem, tohoto člověka oživuje a prozařuje. Duch od ducha se nedá oddělit, Mí přátelé.

 

Představte si, jak vaše Vyšší Já [Selbst] plné radosti, nejvroucněji se mnou spojené, ano, jednoho ducha s člověkem jde po zemi a skrze člověka působí.

 

Ciťte duchovní sílu, která přes vás proudí. Není to síla člověka, nýbrž je to síla vašeho ducha, který je s Mým Duchem jedno, tedy to je i Má síla. Tak vás chci uvést do jednoty se vším bytím, neboť jenom tak se může láska na zemi usadit. Váš duch, spojen se všemi duchy poslů světla, jednoho ducha se Mnou, vaším Otcem a Bratrem, pozvedne tuto zemi vzhůru, jak jsem to oznámil: „Podívej, dělám vše nové, Nové nebe a Novou zemi!“ Vy se na tom budete podílet.

 

Nepočítejte ale s vaším časem – všimněte si Mého úsměvu – může to být v této, v příští nebo přespříští inkarnaci nebo ještě později. Nikdy se neptejte: „Kdy!“ Buďte připraveni a ne netrpěliví! Žijte Zde a Nyní, protože Zde a Nyní Jsem ve Své všudypřítomnoti s vámi jedno!

 

Žehnám vám, i vám duše. Z Mého milosrdenství k vám všem nyní bude proudit Mé Slovo.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní, věrní přátelé, velmi hluboko jsem se vás dnes dotkl Svou láskou – milosrdenstvím a vy spočíváte na Mém srdci a Mé Otcovské Paže vás objímají. Tam blaženě spočíváte, protože cítíte, jak k vám proudí proud Mé lásky a skrze vás proudí do celého stvoření, ke všemu životu a všemu bytí.

 

Mocný paprsek světla vychází z tohoto prostoru do nekonečnosti všeho bytí. Ano, a je to tak, že Já, Dobrý Pastýř, Jsem v každém z vás a volám své stádo. Slyšíte Mě, a protože rozumíte Mému jazyku, všichni jste přišli. Paprsek světla, který se nyní vylévá z pravěčnosti, vyburcoval mnohé, kteří se ještě do nedávna potulovali bez oddechu a klidu. Tímto dotekem se v nich probudila vzpomínka. Ve svých srdcích cítí horoucí touhu a vzpomínají si na stádo, ke kterému kdysi náleželi. Otevřeli se, aby sem přišli. Částečně anděly doprovázeni a anděly neseni jsou nyní zde a dívají se na Mě, Dobrého Pastýře.

 

Pozvedám k nim Svůj hlas: Ano, Mé milované děti, zdravím vás z Věčného domova a skutečně se raduji, že jste sem přišli. Raduji se, že jste byli hotovi nechat Mou lásku, aby se vás dotkla. Cítili jste Mé milosrdenství, které k vám přišlo ve světle lásky, které jsem nechal proudit přes Mé věrné.

 

Mé milosrdenství změkčilo vaše srdce, která byla tvrdá jako kámen, a vzplanul ve vás oheň. Skutečně, říkám vám: Tento oheň ve vás má od nynějška hořet navždy, kdy se opět vrátíte zpátky do Mého stáda. Jeden Pastýř a jedno stádo, tak jsem to vždy znovu zjevoval, a Mé ovce rozumějí Mně, Dobrému Pastýři. A protože jste nechali Mé milosrdenství, aby se vás dotklo, tak rozumíte nyní také Mé řeči.

 

Skutečně, říkám vám: Smíte přijít blíže, neboť zde nejsou žádné ploty, žádné hranice, a nemusíte si také sebou vzít žádný průkaz, nýbrž zde se počítá pouze láska a plamen touhy, který vnímáte ve svých srdcích. Je to touha po lásce, touha, kterou cítíte po Mně, Dobrém Pastýři.

 

Přicházejte tedy stále blíže ke Mně, a ucítíte, že se vás Má láska – milosrdenství dotýká stále hlouběji. Objevují se obrazy dějů, které se kdysi udály, a na kterých jste byli účastni, a znovu se vás dotýkají, a stoupají ve vás pocity lítosti. A říkám vám: Je to dobře, že ukazujete lítost, neboť vám pomáhá, abyste se opět se všemi a se vším mohli usmířit, i s tím, co se stalo. Když jste nyní připravení, tak se jednou na tyto obrazy podívejte blíže. Na vše to, co se stalo, se dívejte očima lásky, a potřeba poprosit o odpuštění a i odpustit sami sobě, stoupá ve vašem vědomí.

 

Moji milovaní, udělejte to! Odpusťte a proste o odpuštění, své sourozence, přírodu, zvířata, nerostnou říši, živly a mocnosti! Všichni a všechno vám je nyní na dosah ruky. Podívejte, jak všechno čeká na vaši myšlenku: Odpusťte prosím! Nejsou tu ale proto, aby se mstili, nýbrž tu jsou, aby vám podali ruku a pomohli vám. Láska nechává všechno dění ukázat se v jiném úhlu, a je to láska, kdo obrazy ve vás zklidní.

 

Vidíte světlo? Vidíte milosrdenství? Vidíte mír, který k vám nyní proudí vstříc? Vidíte temnotu, která od vás nyní odchází a proměňuje se ve světle Mé lásky – milosrdenství? Neproudí jen z vás, nýbrž proudí také z těch všech, které jste prosili o odpuštění.

 

Jsou to tmavé energie, které zatřásly zemí, které nechaly z živlů se stát mocnosti, které vyvedly vaše sourozence z Mého pořádku, a které také vás vyhodily z Mého pořádku.

 

Tyto všechny temné energie jsou nyní v Mém světle v bezpečí, a Já, Dobrý Pastýř, je vedu zpět do nebe k oltáři lásky. Tam na Svaté peci bude to temné, co se kdysi stalo, skrze vaše odpuštění a prosení o odpuštění, vysvobozeno.

 

Nyní vás osvobozuji a vy se můžete opět vrátit ke stádu. Od nynějška jste opět Mé ovce. Protože jste nyní opět u Mě, povedu vás dále, abyste se opět mohli stát láskou, aby ve vás světlo začalo stále více proudit a naplňovaly vás myšlenky lásky, a mohli jste myšlenky lásky nechat proudit do celého stvoření.

 

Tak bude stádo stále růst a světlo, které vychází, bude stále jasnější a stále více duší se dotkne Má láska – milosrdenství, které proudí také přes vás. Stále více ovcí přijde z hlubin temnoty v průběhu času zpátky ke stádu. Tak jste opět Mými věrnými a  kladu do vaší svobodné vůle, zda zůstanete zde u Mě nebo zda se opět vzdálíte, neboť i nadále jste i vy Mé svobodné děti. Rozhodněte se tedy, kde v budoucnu chcete být. Vězte ale, že vás nesmírně miluji a že vás chci Svou láskou vyléčit.

 

Pro vás, kdo jste zde v této místnosti, ať jsou Má zjevující slova motivací pro to, že pouze láska může vyléčit tuto planetu, především přírodní bytosti, hory, říši minerálů, rostliny, zvířata a také mocnosti. Když také vy vysíláte lásku a milosrdenství do stvoření – jak jsem vám to dnes zjevil – aniž byste se unavili, tak se skutečně může dít uzdravování. Temné energie, které byly po mnoho, mnoho tisíciletí negativním chováním lidí sesílány do kamenů, hor, země, mohou být rozpuštěny. Jinak přivedou zemi k zemětřesení, neboť země se třese, aby se toho zbavila.

 

Ano, tyto energie se mohou osvobodit a láska se opět navrátí do nerostů, horských vrcholů, do živlů a mocností. Skutečně, země dojde klidu a mnoho působení kdysi zadaných příčin bude zmírněno skrze lásku, která přes vás proudí. Pak může působit Má milost, Má milost, která proudí z milosrdenství, a vše bude světlejší a světlejší a Mé stádo se bude stále zvětšovat.

 

Jeden Pastýř a jedno stádo, Moji milovaní! Jak se raduji, když stále více Mých ovcí je opět u mě a napomáhá dokončit dílo vykoupení. Ó, jak moc vás všechny miluji! Mí věrní, prosím vás, pokračujte v díle Mé lásky, i tehdy, když jedete opět domů, i tehdy, když jste opět na cestě ve všednodenním dění, myslete na Mě a Mou prosbu! Pomozte mi, aby nastalo:

 

Jeden Pastýř a jedno stádo.

 

Je to moto pro vás, které platí všude, neboť při všem, co děláte, Jsem  Dobrý Pastýř u vás, a věrně vám stojím po boku. Má ruka je nad vámi roztažená, a Má tyč a hůl vás chrání. Voda života vás bude duchovně sytit a neustále posilovat.

 

Ještě jednou vám žehnám. Své ruce jsem doširoka roztáhl. Viďte a rozumějte, co vám tím chci říci: Svýma roztaženýma rukama vám ukazuji, že vás všechny opět přivedu zpět, přivedu zpět na srdce Otce. Slyšte nebeské zvony, již zvoní!

 

Je čas návratu domů. Se všemi Mými dobrými dary posiluji vás a celé Mé stvoření. Myslete na to, že plášť lásky je kolem vašich ramen a že na tomto plášti je i kapuca, kterou si můžete přetáhnout přes hlavu, když vás někdy něco trápí a nenechává vás dojít klidu. Tak jste dokonale zahaleni do Mé lásky.

 

Buďte požehnáni a naplněni láskou, mírem a milosrdenstvím.

 

Amen.

 

 

Modlitba: Milovaný Otče, z nejhlubší hlubiny našich srdcí Ti vzdáváme dík. Cítíme Tvou lásku – milosrdenství, se kterým k nám tak naléhavě mluvíš. Otče, opět se připravujeme na Velikonoce. Má to být i naše vzkříšení, naše vzkříšení v lásce a milosrdenství, že Tě následujeme v tom, co jsi před námi žil jako vzor, a co nám nyní Svým Slovem tak naléhavě stále znovu říkáš.

 

Otče, děkujeme Ti! Člověk nedokáže vyjádřit, co cítí, ale Ty se díváš do našich srdcí a víš, jak celá láska, které jsme schopní, proudí k Tobě a přes Tebe ke všemu bytí, neboť Ty Jsi ve všem. Tak chceme také ve všem bytí vidět lásku, kterou nás nyní na jaře opět obdarováváš.

 

Když jsme slabí, přijdeme k Tobě, přivineme se na Tvé srdce a vzhlédneme prosebně k Tobě vzhůru jako Tvé dítě. Jako Tvůj syn, jako Tvá dcera se posíleni vracíme zpět na své místo na této zemi, abychom Ti sloužili, pomáhali, aby opět nastalo: Jeden Pastýř a jedno stádo. Otče milujeme Tě.

 

zpět