Tichá radost

Poselství - únor 2011

Poselství - únor 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista
 
 
26. února 2011 v Norimberku
 
 
Meditace z Božské trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, rozhlédněte se kolem sebe! Nádherný svit slunce rozzařuje váš den. Svítí ven do světa. A tak plni světla, kterým jsem ve vás , se i vy máte rozzářit a svítit do světa.

 

Nyní se jednou zhluboka nadechněte a vydechněte! Přijměte Mě do sebe v Mé lásce, v Mém světle a vydechněte všechno tmavé. Nechte slunce, kterým jsem ve vás Já, svítit ve svých srdcích! Odevzdejte se nyní proudění dechu!

 

Díváte se ven do přírody a vidíte, že se tu a tam hýbe nový život. Travička se zelená a i sněženky jsou připravené rozkvést. Tak se příroda připravuje na blížící se jaro a vaše oči se radostně dívají na toto dění. Vyjděte se Mnou ven do přírody! Žehnejte lukám, polím, lesům a poslouchejte švitoření ptáků, které je nyní mnohem silnější! Radostný zpěv naplňuje vaše srdce. Úplně jemně a tiše zní nejprve u vašich uší. Nebeské zástupy začaly zpívat píseň Mně ke cti. Vnímáte kmitání této písně, jásot nebes ve vaší duši a přidáváte se, abyste Mě, svého Boha, uctili. Je ve vás radost.

 

Nyní se ve vás a kolem vás rozšířilo ticho a vkmitává Můj mír. Do všech vašich buněk, do vašeho celého bytí vstupuje láska a mír jako Mé světlo. Pojďte, Moji milovaní, se Mnou! Vyvádím vás ven na barevně kvetoucí jarní louku. Tu a tam už svítí krokusy a také další květy rozradostňují vaše srdce. Jemný větřík, vánek se vás dotýká.

 

Přicházíte k potůčku, který čile bublá. Radostně jdete podél tohoto potůčku, díváte se do vody a žehnáte duchům vod. Vidíte, jak se ve vodě odráží sluneční svit. Je nádherný jarní den. Podíváte se vzhůru k oblakům a žehnáte duchům vzduchu a přes vaše nohy proudí požehnání a láska do země.

 

Putujeme dále a vy potkáváte lidi a zdravíte je s radostným úsměvem, s požehnáním z vašeho srdce. Cítíte, jak se mír, který je kolem vás, šíří dále, dále a stále dál. Kmitá kolem celé země.

 

S radostí v srdci přicházíte opět zpátky a říkáte: „Díky, Otče, díky, že Ty nás vedeš, že jsi stále u nás. Milujeme Tě a těšíme se na Tvé projevující se Slovo.

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

 

Moji milovaní synové a dcery, jsem ve vašem středu, , váš Pán a Bůh, ale i Otec a v Ježíši váš Bratr. Byl jsem u vašich rozhovorů a poslechl si, co vám obzvláště leží na srdci. Tak se nyní k tomu nebo onomu vyjádřím, neboť vás chci uchránit před tím, aby vás uchvátil strach, který vás ochromí a zabrání vám v tom, abyste s radostí vysílali lásku do světa.

 

Opět straší datum [23. prosinec 12] v listech esoterických spisů. Ptáte se, jestli by možná tentokrát mohl svět skončit nebo alespoň mohly na svět přijít velké katastrofy.

 

Rozhlédněte se, Moji milovaní! Vlády se hroutí, zemětřesení otřásá zemí, spousty vod zaplavují celé země. Nestačí to? Mé srdce krvácí z bolesti, kterou Mé děti zakoušejí, a ve Své všudypřítomnosti jsem Já, Ježíš, u všech Svých trpících bratrů a sester a nesu s nimi kříž.

 

Skutečně, očista jde zemí. Co je nejvíce dole, obrací se nahoru. Nic již nemůže být schováváno, vše se dere na denní světlo. To se děje skrze záření Mé lásky, aby se Mé děti probudily a poznaly, že na této zemi nemá nic trvání. Všechny na zemi nashromážděné poklady pomíjí, jen poklady duše zůstávají zachované a je možné je vzít sebou na věčnost.

 

Pochopili jste, že modlitba je velmi důležitá. V Mém dalším projevení poukáži na vysoký význam modlitby a vysílání světla skrze vás. Mí přátelé, mnoho toho ještě přijde na lidstvo, neboť všechno, co bylo zemi a všemu životu na ní učiněno, leží jako těžká vina na Mých pozemských dětech. Především utrpení, které bylo v minulosti působeno zvířatům, a ta nevýslovná bolest, která jim je působena nyní, byly a jsou setbou, která nyní čeká na sklizeň.

 

Jsem Bůh milosti. Když ve městě najdu 10 spravedlivých – to znáte z knihy knih – pak odvrátím hrozící neštěstí. Vztáhnuto na celé lidstvo, bude možné částečně odvrátit hrozící neštěstí, když vy a s vámi všichni ti, jejichž láska proudí ke Mně, budete činní ve vysílání lásky, míru, požehnání a zdraví, přičemž se v první řadě musíte snažit o to, aby kolem vás panoval mír.

 

Síla modlitby a vysílání myšlenek plných světla pronikají tmavé mraky, které se nashromáždily kolem země a pokládají se jako balsám na rány, které byly zemi způsobeny, ale i na rány zvířat, která musejí snášet tak nesmírné utrpení.

 

Kdyby lidstvo muselo splatit utrpení, které způsobilo zvířatům, a především jak nyní zachází se zvířaty v hromadných výrobnách bez jakéhokoli slitování, ještě za miliardy let by Mé lidské děti stále ještě nebyly na cestě domů ke Mně. V bolesti a v největším utrpení by musely žít na zemi nebo v očistných úrovních, aby sklidily sklizeň své setby.

 

Zvířata křičí ve své nouzi ke Mně. Když přijdou do oblastí na druhé straně, přijmou je světlé bytosti a andělé je utěšují a berou na zelené nivy, na kterých by bývala mohla žít na zemi.

 

Protože jsem ale – opakuji to – Bůh milosti a milosrdenství, nebudu odplácet oko za oko, zub za zub, nýbrž jsem vás a nespočetně jiných Mých dětí poslal na zem, abyste vytvářeli protiváhu v modlitbě a ve vysílání světla. K tomu patří i ti Mí synové a dcery, kteří neumdlévají v tom, aby zveřejňováním informovali o utrpení zvířat v hromadných provozech.

 

Skrze Mou milost je utrpení, které by Mé lidské děti musely ze své setby sklízet, mírněno. Přesto ty, kteří jsou za to odpovědní, čeká po jejich odžití odpovídající odčinění za hanobení zvířat. Když stojí naproti Mně, Lásce, pak se jejich život odráží ve Mně, a veškerá bolest, kterou připravili zvířatům, je hozena zpět na ně. Ztemnělí andělští poslové je donesou do říší zvířat a oni pohledem zpět vidí, kolik utrpení způsobili.

 

Bolest jejich duše je bezedná. Z této bolesti se mohou z Mé milosti osvobodit, pokud jsou ochotni k tomu, aby lidi, kteří ještě žijí na zemi a proviňují se proti světu zvířat, našeptáváním přelaďovali. Jsou tedy jako duše u těch, kteří se nemilosrdně chovají ke zvířatům a zažívají opět jejich nesmírnou bolest. Že to je velmi těžká cesta, si dovedete představit. Ale i tady působí Má milost, a původci činů stejně jako spoluúčastníci nemusejí sklízet všechno, co zaseli.

 

Mluvili jste o duších a toto byl jen jeden příklad pro to, že duše jdou vědomě na zem, aby další ze svých ještě žijících sourozenců přelaďovali. Při tomto úkolu jsou doprovázeni strážným andělem, který jim stojí po boku a i je utěšuje, když je všechna jejich námaha zbytečná, a oni poznávají, že jejich chráněnec, kterému chtějí pomoct, vstupuje přesně do těch stop, po kterých kdysi šli oni.

 

Vy, Moji milovaní učedníci a učednice, se neunavíte v tom, abyste stále znovu vysílali myšlenky lásky, míru a především také zdraví! Zabalujte stále znovu do lásky ty, kteří jsou v čele těchto zvířecích fabrik, aby „nejlevnější produkcí“ dosáhli co největšího zisku a tím hromadili zlato a statky tohoto světa! Nebuďte zlostní, i když dokáži rozumět vaší zlobě! Toto lidské pohnutí ve vašem protějšku zesílí jen negaci, láska ale proměňuje.

 

Vaše láska, kterou jste v minulosti vyslali, vedla k tomu, že je v médiích lidem sdělováno, jak zvířata musejí bídně žít a umírat. Již nemůže být nic zamlčováno, vše se dostává na denní světlo! Tomu také vy všichni napomáháte.

 

Nebojte se duší, které jsou kolem vás a potřebují vaši pomoc! Jste přece spojeni se Mnou, jste jednoho Ducha se Mnou – nebo ne [řečeno s úsměvem]? Snažíte se, a v této souvislosti vám ještě jednou kladu na srdce: Když se ráno probudíte, tak Mě vizte sedět na okraji vaší postele a slyšte, jak vás zdravím: „Dobré ráno, Mé dítě!“ Slyšíte Mě? A říkáte pak: „Otče, s Tebou dnešním dnem!“, než vaše myšlenky vyjdou ven do světa?

 

Když se v následující době budete se Mnou takto probouzet, potom, Mí přátelé, bude vaše spojení se Mnou ještě vroucnější, ještě více plné lásky. Budu putovat s vámi dnem a vše, co vás potká, je požehnané. Svou ruku pokládám kolem vašich ramen a když vám přijde váš kříž příliš těžký, pak myslete na toto: Má ruka leží mezi vaším ramenem a křížem.  vám tedy pomáhám ho nést, abyste mohli všechnu svou sílu používat k tomu, abyste vysílali světlo do světa.

 

Když ve svém okolí můžete dát činnou pomoc, tak to udělejte! Pomáhejte si navzájem! Pomáhejte svým bližním, nevnucujte ale svou pomoc! Naučte se především mlčet, aby ten druhý mohl vylít své srdce!

 

Oslovuji vás stále znovu jako Své posly světla a mohu vám říct, že skutečně jdete jako Moje zářící světla po zemi. Vaše zářící síla se dá ale mnohonásobně zvýšit, musíte být ale schopní to unést. Čím více kolem sebe šíříte světlo – zůstáváte tedy ve vroucím spojení se Mnou, tím více světla přes vás může zářit, až nakonec síla syna, dcery nebes přes vás vychází do tohoto světa a skrze světlo mírní mnohé, co Mým lidským dětem ještě hrozí za bolest a utrpení.

 

Vše, co na této zemi žije, všechen život, který byl lidstvem ponížen, všechen tento život volá po odplatě, proto Má láskyplná, přesto ale vážná výzva k vám: „Nechte téct také paprsky zdraví ke všemu životu, aby se rány, které lidstvo rozjitřilo a stále ještě otevírá, alespoň z části uzdravily.

 

Mé Slovo k vám je vážné, obsahuje ale i radost nebes. Jaký byl pro vás ten čas, kdy jste ještě nebyli se Mnou tak vroucně spojeni? Ten nebo onen dneska líčil, jaká tato doba byla: Plná strachu a jiných obtíží. Nyní, kdy je vaše srdce pro Mě, Ježíše, doširoka otevřené, je přece putování po zemi radostí, i když cesta někdy není lehká. Přitisknuti těsně ke Mně, cítíte láskyplné objetí Mého Ducha v každém okamžiku vašeho bytí.

 

Jaro se probouzí a s tímto probouzením ať i do vašich srdcí přijde jaro. Nový život se má ve vás stát skutečností, nový, mohutný život ze Mě! Nechávám do vás proudit prameny milosti. Tak, jak se květ natahuje směrem ke slunci, tak se máte i vy odevzdat Mně, duchovnímu slunci, a vaše duše se má otevřít pro Mou ozařující lásku. Paprsek z Mého pracentrálního slunce prokmitá pak vaše tělo a odebere od vás pryč leccos, co jako utrpení nesete, abyste s novou silou a radostí mohli ještě vroucněji sloužit svým bližním, stvoření a všemu životu.

 

Jste Mí služebníci na zemi. Služba životu znamená, že máte sami odumřít se svým egem a skrze toto odumírání se probudí uvnitř přebývající duch, kterým jste.

 

Po „skvělých dnech“ převlékání, masek [masopust], následuje doba, ve které vzpomínáte na Mé utrpení. Již dnes mluvím o tom, že v této době bude vylita hojnost Mých milostí nad všemi, kteří ke Mně obrátí své srdce.

 

Když i vy – myšleno je lidské bytí – jste roztaženi na kříži a jako  říkáte: „Otče, je dokonáno.“, tak to pro vás znamená, že jste opravdu odevzdali svého člověka, tak jako jsem  odevzdal sebe, z lásky k bližnímu, z lásky ke všemu životu. To znamená následovat! A vy přece jdete v Mých stopách?

 

Vím, Mé věrné stádo, že jste nyní trochu vyděšení z Mých slov k vám, když ale pochopíte hlubší smysl, vejde do vašeho srdce radost, radost vnitřní blaženosti, být ve službě Mně a všemu životu, a na zemi sloužit v odevzdání se a lásce.

 

Cesta, když jste sjednoceni se Mnou, není tak těžká, jak by mohlo z Mých slov vyznívat, nýbrž je to cesta radosti – ještě jednou to zdůrazňuji – tato radost vás pojme a vy jste zcela prozářeni hojností Mých milostí, které necháváte proudit do světa. Milosti proudí přes zemi, tečou ke všemu, co žije, proudí přes vás do tmavých hrozivých mraků neštěstí, které lidstvo zaselo, a prosvětlují je. To je váš úkol, Mí přátelé, proto jste šli na zem.

 

Radujte se ze začínajícího jara, nechte píseň ptáků zaznívat hluboko ve vašem srdci a poznejte to jako pozdrav stvoření vám. Když se květy natahují ze země do světla, tak se radujte z probouzejícího se života. Vizte život kolem vás, jak také slouží vám. Nemohli byste na zemi existovat, kdyby kolem vás nebyla příroda.

 

Tak si služte navzájem v radosti! Jděte nadcházejícími dny, ne trochu sklíčeni Mým vážným Slovem, nýbrž nechte, aby se vás dotkla radost nebes! Je skrze anděly stále kolem vás, zpozorněte k pulzujícímu životu, např. k duze, která se objeví na obloze, i přes tmavé mraky, které ji ještě obrubují. Radujte se z větru, který smetá k zemi ještě poslední hnědé listy, aby mohla nová svěží zeleň vyrazit! Nechte také Mě, abych prometl vaše nitro a očistil vás od všeho starého, odumřelého lidského a odebral vám stará břemena, abyste mohli radost vejít do jara!

 

I když ještě budou následovat studené dny, velmi studené, tak se jaro nedá zastavit. Vizte toto jako příměr, že ani Můj příchod nad oblaky se nedá zadržet, ale kdy to bude, to vím jen  sám. Vše ostatní je lidské myšlení, dílo člověka.

 

Slyšte nyní jásot andělů, zní z dálky k vašemu vnitřnímu sluchu a i vy máte radostně s nimi jásat! Ze Své lásky vám žehnám, ale Mé Slovo je ještě mezi vám.

 

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

 

Mí milovaní synové a dcery, směřuji k vám Své Slovo. I když Má slova byla vážná, přesto jste byli vložení do Mé Božské lásky a milosrdenství. Otevřeli jste svá srdce a  jsem je bohatě naplnil.

 

Z vašich srdcí se nyní vydávám se Svou léčící láskou a milosrdenstvím do celého stvoření. Z vašeho kroužku vychází nádherné světlo a rozlévá se. Pokládá se kolem vašich sourozenců, pokládá se kolem všech rostlin a zvířat, kolem každého minerálu, obaluje zemi a objímá elementy a mocnosti a teče dále ven do času a prostoru.

 

Mé světlo se vydává nejen v materii, nýbrž i v duchovních sférách, a nastává více a více světla. Tak jak byla vážná Má Slova k vám, tak vážně září Mé světlo, ale v takové lásce, která přivádí vše k jásání. Všude tam, kde se Mé světlo zcela něžně rozšiřuje, je vše uváděno v radost a uvolňují se uzdravující proudy.

 

Tak jako jarní slunce nechává tát sníh, aby probudilo nový život, tak nyní proráží Mé světlo všechny usazeniny, všechno to tmavé, co se v prostoru a čase tu a tam událo. I tam vyráží – jako jarní kvítky – láska, láska, která vše proměňuje, láska, která vše obrací k dobrému, láska, která vše uzdravuje, láska, která i ukazuje cestu domů do Otcovského Domu. Uprostřed tohoto dění jsem Já, Dobrý Pastýř, váš průvodce ve vás, ale i kolem vás.

 

Zvon návratu domů vyzvání. Ano, Mí milovaní, je nejvyšší doba návratu, neboť Já, Dobrý Pastýř, procházím se Svou holí, se Svou berlou stvořením a volám Své děti jejich jménem. Věřte Mi, každé Mé dítě slyší své jméno z Mých úst! Ti, kteří znají Můj hlas, jsou potěšeni, když je nazývám jejich jménem, ty oslovuji z Mé lásky. Ty, kteří jsou nerozhodnutí, kteří se Mnou ještě bojují, ty oslovuji ze Své trpělivosti, ty ale, kteří přede Mnou uzavírají své oči a uši, oslovuji z Mé vážnosti. A i ti, kteří ještě procházejí hlubinami temnoty, slyší Mé Slovo a zdi temnoty se zachvívají. I tyto usazeniny prolamuje Mé světlo.

 

Tak může přijít doba, kdy vzpomínáte na Mé utrpení a smrt, doba milosti pro každého, kdo se Mi otevře. Rozdám proudy milostí ze Svého milosrdenství. Vaše srdce, která se naplnila láskou, se nikdy nevyprázdní, nýbrž s každou myšlenkou lásky se znovu naplňují a to stále více a více. Vaše srdce se rozšiřují, srůstají a láska se vylévá stále silněji. Taková jsou srdce lásky, čím více se rozšiřují, tím více toho dokáží obsáhnout, že se nakonec položí kolem celé země, ano, vyplní celý prostor a čas a celé stvoření.

 

Je zapotřebí nesmírně mnoho lásky, aby se rozpustilo a uzdravilo všechno to temné, co se událo a co je stále ještě přítomné v prostoru a čase. Stane se to ale a  poznám, jak se to jedno po druhém bude rozpouštět do zdraví. Když se vaše srdce začnou rozšiřovat, tak i do vaší duše bude přicházet stále více zdraví. Poté, co nebudete lásku zadržovat, nýbrž ji budete nechávat téct, bude vaše cesta zdraví také cestou zdraví pro celé stvoření. Pamatujte vždy na tento aspekt!

 

Vaše cesta není samoúčelná – jak jsem vám vždy znovu zjevoval – nýbrž jeden jde cestu i pro druhé. A jen tak je možné, aby stádo, které jako Dobrý Pastýř svolávám dohromady, stále více a více rostlo a aby k němu přicházelo stále více sourozenců. K těm, kteří to nezvládají vlastními silami, přicházím, abych je osvobodil z trnitého houští, tišil jejich rány, léčil bolest v jejich srdcích, objal je v náruči a donesl je ke stádu. Tam mají být vámi přijati v nepodmíněné lásce, neboť to, co se stalo, stalo se. Důležité je léčení skrze nezištnou lásku, která nechává také stádo srůstat.

 

Tak si uchovejte Má slova ve svých srdcích! Nechte, aby Má slova pohnula vaším srdcem a přicházejte stále znovu ke Mně, tak jak to sami v sobě cítíte! Přijďte ke Mně a vizte, jak pak stojím s otevřenou náručí před vámi a říkám: „Mé dítě, Má dcero, Můj synu, pojď konečně do Mé náruče a otevři své srdce!“, a pak doslova přilítnete jako dítě do Mé náruče a necháte se ode Mě laskat, ode Mě, vašeho Otce, který jsem i vaší Matkou.

 

Jako malé dítě, jako miminko, vás pak držím ve Své náruči, houpu vás sem a tam, a dávám vám novou sílu. Dávám vám i zdraví, rozháním vaše obavy a vaše starosti. Mír přichází do vašeho srdce, a odlehčení, občerstvení, plní radosti a plní blaženosti pak pokračujete ve své pozemské cestě, a víte dobře, že jsem tu, váš nebeský Otec a Bratr Ježíš Kristus, že jsem tu, abych vám ukázal cestu domů, vedl vás, uzdravoval vás a pomáhal vám.

 

Přijměte nyní Mé bohaté požehnání, které dávám nejen vám zde v kroužku, nýbrž které se rozlévá v prostoru a čase do celého stvoření! Žehnám vám a všem vašim sourozencům, žehnám celému stvoření, všemu životu a všemu bytí. Když nyní Mé Slovo zeslábne, tak Mé slovo zůstává otevřené a proudy zdraví se rozlévají.

 

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný nebeský Otče, přicházíme k Tobě, naše srdce jsou otevřená pro Tvou lásku a jsou také naplněná prosbou o Tvůj Božský proud zdraví. Milovaný Otče, Ty jsi náš vnitřní Doktor a Léčitel, Ty jsi náš skutečný Doktor a Ty nás uzdravuješ ze Své lásky.

 

Tak Tě nyní prosíme, abychom my zde v kroužku a nejde zde v kroužku, nýbrž i za ty, kteří se k nám nyní připojují, mohli přijmout Tvé zdraví. Občerstvi naše duše, zažeň žal a bolest, ano, občerstvi i naše tělo, uzdrav nás na těle a na duši, milovaný Otče! Toto přání Ti klademe na srdce, a nyní budu mlčet a prosit pro nás o Tvé Slovo přinášející zdraví a již Ti i děkovat, že jsi stále ještě uprostřed mezi námi.

 

Amen.

 

 

 

Božská léčící meditace z milosrdenství

 

 

Mé milované dcery, Mí milovaní synové, ano, jsem ještě uprostřed mezi vámi a s otevřenou náručí stojím před každým jedním z vás a říkám vám: „Mé dítě, pojď do Mé náruče!“. Objímám vás a tisknu na Své srdce.

 

Mé srdce vám říká: „Mé dítě, miluji tě.“ S každým úderem srdce slyšíte toto: „Mé dítě, miluji Tě.“ A vaše srdce se otevírají stále více, otevírají se až na prazáklad vaší duše. A to: „Mé dítě, miluji Tě.“ proudí jako světlo do vaší duše a do vašeho těla. Ponořujete se stále hlouběji do Mého srdce a před vašima očima se tak vytváří obraz:

 

Stojíte na kraji nesmírně velkého oceánu. Jemné vlnky přichází na břeh. Díváte se na oceán, který leží před vámi zalitý světlem. Ano, Moji milovaní, je to oceán Mé léčící lásky a milosrdenství. Ještě více otevíráte svá srdce, a čím více je otevíráte, tím více přichází vlny na břeh. A tak to netrvá dlouho a vidíte vlny i tam, kde nyní stojíte.

 

Cítíte, jak vás vlny omývají, teplé a příjemné. Voda ochlazuje vaše nohy a cítíte, jak ve vás stoupá radost a vy jste až do nitra vašeho bytí občerstvováni. Všímáte si, že vlny jsou stále vyšší. Nacházíte se nyní uprostřed oceánu. V bezpečí na vlnách se jemně pohupujete sem a tam. Nese vás Má Božská ruka, která vás zachycuje a to vám připomíná, že nikdy nemůžete klesnout hlouběji než do Mé Božské ruky.

 

Prochází vámi pocity štěstí. Cítíte se v bezpečí a cachtáte se ve vlnách. Trochu plavete a opět si pak vydechnete tak, že se necháte unášet. Není to ale jen oceán, který na vás léčivě působí, je to i světlo, které vstupuje do vašich očí, je to jasné světlo, které zcela něžně laská vaše oči a tělo. Vaše kůže není žádnou překážkou pro toto světlo a je propustná i pro uzdravující proud oceánu.

 

Tak jste zaplavováni láskou a světlem a léčící vlny vámi protékají i ve vaší duši. Ve vaší duši není žádná oblast, kterou by neobsáhly léčící vlny a Mé léčící světlo. Tvoří se ve vás myšlenka a říkáte: „Otče, děj se Tvá vůle!“, a  vám odpovídám: „Tak je to správné, Mé děti.  se o vás starám a dávám každému z vás zdraví, jak se tomu děje podle Mé božské vůle.“

 

Cítíte něžné teplo, které vámi proudí. Cítíte zdraví, které vámi prochází. Cítíte se být úplně lehcí a volní. Všechny starosti, všechny obavy, všechna bolest vás opouští. Všechny nemoci odnáší pryč vlny Mého zdraví a světlo Mé lásky. Vy víte, že všechno to, co ze Mě vychází je přesto ve mně ukryto. Přece máte ale vědět, že ze všeho, co Mi nyní dáváte, vzniká nová láska. Nic se neztratí, všechno je proměňováno v lásku.

 

Zatímco takto plujete na oceánu lásky, stojím u Svaté plotny a beru do rukou kalich. Všechno utrpení, všechna bolest, všechny starosti, všechny nemoci proudí do tohoto kalicha, který pak opět stavím na Svatou plotnu. Rozevírám nad kalichem Své ruce a žehnám všechno, co se stalo. Nyní předávám tento kalich opět oceánu Mé lásky a milosrdenství. Vy cítíte, jak vlny sílí a jak vy přesto spočíváte v klidu a v bezpečí v Mých rukách.

 

Vaše srdce jsou otevřená a vy můžete již jen milovat. Ano, cítíte, že nyní miluji skrze vás. Tak se rozlévají vlny Mého praoceánu lásky a milosrdenství do dění prostoru a času, aby i tam šířily léčící lásku a léčící světlo. Tak bude zdraví, které jsem vám nyní dal, proudit i do celého stvoření a nic nedokáže toto zdraví zastavit, neboť to je zdraví, které se rozdává od momentu Mé smrti na kříži celému stvoření, aby dovedlo dílo vykoupení k úplnosti.  jsem to, co se rozdává.  jsem to, kdo rozdává Své světlo, neboť  jsem zdraví světa.

 

Tak jste nyní odpočatí a osvěžení a všímáte si, že se vlny utišují. Vidíte nyní, že opět stojíte na břehu tohoto praoceánu a víte, že jste byli bohatě obdarováni a pamatujete si ten obraz: „Mé dítě, miluji tě!“ Slyšíte to zcela zřetelně.

 

Vezměte si sebou toto poselství, že jste Mé milované děti, do dnešního večera a i do následující doby! Já, váš nebeský Otec a Bratr, Ježíš Kristus, jsem ve vás a u vás. Jsem uprostřed mezi vámi. Jsem váš střed a vy jste ve Mně! A když jste ve Mně, tak jste i ve vašem středu, tak jako nyní. Pak jste zdraví, neboť vše, co je v Mém středu, co je obklopeno Mou láskou, co je prodchnuto Mou láskou, je zdravé.

 

zpět