Tichá radost

Poselství - únor 2013

Poselství - únor 2013

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

23. února 2013 v Norimberku

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované, věrné stádo, tak vás oslovuji. Ztište se v sobě! Nechte Mé a vaše světlo svítit, které vás chce naplnit a které vás uzdravuje a očišťuje! Ponořte se do moře lásky, které vás obklopuje!

 

Cítíte židli, na které sedíte. Ano, slouží vám a vy jí můžete za to poděkovat. Vložte své cítění do nohou! Leží na podlaze, na části země. Děkujte, že vás nese! Cítíte vzduch kolem sebe. Dýchejte teplo, dýchejte ale i chlad, když vyjdete ven!

 

Všechno je živé, Mé milované děti, a vás volám z blízka a z dáli a zvu vás, abyste přišli do světla, abyste šli ze stínu do světla. Pojďte z temnoty do světla! Jste vítáni na Mém Otcovském Srdci. Má touha vás volá a Mé světlo vás vede ke Mně.

 

Připojte se všichni, i vy, kteří Má slova čtete nebo slyšíte! Vdechujte Mého Ducha lásky! Vdechujte a vydechujte, vždy znovu zcela vědomě, a při každém výdechu pouštějte to, co vás zaměstnává, co vám v blízkosti ke Mně stojí v cestě! Nechte to plynout! Tak jako voda sebou odnáší všechno, tak bere proud lásky sebou všechno. Předejte všechno Mně, který jsem láska v řece života!

 

Stále hlouběji a hlouběji vás prokmitávám a tak se dostáváte do nitra svého srdce. Ciťte uvnitř, jak ve vás začíná být teplo! Ciťte, jak proud Mého života vytéká z pramene ve vás! Ve všech vašich orgánech se rozjasňuje, je tam třpyt a lesk. Vaše plíce vás naplňují světlem, neboť i kolem vás je Mé světlo. Vdechujte ho! Nechte, aby proudilo vaším tělem až do vašich nohou a šlapek a odtud do matky země!

 

Plameny světla, jasnější a jasnější, proudí od vás jako světelné paprsky, v celých svazcích světla, a rozdávají se pod vašima nohama. Pronikají vším, co je pod nimi. I ta nejtvrdší hornina je prozářena. Mé světlo ale proudí i přes všechny vaše buňky, a i vaše srdce vydává Mé světlo lásky. Paprsky světla proudí přes vaše paže a ruce. Ciťte pulsování ve svých dlaních!

 

Chci vás udělat uzdravovateli v Mém jménu, kteří se poznají jako děti Boží, kteří jsou se Mnou jedno a tím jsou vybaveni Mou tvořivou mocí a silou. Vy, Mé děti, dávejte tento dar z lásky a s Mou milostí dále všem, kteří vás potkávají. V pokoře a odevzdání se Mi byste mohli v budoucnu pro Mě působit, aby zdraví neustále proudilo přes vás a všechny, kteří Mi slouží.

 

Všechno touží po zdraví. Když se láskyplně podíváte na květ, pohladíte ho, když připravujete své jídlo, když sbíráte rostliny, tak si buďte vědomí toho, že Má léčící síla přes vás proudí! Když žehnáte zemědělské oblasti, lidem, kteří tam pracují, aby se starali o vaši potravu, tak se bude šířit moře světla, které nezná žádné hranice, ano obklopuje celou zemi. Z blízka a z dáli vás pak dostihne potrava, kterou máte. – Vědomě říkám „máte“ a ne „potřebujete“ – neboť mnozí jsou bohatěji požehnáni, i co do materiálních věcí, než kolik skutečně potřebují. Někteří zapomínají na to, co skutečně potřebují k životu, aby rostli a zráli na těle a na duši.

 

Je to přece Má dobrota, která vám všechno dává. Myslete na to, když se navracíte do všedního dne, když se věnujete životu, abyste tehdy vždycky znovu vědomě řekli nebo si mysleli: „Díky, Otče!“ A žehnejte těm, kteří hladoví, žijí v chudobě nebo se nacházejí v ještě horší situaci, ve které je např. ohrožen jejich život! Nechci vám zatížit srdce, nýbrž vás chci poprosit, abyste bohatě vydávali požehnání a vděčně přijímali to, co máte nebo dostáváte, a dávali dále to, čeho vlastníte nadbytek a co můžete darovat.

 

Rozdávejte i Mou lásku, neboť proud, který ve vás pulsuje, chce téci, téci a téci, neboť pramen se chce neustále vydávat, přes vaše myšlenky, slova a díla, ale nejen v hlasitých slovech, neboť i v mlčení máte v sobě slova! Mohla by být ovlivněna Mou láskou a v této lásce se vydávat.

 

Vedu vás a každého, kdo si to přeje, do nového života. Vždy znovu, tak často jak řeknete „ano“, se můžete osvobodit od minulosti a věnovat se životu v současnosti se Mnou. O to jsem vás, Moji milovaní, již vždycky prosil, neboť v přítomnosti se Mnou dostanete veškerou sílu, kterou potřebujete, abyste Mi sloužili v lásce. Že toto je i vaše největší přání, vidím ve vašich srdcích.

 

Tak pojďte do Mé náruče, Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, vás miluji tak moc, že vás chci vidět šťastné a plné radosti! Chyťte se Mé ruky a řekněte: „Otče, s Tebou!“ A když je někdy cesta těžká, tak řekněte: „Otče, s Tebou to zvládnu! Ne já, nýbrž Ty působ skrze Mě, děj se Tvá vůle, neboť Ty přece chceš jen to nejlepší pro všechny Své děti, a i já se přitulím na Tvé srdce. Ztišuji se, abych cítil tep Tvé lásky a zcela vroucně se Ti odevzdal. Chci naslouchat Tvému Slovu, které dáváš i mně, neboť vím, že Tvým nejtoužebnějším přáním je, aby všechny Tvé děti vešly do svého srdce a mluvily s Tebou, mohly Ti dát všechno, co je trápí, ale i svůj dík, za všechno, co dáváš.

 

Proto vás vždy znovu prosím: „Jděte do ticha, zaposlouchejte se do svého srdce a položte Mi tam přání, že se Mnou chcete mluvit!“ vím, že to pro vás je v tomto hlasitém světě sotva možné být potichu, ale říkám vám: „Když je vaše přání dostatečně velké, pak potlačím svět kolem vás a dám vám ticho vnitřního bytí.“ Jste pak plni radosti, i když ticho trvalo jen malý okamžik, neboť tyto okamžiky se mohou rozšířit a vždy znovu vám přináší blaženost, sílu a moc, které potřebujete, abyste svůj všední den v lásce nejen zvládli, nýbrž i v lásce utvářeli, aby si všichni kolem vás všimli: Tady pracuje milující ruka, tady najdu milující srdce a zde můžu své trápení, ale i své radosti položit. Láska nejprve mlčí a pak mi dá to, co potřebuji, pár slov útěchy, obejmutí nebo něco jiného.

 

Tak pojďte, Moji milovaní, znovu se vydejte na cestu! Vždycky když pak máte pocit, když cítíte, že jste propadli lidskému, ano když vás – jak říkáte – tlačí bota, tak spěchejte na Mé srdce a řekněte: „Otče, Otče, Ty pomoz, svěřuji Ti toto nebo ono, neboť Ty dokážeš pomoct! Ať se šíří Tvé požehnání a děje se Tvá vůle!“

 

Myslete na modlitbu, kterou jsem jako Ježíš učil Své učedníky a tím i vás! Říkejte ji plni důvěry! Mnozí často neví, jak se mají modlit, a tato modlitba může být oporou a pomocí, a i vám, kteří jste se sem vydali na cestu v duševním oděvu, pomůže najít cestu na Mé Božské Otcovské Srdce.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Ledový vítr vane vaší zemí a v přeneseném smyslu vane přes celou zemi. , Otec Pra, vám říkám, že to jsou poslední porodní bolesti těch Mých dětí, které jsou od Mého srdce ještě tak daleko. Vzpínají se proti teplu lásky, proti vzájemnosti národů, náboženství, protože si stále ještě myslí, že mohou ještě dobýt vítězství na zemi.

 

Skutečně, říkám vám: „Tak jako musí tento ledový vítr odcházející zimy ustoupit, když přichází do vaší země jaro, tak bude muset také chlad na této zemi ustoupit jaru lásky.“

 

Vy, Mé věrné stádo, spojeni se všemi posly světla na této zemi, přispíváte k tomu, že nastane: Jeden pastýř a jedno stádo. Nebude pak již potřeba žádný vnější pastýř, neboť , Pán a Bůh všech náboženství, vedu Své ovce domů na Své Otcovské Srdce.

 

Nepočítejte se svými časovými intervaly na zemi, nýbrž se dívejte do věčnosti a důvěřujte Mému Slovu, když se domníváte, že zde na zemi vidíte jen příliš mnoho temného! Buďte pak ve svém nitru veselé mysli a vyzařujte uprostřed této temnoty neomezeně lásku a požehnání, neomezeně – bez hranic proto, protože se vaše milující myšlenky spojí se vším světlem na této zemi.

 

Právě v této postní době, ve které se opět připravujete na slavnost Mého vzkříšení, byste mohli nedívat se stále znovu na utrpení, na utrpení celé země, které spočívá na Mých ramenou, nýbrž vkládat do tohoto utrpení lásku a požehnání, a ono postupně bude ustupovat, a tíha kříže na Mých ramenou se bude zmenšovat.

 

Mnohé se změní. Nepředpovídal jsem vám, že příroda vám dává nekonečně mnoho bylin, které vám chtějí sloužit k obživě? Podívejte se do menu leckterých gurmánských restaurací! Budete překvapeni, jak dobří kuchaři mezitím poznali drahocennost divokých bylin a používají je ve své kuchyni.

 

Leckterá kniha byla od doby Mého projevujícího se Slova autory napsána o bylinách, do které vložili své poznání. Říkám vám, že od vegetariána k veganovi je potřeba už jen malý krok. Mnozí se již živí tím, co vám strom a keř dobrovolně dávají. Tyto mé lidské děti si myslí, že se byliny a zelenina nesmí sklízet, protože kvůli sklizni nemohou dále žít. Říkám vám, že tomu tak není, neboť jsem dal Svým dětem přírodu v rozmanitosti, ne jen bobule, ovoce a houby, nýbrž i v hojných bylinách a k tomu patří např. i salát.

 

Myslíte si, že byste se při sklizení hlavičky salátu nebo zelí provinili proti životu? Kdybyste mohli vidět světlo, ve kterém se vám příroda ochotně dává, a především, jak toto světlo zazáří, když ve vděčnosti sklízíte to, co vám země dává, pak byste věděli, že si nemusíte dělat žádné starosti, když sklízíte zeleninu, že kvůli sklizení už není schopná života.

 

Tak jako se v přírodě všechno znovu vysévá a znovu dorůstá, tak i vy budete pečovat o to, aby se mohla vytvořit setba a vznikly nové rostliny. Co vám strom a keř dobrovolně dávají, Moji milovaní, má vám být pro radost! A není to radost, když vidíte ovoce na svých stromech? Natáhnete ruku, poděkujete stromu a v tom momentu se uvolní plod, aby se vám daroval.

 

Říkám vám, nebe přichází na zem. Vaše oči jsou ještě držené a vy nevidíte těch nekonečně mnoho přírodních duchů, kteří přispívají k tomu, že na zemi všechno roste a prospívá, aby celé lidstvo mohlo být bez jakékoli nouze uživeno.

 

Je ještě mnoho ziskuchtivých lidí, kteří skupují pole, aby pěstovali rostliny, které mají např. sloužit k získávání oleje. Pole, která jsem Já, Otec Pra, dal Svým dětem, které tam žijí, aby tato pole obdělávaly a mohly uživit své rodiny. Kdekoli to je pro vás možné, odporujte této ziskuchtivosti.

 

Říkám vám, přijde den, a není daleko, kdy ti vaši bližní, kteří jen visí na mamonu, musí poznat, že peníze již nemají žádnou hodnotu. Po celé zemi jde obrovská změna myšlení.

 

Vy jste správně poznali, že to, co jsem vám předpovídal, se již nyní z části stalo skutečností. Co je nejvíce dole, se obrátí nahoru, a co zůstane, to je Mé dítě, jak jsem ho stvořil, plné lásky a soucitu pro okolní prostředí, pro zvířata a pro bližní. Proměna toho, co se vyvrhuje nahoru, potřebuje ještě trochu času, Mé věrné stádo. Ale čím více do tohoto dění posíláte své požehnání a svou lásku, tím rychleji se uskutečňuje proměna i ve stvoření.

 

Tak by tato postní doba pro vás mohla být časem, kdy poznáte nejen to, co se ve vás obrátí z hlubin nahoru, nýbrž že zároveň uvidíte v sobě světlo a přitakáte tomu, dítěti ze Mě! Ani to se nestane ze dne na den. Tato postní doba vám může sloužit jako začátek změny myšlení! Ještě nebudete moci na Velikonoční neděli jásat: „Otče, tady jsem, Tvůj syn, Tvá dcera, osvobozená od toho, co všechno ve mně dřímalo úplně dole.“

 

Ale přijde den, Mé milované děti, kdy toto všechno budete moci plni radosti konstatovat, a pak uvidíte anděly jít vedle vás a budete také moci pozorovat přírodní bytosti a budete jim pomáhat a bude to radostné společenství.

 

Ještě stojí hrozící válečná nebezpečí na horizontu, ale jak jste již dnes říkali, na nebi jsou sice temné mraky, ale uprostřed nich svítí světla Mých dětí, které ve svých srdcích uskutečnily mír a vynáší ho ke svým bratrům a sestrám v sousedních národech. Podporujte je svou modlitbou, s požehnáním pro tyto národy! Víte, který národ Mi obzvláště leží na srdci, když jsem se tam narodil. A když od tohoto národa vychází mír ke všem sousedním národům, pak se může mír v krátké době šířit po celé zemi, neboť tento národ získal skrze Můj život a smrt v něm klíčovou roli.

 

Tak buďte Mým světlem a nedívejte se vždy znovu plni obav na temné mraky, neboť to je nechává ještě více zčernat! Viďte mezi nimi světla a posilujte je svými myšlenkami míru, vaším požehnáním a vaší láskou pro všechny národy této země!

 

To vám dávám sebou na cestu. Já, Otec Pra, vám děkuji, že jste na Mě v modlitbě doráželi. Jak bych mohl jednat jinak, než Svou dceru něžně skrze všechno pronést, i skrze to poslední dění, že Mé dítě mohlo poznat zlost – kterou nikdy a již nikdy více nemělo. Všimněte si Mého úsměvu! Všechno má svůj hlubší smysl.

 

Tak vám slouží i toto jako příklad, že každý – nikdo není vyjmutý – prochází procesem proměny. K této proměně patří poznání, co všechno ještě dřímá v hlubinách vašeho bytí. Řekněte k tomu „ano“ a „díky, Otče, že jsem mohl poznat.“

 

Tak vám žehnám, Moji milovaní, každému jednomu zde a vám všem, Mé děti, které čtete Mé Slovo, ale i vás, vy duše, které jste přítomné. I před vámi je tento proces proměny, nebo chcete ještě mnohokrát jít k zemi, abyste poznaly, co spočívá ve vašich hlubinách? V tomto čase máte možnost poznat skrze odevzdání se Mi to, co ve vás úplně hluboko spočívá.

 

Tak vás žehnám, Mé duševní děti, a žehnám všechny Své děti ve všech náboženstvích, ve všech národech.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Můj vítr lásky vane přes zemi a nese vše do milosrdenství, do smíření, ano do jednoty. A i vy jste neseni Mým větrem lásky. Dovolte, abych vás zcela něžně obalil! Připusťte, abyste cítili lásku a otevřete se, aby do vás mohla láska proudit! Ano, otevřete se, aby vás láska uzdravila, aby se vaše srdce rozšířilo a bylo tak široké, aby váš rozum, dokonce vaše celé podvědomí bylo pojmuto láskou!

 

Pak poznáte, kam vás cesta lásky nebo v přeneseném smyslu Můj vítr lásky, ponese. Dorazíte vždy tam, kde na vás bude čekat odpuštění a prominutí, pokora a přijetí. Odpuštění a prominutí, pokora a přijetí jsou předpoklady, aby mohl vzniknout mír. Mír ve velkém ale může vzniknout jen, když se stal mír v malém.

 

Mír nejprve přichází v srdci každého z Mých dětí a září odtud ven do celého národa a nakonec do všech národů. Tak se bude láska zde na zemi stále více rozšiřovat, ale i v celém stvoření a ve všech sférách, ve kterých se zrovna zdržují Mé děti. Ano, Má láska vše uzdraví, všechny rány, všechna zranění, všechny bolesti, všechno utrpení, všechen smutek a také všechnu nenávist. Má láska vše uzdraví, nejprve v každém jednom z vás a pak se bude láska sama od sebe stálé dále šířit.

 

Láska je jako lék a rozumějte nyní Mému humoru: Na příbalovém letáku k lásce stojí jen jedna věta: Láska je nakažlivá. Tak to má být, Moji milovaní! Nakazujte se navzájem láskou, pak vámi onen ledový vítr, o kterém jsem mluvil, bude sice silně otřásat, ale láska ve vás bude sílit a vy budete za tímto ledovým větrem posílat lásku. Tak se utiší, bude přijímat teplo a světlo.

 

Tak se i tento ledový vítr v průběhu času bude měnit ve stále mírnější, dokonce pak ve vítr lásky. Tak se stane, že celé stvoření bude vykoupeno. Rozpustí se všechno to, co temnota způsobila, a vyřeší se celé dění pádu.

 

Tak se všechno zase vrátí na své místo, kam to patří podle Mého Božského pořádku. Vy sami jste uprostřed tohoto dění a zcela aktivně spolupomáháte svým odevzdáním se lásce. Jeden podepírá druhého.

 

Ano, Moji milovaní, tak nakonec láska dokončí svou cestu. Když jdete spolu s láskou, tak i vy půjdete svou cestou do domova. Bude to nádherný průvod světel, který jednou stane před dveřmi nebe. Ale světlo, které se po otevření nebeských dveří ukáže, bude nepopsatelně jasně zářící. Žádné lidské slovo to nedokáže vypovědět, co se pak stane, když vás Mé světlo všechny obalí tak, že s ním budete moci projít přes nebeskou bránu.

 

A přivítám každého jednoho z vás, vezmu ho do Své náruče a řeknu: „Vítej, Mé dítě, doma!“ Tak to má být, Moji milovaní! Jste Mé děti, které nade všechno miluji, a proto jste všechny požehnané!

 

Amen.

zpět