Tichá radost

Poselství - únor 2014

Poselství - únor 2014

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

22. února 2014 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, zavítali jste do sebe, nyní nechte, abyste se v sobě ztišili! Vnímejte v sobě nebeské ticho, které je hluboko ve vašem nitru, a vdechujte přitom Mou lásku, a všechno, co vámi ještě hýbe, vydechujte! Dejte Mi to, položte to do Mých rukou a když váš dech proudí a vaše srdce bije v rytmu Mé lásky, tak přicházejte blíže a blíže ke Mně do Mé Otcovské Náruče a ciťte se ve Mně v bezpečí, ciťte Mou blízkost, Mé teplo! Ciťte, jak vámi prochází Můj proud lásky, jak naplňuje všechny vaše buňky a jak přes vaše ruce a nohy vytéká ven k Matce zemi, do stvoření!

 

Slyšíte bít své srdce: „Otče, miluji Tě!“ A odpovídám: „Mé dítě, miluji tě tak moc, ciť tep Mé lásky ve všech svých buňkách, ve všech svých orgánech!“ Tvé tělo vibruje, úplně jemně a lehce se odevzdáváš kmitání Mé lásky a Mé světlo z tebe jasně vyzařuje. Tvé srdce je plnější a plnější, stále více lásky je v tvém srdci a rozlévá se v celém tvém bytí a pak v tvém okolí. Láska proudí ke všem, na které myslíš. A ty znovu říkáš: „Otče, jsem Tvůj, odevzdávám se Ti, Ty působ skrze mě!“

 

A nyní cítíte, že jste v této lásce spolu navzájem spojeni, že ona kmitá a naplňuje všechno v tomto prostoru. Se svými myšlenkami můžete cestovat do vzdálených zemí a pokládat je do Mého světla. Mnoho poslů světla vnímá svůj úkol ve svých srdcích a přidávají se k tomu, být světlem pro zemi, pro stvoření. Síť lásky se rozprostírá nad celou zemí a obklopuje ji. Jako lehký déšť padá láska na zemi a proniká jí. Jsou to paprsky lásky, které léčí, paprsky lásky, které usmiřují a vytváří jednotu. Podívejte se na světlo ve vašem bližním, viďte ho jasně osvětleného a obklopeného Mou láskou!

 

Tato láska je zde a nezasahuje do svobodné vůle. Leckdo se nadechuje, protože se cítí oddělený od všech těch hrotů šípů, které ho jinak probodávají. Láska ho proměňuje a jemný vánek se dotýká jeho těla, jeho duše. A když v myšlenkách a v lásce se Mnou putujete přes roviny, proměňuje se temno ve světlo a mír sestupuje do srdcí Mých dětí, vašich bratrů a sester, a i oni se začínají měnit a přemýšlet.

 

Tak působí Má láska ve všech rovinách, ve všech sférách a také zde na zemi. Putujete v Mém světle a vidíte také zemi v Mém světle. Vy sami, vaši sourozenci, květiny, rostliny, zvířata, všechno je proměňováno a vykupováno Mou láskou. Každá myšlenka plná světla, každá sebemenší služba lásky, duchovní obejmutí, požehnání a mnoho dalšího, co vám vkládám do srdce, spolupomáhají proměnit tuto zemi do pospolitosti plné světla. V okamžiku, ve zde a nyní působím . A ve zde a nyní působíte vy se Mnou a také všichni, kteří jsou ochotní proměňovat temné v plné světla.

 

Již častěji jste zažili, jak se celé státní formy změnily a také rozdělení byla překonána. Tak jděte dále v lásce se Mnou po své cestě! Dávejte pozor na své nitro! Vaše srdce vám chce něco říci a když si na to vezmete čas, abyste šli do ticha a mluvili o tom se Mnou, tak vás vedu a směruji na cestě. Ta vás vede přes sluncem ozářenou louku a vy stále častěji vnímáte odlesk – i když by to byl jen slabý odlesk – nebe, se kterým mezi vám dlím a který všichni nesete v srdci.

 

Ano, vkmitejte do tohoto vědomí a do vědomí být jedno se Mnou a putujte se Mnou dále po zemi, s pohledem nasměrovaným na Mě, svého Boha a Otce, svého Spasitele! A naplněni Mou láskou, prozářeni Mým světlem, obklopeni nebeskými bytostmi svítíte v zářícím jasu a vydáváte lásku do všech sfér. S tímto obrazem jdu nyní dále a dám vám další projevení skrze další sourozence.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, kdybyste se mohli podívat do Mé tváře, všimli byste si nyní úsměvu. Kolik knih bylo napsáno o proroctvích, která se pak nesplnila, ano dokonce i skrze Vnitřní slovo byla dána proroctví, která ale nebyla ode Mě. A toto je to velké nebezpečí, Moji milovaní. Když se nástroj zabývá proroctvími, tak tento materiál může vtéci.

 

Nelámejte si již dále hlavu s tím, co by mohlo přijít, nýbrž zůstaňte na cestě se Mnou za ruku a viďte, co všechno se již obrátilo k dobrému: Kolik vašich sourozenců se již z vegetariánů stalo vegany a také ty z Mých dětí, kteří by ještě rádi viděly něco šťavnatého na talíři se ostýchají si koupit maso, o kterém ví, že ta zvířata živořila těsně namačkaná jedno na druhé. Všude se mluví o „bio“ a z toho byste se měli radovat! Na tomto příkladu ale také poznáte, jak působí vaše láska, která byla prozářena Mou láskou.

 

Jako Ježíš jsem vás učil cestu lásky a v průběhu novodobých dějin až do dneška jsem vždy znovu probouzel nástroje, kteří udržovali živé to, co jsem učil. V kázání na hoře, které najdete ve vaší bibli, je shrnuto Mé učení lásky a to bude platit až do konce dní. Rozlišuji ale nyní tuto lásku až dopodrobna. Proto jsem vám dal těch 70 školení, aby Mé děti vrůstaly ještě hlouběji do lásky a např. respektovaly a měly v úctě dokonce kámen u svých nohou, neboť i kámen je z Mé síly a pohybují se v něm Mé tvořivé atomy.

 

jsem Stvořitel všeho bytí. A kdo začne u toho nejmenšího ho milovat, toho láska bude stále více růst a tato láska vám přináší také nesmírnou radost. Když nyní v začínajícím jaře opět vyrážejí listy, květy na stromech a na loukách vás obveselují v nespočetných barvách, když se příroda obrací k životu, tak také život ve vás dospěje do květu. A tak je každý rok pro vás dalším rokem se Mnou za Mou ruku.

 

Ještě je radost a třeštění na vašich ulicích, je masopust, jak říkáte, ale popeleční středa již není daleko. Po prohýřené noci si člověk sype popel na hlavu. Viďte to také v přeneseném smyslu: Z hojnosti dochází k usebrání a ke kříži z popela na vašem čele. Hojnost je tu, což je ve vašich zeměpisných šířkách Mým dětem ještě dáváno. I ti, kteří jako cizinci přicházejí do vaší země, nacházejí všude možnosti, kde jim dají najíst, jídlo, jaké takto bohaté v zemích, ze kterých utekli, již nedostali. A protože ale vždycky znovu ochotně jim dáváte, co máte v přebytku, za dary nebo jakkoli, učíte se přitom dělení se s ostatními.

 

Vaše srdce se otvírá a vy neprocházíte nevšímavě kolem vašich sourozenců, kteří k vám utíkají ze zemí, ve kterých panuje válka, válka, která také nyní dokonce byla rozpoutána ve vaší bezprostřední blízkosti. A nyní vám říkám: „Všichni jste se modlili a nejen vy, nýbrž mnoho vašich sourozenců také v kostelích se modlilo za mír v oné zemi. A nyní můžete poznat sílu modlitby. Bude to sice ještě chvíli trvat, než bude mír, skutečný mír, protože ta země je rozdělená na východ a západ, ale i tam se povede, že bude mír.“

 

Když dále budete vysílat do světa myšlenky světla, především do krizových oblastí, ve kterých panuje válka – nyní myslím obzvlášť také na tu zemi, kde jsem se narodil – pak nastane mír mezi všemi národy. Proč jsou hranice? Netrpí palestinský národ tímto rozdělením obzvlášť? Kdysi byl Jerusalém město míru. Tři hlavní náboženství byla sjednocená a každý měl své modlitební místo. Pak přišla válka, rozpoutaná křižáky, a s touto válkou přišlo nepřátelství, které trvá dodnes.

 

Šel jsem na zemi pro všechny Své děti a jak jsem vás už častokrát učil, je jedno v jakém náboženství jsou Mé děti, v jakém náboženství Mi mohou být blízko a učit se to, co jejich duše potřebuje k dalšímu vývoji. Kdo z Mých křesťanů se vrhá pětkrát denně na zem a vzývá Mě? Kostely křesťanů jsou téměř prázdné, proč? Nyní jsem poslal posla světla, který toho může mnoho změnit a změní. Obalujte ho do modlitby, neboť je v nebezpečí!

 

Je ale ještě mnoho jiných sil na této zemi. Ostřete svůj zrak, bystřete své cítění! Kdo dávno ovládá zemi? Kde je moc? Moc je bohatství, je u velkých bankéřů, kteří vládnou již celé zemi. A skrze vaše nová média se nebezpečí velmi zvětšilo, že tato moc září až do vašich domovů. O tom nemusím mluvit, neboť každý z vás ví, co všechno je možné skrze nová média.

 

Máte si s tím lámat hlavu? Odpovídám vám: „Ne!“ Neboť nakonec nejsilnější moc a síla univerza je láska, Má láska, která přes vás a přes všechny, kteří Mě, svého Boha – jedno v jakém náboženství – ctí a milují. A tato láska zvítězí. Můžete Mi pomoct, neboť pro to jste šli na zem. Pomáháte Mi, když žehnající procházíte ulicemi tohoto světa, své sourozence v tichosti zdravíte pozdravem pokoje a obalujete je do lásky, úplně jedno, jakou mají barvu kůže. A také když respektujete a máte úctu ke stvoření a také je žehnáte a milujete, malou fialku u keře stejně jako nádhernou lilii nebo růži nebo jinou květinu, která vás potěšuje.

 

I sedmikrásku jsem stvořil. A takové má být také vaše nitro, jako tato sedmikráska: „Otče, jsem od tebe stvořený, a přece „nic“ před Tebou, přesto mohu ze svého středu zářit tolik světla, jako tato sedmikráska. Těch mnoho bílých květních lístků kolem dokola jsou paprsky, které jdou do nekonečných dálek, protože Ty, Můj Otec, je zesiluješ.“

 

Země se brání, tak to bylo dnes řečeno. Opět se zase uklidní, a tím také klimatické poměry, až když člověk postupně dospěje k míru. Neboť všechno je pro člověka jen zrcadlem. A když se zdvihají metr vysoké vlny a strhávají všechno sebou, tak jsou symbolem válečných střetů. Ty ničí celé země, vyhánějí obyvatele, Mé děti, které musí utíkat před hrůzami války. Ale skrze vás může nastat mír na zemi, tak jak jsem vás to učil: „Utvoř mír v sobě, Mé dítě, a bude mír kolem tebe.“ Mír září daleko a spojuje se se všemi myšlenkami míru a postupně se z mečů stanou radlice.

 

Kdy se uděje „Nastane nové nebe a nová země“, Mé děti, vím jen Já. Nepřemýšlejte o tom, neboť to je Mé tajemství! Jak řekl jeden významný muž v tomto smyslu? „Když zítra zanikne svět, tak ještě dnes zasadím jabloňku.“ To je správný přístup. Zasazujte symbolicky mnoho malých stromečků, které svojí nádherou květů zvěstují mír, které ale také ještě budou přinášet plody míru. Rozumějte Mým slovům, která jsou říkána v přeneseném smyslu.

 

Putujte se Mnou začínající postní dobou, přemýšlejte o Mém životě jako Ježíš a posílejte také vždy znovu mír ke všemu bytí a k vašim bližním. Tak se země bude postupně uzdravovat skrze vás a ještě další generace. Tyto myšlenky vás mají zaměstnávat a ne myšlenky o údajně již blízké době Mého příchodu a jemu předcházejících převratech. Skutečně, skutečně, Můj čas není váš čas, jsem nekonečnost! Můžete číst všechno, co chcete, ale nevpouštějte to do svého nitra, a usmějte se, když čtete o proroctvích a řekněte pak: „Otče, to je Tvoje věc a všechno ostatní je dílo člověka a slovo člověka.“ I když se lidé dokáží dívat do budoucnosti, neví, jestli to bude za sto, tisíc nebo deset tisíc let.

 

Tak vás žehnám, Moji milovaní, podejte Mi svou ruku, každý jeden z vás, a i ti, kteří Mé slovo čtete, a společně procházíme postní dobou, i přes vaší osobní křížovou cestu a budete se Mnou na Velikonoční pondělí jásat: „Kristus vstal z mrtvých, vstal z mrtvých také ve mně! Ve mně je Otec, a já jsem jeho dítě, těsně přivinuté k Němu jdu svou cestou po zemi.“ Všechno, co je, je dobré. Žehnám vás, i vás duše, které jste přítomné, obzvláště vy, Moji oba synové, kteří jste byli tak velmi milovaní zde v kroužku a u vašich milých, kteří nyní spočíváte na Mém srdci … [nesrozumitelné], každý cestu, kterou si každý sám vybral.

 

Tak je Mé požehnání s vámi všemi, ano, se všemi Mými dětmi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, zůstaňte ještě těsně přivinutí ke Mně, neboť vás chci ještě obdarovat Svým milosrdenstvím. Stále ještě jste Mi podali ruku a cítíte, jak vámi prokmitává Má láska. Cítíte něhu, cítíte teplo, cítíte se nesmírně v bezpečí.

 

Ano, takové to je, když Mi jste úplně blízko a jste se Mnou spojení a váš člověk je obalen Mou láskou. Pak blednou obrazy a zážitky tohoto světa a vy vidíte světlo, které jsem , vidíte světlo, které toto stvoření jednou učiní ještě světlejší než váš den. A opět říkáte: „Ó Otče, kéž by to už bylo tak daleko!“ Já vás upamatovávám na Svá slova, chci vás ale posílit pro vaši další cestu a vložit do vaší duše Svou uzdravující sílu.

 

 

Léčebná meditace

 

Tak Mě nyní následujte a buďte se Mnou na cestě skrz prostor a čas. Nacházíte se opět společně se Mnou, s vašimi sourozenci a s nekonečně mnoha posly světla a anděly ve Svatém dómu. Vidíte Mě stát u Svaté plotny a vnímáte atmosféru tohoto prostoru: Nejhlubší pokora, odevzdání se, naplněné svatým kouřem a světlem.

 

Otevíráte se pro dary, které jsem do tohoto prostoru vložil. Ano, otevíráte se pro Mé cenné dary, kterými vás nyní chci obdarovat. Kmitání Mé Otcovské lásky vás pojímají. Cítíte je zcela jemně a odevzdáváte se těmto stále více vroucnějším kmitáním. Tak se ponořujete do Mého oceánu léčící lásky a milosrdenství. Vidíte světlo Mého slunce lásky a cítíte, jak vás zahřívá a nese vás na něžných vlnách, na vlnách, které jsou tvořeny vodou života. Připadáte si jako rybička, neboť tato voda vás pojímá a vy pojímáte tuto vodu, stali jste se částí této vody a přece jste stále stejné Mé dítě duše. Tak jste promýváni touto vodou, která je tak bohatě nasycena Mou láskou, Mým milosrdenstvím a Mou léčivou silou.

 

Vaším celým dosavadním bytím, vaším současným bytím v tomto životě, ale také vašimi všemi zbývajícími inkarnacemi na této zemi a ve sférách na oné straně proudí tato voda života. Vaše duše vnímá, jak se nyní ponořujete z jednoho života do druhého, orientovaní podle zcela jiného pojetí času. Připadá vám, jako by se všechno dělo současně, a doopravdy je to také tak, neboť u Mě není žádné po sobě, nýbrž u Mě se děje všechno zároveň. A tak uzdravuje tato voda života, do které jste nyní ponořeni, všechny vaše dosavadní inkarnace, tak jsou uzdravovány prostor a čas, a tak je také vaše nynější cesta skrze Mou lásku a skrze Mé milosrdenství uzdravována.

 

Je to jako živý pramen, který ve vás působí, a vy se cítíte osvěženi a osvobozeni od vší tíhy. Jste zcela naplněni Mou láskou a Mým milosrdenstvím. A očima, které jsou prozářeny Mou láskou a Mým milosrdenstvím, se díváte na sebe sama. Voda života vám nyní slouží jako zrcadlo. Poznáváte zářící světlo v sobě a poznáváte také, že toto zářící světlo již nyní může všechny stíny, které na vás spočívají z dosavadních příčin, rozpustit. Poznáváte, že všechno je jen otázka odevzdání se, pokory a víry ve Mě, vašeho Nebeského Otce, a v Mou lásku a milosrdenství, které vám dávám.

 

Nyní v zrcadle vidíte jiný obraz, již to nejste vy, jsou to vaši sourozenci, a opět poznáváte podobný obraz. Vidíte Mé světlo, které ve vás působí, a dále ještě, vidíte, že světlo působí nejen ve vás, nýbrž jak také proudí z vás ven a podivuhodným způsobem obdarovává vaše bratry a sestry. Vidíte také, jak se světlo vrací a jak se v tomto světle stává všechno stále světlejší.

 

Obraz se opět mění. Vidíte zemi se všemi kontinenty, s moři, s póly. I zde poznáváte světlo, které vyzařuje z nitra země. Poznáváte Mé světlo, které září z vás, spojuje se se světlem, které vystupuje ze země, vydává se dále a přitom se stává stále jasnější, stále silnější. A nyní vás upamatovávám ještě jednou na Svá slova, která jsem říkal, připomínám vám váš úkol, který jste si sami dali, totiž chtít Mi sloužit jako poslové světla. A tak nyní máte obrázek o onom úkolu, totiž na všechno na zemi pohlížet očima lásky a milosrdenství. Poznáváte, že již pak neexistuje žádné ohodnocování, žádné „dobré“ a „špatné“, nýbrž poznáváte světlo, které zabírá stále více prostoru a které naplňuje všechnu temnotu světlem. Nemluvil jsem o tom, že světlo temnotu rozpustí, zcela vědomě ne, Moji milovaní, nýbrž světlo naplní všechno.

 

A tak máte jít dobou ležící před vámi. Na všechno, co slyšíte, vidíte a vnímáte, pohlížejte očima lásky a milosrdenství. Uvidíte, že při tom najdete cestu k míru, a že tento mír se kolem vás rozšíří. Cítíte, jak nacházíte cestu ke zdraví a jak se kolem vás všechno uzdravuje. Cítíte, jak se Mé dary nebes ve vás a pak kolem vás šíří. Tak zasazujete příčiny, které jsou založené v lásce a v milosrdenství a které vyvolávají jako působení lásku a milosrdenství daleko za vašimi hranicemi. A pevným krokem putujete se Mnou za ruku.

 

Tak se nyní opět vynořujete z vody života na povrch. Ale Má slova naplnila vaše duše a zrovna tak Mé dary nebes. Rozvalujete se v jemných vlnách a vychutnáváte hřejivé světlo Mého slunce lásky. Nyní se vracíte do onoho dómu nebes, ve kterém jsme se shromáždili. Vidíte Mě stále ještě stát u Svatého oltáře. Obrátil jsem se k vám a vy poklekáte, abyste přijali Mé požehnání. Ano, jste požehnané, Mé děti. A zatímco plyne Mé požehnání k vám a do celého stvoření, jsem u každého jednoho z vás, abych mu namaloval světelný kříž na čelo, kříž ze světla, který vás má na tento prožitek, kterým jsem vás dnes obdaroval, upamatovávat.

 

Budu s vámi dále putovat a natahovat k vám dále Svou ruku, abyste mohli za Mou ruku putovat pevným krokem. A za Mou ruku vás nyní vedu také opět zpátky do tohoto prostoru. Ještě jednou žehnám vás a celé stvoření. Ještě jednou vidíte, jak je všechno zalíváno světlem, láskou, milosrdenstvím a Mou léčící silou, a k vám volám pevným hlasem plným něhy: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Děkovná modlitba:

 

Milovaný Otče, bohatě jsi nás obdaroval dary Tvého nebe, s vlídným, něžným světlem Tvé uzdravující síly a Tvého požehnání. Vedl jsi nás na Své Svaté srdce, které je náš pravý domov, náš skutečný domov. Ne, Otče, nechceme zůstat stát venku v ráji nebo v nějakém nebi, chceme do Tebe, úplně k Tobě, a to na vždy a navěky, ano, Otče, přijati v Tobě a blažení!

 

A z této blaženosti, Otče, chceme obdarovávat své bližní a celé stvoření, abys Ty přímo z našich srdcí mohl plynout, žehnat a uzdravovat všechno, co je zamotané a zraněné a co je nemocné. Ó Otče, Tvůj proud zdraví je tak mohutný, mocný a tak naplněný láskou, Tvému pohledu nemůže nic vzdorovat. Na koho se podíváš, ten je ve stejném okamžiku zdravý, neboť pod Tvým zrakem není nic než zdraví, láska a mír.

 

A prosíme Tě ještě jednou, nech přes naše srdce proudit mír a zdraví od jednoho k druhému a v zářivém oblouku obletět celý svět, aby všechno, co je v nesváru, sporu, v neklidu, mohlo být uzdraveno skrze Tvou lásku. Tvá láska zahrnuje všechno a získává všechno, celé stvoření a každého tvora. Děkujeme Ti, Otče, skláníme se hluboce před Tebou, před dušemi a sourozenci zde v místnosti a Tvými anděly. Žehnej nám, ochraňuj naše cesty, kamkoli jdeme, buď Ty naše ochrana a záštita! Díky, Otče!

 

Amen.

zpět