Tichá radost

Poselství - únor 2015

Poselství - únor 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. února 2015 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba:

 

Ano, milovaný Otče, jsme zde, Tvé děti. V radosti k Tobě přicházíme, skláníme se před Tebou a prosíme Tě o Tvé Svaté Slovo. Otevři naše srdce, daruj nám to, co je nám pro zdraví a pro zdraví všech! Díky, milovaný Otče, ať se děje Tvá svatá vůle ve všem!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Ano, skutečně. Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, rozprostřeli jste přede Mnou svá srdce a předložili Mi i již v malé živé diskuzi své touhy, svá přání, jak můžete přijít blíže na Mé srdce a jak můžete putovat po své cestě v každém okamžiku naplněni Mou láskou.

 

Každého jednoho z vás jsem přitom vzal na Své srdce a řekl: „Mé dítě, miluji tě!“ To říkám i vám, kteří Má slova čtete nebo vnímáte v duchu: „Mé dítě, miluji tě! Mé dítě, vzpomeň si na to, kdo jsi a odkud pocházíš a především, že jsem tvůj Bůh a Otec a ty se vším můžeš přijít ke Mně! Mé paže jsou vždy roztažené a Mé srdce otevřené pro tebe, jako pro každé jedno z Mých děti, které taktéž miluji.“

 

Dívám se do všech srdcí a vidím i mezilidské vztahy. Vidím život Svých dětí zde na zemi v nejrůznějších oblastech a vás, stejně tak jako vaši snahu přispět k tomu, aby nastal mír, aby opět panovala láska mezi lidmi a v Mém stvoření. To se podaří, když si vždy znovu vzpomenete, že jste děti světla a všichni lidé jsou Mé děti. Jsou zrovna tak děti boží jako vy, proto se sklánějte v pokoře přede Mnou v nich, jako i přede Mnou v Mém stvoření!

 

Všechno je jedno a každá myšlenka kmitá ven. Čím déle jde dítě se Mnou za ruku, všeho se s láskou dotýká, tím silnějšími se stávají také proudy milujících myšlenek a vy se postupem času stáváte Mými spolutvůrci. Tak Mě nechávejte při všem být na prvním místě a vyhledávejte neustále Mou blízkost! vám pomáhám při všem, co vám ve všedním dni přijde těžké. Ten nebo onen Mi říká: „Ano, Otče, chtěl bych rád, jen kdyby to bylo lehčí!“ Povzbuzuji vás a říkám: „Mé dítě, když se jen na jeden moment zastavíš, tak tvá další myšlenka bude u Mě.“ Rozum v tomto momentě ztratil převahu, neboť jsi otevřel své srdce. A kde jsem , tvůj Bůh a Otec, který jsem láska? Jsem k najití ve vašem srdci, Moji milovaní. Je to tak jednoduché se ke Mně dostat.

 

Můžete prohledávat hromady knih a hledat pravdu, nikde ji nenajdete než ve svém srdci, tam kde jsem . Tak vás stále znovu zvu: „Dívejte se očima lásky!“ Jestli se vám to podaří teď hned nebo až večer, když ležíte v Mé náruči a prosíte o požehnání pro uplynulý den, dívejte se na něj srdcem lásky! Předejte Mi všechno, abych vás mohl uzdravit a vy jste byli volní pro noc, volní se občerstvit na Mém srdci a být se Mnou na cestě pro lásku!

 

Tak i nyní všechno pusťte, co vámi hýbe, v tichých myšlenkách na Mě, svého Boha a Otce! Stojím s roztaženými pažemi ve vašem středu, Mé ruce jsou otevřené jako miska. Vložte Mi tam všechno a vdechujte přitom Mé světlo a vydechujte všechno tmavé! Vdechujte Mě, vdechujte lásku a ciťte přitom Mou blízkost a Mé něžné dotknutí, jako lehký závan větříku na vaší kůži!

 

Ozářeni sluncem a zcela obaleni do Mého světla putujte nyní se Mnou ven do luk, do začínajícího jara! Ještě kolem vás fouká studeně vítr, ale ve vzduchu je již jarní vůně, probouzení, a tu a tam vidíte již zelenou a leckteré květy vyrážejí ze země v nádherných barvách. Slunce vás hřeje a vy kráčíte plni důvěry skrz louky a pole. Zcela odevzdáni Mně vnímáte stvoření, přírodu kolem sebe. Nasloucháte zpěvu ptáků, jejich nádherným melodiím a radostný jásot naplňuje vaše srdce. Tak nechte tento jásot vyběhnout ven! S mnoha světelnými sourozenci se připojujete do Aleluja a zvěstujete tím Můj brzký opětovný příchod na zemi.

 

V duchu procházím po zemi, abych se dotknul mnoha Svých dětí. Vaše láska, vaše modlitby pomáhají vašim sourozencům, především v těch oblastech, ve kterých je ještě tma. V myšlenkách jdete do těch zemí, ve kterých lidé trpí a ve kterých se nepotkávají v lásce. Žehnáte je a obalujete je do lásky a milosrdenství. Jako zázrak nyní vidíte rozsvícení se jiskry světla, která je hluboko i v těchto sourozencích, a poznáváte, že i oni jsou Mé děti, i když ještě nyní prozkoumávají temnotu a ve svévoli vykonávají moc.

 

Podívejte se na Mě a položte je do Mých rukou, proste a modlete se vroucně za ně! Dívejte se očima lásky na tyto sourozence! Milosrdná láska bez podmínek se v nich rozlévá. Otevřeli jste své srdce pro Mě a pro ně, neboť víte, že u Mě není žádné oddělování. Láska kmitá ven, aby se všeho dotkla. Ještě stále jste se Mnou vroucně spojeni a přes vás působím silným zářením lásky. Mnoho poslů světla se připojilo a tak putujete společně se Mnou po zemi, ať již v noci nebo i ve dne. Tak vám ještě jednou říkám: „V duchu není žádné dělení.“

 

Dávám vám Svou lásku. Vciťte se do sebe, jak vás zcela pojímá, každou jednu buňku vašeho těla, stejně jako vaše duše a celé vaše bytí! Nyní se v myšlenkách vracíte opět do této místnosti a zanecháváte dění za sebou. Ještě jedno požehnejte: „Otče, Tvé požehnání je se všemi našimi bratry a sestrami!“ Znovu vložte svou ruku do té Mé, uvědomte si vlahé větry, které vás opět přivedly zpátky, sem na toto místo, abyste naslouchali dále Mému projevujícímu se Slovu!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, zde v kroužku ale i všude, kde Mé Slovo čtete, slyšíte Mě, lásku, která jsem jako Ježíš šel po zemi! Dal jsem vám meditaci o začínajícím jaru. Pro vaši celou zemi začíná duchovní jaro, které vyústí do Mého zmrtvýchvstání, do Mého opětovného příchodu na zemi. To má zásadní význam pro všechny Mé lidské děti, neboť při Mém opětovném příchodu má být jednota v Mé lásce mezi všemi národy.

 

Jak může k této jednotě dojít, když vlády mezi sebou bojují? I dívám se s velkou vážností na Své děti, které prstem ukazují na jiná náboženství a přitom soudí a odsuzují, neboť při tom soudí a odsuzují samy sebe. Podívejte se zpátky do dějin křesťanství! Nepošlapali sami křesťané ve třicet let trvající válce lásku, kterou jsem učil? Právě všechna společenství ve vaší zemi, která se na Mě odvolávají, která mluví o lásce, se musí touto láskou nechat změřit. Jak má dojít k jednotě mezi všemi Mými dětmi, když láska není převáděna v čin? A láska v činu je mír mezi všemi národy a mezi všemi náboženstvími. Posledně jsem vám projevil, že se žádného dítěte, které se mi na věčnosti postaví, neptám: „Mé dítě, v co jsi věřil?“, nýbrž se láskyplně podívám na Své dítě a ono v ten okamžik pozná Mou otázku: „Mé dítě, kolik lásky jsi kolem sebe šířilo?“

 

To neplatí jen pro jednotlivé dítě, nýbrž to platí pro všechny národy, neboť v popředí nemá stát náboženství, nýbrž láska, která má všechny národy spolu navzájem spojovat a nakonec také musí. Právě z vaší země má poselství míru zářit do světa. Myslíte si: „Otče, svět je tak velký, jak můžeme šířit mír na celé zemi, když to ostatní nechtějí?“ Poslyšte, říkám vám: „Kdo v sobě nese mír a následuje Mě v lásce, toho doprovázejí miliony Mých andělů. S každou myšlenkou plnou míru září mír s mocí a silou kolem celé zeměkoule a dotýká se každého – opakuji každého – lidského srdce, i když je ještě naplněno největší nenávistí.“

 

A nastane jeden Pastýř a jedno stádo! V tomto stádu nejsou jen lidé jednoho určitého náboženství, nýbrž k tomuto stádu patří všichni lidé, kteří převádí lásku v čin. jsem Pastýř tohoto stáda. Každé z Mých děti, které se snaží o lásku a o mír, cítí Mou Boží přítomnost. Naplněni Mou silou, překonáte své vlastní boje a budete pak kolem sebe šířit výhradně světlo lásky a míru. Vím, Moji milovaní zde a všude, že to pro vás momentálně ještě není představitelné. Důvěřujte Mi! Podejte Mi svou ruku a budete si den ode dne všímat přibývající síly míru ve vás!

 

Ještě jste šokovaní zločiny, jak jsou vašimi médii líčeny o jistých příslušnících jednoho náboženství. Ještě soudíte a odsuzujete. Neznáte ale Moji moudrost. Neboť tak jako u každého dítěte je vymrštěno vzhůru to, co ještě spočívá v největší hloubce v jeho nitru, aby se poznalo, tak je také v národech země a také v jednotlivých náboženstvích vyvrženo vzhůru všechno, co v hlubinách spočívá za nenávisti, předsudky a mnoho dalšího. Je jen jeden Bůh, který jsem , a ještě jednou opakuji: „A tento Bůh je láska.“

 

Jak mají národy najít cestu k lásce, když předtím nepoznají, co v nich vře za nenávist? Podívejte, všechno musí být vyzvednuto na povrch, aby se to nejsvětější všech velikonočních svátků mohlo stát, Můj opětovný příchod v moci a slávě. Tím pak bude také překonán kříž, který nakonec každý jeden nese, každý národ a každé náboženství, ať již kříž poznávají a uznávají nebo ne. Vše se zjeví.

 

Vím, že leckdo mezi vámi nemůže pochopit, proč je tolik náboženství a , jediný Bůh, jsem tomu nezabránil. Zodpovím vaše vnitřní otázky. Predevším to spočívá ve svobodě Mých dětí. Stále znovu jsem posílal milostí obdařené lidi na zemi, kteří Mě měli přiblížit Mým dětem. Ale stále byl člověk více respektován než . Pak jsem šel sám, jako Ježíš, ve Své lásce na zem. Dívejte se z tohoto hlediska na všechna křesťanská společenství, která se postupně vytvářela. Tato země, Moji milovaní, je také útočiště temnoty a všude tam, kde vzplálo světlo lásky, se protistrana snažila toto světlo opět uhasit. Ale láska nemůže být zhasnuta a tak láska působí v každém náboženství, i když někdy i slabě nebo skrytě. Když jste pokoušeni hodnotit jiné náboženství, tak se z tohoto hlediska ještě jedno podívejte na dějiny křesťanství: Co se dělo s mnoha ženami ve středověku? Kdo tyto ženy pronásledoval a nejhrůznějšími způsoby zabíjel? A nyní se podívejte na Mou cestu na Golgotu! Kdo Mě doprovázel? Mé učednice! Kde byli Moji učedníci?

 

Tak budete stále znovu nacházet podobné příklady a sice ve všech náboženstvích. Tyto příklady vznikly skrze moc těch, kteří působili proti Mně, lásce. Jsou to ti z Mých dětí, kteří se odvrátili od Boha, který jsem . Ale nakonec není žádné dítě ztraceno. Každé dítě se vrátí domů na Mé Otcovské Srdce, bez výjimky každé dítě, tak i ty z Mých dětí, které nyní ještě věří, že mají moc na zemi. I když se vší silou vykročily proti lásce, i oni se skloní přede Mnou a poznají a uznají Mě jako jednoho Pána a Boha a i k nim, ke každému jednomu říkám: „Pojď domů, Mé dítě!“

 

Slyšte Má vážná slova, zde v kroužku, ale i vy všichni, kteří Mé Slovo čtete: Neříkal jsem vám vždy znovu, že jste poslové světla? Být posel světla znamená, uskutečňovat lásku na zemi. Nyní jste zvláště žádáni tuto lásku v cítění, v myšlenkách, slovech a dílech převádět v čin. Začíná to u pocitů. Každý z vás ještě zápasí s temnotou, neboť je ještě boj mezi světlem a tmou, a tímto bojem je ještě každý jeden z vás zasažen a nemůže se vyhnout tomu, aby poznal temné sám v sobě a proměnil to ve světlo lásky.

 

Jedno vám slibuji, Moji milovaní synové a dcery: Na začátku to je mnoho malých kroků, ale tyto malé kroky se stávají stále větší. Ještě tu a tam zakopnete o světský kámen úrazu v rodině, v kruhu známých, kdekoli, ale světlo ve vás se s každým poznaným negativním citem a nasazením proti tomu myšlenky plné světla stává zářivější. Tak se stává síla lásky ve vás stále silnější, až všechny city ve vás budou zrcadlit světlo lásky.

 

Pak budete pracovat dále se svými myšlenkami, které vás také z okolí ovlivňují a budete se znovu snažit proti tomu nasazovat světlé myšlenky lásky a míru a stále znovu vysílat do světa lásku a mír. Po nějakém čase si všimnete, že v sobě již nechováte žádné negativní myšlenky. Budete se divit, že vaši bližní tak mohou myslet a budete se snažit skrze vysílaní myšlenek plných světla i tyto myšlenky ve vašem okolí pozvednout do plných světla. Nyní ještě jednou k tomu slibu, který vám dávám: Budete z negativních citů a myšlenek vytvářet city a myšlenky plné světla, přinášející mír a šířící lásku. A nyní se rozšiřuje váš duchovní zrak a vidíte, jak se postupně na celé zemi prosazuje světlo, neboť Můj příchod je blízko.

 

Moji milovaní, mluvím nyní k vašim duším, ne k člověku, případně přijdete znovu, neboť jsem bez prostoru a času, tak jako i vy, přece je Můj příchod tak blízko jako jaro, které se u vás brzy prosadí. Můj čas je věčnost a měřeno časem na zemi, blíží se Můj opětovný příchod bezprostředně. Nedělejte si s tím posledním žádné starosti, nýbrž se těšte, když se proměňujete směrem k plnému světla a všimněte si, že toto světlo září i ve vašich rodinách, ve vašem kruhu známých a přátel a dále nad to u lidí, které neznáte, které potkáváte! Usmějete se na ně a oni se usmějí nazpátek a je to vnitřní rozumění.

 

Nastane světlo na zemi a duše ví o této proměně a postupně si to uvědomí i celé lidstvo. Viďte pod tímto zorných úhlem současné boje mezi náboženstvími a mezi národy a myslete vždy na to, že se žádné jedno dítě neztratí a že všechny vedu domů na Své Otcovské srdce! Tak vás žehnám, ale i všechny Své děti a obzvláště ty, které – jak stále znovu čtete a vidíte v médiích – ještě vraždící jdou po svých cestách. Žehnám je, Moji milovaní, žehnejte je i vy! Můj mír je s vámi a Má láska vás vede zpátky do všedního dne a provází vás i nadále.

 

Amen.

zpět