Tichá radost

Poselství - září 2000

Poselství - září 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 30. září 2000

 

Jdeme do meditace a radujeme se, že jsme společně s Pánem.

 

Vystupuje před námi obrázek cesty. Je časně zrána, vzduch je ještě čerstvý a je mlhavo. Jsme sku­pinka a předsevzali jsme si, že vystoupíme na pahorek. Každý z nás má s sebou různé zavazadlo, malé nebo velké tašky přes rameno, batohy, cokoliv si každý s sebou vzal.

 

Cesta, která byla zprvu rovná, je kamenitější. Stoupá vzhůru a stojí nás to už nějakou námahu, takže si musíme odpočinout. Když vyjdeme z lesa, staneme před jakýmsi mladým mužem, který sedí na lavičce bez zavazadla. Zdraví nás a ptá se, zda se k nám smí připojit. Jdeme spolu, bavíme se nejdříve o všedních věcech, pak si všímáme, že hovory jsou stále hlubší a někteří z nás mají pocit, že nejde on s námi, ale my s ním.

 

Cesta je příkřejší, jdeme pomaleji. Zdá se, že mladý muž je plný síly. Nejdříve je před námi jen ně­kolik kroků, pak však mnoho kroků. Netrvá to dlouho, než ho ztratíme v mlze z očí. Pahorek se přibližuje, prorážíme si cestu mlhou, která se začíná projasňovat, a vidíme před sebou pahorek. Mladý muž je už zde. Někteří z nás nesou své těžké zavazadlo, ale všichni chceme nahoru a všichni to zvládneme. Odpočíváme a vydechujeme si.

 

Najednou ozáří naši skupinku neobvyklé světlo. Pohlížíme vzhůru a vidíme na pahorku místo mla­dého muže zářící mladou postavu. Má roztažené ruce, aby nás pozdravil. Jsme němí a díváme se a pak vnímáme jeho hlas:

 

Mí milovaní bratři a sestry, nepoznali jste Mě, ale nyní, když Mi pohlížíte do očí, víte, že jsem to Já, Kristus, váš Spasitel. Dobře jsem si všiml, jak těžce nesete své břímě. Má láska k vám září a činí vám nabídku. Natahuji Své ruce a kdo chce, nechť vloží své zavazadlo do Mých rukou.

 

Nějakou dobu sedíme mlčky a s úžasem, než se první rozhodnou předstoupit, aby odložili svoje těžké břímě, a vložili ho Pánovi do rukou. Tak předstupuje pozvolna každý, neboť nikdo nechce nést své břímě. V zářících rukách Pána se naše břímě proměňuje a proniká do nás tisícero paprsků.

 

Mí milovaní, Já jsem váš Bůh a váš Bratr a jsem váš Spasitel. Pohlédněte do svého srdce, co tam uvidíte. Pohlížíme dovnitř a vidíme zářícího Otce, Který stojí před námi. Přišel jsem na tento svět, abych nesl vaše břímě, pokud Mi ho dáte. Kdo ze všech těch, kteří se označují jako spa­sitelé a mistři, o sobě může říct, že jeho jiskra lásky žije ve vás? Když tomu tak je, že Já jsem váš Pán a Mistr, nepotřebujete nikoho jiného.

 

Uplyne chvilka v hlubokém mlčení, tu pozvedne ještě jednou ruce a žehná nám: Má láska vás pro­vází, přemýšlejte moudře o Mých slovech. Když pohlédneme vzhůru, tato nádherná zářící postava zmizela, ale jiskření v našem srdci zůstalo. Jdeme nyní cestou zpět, svobodní, odlehčení a plní dů­věry, že cokoliv se stane, kdekoliv budeme, toto jiskření v nás, Jeho síla lásky, nám odebere to, co Mu předáme.

 

- - -

Mí milí přátelé, Mé děti, ale také Mí synové a dcery, Já, váš Bůh od věčnosti, se k vám přikláním a hovořím k vám.

 

Podívejte, ve starém svazku jsem byl ještě přísný Otec, Bůh, který mohl vést Své děti přísností, protože jinak by nedodržovali zákony, které jsem jim dal.

 

Když jsem kráčel po Zemi jako Ježíš Nazaretský, mohl jsem vám přinést Svoji lásku. To byl nový svazek, který jsem uzavřel se svými dětmi. Nejen s určitým národem, ale se všemi Svými dětmi jsem uzavřel svazek lásky. Na Golgotě proudila Má božská síla lásky a ponořila se do srdce každého dítěte. Tato jiskra je u mnoha ještě zakryta, ale u vás se z jiskry stal plamen a Já bych chtěl, aby planul tak vysoko, aby vás pojal zcela a úplně a spálil vše, co vás zdržuje ode Mě a Mé lásky.

 

Ještě jsou pro vás všechny věci tohoto světa významné, svádí vás z vaší cesty ke Mně a přece je vám dáno vše, abyste disponovali těmito Mými dary a předávali je dále, neboť cesta ke Mně je cestou lásky.

 

Má jiskra hoří v každém srdci a potkávám vás prostřednictvím každého dítěte. Je pro vás těžké po­rozumět této myšlence, protože vidíte ve svých bližních to negativní, a často hledáte marně světlo, které hoří také ve vašem bližním. I když je jiskra sebezakrytější, přesto jsem ve vašem bližním.

 

Obrátím se nyní k vašim rozhovorům a podám vám vysvětlení. Poznejte, když jste, jak bylo líčeno, v nějakém kroužku, do něhož přišli bratři a sestry, kteří s vámi nejsou zajedno, je vaším úkolem, abyste se spojili se světlem ve svých bratrech a sestrách, tedy se Mnou ve svých bratrech a sestrách a obalili své bratry a sestry do světla lásky. Tím se zapálí spásná jiskra, způsobí, že vaši bratři a sestry budou přemýšlet o sobě a svém konání a nakonec naleznou cestu, která vede jen a pouze ke Mně, sloužit v lásce a absolutní nezištnosti, tak jako jsem vám všem sloužil a ještě sloužím Já.

 

Jdete svoji cestu po Zemi a k lásce, kterou ke Mně pociťujete, se přidruží následnictví, vaše připrave­nost k spoluobětování a vaše víra. Tyto čtyři aspekty vás vyznačují jakožto Mé syny a dcery, kteří byli připraveni přijmout pozemské roucho a spásně působit ve spoluobětování.

 

Tak poznejte, že v každé situaci svého života jste pro Mě světlem na této Zemi. Když čtete nejrůz­nější díla, sepsaná v knihách, opravdu si pro sebe vybírejte to dobré. Tam, kde poznáte, že Můj Duch nepůsobí, jste znovu vyzváni jako posel světla, takže obalíte autora těch řádek do Mého světla lásky a zároveň všechny, kteří ty řádky čtou, aby byli vedeni dobrem k Mému srdci a láskou ke Mně se učili rozlišovat, co proudí z temných kanálů. Jinými slovy, aby se světlo v knize spojilo se spásnou jiskrou čtenáře a probudilo touhu věčné lásky.

 

Vaše doba je vyznačena bolestí, která předchází Mé době. Řekl jsem: Pro vás je doba obratu a v ní budete žádáni, aby světlo mohlo všude prorazit. Každá myšlenka pokoje, lásky, požehnání a světla je jako stvoření, které z vás vychází do dálek tohoto vašeho světa a nese lásku, pokoj, požehnání a světlo. Připomínám vám moc a sílu vašich myšlenek.

 

Mí synové a Mé dcery jdou nyní po Zemi uprostřed řad těch, kteří jsou ještě proti Mně. Boje a útoky budou narůstat, neboť stojíte ve zkoušce, zda jste skutečně jedno s Mojí láskou a odpovídáte s láskou na to, co k vám přijde za nenávist. Až do vašich rodin působí Mé děti, které jsou ještě proti Mně, a tím také proti vám. Ale vy jste světlem a jako Mí poslové máte stát nad potížemi v rodině, v zaměstnání nebo jinde, neboť ve světle lásky jste spojeni se Mnou, abyste tuto lásku předávali všem těm, kteří jsou ještě ovládáni temnými mocemi.

 

Pořád si myslíte, že na vás čekají veliké činy, Já vám říkám, toto jsou vaše velké činy, neboť tam, kam jsem byli v tomto životě postaveni, tam naplníte své pověření a prozáříte své okolí světlem.

 

Předem jsem vás varoval: Po této Zemi půjdou katastrofy, ale nebojte se, nic se vám nestane. Vy­tvořené příčiny dojdou účinku a Mé světlo skrze vás může každý účinek ještě zmírnit. Kdybyste však mohli poznat ducha, který ve vás přebývá, to, čím od věčnosti jste: Můj syn, Má dcera vyba­vení svatým dědictvím ode Mě, Mojí silou a mocí lásky, každý strach by se od vás vzdálil, a vy byste kráčeli touto dobou, která přinese obrat, obrat k Mé říši lásky na nové Zemi, jako plně vě­domé duchovní bytosti. Ale zrození Mé doby vyžaduje ještě těžké bolesti a vy budete současně Mými porodníky.

 

Porozumějte symbolice ve slovech apokalypsy Jana. Události, které jsou líčeny po sobě, probíhají z části současně. Např. apokalyptický jezdec může být provázen troubou anděla, která ohlašuje bo­lesti, jež přináší apokalyptický jezdec.

 

Mí synové a dcery, toto projevení bylo dáno zhruba před dvěmi tisíci let a mnohé, co Můj učedník viděl, si neuměl vysvětlit. Některé bolesti už po Zemi přešly. Spojeni s Mojí moudrostí, pohlédnete za Slovo, neboť vám rozluštím tajemství událostí, které ještě přijdou a vysvětlím vám, co před vámi stojí, abyste kráčeli připraveni bolestmi doby a mohli varovat své bratry a sestry.

 

Proto pro vás není v tomto okamžiku nic důležitějšího než hluboce vnitřní spojení se Mnou, abych s vámi mohl hovořit od Ty k Ty a každého mohl vést v jeho pověření. To můžu jen tehdy, když se Mi oddáte ve své celé lásce, neboť tato vaše láska vám poskytne paprsek z věčnosti do vašeho nitra, Mé slovo lásky z věčného domova ponořené do chrámu vašeho vnitřního bytí, kde se spojí světlo se světlem, a vy ve svém vědomí rozšíříte tuto vnitřní oblast, do nekonečnosti, do svého věčného domova, neboť vše spočívá ve vás.

 

Porozumějte, v duchovním bytí neexistuje žádné oddělení, neboť tak, jako jste vy ve Mně a nikdy jste Mě neopustili, jako spočíváte na Mém srdci a jen jste vyslali svůj paprsek vědomí, v němž jdete nyní po Zemi, tak jsem také Já ve vás, jestliže rozšíříte své vědomí do Mého srdce.

 

Ve vaší oddanosti, tak jsem řekl, leží klíč a v této oddanosti pohlížíte na Mě, Ježíše Krista, jako na svého Bratra, který jako vy kráčel po Zemi, a pohlížíte hlouběji a pohlížíte do očí Pra, neboť Já a Otec jsme jedno, a chápete blízkost, která vám vyrůstá v Mé lásce. Zároveň rozšiřujete své cítění do Mého božství, kterým jsem od věčnosti k věčnosti, vaším Bohem, Stvořitelem a hlavním knězem.

 

Také jako Otec jsem vám blízko, ale tato blízkost pro Mě ještě nebyla dostatečná, chtěl jsem, abyste Mě poznali jako Bratra. Neboť ke Mně jakožto k Otci jste měli sami od sebe ještě pořád odstup, ale jako Bratr jsem pro vás byl rovný. Podle Mého života jste mohli měřit svůj.Tak jako jsem šel po cestách tohoto světa Já, kráčíte po cestách tohoto světa také vy. Tak jako jsem začal Svoji cestu s radostí Já, myslím nyní na svatbu kanaánskou, máte také vy jít svoji cestu v radosti. Tak jako jsem tu byl pro nejubožejší z ubohých Já, léčil je z churavosti, utěšoval je, tak jako jsem byl u vy­obcovaných malomocných, máte se také vy obrátit ke všem těm, kteří žijí v utrpení.

 

lásce ke Mně, tak jsem řekl, oznamujete také svoji připravenost k oběti. Tak není cesta jedno­duchá, neboť v následnictví zapomínáte sami na sebe a žijete dále v lásce ke svým bližním. A va­šimi bližními nejsou jen vaši bratři a sestry, kteří putují po této Zemi, ale bližní je rozšířen do ce­lého stvoření, neboť životem ve všem bytím jsem Já, život lásky. Láskou se vše stalo, vše bylo povoláno do života, vše bylo oživeno. Láska je tvůrčím slovem a také vy jste z Mého života, z Mé lásky a z vašeho duchovního bytí syna nebo dcery z věčnosti proudí hluboká potřeba, tak jako Já být láskou a sloužit životu.

 

Když poputuje váš pohled do stvoření, toulat se do dálek, vložte do něj lásku, život a žádaný život dostane novou sílu, ne aby bezpodmínečně vznikl znovu zde v hmotě, ale aby se stal na nové Zemi.

 

Když nasloucháte Mým slovům, nezní vám to tak těžce, o co vás prosím, neboť vás pozvedávám do vašeho vědomí syna, dcery. Mé kmitání lásky se vás dotýká zde v kroužku a také vás, kteří čtete Má slova, a s Mými slovy dostáváte tušení toho, co v sobě nesete za sílu. Ale pak přijde všední den. To je to, co jsem dnes oslovil na začátku, neboť všední den vás znovu stáhne k tisíci malých světských věcí. Když ale vaše oddanost a láska ke Mně den ode dne poroste, bude ustupovat váš všední den stále více do pozadí. Budete v něm žít, budete plnit své povinnosti, budete ve světě, ale nebudete ze světa.

 

Následujete Mě tím, že nesete kousek světového kříže této Země. Radostně přijímáte třísku na svých ramenech a když vás tato malá tříska přece jednou stlačí k zemi - jako Tebe, Mé milé dítě, která se strachuješ o Svého syna - pohlédněte na Mě a ciťte se v Mé lásce bezpečně skryti.

 

- Má dcero, daruj Mi Svého syna a Já ho ponesu domů! Podívej, Já vím, jak těžké to pro tebe je, viděl jsem přece do srdce Své pozemské matky, když stála pod křížem. 

 

Daroval jsem jí jako syna Jana a v přeneseném smyslu celé lidské pokolení, až jednou zase bude ve věčném domově. Položil jsem jí na srdce všechny pozemské děti. Nyní rozumíte, proč anděl milo­srdenství, v Duchu nazýván Pura, je lidstvu tak blízký. Milosrdenství serafína proudí do všech lid­ských dětí. Z tohoto milosrdenství putujete po Zemi jako koruna lásky, abyste byli světlem upro­střed temnoty.

 

- Oslovuji Tě ještě jednou, Má milovaná dcero, pociťuješ nyní Moji blízkost, jako Ježíš, který bra­trsky, ale také otcovsky kolem tebe pokládá Svoji ruku. Beru Tě na Své srdce a jdu s Tebou cestu. Modli se za Svého syna, polož ho do Mého světla a oba poputujete spojeni v duchu, neseni Mojí láskou k věčnosti. 

 

Mí synové a dcery, přijde doba, kdy vaše láska ke Mně bude stát v nejtvrdší zkoušce. Doba, o níž stojí psáno, kdo neponese znamení šelmy, antikrista, nebude moci kupovat ani prodávat. Znamení šelmy vás ode Mně bude oddělovat, neboť to bude znamení pro vládce a panovníka této Země.

 

Ale současně stojí psáno, že zkouška bude trvat jen krátkou dobu, opravdu krátce, a kdo tuto dobu nejhoršího pronásledování křesťanů a také pronásledování všech, kteří věří v Boha, ve věrnosti ke Mně přežije, kdo Mě bude v katastrofách, které půjdou současně po Zemi, milovat a věřit ve Mně a důvěřovat Mi, bude jistě proveden všemi obtížemi, neboť Já umím ochránit Své.

 

Nedělejte si starosti z toho, co může přijít. Opakuji: to nejdůležitější pro každého z vás je, abyste dospěli ke Mě ve vás, k Mému Slovu od Ty k Ty, abych mohl každého vést.

 

I když jeden či druhý pro svoji víru podstoupí pozemskou smrt, neochutná tuto smrt, neboť osvobo­dím duši z těla, Duch bude žít, Duch spojen se Mnou bude jásat v nebeském chóru, zapojí se do aleluja: Dokonáno je. Ale připomínám vám Daniela v ohnivé peci, kolik takových znamení a zázra­ků se stane.

 

Mí synové, Mé dcery, když nebe bude v přeneseném smyslu dunět, temné mraky se shluknou, pak pozvedněte svůj pohled do nebe, neboť Můj příchod je blízko a proto buďte také plní radosti, vězte, že obrat se vykonává a zrození Mé vlády lásky a pokoje na nové Zemi se zakrátko přiblíží.

 

Skutečně, Můj Duch lásky působí ve všech náboženstvích a všech společenstvích. Volám Své ovečky voláním lásky a tomuto volání Mé děti rozumí, zcela jedno, ve kterém společenství, v kte­rém náboženství se vyskytují. Ve znamení lásky putujete po této zeměkouli, v nitru z domova spo­jeni jako Mí synové a dcery, ve vnějším světě zdánlivě odděleni národnostmi, různými názory na víru, přesto putujete spojeni ruku v ruce jako Mé nástroje v době obratu.

 

Kdo mě miluje, toho srdce se dotkne hojnost Mé lásky, a tato hojnost rozechvěje vaše nejhlubší nitro a to nemůže způsobit nic jiného, než nechat proudit tuto hojnost ke všemu životu, ke všemu bytí.

 

Duch rozlišování, jak jsem řekl, je vám darován z lásky proto, abyste věděli, koho máte zcela zvlášť obalit do Mého světla lásky. Neboť ke světlu se nemusí přidávat pár světel, září samo od sebe, proto vezměte tato světla a neste je tam, kde je temno a nechejte tam zářit světlo, které je jen jiným slo­vem pro lásku, pro život, aby se spásná jiskra rozdmýchala k plameni, neboť všechny Mé děti mají jednou být znovu doma.

 

Vkmitejte do Mé touhy a dejte, ať se stane vaší touhou. Má touha, jejíž hloubku si umíte představit jen z malého zlomku, když Zemi opustí člověk, kterého milujete, a vy ho už nevidíte v pozemské oblasti. Pak ve vás kmitá velmi malý zlomek Mé touhy, Mé touhy, kterou v Sobě nesu v převeliké míře po každém dítěti.

 

V Mé všudypřítomnosti putuji po zeměkouli s každým dítětem. Každé utrpení, které Mé dítě nese, je také Mým utrpením, každé soužení je také Mým soužením, každá bolest je také Mojí bolestí. Rozumíte moři utrpení a bolesti, které je ve Mně?

 

Toužím po tom, aby Mé děti nastoupily svoji cestu domů, aby pozvolna přijímaly zpět z nižších sfér své vědomí a znovu se na Mě zaměřovaly. Chci z nich sejmout nouze, utrpení a bolest a vést je do Mé říše lásky a pokoje, z níž v jásotu andělského aleluja bude ukončena cesta domů k Mému srdci.

 

Dobu tisíce let, o níž se píše, je třeba vidět rovněž symbolicky, neboť na nové Zemi bude váš čas zcela jiný, neboť stále více se budete přizpůsobovat ve svém vnímání času Mému času. Jak se říká: tisíc let bude jako jeden den a budete vrůstat do bezčasové věčnosti, do věčného bytí, bytí na Mém srdci, znovu do jednoty se Mnou.

 

V tomto vědomí budete pak žít na věky věků, ve věčném domově, pro všechny doby a nikdy znovu se slunce nezatemní, nikdy znovu pád nezkalí radost, neboť svobodná vůle bude vyzkoušena a prožita až do posledních odstínů.

 

Nyní, Mí synové a dcery, z nebe zpět na tuto Zem, po níž nyní jdete. Uchopte Mě zcela a úplně, buď Mým dítětem, Ty a Ty nevěstou Mé duše, která nezná nic jiného než lásku ke Mně a Můj Duch se spojí s Tvým. Mé slovo skrze tento nástroj doznívá. Můj plamen touhy ve vás plane. Žeh­nám vám zde v kroužku, těm, kteří Mé slovo čtou, a žehnám všem Svým dětem na této zeměkouli a na všech rovinách.

 

Amen

 

 

Mí věrní, hovořili jste o boji temnoty proti světlu. Tento boj začal s pádem a skončí s dobou, která překračuje vaši představivost, se vstupem posledního dítěte do nebeské říše. Rád bych zaměřil váš pohled na dva aspekty, o co při tomto boji jde a jakými zbraněmi je veden.

 

Já a se Mnou celá nebesa jsme napsali na moji zástavu: Láska zvítězí a na praporu temnoty stojí: Ne, my Ti ukážeme, že naše myšlení a chtění je silnější než Tvá láska.

 

Když proti sobě stojí v nějaké pozemské válce dvě vojska, tak proti sobě navzájem bojují, zraňují, zabíjí a ničí se. To se v duchovní sféře nemůže stát, protože temnota toho není schopna a protože vítězství světla bude dosaženo jiným způsobem. Nejde tedy o to navzájem si způsobit ztráty, ale jde o vás. Vy jste ti, o které světlo a temnota bojují.

 

Zbraněmi, které jsou k tomu nasazovány, jsou na naší straně, Mí věrní, láska, porozumění, trpěli­vost a odpuštění. Zbraněmi protivníka jsou nenávist, násilí, intriky a lež. Temnota chce ovládnout tuto planetu, světlo promlouvá do každého dítěte a připomíná každému to, kde je jeho domov.

 

Tak jste nepřetržitě vystaveni dvěma vlivům, vlivu světla a vlivu temnoty.

 

Jako Ježíš Nazaretský jsem přišel do světla, abych dokázal, že láska je nejsilnější, největší moc a podal jsem Svůj důkaz. Vy, Mí milovaní bratři a sestry, kteří Mě miluje a kteří jste se vydali do tohoto světa, abyste bojovali na Mé straně, jste si předsevzali tento důkaz rovněž podat.

 

To je naše zbraň, na níž se zbraň temnoty otupí a nakonec rozbije. Je vaším pověřením podat v tomto světě důkaz, jak silným se může dítě Boží stát, když v sobě nechá růst lásku a touhu a po­zvedne své srdce k Jedinému, kterého uznává a miluje.

 

Co řeknete, Mí milí, když se každého zeptám v jeho nitru: Jsem to Já, koho miluješ? Když z va­šeho nitra vyrazí Ano, pak láska zvítězila, neboť každý má nad vámi jen tolik moci, kolik mu ji dáte a když se obrátíte k lásce, musí ve vás zesílit důvěra, neboť to je zákon.

 

Když ale důvěra ke Mně sílí a sílí, pak si budete jisti, že vás povedu všemi úskalími života, pak bu­dete dostatečně silní, aby vás temnota pokoušela, vy zůstanete pevní a společně podáme důkaz, že není světlo možné potlačit.

 

Jak bude vypadat vítězství světla: Vaším příkladem a příkladem bezpočtu věrných bude temnota kapitulovat. Postaví se pod prapor lásky, pod náš společný prapor a oddá se věčnému, velikému, nekonečnému Bohu.

 

Nyní znáte také tento aspekt svého životního pověření. Buďte si jisti, že vás, když k tomu dáte svolení, budu podporovat v rozsahu, který nemůžete vytušit. Žehnám vám, kteří jdete na Mé straně.

 

Amen

 

 

Nebojte se tohoto boje. Není to žádný boj, jak ho znáte v tomto světě, je to spíše proměna. Naše světlo, naše láska promění to, co se nám postaví jako lež a nenávist, podobně v lásku a podobně ve světlo. Nikoho nezničíme, jenom jim vysvětlíme, že se snaží bojovat s něčím, s čím bojovat nelze. Je to jen zdánlivý boj, i když vám může připadat těžký, důvěřujte tomu, že temnota skutečně nemá šanci bojovat, neboť láska vše spasí a promění. Nebojte se!

 

 

 

zpět