Tichá radost

Poselství - září 2001/l

Poselství - září 2001/l

zpět

Kroužek lásky a světla Zastávka 22./23. září 2001

(dříve Segen Gottes – Požehnání Boží)

 

Milí bratři a sestry, pojďte se mnou do meditace: Zavíráme své oči a dýcháme klidně. Naše myšlenky teď necháváme kolem sebe plynout. Noříme se až do svého srdce. Tam je náš vnitřní chrám.

 

Klepeme na bránu a ptáme se: „Otče, jsi zde?“ – „Ó pojď, Mé dítě, pojď ke Mně!“ Otevíráme dveře a vstupujeme. Cítíme teplo otcovské lásky a vidíme kolem planout světla. Plni nesmělosti vstupujeme do této světelné síně, avšak proudí k nám tolik lásky, jak na to nejsme zvyklí. Zeširoka se otevíráme, aby nás zcela mohla pojmout božská láska, padáme na kolena a rádi bychom ze srdce tuto nekonečnou lásku oplatili.

 

Vidíme našeho Ježíše Otce, který nás stále volá, který k nám stále promlouvá. Ale my ho můžeme slyšet jen tehdy, když jsme tiší. Tak klečíme před naší láskou a dáváme Mu vše, co máme a čím jsme. A tím, že mu vše dáváme, zahaluje nás do Své zázračné lásky. Vše je zcela prosté. Když budeme stále spojeni s našim otcem, povede nás správnou cestou.

 

Jsme blažení a plní radosti a prosíme svého otce, ať posílí naši lásku k němu. Necháváme se zcela obejmout. Cítíme se jako zázrakem v bezpečí, jak to u lidí nemůžeme najít. V našich srdcích stoupá dík a pocta pro našeho pána, Ježíše Krista.

 

Do tohoto našeho chrámu můžeme vstoupit vždy. Vždy můžeme cítit Jeho lásku a lesk tohoto nádherného světla bude kolem nás. Zcela hluboko do nás klesá pokoj boží. Tento pokoj předáváme s radostí dál. Skláníme se před naší velkou, velkou láskou a prosíme ho, aby nás stále vedl.

 

Opouštíme teď svůj vnitřní chrám a zavíráme za sebou dveře. Naše srdce tlučou klidně a tiše a cítíme se všichni spolu v bezpečí v pokoji Boha. Dýcháme trochu hlouběji, vracíme se znovu na povrch, otevíráme oči a jsme zcela při sobě.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, já, váš otec od věčnosti, se k vám nyní obracím, ano, beru vás na Své otcovské srdce, protože mi jste blízko.

 

Můj synu, Má dcero, kdysi si sestoupil z čistých nebes na Zem, abys Mi pomohl přivést v Mém díle spásy všechny Mé děti domů. Ve více inkarnacích jste byli připravováni na vysokou dobu ducha. Nyní nechť vaše srdce jásají, neboť v této době stojíte v božském pověření přinést na tuto Zem lásku a pokoj.

 

Padla věta: Jsme jen malé společenství. Mé děti, je vás nezměrně mnoho, stojíte v duchu ruku v ruce, s rozzářenou tváři a hlubokou radostí v srdci, neboť na Zem sestoupilo bezpočet bytostí tak jako vy coby poslové světla. Navzájem si podáváte ruku, naplněni Mojí láskou jako Mí synové a dcery tuto lásku vyzařujete.

 

Ať už je to v malém kroužku, v kruhu rodiny, ať už je to u zvířat, které vás obklopují, nebo minerálů, z nichž se radujete, tam, kam vás Má láska postavila, naplňujete své pověření. Neklopte zahanbeně své oči. Vím o lidských slabostech, sám jsem přece jako Ježíš Kristus kráčel po Zemi. Znám všechny nouze a starosti, všechny vaše potíže. Ale za tím vším září Můj syn, Má dcera, kterými v nejhlubším nitru jste. Jenom musíte obrátit svůj pohled do nitra, jak jste to slyšeli v meditaci, k synovi, k dceři, kterými vnitřně jste a jste jednoho ducha se Mnou a působíte z tohoto ducha v absolutní lásce.

 

Neozařujte stále znovu své lidské slabosti, ale vrůstejte do vědomí svého božského synovství.

 

Inkarnovali jste se v nádherné zemi, s krásnými lesy, horami a jezery, v národě, který kráčel také spoustou utrpení a jehož srdce je nyní otevřené, aby přijalo a vyzařovalo pokoj a lásku z nebeských říší. Mí poslové světla mají za úkol působit zde v této zemi, aby dali bližním kolem sebe jemný nebeský podnět k pokoji a lásce, aby celý národ lásku a pokoj žil nejen zde v této zemi, ale také vyzařoval za hranice.

 

Připomínám vám: Kdysi jste stáli přede Mnou, doma ve svatyni a Já jsem vám daroval Své požehnání pro vaše pověření. Ze svobodné vůle jste chtěli dolů, abyste se Mnou sdíleli cestu po Zemi. Plný dobroty jsem položil Svoji ruku na vaši hlavu a pravil: „Mé dítě, Tvůj záměr bude velmi těžký, čeká tě utrpení, nouze, bolest, to, co čeká také Mě, když půjdu po Zemi, ano, také mnohdy násilná smrt. Ale dávám Ti na cestu útěchu, Mé dítě: Jsem na tvé straně, pokládám na ochranu kolem tebe Svoji ruku a Mí andělé kráčí před tebou, aby ti připravovali cesty. Když bude tvá cesta po Zemi příliš těžká, Mé dítě, ponesu tě.“

 

Váš obličej zazářil v radosti a vy všichni jste řekli: „Otče, s Tebou nemůže být tato cesta po Zemi příliš těžká, i když se bude konat vícekrát, abychom zde sloužili a pomáhali.“ Tak jsem vám požehnal po cestu po Zemi a pro více cest a vy jste se vydali na cestu do hlubin. Stál jsem u Růžové brány, vy jste se otočili, pohlédli na Mne a Já vám ukázal, že jsem ve vás stále přítomen.

 

Poznejte tedy, nebe, domov je ve vašem srdci! Tak nyní putujete po této zeměkouli a vaše srdce jsou těžká, když pohlížíte na tu spoustu utrpení této Země. Podívej, Mé dítě, nesu každé utrpení, a ty, Mé dítě, ho neseš ze svobodné vůle. Když pomyslíte na své mnohé bratry a sestry, kteří přišli tak strašlivě o život, říkám vám, vaše duše byly uprostřed tohoto dění, aby pomáhaly, aby sloužily a jste také všude na Zemi, kde lidé trpí válkami, nemocemi a hladem.

 

Nyní, v tomto okamžiku, Mí synové a dcery, jste se vpravili do všeobjímající lásky, teď tušíte, jak velká je Má láska, že nesu každé utrpení a též vaše láska je velká, poněvadž je s Moji v nejhlubším nitru jedno. Změňte svůj způsob pohledu, nezůstávejte na rovině hmotného dění, ale vplujte do Mé lásky, která je také vaší láskou, a pak pocítíte ze svých srdcí tryskat proud lásky, z vašich rukou, z vašich nohou a budete milovat, milovat vše a radostně se Mnou ponesete světový kříž.

 

Jste Mí synové a dcery, nechejte to v sobě doznít, nejste malým člověkem, který se teď pohybuje po Zemi. Všechna síla a moc leží uvnitř ve vás a tak nechejte lásku proudit do Země u vašich nohou, ke všemu, co žije – ke zvířatům, obejměte svojí láskou svět rostlin, který vám slouží, a milujte všechny lidi kolem vás, kteří vás denně potkávají.

 

Vaši přátelé nejsou ti, kdo vás vedou k poznání; jsou to ti, které ještě tu a tam nazýváte nepřátelé, ti jsou ve skutečnosti vašimi ukazateli cesty. Kam? K vašemu pověření, v němž právě stojíte. Ne zítra, Mí synové a dcery, teď, v tomto okamžiku a v každém okamžiku.

 

Mí milovaní, vaše srdce jsou široce otevřená a Má radost s vámi je velká, vciťte se do Mé otcovské touhy po všech Mých dětech na této Zemi. Ať už to jsou přátelé nebo nepřátelé, každé je Mé dítě a po tomto mostě, Můj milovaný synu, Má milovaná dcero, dospěješ k lásce, kde se pak pozvedneš nad lidské bytí a vrosteš do bytí duchovního.

 

Ještě jednou vás upozorňuji, Mí synové a dcery, že zde žijete v úžasné zemi, že zde, kam jste se inkarnovali, chcete naplnit své pověření. Proto vám ještě jednou zvlášť žehnám pro toto pověření. Jako Mým spolunositelům kříže vám září na čelech kříž, tento kříž je zářící láska, kterou ke Mně cítíte a tím ale také ke všem svým bližním. Žehnám vám a rozdávám vám Svoji sílu pro pověření – ke kterému si myslíte ještě nejste zralí –, abyste ho přesto v dokonalosti naplnili.

 

Jdu teď od místa k místu, pokládám Svoji ruku na vaši hlavu a žehnám ti, Mé dítě. Cítíš Moji blízkost. Žehnám této zemi a všem Svým dětem zde, žehnám Zemi, po níž jsem kráčel a vy putujete a Má láska se noří do každého srdce. Žehnám všem Svým dětem na všech rovinách, žehnám vám, duše, které jste přítomné, Mé děti, pojďte domů, podejte svoji ruku andělům, kteří vás sem provázeli, povedou vás k Mému srdci.

 

Pokoj lidem, pokoj a lásku Mým dětem. Vaše touha je mojí touhou a Má touha je vaší touhou, Mí milovaní synové a dcery, touhou po pokoji a lásce na Zemi. Budete plnit své pověření s novou silou a radostí. Jděte a působte!

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry. Před dvěmi tisíci let jsem jako láska otce přišel na tento svět. Má cesta byla cestou lásky a spásy. Platila a platí pro každého člověka a pro každou duši.

 

Slyšeli jste, že jste synové a dcery boží. Protože bůh, váš otec, je dokonalý, může tvořit jen dokonalost. Nejste tedy jen synové a dcery, ale jste v duchu svého nitra dokonalí synové a dcery otce. Každý z vás jste láskou a jak těžké vám přesto připadá tuto lásku, kterou v nitru jste, žít ve vnějším světě. Ale já vidím vaši touhu, vidím vaši upřímnost a vidím vaši snahu a každý krok, který činíte, abyste se znovu stali láskou, každý krok podpořím, neboť jsem láska.

 

Co paměť lidstva sahá, bylo na Mně směřováno mnoho proseb a modliteb a milosrdenství a láska, kterou jsem, tyto prosby podle zákona naplňuje. Obracím nyní váš pohled na jiný způsob pohledu a dám vám k tomu jeden obraz:

 

Víte, že jste dokonalí. Nyní si představte tuto dokonalost jako cenný poklad, který je uložen v  nádobě. Nejcennějším drahokamem je diamant a představuje lásku. Ale také všechny ostatní vlastnosti, které představujete ve svém nitru, jsou obsaženy v drahokamech. Jsou to vaše odvaha, vaše touha, vaše síla, jsou to všechny vlastnosti, které vytváří dokonalého syna a dokonalou dceru. Tento poklad leží ve vašem nitru. Zakrývá ho vrstva sutě, štěrku a kamení. Tato vrstva se už na mnoha místech velmi ztenčila a tam, kde je tenká, už prozařuje vaše láska, vaše odvaha a vaše síla.

 

Když mě teď o něco prosíte, myslíte také na to, že věci, o které prosíte, už ve vás dávno spočívají? Jak bych vám mohl dát něco, co už je vaše? Otevírá se tu malý problém a vy už tušíte řešení. Nemůže tedy jít o to položit všechny pozitivní síly, které jsou již ve vás, na vrstvu sutě, ale může jít jen o to, aby bylo odstraněno vše, čím je váš poklad zakryt.

 

Vy tušíte, ano, vy víte, co váš poklad zakrývá. Jsou to všechny vlastnosti, které vznikly z lidství v průběhu této a dřívějších inkarnací. Je to vše, co nepatří k dokonalému synovi, k dokonalé dceři. Bůh jako milující otec udělal Svým dětem nádherný dar. Tím darem je svobodná vůle. Poznáváte další krok – odstranit a předat Mi to, co leží jako suť na vašich drahokamech. A poznáváte také současně hranice Mého jednání, když respektuji vaši svobodnou vůli. Mohu a smím vám vzít a láskou proměnit jen to, co Mi dáte.

 

Jestliže chcete vědět, co to je, jděte do svého nitra a pohlédněte do svého vnitřního zrcadla. Všechna přání, myšlenky a pocity, která nekmitají v lásce, jsou věci, které bych rád proměnil. Tak vás prosím, jako váš bratr, přítel a pomocník, abyste Mi z lásky k otci přinesli a nechali u Mě ty věci, od nichž se chcete oddělit.

 

Víte, co se pak stane. Zářící bytost ducha, kterou v nitru jste, prorazí a nebude potřeba zdlouhavých proseb: Otče, učiň mě tím nebo oním! Ty, Mé dítě, se staneš tím nebo oním, když se oddělíš od toho, co překáží záření tvého drahokamu. Přitom ti budu nápomocen. O to tě prosím. Nemusíš se Mě tedy už nikdy ptát, zda ti pomůžu, neboť já jsem láska a bytost lásky je zákonem lásky. Zákon lásky slouží.

 

Nikdy tedy nemůže být otázkou, zda ti pomůžu, ale otázkou je jen a pouze, zda si necháš pomoci. Jestliže ano, Mé milované dítě, budeš svobodné a svobodnější a to, o co Mě ve svém nitru žádáš, dostane jiný charakter.

 

Jestliže Mě budeš následovat v tom, co jsem ti naznačil, prosím tě o krátkou modlitbu: Tato modlitba obsahuje prosbu o pomoc na tvé cestě. Zní: Pane, nauč mě milovat. Já jsem láska. Mé ruce jsou široce otevřené a přitahuji Tě na své srdce a jestliže ve svém srdci pocítíš vřelé přání poprosit Mě „Pane, nauč mě milovat“, bude toto přání splněno. Jsem na tvé straně, jsem v tobě a čekám jen na to, abych tě mohl zcela přijmout do Své láskyplné ochrany. Jsem Tvůj božský bratr, známe se od věčnosti a Mé ruce jsou široce otevřené. Pojď, Mé dítě!

 

Amen

 

 

Moje milované dítě, tak ti říkám ještě jednou, tvůj otec tě miluje, tvůj otec tě nekonečně miluje. Má láska k tobě je hlubší než moře, širší než nebe a Má láska se tě dotýká v nejhlubším nitru tvého srdce. Jdi dnes domů s vědomím: Kráčím po tvém boku, toužím po tobě. Vezmi si tuto touhu do své dnešní pozemské noci: Já, Tvůj otec, tě miluji od věčnosti k věčnosti.

 

zpět