Tichá radost

Poselství - září 2001/ll

Poselství - září 2001/ll

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. září 2001

 

Meditace:

 

Jdeme do ticha, pozorujeme svůj dech, abychom se uklidnili. Necháváme zde tiše sedět svá těla a představujeme si, že se znovu nacházíme na vrcholku nepříliš vysoké hory.

 

Tato hora je porostlá trávou. Všichni jsme na vrcholku. V rukách držíme velký chomáč vlny světla, který září spoustou barev. Každý má v ruce svůj vlastní chomáč světla. Tento chomáč chceme odvíjet tím, že uchopíme začátek.

 

Díváme se na naše odvíjení / náš vývoj. Začátek se třpytí nádherně zlatě. Bereme tento zlatý provázek světla a necháváme ho klouzat dolů z hory. Každý se dívá, s jakou barvou se světlo kutálí z hory. V rukách máme stále ještě tento velký chomáč světla.

 

Provázíme svými pocity současnost. První barvou je to, co nyní zažíváme, co jsme teď pocítili. Vidíme své pocity ve světle. Vidíme, kde jsme chybovali, kde jsme mluvili bez lásky. Tak se mění barva vlákna.

 

Protože se chomáč kutálí dolů, stále se odvíjí. Vidíme uplynulé jaro v našem vývoji/odvíjení. Vracíme se s tímto vláknem světla do posledního roku, do minulého roku a vidíme svůj vývoj v minulém roce. Naše kroky nás vedou po trávě pomalu dolů. Pozorujeme vývoj barev ve světle a přemýšlíme nad tím. V kterém čase planulo vše rudě?

 

Najednou přichází zcela jemná růžová. Nebyla to doba, kdy ve mně procitla láska? A když znovu vlákno zšedlo a zčernalo, zavřel jsem zde všechno v sobě a kolem sebe? Tak se vyvíjí vlákno stále dál a ukazuje nám náš vývoj.

 

Téměř jsme dorazili k úpatí hory a tu vidíme, že s naším vědomím o našem životě se najednou rozplývá světlo, rozplývá se zcela lehce, když se oprostíme od toho, co jsme poznali, necháme to letět a proudit, přitom se rozpustí tato světelná barva, vznese se do nebe.

 

Nastává u nás nový úsek a my znovu poznáváme, kde jsme chybovali, chceme to vylepšit, prosíme o odpuštění a oprošťujeme se od toho. Oproštěním světelné vlákno pozvolna mizí, než vše odvineme.

 

Stále ještě kráčíme po trávě. Je vlhká, orosená a tento vlhký pocit na našich nohách nás stále více otvírá pro oproštění, očišťuje nás. Naše ruce jsou teď prázdné, chomáč se rozplynul, můžeme se vrátit.

 

Otec říká: „Je to cvičení k uvědomování si věcí, které jsme činili, slov, která jsme řekli, pocitů, které jsme měli.“ Je to opora, na které se můžeme cvičit. Děkujeme za oporu, Otče.

 

Vracíme se zpátky, cítíme se zcela a úplně zde, tady.

 

Moji milovaní synové a dcery, oslovuji vás tímto způsobem a myslím tím vaše duchovní bytí z věčnosti. Jak často jsem vám už líčil váš odchod z nebes, ukázal jsem vám cestu z věčných říší do hlubin této Země. Nyní jste na Zemi lidskými dětmi a tu a tam hovořím také ke Svým lidským dětem.

 

Ale zde v kroužku hovořím ke Svým synům a dcerám a nejen zde, ale všude tam, kde se schází Mí poslové světla, poslouchají Mé slovo a slouží zde na Zemi světlu.

 

Když proběhla ta velká strašlivá událost, která tak silně znepokojila vaše srdce, mnoho z vás Mi položilo otázku: „Otče, proč si nás nevaroval, proč si nás alespoň náznakem neupozornil na tuto událost, modlili bychom se ještě víc a možná bychom mohli pomoci zabránit těmto atentátům.“

 

Mí synové a dcery, upozornil jsem vás. Před čtvrt rokem jsem vám řekl zde v kroužku, že temné mraky se tyčí nad vaší planetou; modlete se, modlete se. Poznejte, že nikdy nebudu líčit přesné události, neboť tím bych zasahoval do vaší svobodné vůle. Také vaši jasnozřiví bratři a sestry vidí jen eventuální průběh události, totiž to, jak by to mohlo být karmicky podmíněno.

 

Kdybych jako váš Otec z věčnosti řekl, že k vám přijde to a to, výrazně bych ovlivnil vaši budoucnost. Vy však máte absolutně svobodnou vůli, Mé milované děti, a každá událost je vyvolána Mými lidskými dětmi.

 

Nyní vás oslovuji jako posly světla, jako Své syny a dcery, abyste jako takoví šli po Zemi a neztráceli se stále znovu v lidství.

 

Přezkoumal jsem vaše myšlenky, když jste se dívali do událostí a tu a tam jsem viděl myšlenky: Nebylo zde zasaženo světové obchodní centrum, je vina na zvětšujících se rozdílech mezi chudými a bohatými?

 

Mí synové, Mé dcery, poznejte, že v okamžiku, když si vytvoříte postoj např. když se počítáte k odpůrcům globalizace, vpravili jste se do středu lidské události, jste v tomto okamžiku Mými lidskými dětmi a ne Mými syny a dcerami. Od vás očekávám, abyste stáli nad věcmi, neboť jen z vysoké stráže můžete vyzařovat Moji božskou lásku a tím měnit svoji budoucnost směrem ke světlu.

 

Navzdory Mému napomenutí vám přesto dodávám odvahu, neboť jste slyšeli Mé varování a skutečně jste se modlili a tím vysílali pokoj. Také v době vašich dovolených jste se snažili, tím jste přispěli, že různé plány nebyly provedeny.

 

Vězte: pro vašeho člověka nevědomě je Můj syn, Má dcera neúnavně činný. Žijete ve vysoké době ducha. Můj duch kráčí po Zemi, žijete v proměně: podívej, učiním vše nové, nové nebe a novou Zem. Vy se na této proměně také podílíte.

 

A tak vám dnes chci vyprávět, jak jste například v noci, když vaše tělo odpočívalo, jako Mí synové a dcery spolupracovali v záhrobních oblastech s bezpočtem andělů, ano bezpočtem světelných bytostí, abyste připravili nynější dění světelně.

 

Tak jste spolupracovali na záchytných stanicích pro mnoho lidí, kteří z života najednou překročili práh pozemské smrti. Ano, jste činní všude tam, kde umírají lidé hladem, také tam připravujete v duchovní sféře záchytné tábory. Provázíte v duchu uprchlíky, hladovějící děti a matky. Jste nasazeni na všechna ohniska Země. To je vaše činnost, činnost vás jako Mých synů a Mých dcer.

 

Ovšem lidské dítě z toho nic netuší a přesto se někdy ráno probouzíte a máte pocit, že jste něco vykonali. Jste vnitřně plni radosti a nevíte proč. A místo abyste se oddali této radosti, myslíte hned na ptáka, kterého večer chytne kočka, když časně zrána zazpívá [o tom se mluvilo v kroužku a zde se toho chopil s humorem Otec]. To vše jsou slova, která vymysleli lidé, která ale neplatí pro Mé syny a dcery, neboť ti když se ráno radostně probudí, mají vědět, že jejich duše byly v noci společně s nebeskými silami činné pro světlo.

 

A v současné době je spousta práce. Noste ve svých srdcích radost, Mí milovaní, neboť také ve vnějším světě se toho děje tolik světelného, jak jste se ani neodvážili nikdy doufat. Nikdy nebylo vysíláno tolik modliteb za mír, jako teď. A nikdy se člověk nepřiblížil náboženství Mohammeda jako dnes. Křesťané poznávají, že Mě milují rovněž lidé jiné víry a uctívají jen pod jiným jménem, pod jménem Alláh a že také toto náboženství učí lásku a pokoj/mír.

 

Tak, jako jsou těžké rozpory v křesťanských náboženstvích [Severní Irsko] – za které ses, milá sestro, na začátku modlila – přičemž si ve své zemi vůbec nedokážete představit, že dvě křesťanská náboženství mohou tak soupeřit, tak jsou také spory s těmi, kteří nerozumí učení Mohammeda a káží nenávist tam, kde by měli mluvit o lásce.

 

Avšak, Mí synové a dcery, také to jsem vám objasnil, že křesťanství není na těchto událostech nevinné. Proto je teď vaším úkolem obalovat do modlitby zvláštně bratry a sestry, kteří mají jinou víru, a nepřestávat se za ně modlit, aby byli dotčeni touto modlitbou i ti, kteří byli zabiti křížovými výpravami a nejen jednou, vícekrát ve jménu Ježíše Krista, v Mém jménu museli zanechat svůj život nejstrašnějším způsobem. [To platí i pro tažení proti Indiánům.]

 

Proto porozumějte těm, kteří nyní nenávidí křesťany a jsou schopni takových atentátů. Modlete se za ně na základě tohoto porozumění a můžete je zahalit do lásky. Nepouštějte se však na lidskou rovinu, tak nemůžete milovat ty, kteří mají na svědomí mnoho lidských životů. Budete-li však podle vědomí Mými syny a dcerami, budete stát na vyšší rovině, z níž budete moci milovat, protože vás bude moci proniknout Má láska a budete moci milovat ty, kteří nenávidí.

 

Vím, že na vás kladu vysoké nároky. Je jich také jen málo, které mohu tímto způsobem poučovat a přesto jich je po celém světě velký počet. Přiměřeno však na obyvatelstvo této planety, je jich málo, ale to málo bojuje mečem lásky a stojí za nimi celé nebe.

 

Máte vědět, že v této době duchovních sporů kráčí napřed Rafael, provázen Michaelem, bojovníci za lásku a prosazení Mé božské vůle, které si nepřeje nic víc než přivést všechny Své děti domů prostřednictvím lásky.

 

Hlubší smysl projevení skrze Mého syna [Jakob Lorber] se vám odkryje jen tehdy, jestliže bude ke slovo přibrána duchovní analogie.

 

Říkám vám, že záleží i na Mých poslech světla, kdy skončí Mé dílo návratu domů všech Mých dětí. Jestliže Mí synové a dcery naplní své duchovní pověření, budou putovat na cestách světla všechny Mé děti blaženě vstříc k domovu.

 

Jestliže několik Mých dětí nenastoupí cestu domů, znamenalo by to, že vy coby Mí poslové světla rovněž ještě dlouho, dlouho nepřijdete domů k Mému srdci a nejen vy, porozumějte teď touze Mého otcovského srdce, také Já jsem kráčel s každým ze svých dětí temnotou, i když Já jsem přece byl připoután na utrpení Mých dětí dobrovolně.

 

V době Mého syna [Jakob Lorber] nebylo světlo ještě vítězící, Mé lidské děti potřebovaly Mé přísné slovo. Také před nimi ještě stály války spojené se spoustou utrpení, které Mé děti očistilo.

 

Ale vám mohu říct: v době, v níž kráčí po Zemi Můj duch, světlo vítězí a tato doba je teď. Světlo vítězí také skrze vás, kteří jste spolu se všemi nebeskými zástupy nastoupili v boji za lásku.

 

Oproti Mému synovi [Jakob Lorber] žijete tedy v době duchovního vítězství nad temnotou. A čím více se vpravíte do svého duchovního bytí, čím více se s tímto bytím dcery, syna identifikujete, tím více síly lásky do vás mohu vložit a tím rychleji proběhne dílo návratu domů.

 

Myslete na Mé dítě Sadhanu, která bude moci projít Růžovou branou teprve pak, až se vrátí domů poslední dítě. Kolik eónů už trvala cesta. Nyní se dívá do světového dění a vidí velké utrpení, které spoluzavinila. A každá bolestná smrt se dotýká jejího srdce, tedy nejen Mého srdce, protože Já jdu temnotou s každým Svým dítětem, ale také Sadhana cítí utrpení.

 

Tak leží často v prachu této Země a hořce pláče, kvůli tomu všemu utrpení, které zapříčinila. Vy, Mí synové a dcery jste utěšitelé, neboť ona vidí také světlo, které se po celém světě skrze vás uskutečňuje. Já, Otec pra, hladím Své dítě, které leží v prachu, něžně po hlavě a říkám Jí stále znovu: „Podívej, toto všechno utrpení musí být také proto, aby se nikdy znovu na věky věků duchovní bytost nepozvedla v pýše, aby vládla, místo aby sloužila. Mé dítě, šlo jsi tuto cestu do hlubin také z tohoto důvodu.“

 

Mí synové a dcery, v duchovnu je teď třeba zvládnout několik velkých potíží. Světlo a temnota stojí proti sobě. Vítězství je nyní u světla a definitivní vítězství je vítězstvím světla. Spory jsou mocnější. Poněvadž se duchovní boj ukazuje ve hmotě, budou na Zemi dále větší trápení a velká nouze, což ale poslouží k očistě Mých dětí.

 

Někdy se vám tak bude zdát, jako by temnota zvedala svoji hlavu a vítězila nad světlem. Neztrácejte pak mysl! Světlo používá činy temnoty, aby v důsledku uskutečnilo velké světelné proměny. Poslední událost vám pro to ukazuje více příkladů. Říkám vám to, Mí synové a dcery, abyste pochopili vážnost doby a prohloubili tyto tři dny cvičení, abyste skutečně působili v této těžké době jako poslové světla.

 

Každá myšlenka, kterou pomyslíte, každý pocit, který ve vás vzestoupí, váží velmi moc. Jestliže si Mé lidské dítě myslí něco, co není ze světla, je to myšlenka Mého dítka, tato myšlenka má málo síly, protože dítko se ještě vyvíjí. Ale myšlenka posla světla má energii mocné síly, právě tak je to i s pocitem.

 

Tato energie by měla být nyní výlučně světelná a světelné může to může být jen tehdy, když se budete nacházet v lásce a v lásce se nacházíte jen tehdy, když se pozvednete nad lidství do svého duchovního bytí.

 

Má slova k vám jsou vážná a přesto plná dobroty a vlídnosti, neboť vím, jak velmi v lidském rouchu zápasíte, ale podívejte, nejste sami, kolem každého z vás je mnoho andělů, pomáhají vám, darují vám svoji světelnou sílu, jen pro to musíte být otevření, pochopte to.

 

Stále znovu máte slabé momenty, jak jste poznali, také velmi mnoho slabých hodin, v nichž se nacházíte ve světě, protože svět žádá svoji daň. Jestliže si tyto slabé chvíle uvědomíte a pozvednete se v tomto momentu vstříc světlu, bude k vám moci proudit síla andělů, kteří vás provází, jejich síla vás bude moci posílit a znovu pozvednout do vašeho bytí.

 

I když je doba vážná, není příliš pozdě na to dál růst v lásce a k tomu slouží školení, které jsem vám daroval. Putujte také zde společně dál, abyste pozvolna v sobě poznávali to lidské, předali to Mě, nenechejte se stlačit, ale hned se zvedněte znovu nad to lidské do svého duchovního bytí.

 

Mí synové a dcery, Mé požehnání je jako světelná síla vždy nad vámi, když v sobě chováte lásku a milosrdenství, proudí toto požehnání ze Mě a naplňuje vaše pozemské lidské bytí. Vyzvedává vás také z lidského, znovu do duchovna. Tak pro vás existuje mnoho pomocí. Tyto pomoci také potřebujete, vždyť putujete jako světlo uprostřed nejhlubší temnoty.

 

Tak se otevřete pro světlo, pro Mé požehnání, aby vás naplnila Má síla a Má láska a byla s vámi od časného rána až do usnutí. V noci jste činní jako poslové světla, v tom vás ujišťuji. Tak se pokuste také v lidském bytí v denním vědomí vrůst do svého pověření „být stále poslem světla“.

 

Žehnám každému Svému dítěti na této zeměkouli, Má láska proudí ke všem trpícím, prchajícím, hladovějícím, zraněným, bezdomovcům, smutnícím. Žehnám Svým dětem na všech rovinách, žehnám Svému stvoření.

 

Amen

 

 

Moje milované děti, nazývám vás Svými světelnými syny a Svými světelnými dcerami, protože jste tvory nebe, dětmi ze Mě. I když jste si právě vyhlédli pozemské roucho, jste přesto světlem, silou v rozsahu, který překračuje vaše nynější chápání. Má slova byla vážná, protože je vážná doba.

 

Dodal jsem vám odvahu a stále znovu vám budu dodávat odvahu, neboť jsem váš otec a k tomu patří, že bych rád zaměřil váš pohled na jeden aspekt, který se často nepozná a nechápe.

 

Já jsem milosrdenství a milosrdenství představuje korunu lásky. Láska je věčně kmitající zákon. Ale láska má také výchovný moment, neboť je Mojí snahou přivést každého z vás a nejen z váš, ale každé Své dítě zpět ke Mně. Proto vám dává láska úkoly ke zrání a k růstu, které váš člověk a vaše duše potřebují. Milosrdenství má jinou dimenzi. Milosrdenství už jen dává.

 

Chci vám uvést jeden příklad: finančně jste se silně zadlužili a musíte tento dluh vrátit. Láska vám dává možnost znovu toto vyrovnání vytvořit, protože jinak byste zůstali dlužníky. Co však, když nejste schopni už svůj dluh zaplatit? Jestliže však uvidím vaši upřímnou snahu, vaši lítost, vaši touhu dospět ke Mně, lásce, navzdory všem vašim chybám a slabostem, nastoupí na bojiště milosrdenství, ne libovolně, ale podle zákonitostí, které nemůžete prohlédnout.

 

Tímto obrazem vám dávám tiché, slabé tušení síly lásky, síly neporazitelného světla. Protože jste ze Mě, je stejná síla nepředstavitelným potenciálem ve vás. Chci vám dodat odvahu pro úkol, který před vámi leží a který jste spolu s bezpočtem jiných převzali.

 

Tato vaše vnitřní síla je vaší ochranou, nepřekonatelnými hradbami, neboť světlo nemůže být poraženo. Může být pokoušeno, může být napadáno, ale nikdy ne poraženo. Svým myšlením, mluvením a jednáním jste vytvořili příčiny a tyto příčiny jsou tím, co činí vaše hradby napadnutelnými.

 

Dám vám jiný obraz: pomyslete na kaštan, pomyslete na spoustu špičatých ostnů, které má. Pozorujte se v  tomto obrazu a prodlužte tyto ostny do nekonečna. Každý osten představuje dráhu nebo jestli chcete ulici či cestu, nehraje roli, jak tomu říkáte. Tyto dráhy, které jsou duchovní, vychází z vás a na těchto drahách vysíláte, co je ve vás. Ale tyto dráhy nejsou jednosměrky, neboť na těchto drahách k vám může dorazit temnota. Zde leží slabá místa vašich ochranných obalů.

 

Nemůže se k vám dostat nic negativního, jestliže neexistuje negativní dráha. Můžete být pokoušeni, ale tento pokus se rovná bouři, která třese vašimi okenicemi. Žádný člověk by nebyl tak nerozumný, aby dobrovolně otevřel své okenice a svá okna. Temnota má právo pokoušet každého, ale může to činit jen na drahách, které nekmitají v lásce a v milosrdenství.

 

Říkám vám to důrazně a víte, že jsem připraven učinit z šedých špinavých drah spolu s vámi dráhy světla, pokud se tak rozhodnete. Pak budete chránění, pak si budete vědomi své síly světla a společně povedeme boj proti temnotě a společně zvítězíme.

 

Amen

 

 

Sdělení: Osm bratrů a sester z našeho kroužku navštívilo kroužek lásky a světla v České republice a nalezlo velké, úžasné společenství. Bratři a sestry přijeli nejen z Moravy, ale také z Čech. Zažili jsme světlem naplněný víkend a rádi bychom se s vámi podělili o svoji radost.

 

Ze školení: Odpovědi bratrů a sester: Při vstávání je důležitý začátek s Pánem, např. pak neposlouchám zprávy, žádnou hudbu a rád bych zůstal spojený s Pánem, to je dobrý základ pro den. – Myslím si to také. Problém nastane jen tehdy, když jsem konkrétně něco udělal, pak jsem angažován a nemohu být v myšlenkách u Pána. – To je naprosto důležitý bod. Nemůže to ale znamenat, že se budeme zcela koncentrovat na Pána, ale řekneme, že teď máme tu a tu práci a tu udělám s Tebou, Pane a pak se koncentrujeme na práci. –Většina bratrů a sester zažila v oněch třech dnech stupňování. Třetího dne to bylo už podstatně snadnější spočinout v nitru u Pána a pouštět se s Ním do naší denní práce. Značnou pomocí byla také naše tříhodinová modlitba. Také se zjistilo, že v těchto třech dnech byla zesílená vnitřní bdělost, takže impulzy Otce mohly stále znovu pronikat. – Případ k pousmání: „Ach Otče, když přemýšlím, co jsi mi už všechno daroval, co jsi mi ukázal, co jsem se směl naučit, tuto moudrost, a když pak vidím, jak se k tomu staví můj člověk, Otče, skutečně nejsem hoden…“ Odpověď: „Tak se staň hodným!“ – – – Tak humorný je náš Otec.

 

zpět